Rozdział IPobieranie 8.94 Mb.
Strona44/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   50

Dane finansowe pro forma

 1. Wstęp


Przedstawione w niniejszym Rozdziale dane finansowe pro forma za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku zawarte zostały w celu przedstawienia znaczącej zmiany brutto, na sytuację majątkową, finansową oraz osiągnięty wynik finansowy spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. po przejęciu spółki Hydrobudowa Śląsk S.A.

Dane finansowe pro forma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych, dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej ani wyników Spółki.

W grudniu 2006 roku został przyjęty przez Zarządy obu łączących się Spółek Plan Połączenia, który następnie został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 9 z 12.01.2007r. Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2007 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przyjął do akt rejestrowych Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. (Spółka przejmująca) plan połączenia. W dniu 5 kwietnia 2007 roku zostały zwołane w obu łączących się Spółkach Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które przyjęły plan połączenia oraz uchwaliły połączenie się obu Spółek. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. kapitał zakładowy Spółki przejmującej został podwyższony o kwotę 65.173.200,00 zł, z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy spółki przejmowanej, tj. Hydrobudowy Śląsk S.A. Akcje nowej emisji zostaną przekazane akcjonariuszom spółki przejmowanej w zamian za akcje Hydrobudowy Śląsk S.A., która z chwilą połączenia straci byt prawny. Zarządy łączących się Spółek szacują, iż połączenie nastąpi najpóźniej w lipcu 2007 roku i ten termin jest wielce prawdopodobny do utrzymania, przy uwzględnieniu praktyki sądów w tym zakresie.

Prezentowane informacje finansowe zostały opracowane w oparciu o dane rzeczywiste, sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 roku dla zobrazowania sytuacji hipotetycznej a mianowicie połączenia się wyżej wymienionych spółek na datę 1 stycznia 2006 roku.

Spójność podstawy opracowania danych finansowych pro forma z odpowiednim zbiorem zasad rachunkowości były przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta na podstawie Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych nr 3000 „Usługi Atestacyjne Inne niż Badania lub Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych” (MSUA 3000) oraz punktu nr 7, postanowień Modułu Informacji Finansowych Pro Forma, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 809/2006 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych prospektach emisyjnych. Raport z przeprowadzonej weryfikacji został zamieszczony w niniejszym Rozdziale.

   1. Zakres prezentowanych informacji finansowych pro forma


Podstawę sporządzenia danych finansowych pro forma stanowiły:

 • zbadane przez biegłego rewidenta, sporządzone zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) jednostkowe sprawozdanie finansowe HYDROBUDOWY Włocławek S.A. za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku,

 • zbadane przez biegłego rewidenta, sporządzone zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości oraz przekształcone do MSSF, jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrobudowy Śląsk S.A. za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku.

W kolejnych punktach niniejszego Rozdziału zaprezentowane zostaną dane finansowe pro forma, na które składają się:

 • bilans oraz rachunek zysków i strat Hydrobudowy Śląsk SA sporządzone według zasad Ustawy o rachunkowości przekształcony na MSSF na dzień 31.12.2006 rok,

 • bilans oraz rachunek zysków i strat pro forma HYDROBUDOWY Włocławek SA po połączeniu z Hydrobudową Śląsk SA, sporządzone zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.

W ramach przedstawionych danych finansowych pro forma nie zostaną zaprezentowane dane porównawcze ani korespondujące.

Poniżej przedstawione dane finansowe pro forma uwzględniają kwoty oraz istotę korekt: • wynikających z przekształcenia danych Hydrobudowy Śląsk SA do MSSF,

 • wynikających ze skutków transakcji powodujących wystąpienie znaczącej zmiany brutto,

 • wynikających z ujęcia połączenia metodą łączenia udziałów.

Wybór metody łączenia udziałów wynika z interpretacji zapisów MSSF nr 3 „Połączenia jednostek”. Zapis par. 3 MSSF 3 wyklucza możliwość zastosowania metody nabycia dla połączeń jednostek gospodarczych znajdujących się pod wspólną kontrolą. W związku z tym iż dla obydwu łączących się jednostek jednostka dominującą w rozumieniu MSSF jest Spółka PBG SA, zdaniem Zarządu HYDROBUDOWY Włocławek SA w połączeniu takim zastosowanie metody nabycia rozliczenia połączenia nie dawałoby rzeczywistego odzwierciedlenia transakcji w bilansie HYDROBUDOWY Włocławek SA po połączeniu. W związku z powyższym zdecydowano o zastosowaniu innego modelu rachunkowości, w tym przypadku modelu zgodnego z przepisami Ustawy o rachunkowości. Metoda łączenia opisana została w art. 44c tej Ustawy. Ujęcie połączenia metodą łączenia polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń. Wyłączeniu podlega wartość kapitału zakładowego HBS. Po dokonaniu tego wyłączenia odpowiednie pozycje kapitału własnego HYDROBUDOWY Włocławek SA koryguje się o różnicę pomiędzy sumą aktywów i pasywów spółki przejętej.

Wyłączeniu podlegają również:

1) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze łączących się spółek,

2) przychody i koszty operacji gospodarczych dokonywanych w danym roku obrotowym przed połączeniem między łączącymi się spółkami,

3) zyski lub straty operacji gospodarczych dokonanych przed połączeniem między łączącymi się spółkami, zawarte w wartościach podlegających łączeniu aktywów i pasywów.

Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat HYDROBUDOWY Śląsk S.A. sporządzony wg Polskich Standardów Rachunkowości przekształcony do MSSF za okres od 01 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

W pierwszej kolumnie zamieszczono dane sporządzone zgodnie z UoR, natomiast w kolejnych kolumnach przedstawiono korekty do zgodności z MSSF. Ostatnie kolumny zawierają przekształcone dane zgodne z MSSF.Aktywa

UoR

Korekta
1


Korekta

2

Korekta

3

Korekta

4

Korekta

5

Korekta

6

Korekta

7

Korekta

8

Korekta

9

MSSF

AKTYWA TRWAŁE

19 561
- 3
- 18

19 995
- 204
- 11 644

27 687

Rzeczowe aktywa trwałe

7 237


- 18

19 995

27 214

Wartość firmy


Pozostałe wartości niematerialne

238
238

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

27
27

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

11 851
- 3

-204
- 11 644

0

Należności długoterminowe:


Od jednostek powiązanych


Od pozostałych jednostek


Inne aktywa długoterminowe

208
208

AKTYWA OBROTOWE

129 880

- 599
- 466


-1 102
0

127 713

Zapasy

6 085- 4
- 1 495

4 586

Kontrakty długoterminowe

52 138-1 10251 036

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

47 605

- 199
- 369
1 495

48 532

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

722
722

Inne aktywa krótkoterminowe

728
728

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

12 933

- 400
- 9312 441

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia

9 669
9 669

AKTYWA RAZEM

149 441

-599

-3

-466

-18

19 995
-1 306
-11 644

155 400P a s y w a

UoR

Korekta
1


Korekta

2

Korekta

3

Korekta

4

Korekta

5

Korekta

6

Korekta

7

Korekta

8

Korekta

9

MSSF

KAPITAŁ WŁASNY

-3 825
11

- 425

- 18

16 196

0

- 31

0
11 908

Kapitał akcyjny

33 655
33 655

Akcje własne (wielkość ujemna)


Kapitał zapasowy

64 846
64 846

Kapitał z aktualizacji

8 667
-9 086


- 419

Pozostałe kapitały rezerwowe


Zysk (strata) z lat ubiegłych

-118 149


- 18

16 204

9 086
8 273
-84 604

Zysk (strata) netto

7 156
11

-425
-8
-31

-8 273
-1 570

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

153 266

- 599

- 14

- 41
3 799
- 1 275
- 11 644

143 492

Zobowiązania długoterminowe

14 978- 100
3 799
- 211
- 11 644

6 822

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe


Rezerwa na podatek odroczony

11 851-100
3 799
-211
-11 644

3 695

Rezerwy długoterminowe

2 962
2 962

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego

165
165

Pozostałe zobowiązania długoterminowe


Zobowiązania krótkoterminowe

138 288

- 599

- 14

59


- 1 064136 670

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

59 430

-599
59


858 898

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

802
802

Zobowiązania z tytułu podatków

2 948
2 948

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego

268
268

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

61 596
-14


61 582

Rezerwy krótkoterminowe

13 190-1 07212 118

Przychody przyszłych okresów

54
54

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży


PASYWA RAZEM

149 441

- 599

- 3

- 466

- 18

19 995
- 1 306
- 11 644

155 400RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

UoR

Korekta 1

Korekta

2

Korekta

3

Korekta

4

Korekta

5

Korekta

6

Korekta

7

Korekta

8

Korekta

9

MSSF

Przychody ze sprzedaży

129 384- 1 111128 273

Przychody netto ze sprzedaży produktów

127 234-1 111126 123

Przychody netto ze sprzedaży usług


Przychody netto ze sprzedaży towarów


Przychody netto ze sprzedaży materiałów

2 150
2 150

Koszt własny sprzedaży

121 613

7
-1 073120 547

Koszt sprzedanych produktów 

Koszt sprzedanych usług

119 513

7
-1 073118 447

Koszt sprzedanych towarów


Koszt sprzedanych materiałów

2 100
2 100

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

7 771

-7
-387 726

Koszty sprzedaży0

Koszty ogólnego zarządu

14 703

3

14 706

Pozostałe przychody operacyjne

22 836


-10 213
12 623

Pozostałe koszty operacyjne

7 471
7 471

Koszty restrukturyzacji0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

8 433

- 9
-38

-10 214
-1 828

Koszty finansowe (netto)

4 291
- 14

5254 802

Przychody finansowe (netto)

4 477
4 477

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

8 619
14

- 525
- 9
- 38

-10 214
-2 153

Podatek dochodowy

1 463
2

- 100
- 2
- 7

-1 940
-584

Zysk strata (netto)

7 156
11

- 425
- 7
- 31

- 8273
-1 570

Zysk (strata) netto

7 156
-1 570

Nota 1

Wyeliminowanie aktywów i pasywów związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z MSSF fundusz ten nie powinien być prezentowany.Nota 2

Zaciągnięte kredyty - na dzień 31.12.2006 wyceniono je w skorygowanej cenie nabycia, czyli


w kwocie w jakiej składnik został wyceniony w momencie początkowego ujęcia, pomniejszonej
o spłaty kapitału podstawowego, skorygowanej o skumulowaną różnice między wartością początkową a wartością ustaloną z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. Wycena kredytu została odniesiona na wynik bieżący zwiększając go o 11 tys. zł.

Nota 3

Wycena należności i zobowiązań krótkoterminowych w walucie - dokonano wyceny wg kursu banku wiodącego dla Spółki. Skutki wyceny spowodowały pomniejszenie wyniku bieżącego o 425 tys. zł.Noty 4,5

Środki trwałe

Wg UoR mamy do czynienia z wyceną w oparciu o historyczną cenę nabycia, pomniejszoną o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Wg MSR dokonano aktualizacji wyceny środków trwałych w oparciu o wycenę rzeczoznawcy. Wartość godziwa została przyjęta jako zakładany koszt ustalony na 01.01.2006. W odniesieniu do środków przyjętych do ewidencji po 2004 dokonano nowego oszacowania okresu ekonomicznej użyteczności. Skutki aktualizacji środków trwałych na 31.12.2006 powodują zwiększenie zysku z lat ubiegłych o 16 204 tys. zł oraz zmniejszenie wyniku bieżącego o 7 tys. zł.Nota 6

Przeniesienie wyceny nieruchomości inwestycyjnych, PWUG oraz kapitałów z przeszacowania środków trwałych powoduje wzrost zysku z lat ubiegłych o 9 086 tys. złNota 7

Wycena kontraktów długoterminowych – wycena kontraktów w walucie wg kursu banku wiodącego obniżyła wynik bieżący o 31 tys. zł.Nota 8

Pomniejszenie zysku z tytułu sprzedaży nieruchomości. Wcześniejsza wycena tego aktywa wg UoR odniesiona była na kapitał z aktualizacji, wg MSR na wynik.Bilans oraz rachunek zysków i strat pro forma za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006, spółek HYDROBUDOWA Włocławek S.A. oraz HYDROBUDOWA Śląsk S.A., z uwzględnieniem skutków przeprowadzonych transakcji, będących istotą znaczącej zmiany brutto.

Bilans na dzień 31.12.2006 roku oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku spółek: HYDROBUDOWA Włocławek S.A. oraz HYDROBUDOWA Śląsk S.A. przedstawiono poniżej zgodnie z MSSF. W dwóch pierwszych kolumnach zawarto jednostkowe dane sporządzone zgodnie z MSSF. W kolejnych kolumnach przedstawiono wzajemne wyłączenia, wynikające ze skutków zawartych transakcji.

Informacje finansowe pro forma uwzględniają wszystkie transakcje mające miejsce między spółkami
w 2006 roku.

Przedstawione poniżej dane mają na celu ilustrację istoty znaczącej zmiany brutto oraz jej ogólnego wpływu na sytuację majątkową oraz finansową Emitenta.Bilans HYDROBUDOWY Włocławek S.A. i HYDROBUDOWY Śląsk S.A., dane w tys. PLN, wg MSSF.

BILANS

HYDROBUDOWA Włocławek stan na 31.12.2006

HYDROBUDOWA Śląsk

stan na 31.12.2006

Korekta 1

Korekta 2

Skonsolidowane dane wg MSSF na dzień 31.12.2006

A k t y w a

 

 

 

 

 

AKTYWA TRWAŁE

32 859

27 687

-81

 

60 465

Rzeczowe aktywa trwałe

30 159

27 214

-81

 

57 292

Wartość firmy

 

 

 

 

 

Pozostałe wartości niematerialne

609

238

 

 

847

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

351

27

 

 

378

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

 

 

 

 

Należności długoterminowe:

709

 

 

 

709

Od jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

Od pozostałych jednostek

709

 

 

 

709

Inne aktywa długoterminowe

1 031

208

 

 

1 239

AKTYWA OBROTOWE

201 274

127 713

-5 347

 

323 640

Zapasy

519

4 586

 

 

5 105

Kontrakty długoterminowe

95 845

51 036

 

 

146 881

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

85 833

48 532

 -5 347

 

129 018

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

6 521

722

 

 

7 243

Inne aktywa krótkoterminowe

1 835

728

 

 

2 563

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

10 721

12 441

 

 

23 162

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia

0

9 669

 

 

9 669

AKTYWA RAZEM

234 133

155 400

-5 428 

 

384 105BILANS

HYDROBUDOWA Włocławek stan na 31.12.2006

HYDROBUDOWA Śląsk

stan na 31.12.2006

Korekta 1

Korekta 2

Skonsolidowa­ne dane wg MSSF na dzień 31.12.2006

P A S Y W A
KAPITAŁ WŁASNY

83 269

11 908

-81
95 096

Kapitał akcyjny

73 500

33 655

 

31 518 

138 673

Akcje własne (wielkość ujemna)

 

 

 

 

 

Kapitał zapasowy

4 056

64 846

 

-31 518 

37 384

Kapitał z aktualizacji wyceny
 

 

 

 

Pozostałe kapitały rezerwowe

 

 

 

 

 

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających

-756

-419

 

 

-1 175

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-5 522

-84 604

 

 

- 90 126

Zysk (strata) netto

11 991

-1 570

-81

 

10 340

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

150 864

143 492

-5 347

 

289 009

Zobowiązania długoterminowe

11 420

6 822

 

 

18 242

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

188

 

 

 

188

Rezerwa na podatek odroczony

2 904

3 695

 

 

6 599

Rezerwy długoterminowe

362

2 962

 

 

3 324

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego

 

165

 

 

165

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

7 966

 

 

 

7 966

Zobowiązania krótkoterminowe

139 444

136 671

-5 347

 

270 767

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

57 772

58 899

-5 347

 

111 324

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

778

802

 

 

1 580

Zobowiązania z tytułu podatków

3 215

2 948

 

 

6 163

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego

144

268

 

 

412

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

76 599

61 582

 

 

138 181

Rezerwy krótkoterminowe

936

12 117

 

 

13 053

Przychody przyszłych okresów

 

54

 

 

54

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży

 

 

 

 

 

PASYWA RAZEM

234 133

155 400

-5 428

 

384 105RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

HYDROBUDOWA Włocławek

01.01.2006 31.12.2006

HYDROBUDOWA Śląsk

01.01.2006 31.12.2006

Korekta 1

Korekta 2

Skonsolidowane dane wg MSSF na dzień 31.12.2006

Wariant kalkulacyjny

 

 

 

 
Działalność kontynuowana

 

 

 

 
Przychody ze sprzedaży

141 482

128 300

-4 680
265 102

Przychody netto ze sprzedaży produktów

 

0

 

 
Przychody netto ze sprzedaży usług

137 579

126 150

-4 680
259 049

Przychody netto ze sprzedaży towarów

316

 

 
316

Przychody netto ze sprzedaży materiałów

3 587

2 150

 
5 737

Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)

127 676

120 574

-4 599
243 651

Koszt sprzedanych produktów

 

 

 

 
Koszt sprzedanych usług

124 167

118 474

-4 599
238 042

Koszt sprzedanych towarów

201

 

 
201

Koszt sprzedanych materiałów

3 308

2 100

 
5 408

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

13 806

7 726

-81
21 451

Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu

8 462

14 714

 
23 176

Pozostałe przychody operacyjne

9 025

12 623

 
21 648

Pozostałe koszty operacyjne

6 385

6 937

 
13 322

Koszty restrukturyzacji 

 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej

7 984

-1 302

-81

 

6 601

Koszty finansowe (netto)

4 713

4 292

-10

 

8 995

Przychody finansowe (netto)

10 528

3 402

-10

 

13 920

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

13 799

-2 192

-81

 

11 526

Podatek dochodowy

1 808

-584

 

 

1 224

Zysk strata (netto) z działalności kontynuowanej

11 991

-1 608

-81

 

10 302

Zysk (strata) netto

11 991

-1 608

-81

 

10 302

Korekta 1

Wyłączenia pomiędzy spółkami dotyczą w szczególności wzajemnych rozrachunków, które obejmują zarówno zakup jak i sprzedaż w zakresie świadczenia wzajemnych usług budowlanych oraz usług sprzętowych.

Łączna suma wyłączeń w pozycji „Przychody netto ze sprzedaży usług” (4.680 tys. zł.) stanowi przychód netto HYDROBUDOWA Włocławek S.A. w kwocie: 3.318 tys. zł oraz przychód netto Hydrobudowa Śląsk S.A. w kwocie 1.362 tys. zł.

Na sumę wyłączeń z pozycji „Koszt własny sprzedaży” składa się eliminacja kosztów, które


w ciągu roku poniosła HYDROBUDOWA Włocławek S.A. w kwocie 1.281 tys. zł oraz koszty poniesione przez Hydrobudowa Śląsk S.A., w tym samym okresie, na kwotę 3.318 tys. zł.

W kosztach i przychodach finansowych wyłączono 10 tys. zł wynikające z obciążeń z tytułu prowizji za wzajemnie udzielone poręczenia i gwarancje

Korekta zysku netto w kwocie 81 tys. zł. wynika ze sprzedaży usługi polegającej na regeneracji obudowy wykopu linowego, która to usługa, dla Hydrobudowa Śląsk S.A. stanowi przychód ze sprzedaży usług natomiast dla HYDROBUDOWA Włocławek S.A. usługa ta została zakwalifikowana jako „Środki trwałe w budowie”. Stąd w bilansie, wyeliminowano kwotę 81 tys. zł. zarówno w „Rzeczowych aktywach trwałych” – ze strony spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. oraz w „Kapitale własnym” – ze strony Hydrobudowa Śląsk S.A.

Korekta 2

Kwota wyłączenia „Kapitału akcyjnego” składa się z emisji akcji spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. w kwocie + 65.173,2 tys. zł. oraz eliminacja „Kapitału akcyjnego” spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. w kwocie – 33.655,2 tys. zł . „Kapitał zapasowy został obniżony różnicą pomiędzy dwiema wyżej wymienionymi wielkościami tj. kwotą 31 518 tys. zł.


   1. Raport z przeprowadzonych procedur rewizyjnych w odniesieniu do danych finansowych pro forma na dzień i za okres, kończący się 31 grudnia 2006 roku.


Raport niezależnego biegłego rewidenta

Dla Zarządu HYDROBUDOWA Włocławek S.A.

Przeprowadziliśmy procedury rewizyjne w odniesieniu do bilansu pro forma sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz rachunku zysków i strat pro forma sporządzony za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A., przygotowanych zgodnie z zasadami rachunkowości zawartymi w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej przyjętych przez Unię Europejską.

Za sporządzenie informacji pro forma odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było sporządzenie raportu dotyczącego tych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma na podstawie przeprowadzonych procedur.

Przegląd prowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowym Standardem dotyczącym innych procedur rewizyjnych Nr 3000 oraz Normą nr 5 wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Nie przeprowadziliśmy badania, dlatego nie wydajemy opinii o załączonych skonsolidowanych danych finansowych pro forma.

Załączony bilans pro forma sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz rachunek zysków i strat pro forma sporządzony za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, zostały przygotowane w celu zaprezentowania sytuacji finansowej Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A., przy założeniu, iż transakcja połączenia Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. ze spółką Hydrobudowa Śląsk S.A. („Transakcja”), która nastąpi w roku 2007, jak opisano w punkcie „Wstęp” w rozdziale „Dane finansowe pro-forma” prospektu, miała miejsce na poprzedni dzień bilansowy łączących się Spółek, czyli na dzień 31 grudnia 2005 roku.

Transakcja oraz podstawa sporządzenia bilansu pro forma oraz rachunku zysków i strat pro forma zostały przedstawione w prospekcie w rozdziale „Dane finansowe pro-forma”.

Bilans pro forma na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz rachunek zysków i strat pro forma za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, niekoniecznie przedstawiają wyniki działalności spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. i wpływ na jej sytuację finansową, jaki miałoby rzeczywiste przeprowadzenie transakcji połączenia w dniu 31 grudnia 2005 roku.

Dane finansowe pro-forma sporządzone zostały na podstawie przygotowanego przez spółkę HYDROBUDOWA Włocławek SA sprawozdania finansowego sporządzonego za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta.

Dane finansowe pro-forma zostały przygotowane na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Hydrobudowy Śląsk SA sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie to zostało przekształcone do zasad zgodnych z zapisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Sprawozdanie finansowe oraz przekształcenie do MSSF zostało zbadane przez biegłego rewidenta.

Na podstawie przeprowadzonych przez nas procedur wyrażamy przekonanie, że załączony bilans pro forma oraz rachunek zysków i strat pro forma na dzień i za okres kończący się 31 grudnia 2006 roku, zostały prawidłowo sporządzone zgodnie z przedstawionymi zasadami, które stanowią zasady rachunkowości, w oparciu o które przygotowane zostanie sprawozdanie HYDROBUDOWY Włocławek SA za rok 2007.


Jan Letkiewicz


Cecylia Pol

Biegły Rewident

Prezes Zarządu

Nr 9530/7106

HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.,

Poznań, pl. Wiosny Ludów 2

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238

Biegły Rewident nr 5282/782Poznań, dnia 18 kwietnia 2007 roku.


  1. Pobieranie 8.94 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna