Rozdział IPobieranie 8.94 Mb.
Strona45/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

Polityka dywidendy


W okresie objętym historycznymi sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Prospekcie, Emitent nie wypłacał dywidendy.

W perspektywie najbliższych 2 lat obrotowych Zarząd Emitenta nie będzie wnioskował o wypłatę dywidendy.


  1. Postępowania sądowe i arbitrażowe

   1. Postępowania sądowe i arbitrażowe prowadzone przez Emitenta


Aktualnie nie toczą się żadne postępowania przed organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej), postępowania sądowe, ani arbitrażowe, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta.

W okresie ostatnich 12 miesięcy przez Sądem Apelacyjnym w Warszawie toczyło się postępowanie cywilne z powództwa Emitenta o zapłatę kwoty 2.948.536,49 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu przeciwko Mostostal Export S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 28 grudnia 2006 roku Emitent zawarł umowę z Tomaszem Kosoniem prowadzącym działalność pod nazwą Dolnośląska Agencja Finansowa z siedzibą we Wrocławiu, na mocy której zbył wskazaną wyżej wierzytelność, jak również wierzytelność w kwocie 3.048.555,60 zł wobec MAXER S.A. w upadłości z siedzibą w Poznaniu, zgłoszoną przez Emitenta do masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

Zgodnie z posiadaną przez Emitenta wiedzą, istnieje potencjalna możliwość wystąpienia sporu dotyczącego wzajemnych rozliczeń zamawiającego (Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A.) i wykonawcy na tle realizacji zamówienia na wybudowanie Oczyszczalni Ścieków Południe w Warszawie, w którym to sporze Emitent może uczestniczyć, jako jeden z członków (w udziale ok. 9%) konsorcjum realizującego zamówienie.

Poza wskazaną powyżej możliwością wystąpienia sporu, według wiedzy Emitenta w przyszłości nie powinny wystąpić żadne postępowania przed organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej), postępowania sądowe, ani postępowania arbitrażowe, które miałyby istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta.


   1. Postępowania sądowe i arbitrażowe prowadzone przez Hydrobudowa Śląsk S.A.


Aktualnie nie toczą się żadne postępowania przed organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej), postępowania sądowe, ani arbitrażowe, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność spółki Hydrobudowa Śląsk S.A.

W okresie ostatnich 12 miesięcy toczyły się następujące istotne postępowania:

- postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu toczące się przed Sądem Rejonowym w Gliwicach wobec dłużnika spółki Hydrobudowa Śląsk S.A.– spółki pod firmą Mostostal Zabrze Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu. W przedmiotowym postępowaniu spółka pod firmą Hydrobudowa Śląsk Spółka Akcyjna zgłosiła wierzytelności w łącznej kwocie 2.258.799,12 złotych. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu zapadło w dniu 18 sierpnia 2004 roku. Układ zatwierdzony został 14 lutego 2006 roku. Zgodnie z treścią postanowień układowych wierzytelności przekraczające kwotę 13.500 zł zostały objęte 40% redukcją, kwota pozostała po redukcji podlegała konwersji na akcje dłużnika w ramach nowej emisji. W związku z zawarciem układu w wykonaniu zobowiązań układowych spółka Hydrobudowa Śląsk S.A. otrzymała w dniu 25 stycznia 2007 roku 1.335.279 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez dłużnika, co potwierdzone zostało zaświadczeniem depozytowym wydanym przez Dom Maklerski BZ WBK. Postanowieniem z dnia 16 marca 2007 roku Sąd stwierdził wykonanie układu.

- postępowanie upadłościowe toczące się przed Sądem Rejonowym w Gliwicach wobec dłużnika spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. – spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe Enpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach. W przedmiotowym postępowaniu spółka Hydrobudowa Śląsk S.A. zgłosiła wierzytelności w łącznej kwocie 1.907.335,49 złotych. Postanowieniem z dnia 07 marca 2006 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu. Po zgłoszonym przez zarządcę wniosku o umorzenie postępowania upadłościowego w dniu 26 marca 2007 r. wydane zostało przez Sąd postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego. Przedmiotowe orzeczenie nie jest prawomocne, na postanowienie w sprawie umorzenia postępowania zostało złożone przez dłużnika zażalenie, które jest obecnie rozpatrywane przez sąd drugiej instancji.

Zgodnie z posiadaną przez spółkę Hydrobudowa Śląsk S.A. wiedzą, istnieje potencjalna możliwość wystąpienia sporu dotyczącego wzajemnych rozliczeń zamawiającego (Miasto Ruda Śląska) i wykonawcy (spółka Hydrobudowa Śląsk S.A.) na tle realizacji zamówień pod nazwą „Budowa kanalizacji w zlewni Oczyszczalni Orzegów” - Projekt Nr: 2001/PL/16/P/PE/027-05 i pod nazwą „Budowa kanalizacji w zlewni Oczyszczalni Halemba” - Projekt Nr: 2001/PL/16/P/PE/027-03, w którym to sporze spółka Hydrobudowa Śląsk S.A. może uczestniczyć jako podmiot realizujący zamówienie. Obecnie trwa postępowanie zabezpieczające z wniosku spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. mające na celu uzyskanie orzeczenia sądu zobowiązujące zamawiającego do powstrzymania się od czynienia jakiegokolwiek użytku ze złożonych przez wykonawcę gwarancji.

Poza wskazaną powyżej możliwością wystąpienia sporu, według wiedzy spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. w przyszłości nie powinny wystąpić żadne postępowania przed organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej), postępowania sądowe, ani postępowania arbitrażowe, które miałyby istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność spółki Hydrobudowa Śląsk S.A..


  1. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta


5 kwietnia 2007 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. wyraziło zgodę na połączenie Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z Hydrobudową Śląsk S.A. w trybie przejęcia Hydrobudowy Śląsk przez HYDROBUDOWĘ Włocławek. Połączenia zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Hydrobudowy Śląsk na HYDROBUDOWĘ Włocławek w zamian za akcje HYDROBUDOWY Włocławek.
 1. Informacje dodatkowe

  1. Kapitał zakładowy Emitenta

   1. Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Emitenta


Na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 73.500.000,00 zł (siedemdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1.470.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50,00 zł każda, w tym:

10.353 Akcji Serii A,

1.647 Akcji Serii B,

12.000 Akcji Serii C,

10.000 Akcji Serii D,

10.000 Akcji Serii E,

33.000 Akcji Serii F,

43.000 Akcji Serii G,

150.000 Akcji Serii H,

1.200.000 Akcji Serii I.

Statut nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostało zrealizowane, kapitał zakładowy został podwyższony w roku 2002. W następstwie powyższego postanowienie dotyczące upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jako zrealizowane, zostało usunięte ze statutu Spółki. Celem usunięcia wzmianki o wysokości kapitału docelowego z rejestru przedsiębiorców KRS Emitent złożył wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Do dnia niniejszego Prospektu nie dokonano jednak wykreślenia upoważnienia Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego z rejestru przedsiębiorców.

Kapitał zakładowy Emitenta nie został również warunkowo podwyższony.

Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (lata 2004-2006) żadne Akcje Emitenta nie zostały opłacone wkładem niepieniężnym.


   1. Akcje nie reprezentujące kapitału


Nie istnieją inne akcje Emitenta poza Akcjami tworzącymi kapitał zakładowy.
   1. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta


Emitent nie posiada własnych akcji.

Inne osoby nie posiadają w imieniu Emitenta jego akcji.


   1. Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami oraz zasady i procedury, którym podlega ich zamiana, wymiana lub subskrypcja


Emitent nie przeprowadzał emisji akcji z zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami.
   1. Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału


Emitent nie jest zobowiązany do podwyższenia kapitału zakładowego. Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostało zrealizowane, kapitał zakładowy został podwyższony w roku 2002. W następstwie powyższego postanowienie dotyczące upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jako zrealizowane, zostało usunięte ze statutu Spółki. Celem usunięcia wzmianki o wysokości kapitału docelowego z rejestru przedsiębiorców KRS Emitent złożył wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Do dnia niniejszego Prospektu nie dokonano jednak wykreślenia upoważnienia Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego z rejestru przedsiębiorców.
   1. Informacje o kapitale dowolnego członka grupy kapitałowej Emitenta, który jest przedmiotem opcji, lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, a także szczegółowy opis takich opcji włącznie z opisem osób, których takie opcje dotyczą


Brak jakichkolwiek informacji o kapitale któregokolwiek członka grupy kapitałowej Emitenta, który byłby przedmiotem opcji, lub wobec którego zostałoby uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji.
   1. Dane historyczne na temat kapitału zakładowego


W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (lata 2004 – 2006) oraz w roku 2007 miały miejsce następujące zmiany dotyczące kapitału zakładowego Emitenta:

 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii F

Zarząd Emitenta, w związku z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia Emitenta uchwałą nr 2 z dnia 20 lutego 2001 roku Rep. A 2510/2001, w dniu 10 kwietnia 2002 r. uchwałą nr 2 (Rep. A 2338/2002), podwyższył kapitał zakładowy Emitenta do kwoty 3.850.000 zł w drodze emisji 33.000 Akcji Serii F o wartości nominalnej 50,00 zł każda.

 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii G

W dniu 24 lutego 2003 roku doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 6.000.000,00 zł. Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta w drodze emisji 43.000 akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 50,00 zł każda.

 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii H

Ponownie, w drodze emisji 150.000 akcji imiennych serii H, o wartości nominalnej 50,00 zł każda, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2005 r., organ Emitenta zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o 7.500.000,00 zł, do kwoty 13.500.000,00 zł (Rep. A 1278/2005).

 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii I

Kapitał akcyjny Emitenta został ponownie podwyższony, tym razem do kwoty 73.500.000 zł. Spółka wyemitowała 1.200.000 akcji imiennych serii I. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy HYDROBUDOWY Włocławek S.A. zdecydowało o tym w dniu 19 października 2005 r.(Rep. A 8448/2005).

 1. Konwersja Akcje Emitenta Serii A, B, C, D, E, F, G, H i I z akcji imiennych na akcje na okaziciela

Uchwałą nr 1 z dnia 14 kwietnia 2007 roku Zarząd Emitenta, w związku z żądaniem zawartym we wnioskach wszystkich akcjonariuszy Spółki, na podstawie § 11 statutu Spółki postanowił, iż wszystkie akcje imienne serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G, serii H oraz serii I w łącznej liczbie 1.470.000 ulegają zamianie na akcje na okaziciela.
  1. Umowa spółki i statut

   1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta, ze wskazaniem miejsca w Statucie Spółki, w którym są one określone


Zakres przedmiotowy dotyczący jego działalności, przyjmując nazewnictwo według Polskiej Klasyfikacji Działalności [dalej PKD], zgodnie z § 8 Statutu, są:

 1. produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1),

 2. produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z),

 3. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29.24.B),

 4. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29.56.B),

 5. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia(PKD 29.56.B),

 6. przygotowanie terenu pod budowę(PKD 45.1),

 7. wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodną(PKD 45.2),

 8. wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3),

 9. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych(PKD 45.4),

 10. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską(PKD 45.5),

 11. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych(PKD 50.20.A),

 12. sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie(PKD 51.1),

 13. sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu(PKD 51.5),

 14. sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia(PKD 51.8),

 15. pozostała sprzedaż hurtowa(PKD 51.90.Z),

 16. transport drogowy towarów(PKD 60.24),

 17. Przeładunek, magazynowanie przechowywanie towarów(PKD 63.1),

 18. Obsługa nieruchomości na własny rachunek(PKD 70.1),

 19. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.01),

 20. Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie(PKD 70.3),

 21. Wynajem samochodów osobowych(PKD 7.1.10.Z),

 22. Wynajem pozostałych środków transportu(PKD 71.2),

 23. Wynajem maszyn i urządzeń(PKD 71.3),

 24. Działalność w zakresie architektury i inżynierii(PKD 74.20),

 25. Badania i analizy techniczne(PKD 74.30.Z).
   1. Podsumowanie wszystkich postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów Emitenta odnoszących się do członków Zarządu i Rady Nadzorczej

    1. Zarząd


Zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta Zarząd jest wieloosobowy i składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i od jednego do pięciu Członków Zarządu. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Obecnie Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, na okres trzyletniej indywidualnej kadencji. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu lub z chwilą odwołania ich ze składu Zarządu, z chwilą złożenia rezygnacji, z chwilą śmierci. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie do składu Zarządu na następne kadencje. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić także w każdej chwili uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podejmowania zobowiązań w jej imieniu upoważniony jest Prezes Zarządu i każdy z Wiceprezesów samodzielnie, albo wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo Członka Zarządu i Prokurenta. Do odbioru oświadczeń składanych Spółce, oraz doręczeń pism upoważnieni są Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu lub Prokurent.

Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zgodnie z uchwalonym przez Emitenta Regulaminem Zarządu posiedzenia Zarządu są zwoływane, przez Prezesa Zarządu, w sposób każdorazowo przez niego określony, o w każdym wypadku, gdy uzna on to za wskazane. Posiedzenia zarządu mogą odbywać się także w formie telekonferencji. Przewodniczącym posiedzenia Zarządu jest Prezes Zarządu, a w wypadku jego nieobecności, wyznaczony przez niego członek Zarządu. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. Uchwała podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, potrzebna jest do udzielenia prokury, natomiast odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu jednoosobowo.

Uchwały Zarządu w szczególności wymaga: (i) podejmowanie decyzji w sprawach istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania, (ii) określanie strategicznych planów rozwoju Spółki, definiowanie celów finansowych, (iii) określanie struktury organizacyjnej Spółki, (iv) ustalanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki, (v) ustalanie wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu, (vi) ustalanie założeń polityki kadrowo – płacowej, w tym założeń planów motywacyjnych.

    1. Rada Nadzorcza


Zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu a nie więcej niż dziewięciu, członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji w tych granicach określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, a także mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. Przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej powinna zostać powołana spośród osób spełniających, określone w § 29 ust. 3 Statutu dotyczącego kryteriów niezależności.

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady Nadzorczej powoływani są uchwałą Rady Nadzorczej. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, odwołanie takie nie powoduje utraty mandatu członka w Radzie Nadzorczej.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem Rady Nadzorczej Emitenta posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zgłoszony wraz z propozycją porządku obrad. Każda z tych osób może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie w przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają względną większością głosów, w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, listem poleconym co najmniej 14 dni przed wyznaczonym dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane także telefonicznie, za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na obycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki w Radzie Nadzorczej tylko osobiście, nie wyklucza to brania udziału przez członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może powierzać wykonywanie określonych czynności poszczególnym swoim członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością.

Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swojego członka celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.


   1. Prawa, przywileje i ograniczenia związane z każdym rodzajem istniejących akcji


Wszystkie Akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. Z żadnymi Akcjami Emitenta nie są związane żadne szczególne prawa, przywileje ani ograniczenia.
   1. Działania niezbędne do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa


Wszystkie Akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. Zgodnie z art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień, które ograniczałyby możliwość zamiany Akcji Emitenta z akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie.

Po dokonaniu dematerializacji Akcji Emitenta, co nastąpi przed dopuszczeniem Akcji Emitenta do obrotu na GPW, zamiana Akcji Emitenta na akcje imienne będzie wymagała uprzedniego zniesienia ich dematerializacji. Zgodnie z art. 91 Ustawy o Ofercie Publicznej, zniesienie dematerializacji akcji wymaga zezwolenia KNF, które wydawane jest na wniosek emitenta akcji. Złożenie powyższego wniosku jest dopuszczalne, jeżeli walne zgromadzenie emitenta, większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o zniesieniu dematerializacji akcji.


   1. Zasady określające sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich


Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jeden raz w roku, najpóźniej w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jeżeli w terminie przewidziany powyżej Zarząd tego nie dokona.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zostaje zwołane przez Zarząd, na wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikami nie mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki.

Walne Zgromadzenia akcjonariuszy mogą się odbywać w siedzibie Emitenta, a ponadto w Warszawie, Katowicach, Włocławku i Poznaniu.


   1. Postanowienia umowy spółki, statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem


Brak takich postanowień w Statucie i regulaminach kluczowych dla Emitenta organów.
   1. Postanowienia umowy spółki, statutu lub regulaminów, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.


Statut Spółki Emitenta, ani żaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta, nie zawiera postanowień, na podstawie których, po przekroczeniu progowej wielkości posiadanych akcji, akcjonariusz byłby zobowiązany zawiadomić o tym Emitenta.
   1. Warunki wynikające z umowy spółki, statutu lub regulaminów, którym podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa


Statut Spółki Emitenta, ani żaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta, nie zawiera postanowień, na podstawie których warunki obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, zostałyby ujęte bardziej rygorystycznie niż określone wymogami obowiązującego prawa.


 1. Pobieranie 8.94 Mb.

  Share with your friends:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna