Rozdział I


Istotne umowy Umowy zawarte przez EmitentaPobieranie 8.94 Mb.
Strona46/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

Istotne umowy

 1. Umowy zawarte przez Emitenta


W okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę niniejszego Prospektu Emitent nie zawarł żadnej istotnej umowy, innej niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta.
  1. Umowy zawarte przez Hydrobudowę Śląsk S.A.

   1. Umowa o obsługę programu emisji obligacji.


W dniu 21 marca 2007 roku Hydrobudowa Śląsk S.A. zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę o obsługę programu emisji obligacji. Przedmiotem umowy jest zlecenie bankowi organizacji i przeprowadzenia programu emisji obligacji niezabezpieczonych, emitowanych w oparciu o przepisy ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku z późniejszymi zmianami. W ramach umowy bank zobowiązany jest do: opracowania i przekazania spółce projektów uchwał organów statutowych dotyczących całego programu emisji obligacji, jak i poszczególnych serii obligacji, opracowania niezbędnej dokumentacji, w szczególności dokumentów propozycji nabycia obligacji poszczególnych serii oraz dokumentów warunków emisji danej serii obligacji, przeprowadzenia niepublicznego oferowania obligacji poprzez skierowanie propozycji nabycia poszczególnych serii obligacji wyłącznie do wskazanych przez spółkę adresatów, przyjęcia zapisów na poszczególne serie obligacji, prowadzenia ewidencji poszczególnych serii obligacji oraz technicznej obsługi wykupu obligacji i płatności odsetkowych w imieniu i na rachunek spółki. Za usługi świadczone w ramach umowy bankowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,17% wartości nominalnej danej serii obligacji, nie mniej jednak niż 4.500 zł i nie więcej niż 20.000 zł. Płatność wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po dokonaniu przydziału danej serii obligacji. Jeżeli po przekazaniu bankowi zawiadomienia o emisji kolejnej serii obligacji i przesłaniu kompletu dokumentacji do spółki emisja danej serii obligacji nie mogłaby zostać przeprowadzona z przyczyn leżących po stronie spółki albo spółka zrezygnowałaby z jej przeprowadzenia w terminie emisji wskazanym w zawiadomieniu o emisji, to spółka zobowiązana będzie do zapłaty bankowi wynagrodzenia w wysokości 1.700 zł. W przypadku, gdy spółka do końca 2007 roku nie przeprowadzi żadnej emisji obligacji, spółka zapłaci bankowi wynagrodzenie za przygotowanie programu emisji obligacji w wysokości 5.500 zł. Stronom służy prawo wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy w zakresie dotyczącym prowadzenia przez bank ewidencji poszczególnych serii obligacji, może nastąpić wyłącznie w sytuacji, kiedy bank nie prowadzi depozytu jakiejkolwiek serii obligacji lub seria, której depozyt bank prowadzi, zostanie wykupiona przez spółkę do dnia, w którym opisywana umowa przestanie obowiązywać. W pozostałych przypadkach rozwiązanie umowy w zakresie dotyczącym prowadzenia przez bank ewidencji poszczególnych serii obligacji może nastąpić wyłącznie w drodze porozumienia stron.
 1. Informacje uzyskane od osób trzecich


Informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone oraz w stopniu, w jakim Emitent jest tego świadom, i w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd.

Źródła informacji: • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r.; Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006,

 • BZ WBK S.A., MAKROskop, kwiecień 2007,

 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową Waldemara Frąckowiaka „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998 r.

 • Gazeta Giełdy Parkiet, 03.03.2006 „Piętno Hydrobudowy”
 1. Dokumenty udostępnione do wglądu


W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta można zapoznać się z następującymi dokumentami lub ich kopiami:

 • Statutem Emitenta,

 • Historycznymi, zbadanymi sprawozdaniami finansowymi Emitenta za lata 2004, 2005, 2006 wraz z raportami z badania i opiniami biegłych rewidentów,

 • Opinią biegłego rewidenta z badania planu połączenia.
 1. Informacje o udziałach w innych przedsiębiorstwach


Emitent nie posiada udziałów ani akcji w innych podmiotach, których wartość ma lub mogłaby mieć istotny wpływ na ocenę aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat. Emitent nie jest też wspólnikiem żadnej spółki osobowej ani spółki cywilnej.

Spółka Przejmowana nie posiada udziałów ani akcji w innych podmiotach, których wartość ma lub mogłaby mieć istotny wpływ na ocenę aktywów i pasywów Emitenta po połączeniu, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat. Spółka Przejmowana nie jest też wspólnikiem żadnej spółki osobowej ani spółki cywilnej.Cześć IV – Dokument Ofertowy
 1. Podstawowe informacje

  1. Oświadczenie o kapitale obrotowym


Zarząd Emitenta oświadcza, iż jego zdaniem, poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Spółki do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacania zobowiązań, wystarcza na pokrycie potrzeb Spółki, w okresie 12 miesięcy od daty Prospektu.
  1. Kapitalizacja i zadłużenie


Oświadczenie Emitenta o zadłużeniu według stanu na dzień 31 maja 2007 r. prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)

Stan na 31.05.2007 r.Zadłużenie długoterminowe, w tym:

13 651

Kredyty bankowe i pożyczki (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego), w tym:

9 163

zabezpieczone

9 163

Rezerwa na podatek odroczony, w tym:

4 126

zabezpieczone

4 126

Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych, w tym:

362

zabezpieczone

362

Zadłużenie krótkoterminowe, w tym:

154 153

Kredyty bankowe i pożyczki, w tym:

89 119

zabezpieczone

89 119

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, w tym:

42

zabezpieczone

42

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w tym:

64 052

zabezpieczone

64 052

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych, w tym:

112

zabezpieczone

112

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe, w tym:

640

zabezpieczone

640

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

188

zabezpieczone

188

Źródło: Emitent

Zadłużenie finansowe netto Emitenta na dzień 31 maja 2007 r. prezentuje poniższa tabela:Lp.

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)

Stan na 31.05.2007 r.


A.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

18 517

B.

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

0

C.

Płynność (A+B)

18 517

D.

Bieżące należności finansowe

891

E.

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki bankowe

61 419

F.

Bieżąca część zadłużenia długoterminowego

1 198

G.

Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe

26 544

H.

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (E+F+G)

89 161

I.

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (H-D-C)

69 753

J.

Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe

1 106

K.

Wyemitowane obligacje

0

L.

Inne długoterminowe zadłużenie finansowe

8 057

M.

Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (J+K+L)

9 163

N.

Zadłużenie finansowe netto (I+M)

78 916

Źródło: Emitent

Kapitały własne Emitenta według stanu na dzień 31 maja 2007 r. prezentuje poniższa tabela:Wyszczególnienie (dane w tys. zł)

Stan na 31.05.2007

KAPITAŁ WŁASNY

86 861

Kapitał akcyjny

73 500

Akcje własne (wielkość ujemna)

-

Kapitał zapasowy

4 055

Pozostałe kapitały rezerwowe

-

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających

-574

Zysk (strata) z lat ubiegłych

6 470

Zysk (strata) netto

3 410


  1. Pobieranie 8.94 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna