Rozdział IPobieranie 8.94 Mb.
Strona42/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   50

Sprawozdanie finansowe
BILANS - AKTYWA

31.12.2004

31.12.2003

A. AKTYWA TRWAŁE

20 519

8 296

I. Wartości niematerialne i prawne

71

21

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

-

-

2. Wartość firmy

-

-

3. Inne wartości niematerialne i prawne

71

21

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

-

-

II. Rzeczowe aktywa trwałe

14 468

6 671

1. Środki trwałe

12 530

1 986

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

288

260

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

4 162

157

c) urządzenia techniczne i maszyny

5 365

1 450

d) środki transportu

2 240

55

e) inne środki trwałe

474

65

2. Środki trwałe w budowie

1 938

4 684

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

-

-

III. Należności długoterminowe

1 600

-

1. Od jednostek powiązanych

-

-

2. Od pozostałych jednostek

1 600

-

IV. Inwestycje długoterminowe

-

239

1. Nieruchomości

-

239

2. Wartości niematerialne i prawne

-

-

3. Długoterminowe aktywa finansowe

-

-

a) w jednostkach powiązanych

-

-

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

b) w pozostałych jednostkach

-

-

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

4. Inne inwestycje długoterminowe

-

-

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 380

1 365

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 825

1 113

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

2 555

252

B. AKTYWA OBROTOWE

122 060

42 751

I. Zapasy

447

3 828

1. Materiały

447

3 828

2. Półprodukty i produkty w toku

-

-

3. Produkty gotowe

-

-

4. Towary

-

-

5. Zaliczki na dostawy

-

-

II. Należności krótkoterminowe

49 410

27 164

1. Należności od jednostek powiązanych

-

-

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

- powyżej 12 miesięcy

-

-

b) inne

-

-

2. Należności od pozostałych jednostek

49 410

27 164

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

42 140

22 713

- do 12 miesięcy

37 227

10 942

- powyżej 12 miesięcy

4 913

11 771

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

6 563

2 024

c) inned) dochodzone na drodze sądowej

5

-

III. Inwestycje krótkoterminowe

21 081

4 583

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

21 081

4 583

a) w jednostkach powiązanych

-

-

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

b) w pozostałych jednostkach

2 058

1 246

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

1 347

535

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

711

711

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

19 024

3 337

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

2 776

3 090

- inne środki pieniężne

16 248

247

- inne aktywa pieniężne

-

-

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

-

-

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

51 122

7 176

AKTYWA RAZEM :

142 579

51 046BILANS - PASYWA

31.12.2004

31.12.2003

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

6 860

6 042

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

6 000

6 000

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

-

-

III. Udziały (akcje) własne

-

-

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

3 197

2 018

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

674

404

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

-

-

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-3 302

-4 224

VIII. Zysk (strata) netto

291

1 843

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

-

-

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

135 720

45 004

I. Rezerwy na zobowiązania

3 655

1 875

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 952

1 248

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

544

124

- długoterminowa

492

76

- krótkoterminowa

52

49

3. Pozostałe rezerwy

158

503

- długoterminowe

-

-

- krótkoterminowe

158

503

II. Zobowiązania długoterminowe

23 298

15 543

1. Wobec jednostek powiązanych

-

-

2. Wobec pozostałych jednostek

23 298

15 543

a) kredyty i pożyczki

22 560

15 089

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

-

-

c) inne zobowiązania finansowe

738

454

d) inne

-

-

III. Zobowiązania krótkoterminowe

107 984

26 631

1. Wobec jednostek powiązanych

-

-

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

- powyżej 12 miesięcy

-

-

b) inne

-

-

2. Wobec pozostałych jednostek

107 653

26 242

a) kredyty i pożyczki

25 891

9 500

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

-

-

c) inne zobowiązania finansowe

1 069

144

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

55 900

14 207

- do 12 miesięcy

55 687

14 110

- powyżej 12 miesięcy

212

97

e) zaliczki otrzymane na dostawy

21 209

-

f) zobowiązania wekslowe

-

-

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

2 209

1 788

h) z tytułu wynagrodzeń

562

427

i) inne

813

177

3. Fundusze specjalne

331

389

IV. Rozliczenia międzyokresowe

784

955

1. Ujemna wartość firmy

-

-

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

784

955

- długoterminowe

-

460

- krótkoterminowe

784

495

PASYWA RAZEM :

142 579

51 046RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT KALKULACYJNY)


01.01.2004 - 31.12.2004

01.01.2003 - 31.12.2003

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW
I MATERIAŁÓW, w tym:


114 284

43 068

- od jednostek powiązanychI. Przychody netto ze sprzedaży produktów

114 077

42 853

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

207

215

B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:

100 751

35 883

- jednostkom powiązanym

-

-

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

100 617

35 755

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

134

128

C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)

13 534

7 185

D. KOSZTY SPRZEDAŻY

-

-

E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU

8 641

5 472

F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)

4 893

1 713

G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

3 575

1 035

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

581

112

II. Dotacje

-

-

III. Inne przychody operacyjne

2 994

923

H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

4 411

1 477

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

-

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

3 697

14

III. Inne koszty operacyjne

714

1 463

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)

4 056

1 271

J. PRZYCHODY FINANSOWE

231

2 147

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

-

-

- od jednostek powiązanych

-

-

II. Odsetki, w tym:

231

73

- od jednostek powiązanych

-

-

III. Zysk ze zbycia inwestycji

-

2 075

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

-

-

V. Inne

-

-

K. KOSZTY FINANSOWE

3 004

1 232

I. Odsetki, w tym:

2 798

1 190

- dla jednostek powiązanych

-

715

II. Strata ze zbycia inwestycji

-

-

III. Aktualizacja wartości inwestycji

-

-

IV. Inne

206

41

L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)

1 283

2 187

M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)

-

-

I. Zyski nadzwyczajne

-

-

II. Straty nadzwyczajne

-

-

N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)

1 283

2 187

O. PODATEK DOCHODOWY

993

344

P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)

-

-

N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)

291

1 843RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)


01.01.2004 - 31.12.2004

01.01.2003 - 31.12.2003

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJI. Zysk (strata) netto

291

1 843

II. Korekty razem

1 328

-16 441

1. Amortyzacja

1 027

566

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

-

-

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

2 568

1 092

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-581

-

5. Zmiana stanu rezerw

1 779

817

6. Zmiana stanu zapasów

3 381

-1 297

7. Zmiana stanu należności

-23 846

-17 846

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

63 165

3 672

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-47 133

-3 446

10. Inne korekty

967

-

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

1 619

-14 598

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJI. Wpływy

941

909

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

171

233

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

656

-

3. Z aktywów finansowych, w tym:

115

675

a) w jednostkach powiązanych

-

-

b) w pozostałych jednostkach

115

675

- zbycie aktywów finansowych

-

-

- dywidendy i udziały w zyskach

-

-

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

-

-

- odsetki

-

-

- inne wpływy z aktywów finansowych

115

675

4. Inne wpływy inwestycyjne

-

-

II. Wydatki

7 938

6 828

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6 611

5 343

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

-

239

3. Na aktywa finansowe, w tym:

-

-

a) w jednostkach powiązanych

-

-

b) w pozostałych jednostkach

-

-

- nabycie aktywów finansowych

-

-

- udzielone pożyczki długoterminowe

-

-

4. Inne wydatki inwestycyjne

1 327

1 246

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-6 996

-5 919

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJI. Wpływy

45 215

26 083

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów

-

2 150

kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

45 215

23 335

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

-

-

4. Inne wpływy finansowe

-

598

II. Wydatki

24 152

3 558

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

-

-

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

-

-

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

-

-

4. Spłaty kredytów i pożyczek

21 564

2 465

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

-

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

-

-

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

-

-

8. Odsetki

2 587

1 092

9. Inne wydatki finansowe

-

-

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

21 063

22 525

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)

15 686

2 008

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

-

-

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

-

-

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

3 337

1 329

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM

19 023

3 337

- o ograniczonej możliwości dysponowania

-

-ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

01.01.2004 - 31.12.2004

01.01.2003 - 31.12.2003

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

6 042

2 048

- korekty błędów podstawowych

-

-

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

-

-

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

6 042

2 048

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

6 000

3 850

1.1. Zmiany kapitału podstawowego

-

2 150

a) zwiększenie (z tytułu)

-

2 150

- emisji akcji

-

2 150

b) zmniejszenie (z tytułu)

-

-

- umorzenia akcji

-

-

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

6 000

6 000

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

-

-

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy

-

-

a) zwiększenie (z tytułu)

-

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

-

-

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

-

-

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

-

-

3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych

-

-

a) zwiększenie

-

-

b) zmniejszenie

-

-

3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu

-

-

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

2 018

1 885

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

1 179

134

a) zwiększenie (z tytułu)

1 179

134

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

-

-

- podziału zysku (ustawowo)

147

-

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

774

131

-zbycie środków trwałych

18

3

-sprzedaż PWUG

239

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

-

-

- pokrycia straty

-

-

4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu

3 197

2 018

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

404

406

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

270

-3

a) zwiększenie (z tytułu)

288

-

PWUG

288

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

18

3

- zbycia środków trwałych

18

3

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

674

404

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

-

-

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

-

-

a) zwiększenie (z tytułu)

-

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

-

-

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

-

-

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

-2 380

-4 093

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

1 843

131

- korekty błędów podstawowych

-

-

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

-

-

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

1 843

131

7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych

-1 843

-131

a) zwiększenie (z tytułu)

-

-

- podziału zysku z lat ubiegłych

-

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

1 843

131

rozliczenie zysku

1 843

131

7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

-

-

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

4 224

4 224

- korekty błędów podstawowych

-

-

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

-

-

7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

4 224

4 224

7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych

-922

-

a) zwiększenie (z tytułu)

-

-

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

-

-

b) zmniejszenie (z tytułu)

922

-

-pokrycie straty z zysku 2003 roku

922

-

7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

3 302

4 224

7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

-3 302

-4 224

8. Wynik netto

291

1 843

a) zysk netto

291

1 843

b) strata netto

-

-

c) odpisy z zysku

-

-

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

6 860

6 042

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)Nota nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W okresie 01.01.2004 - 31.12.2004

Lp.

Wyszczególnienie

Koszty zakoń­czonych prac
rozwojo­wych


Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Razem

Konce­sje, patenty
i licencje


Oprogramo­wanie
(licencje)


Pozosta­łe

1.

Wartość brutto - stan na 01.01.2004

-

-

15

23

-

39

2.

Zwiększenia wartości brutto (tytuły):

0

0

0

68

0

68

2.1.

- zakup

-

-

-

68

-

68

2.2

- aport, nieodpłatne otrzymanie

-

-

-

-

-

0

2.3

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

0

2.4

- inne

-

-

-

-

-

0

3.

Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):

0

0

0

0

0

0

3.1.

- sprzedaż

-

-

-

-

-

0

3.2.

- likwidacja

-

-

-

-

-

0

3.3.

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

0

3.4.

- inne

-

-

-

-

-

0

4.

Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne

-

-

-

-

-

0

5.

Wartość brutto - stan na 31.12.2004

0

0

15

91

0

106

6.

Umorzenie - stan na 31.12.2004

-

-

10

7

-

18

7.

Zwiększenia umorzenia (tytuły):

0

0

2

16

0

18

7.1.

- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe

-

-

2

16

-

18

7.2.

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

0

7.3.

- inne

-

-

-

-

-

0

8.

Zmniejszenia umorzenia (tytuły):

0

0

0

0

0

0

8.1.

- sprzedaż

-

-

-

-

-

0

8.2.

- likwidacja

-

-

-

-

-

0

8.3.

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

0

8.4.

- inne

-

-

-

-

-

0

9.

Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne

-

-

-

-

-

0

10.

Umorzenie - stan na 31.12.2004

0

0

12

23

0

35

11.

Wartość netto - stan na 31.12.2004

0

0

5

16

0

2121

12.

Wartość netto - stan na 31.12.2004

0

0

3

68

0

71
71

Nota nr 2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W okresie 01.01.2004 - 31.12.2004

Lp.

Wyszczególnienie

Grunty (w tym
prawo użytkowa-
nia wieczystego
gruntu)


Budynki, lokale,
i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej


Urządzenia
techniczne
i maszyny


Środki
transportu


Inne środki
trwałe


Razem

1.

Wartość brutto – stan na 01.01.2004

288

170

3 607

386

149

4 600

2.

Zwiększenia wartości brutto (tytuły):

0

4 064

4 687

2 665

476

11 892

2.1.

- zakup

-

4 064

2 940

2 412

396

9 813

2.2

- aport, nieodpłatne otrzymanie

-

-

-

-

-

0

2.3

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

0

2.4

- inne

-

-

1 747

253

80

2 080

3.

Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):

0

6

266

375

33

680

3.1.

- sprzedaż

-

-

4

63

12

79

3.2.

- likwidacja

-

6

250

0

8

265

3.3.

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

0

3.4.

- inne

-

-

11

312

13

336

4.

Wartość brutto – przemieszczenie wewnętrzne

-

-

-

-

-

0

5.

Wartość brutto – stan na 31.12.2004

288

4 228

8 028

2 676

592

15 812

6.

Umorzenie – stan na 01.01.2004

28

13

2 157

331

84

2 614

7.

Zwiększenia umorzenia (tytuły):

-28

59

735

164

62

992

7.1.

- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe

-28

59

735

164

62

992

7.2.

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

0

7.3.

- inne

-

-

-

-

-

0

8.

Zmniejszenia umorzenia (tytuły):

0

6

230

59

27

323

8.1.

- sprzedaż

-

-

-

1

-

1

8.2.

- likwidacja

-

6

230

58

27

322

8.3.

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

0

8.4.

- inne

-

-

-

-

-

0

9.

Umorzenie – przemieszczenia wewnętrzne

-

-

-

-

-

0

10.

Umorzenie – stan na 31.12.2004

0

66

2 662

436

118

3 283

11.

Wartość netto – stan na 31.12.2004

260

157

1 450

55

65

1 986

12.

Wartość netto – stan na 31.12.2004

288

4 162

5 365

2 240

474

12 530

Nota nr 3

SPECYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ZA okres 01.01.2004 - 31.12.2004

Lp.

Wyszczególnienie

Konto

Stan na d

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na d

1.

Środki transportu
-

349

316

33

2.

Sprzęt ciężki
-

2 861

2 861

0

3.

Sprzęt komputerowy
11

35

39

7

4.

Urządzenia techniczne
-

282

282

0

5.

Wyposażenie
-

4

4

0

6.

Modernizacja ogrzewania
3

-

-

3

7.

Kasa fiskalna
3

-

-

3

8.

Bud, administracyjny
4 627

1 289

4 064

1 852

9.

Inwestycja bud. administracyjnego
40

-

-

40

Razem

4 684

4 820

7 567

1 938

Nota nr 4

WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW (W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU) NA 31.12.2004

Lp.

Wyszczególnienie (nazwa środka trwałego oraz charakter umowy)

Wartość na 31.12.2004

1.

umowa dzierżawy -sprzęt komputerowy

106

2.

umowa dzierżawy-sprzęt ciężki

3 113

3.

umowa dzierżawy-szalunki

176

Razem

3 395

Nota nr 5

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH W OKresie 01.01.2004 - 31.12.2004

Lp.

Wyszczególnienie

Nierucho­mości

Wartości niema­terialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

Inne
inwestycje
długo­terminowe


Razem

w jed­nostkach powiąza­nych

w pozosta­łych jednost­kach

1.

Wartość na 01.01.2004

239

-

-

-

-

239

2.

Zwiększenia (tytuły):

0

0

0

0

0

0

2.1.

- zakup

-

-

-

-

-

0

2.2

- aport, nieodpłatne otrzymanie

-

-

-

-

-

0

2.3

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

0

2.4

- inne

-

-

-

-

-

0

3.

Zmniejszenia (tytuły):

239

0

0

0

0

239

3.1.

- sprzedaż

239

-

-

-

-

239

3.2.

- likwidacja

-

-

-

-

-

0

3.3.

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

0

3.4.

- inne

-

-

-

-

-

0

4.

Przemieszczenia wewnętrzne

-

-

-

-

-

0

5.

Wartość na 31.12.2004

0

0

0

0

0

0

6.

Wartość w cenach nabycia na 31.12.2004

-

-

-

-

-

0

Nota nr 6

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ZA Okres 01.01.2004 - 31.12.2004

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość
bilansowa
na 01.01.2004


Zwiększe­nia

Zmniejsze­nia

Wartość
bilansowa
na 31.12.2004


1.

Kapitał (fundusz) podstawowy

6 000

-

-

6 000

2.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

-

-

-

0

3.

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

-

-

-

0

4.

Kapitał (fundusz) zapasowy

2 018

1 179

0

3 197

4.1.

kapitał zapasowy na BO

2 018

-

-

2 018

4.2.

1/2 zysku z 2003r

-

922

-

922

4.3.

przeniesienie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych

-

18

-

18

4.4.

Przeniesienie prawa wiecz.użytk.gruntu

-

239

-

239

5.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

404

288

18

674

6.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0

0

0

0

7.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-4 224

922

0

-3 302

7.1.

Nierozliczona strata z 2002

-4 224

-

-

-4 224

7.2.

Rozliczenie straty do wysokości 1/2 zysku z 2003r

-

922

-

922

8.

Zysk (strata) netto

1 843

-

1 553

291

9.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

-

-

-

0

Kapitał (fundusz) własny ogółem

6 042

2 389

1 571

6 860

Nota nr 7

STRUKTURA KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO NA 31.12.2004

Lp.

Nazwisko i imię udziałowca (w przypadku osoby fizycznej)
Nazwa spółki, jej forma prawna oraz miejscowość, w której mieści się siedziba jej zarządu (w przypadku osoby prawnej)


Ilość posiadanych
udziałów (akcji)


Wartość nominalna
udziału (akcji)


Kapitał podstawowy na 31.12.04

Udział w kapitale podstawowym na 31.12.04

na 01.01.04

na 31.12.04

1.

Jerzy Wiśniewski

78 876

78 876

50,00

3 943 800,00

65,73%

2.

Małgorzata Wiśniewska

21 120

21 120

50,00

1 056 000,00

17,60%

3.

Marek Grunt

13 332

13 332

50,00

666 600,00

11,11%

4.

Tomasz Woroch

6 672

6 672

50,00

333 600,00

5,56%

Razem

120 000

120 000

X

6 000 000,00

100,00%

Nota nr 8

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ZA Okres 01.01.2004 – 31.12.2004

Lp.

Wyszczególnienie
(podać cel utworzenia rezerwy)


Wartość
bilansowa
na 01.01.04


Zwiększe­nia

Zmniejszenia

Wartość
bilansowa
na 31.12.04


wyko­rzystanie

rozwią­zanie

1.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 248

2 952

854

394

2 952

2.

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

124

544

49

76

544

2.1.

nagrody jubileuszowe

108

482

37

71

482

2.2.

odprawy emerytalne

16

62

11

5

62

2.3.

zaległe urlopy

-

-

-

-

0

3.

Pozostałe rezerwy

503

158

503

0

158

3.1.

koszty budowy Czyżkówko

484

-

484

-

0

3.2.

badanie bilansu

20

-

14

-

6

3.3.

storno zarachowania na badanie bilansu

0

-

6

-

-6

3.4.

rezerwa na wyrok Narewskiego

-

158

-

-

158

Rezerwy na zobowiązania ogółem

1 875

3 655

1 405

470

3 655

Nota nr 9

PODZIAŁ REZERW NA ZOBOWIĄZANIA NA CZĘŚĆ DŁUGOTERMINOWĄ I KRÓTKOTERMINOWĄ ZA Okres 01.01.2004 – 31.12.2004

Lp.

Wyszczególnienie
(dane pobrano z noty 10.1)


Część rezerwy na 31.12.2004

Wartość
bilansowa
na 31.12.2004
długo­
terminowa


krótko­terminowa

1.

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

492

52

544

1.1.

nagrody jubileuszowe

430

52

482

1.2.

odprawy emerytalne

62

-

62

1.3.

zaległe urlopy

0

-

0

2.

Pozostałe rezerwy

0

158

158

2.1.

koszty budowy Czyżkówko

-

-

0

2.2.

badanie bilansu

-

-

0

2.3.

storno zarachowania na badanie bilansu

-

-

0

2.4.

rezerwa na wyrok Narewskiego

-

158

158

Rezerwy na zobowiązania ogółem

492

210

702

Nota nr 10

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE (WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK) Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31.12.2004

Lp.

Wyszczególnienie
(kredytodawca/pożyczkodawca, rodzaj kredytu/pożyczki)


Wartość
bilansowa
na 31.12.2004


Część zobowiązania, której termin wymagalności
przypada w okresie (od dnia bilansowego)


do 1 roku

powyżej 1 roku
do 3 lat


powyżej 3 lat
do 5 lat


powyżej 5 lat

1.

Kredyty

41 240

25 680

15 360

200

0

1.1.

BZ WBK - kredyt inwestycyjny

2 438

750

1 500

188

0

1.2.

BZ WBK - kredyt inwestycyjny

2 803

930

1 860

13

0

1.3.

BZWBK -kredyt rewolwingowy

11 000

11 000

-

-

0

1.4.

BANK MILLENNIUM -kredyt krótkoterminowy

13 000

13 000

-

-

0

1.5.

BANK NORD/LB - kredyt w rachunku bieżącym

12 000

-

12 000

-

0

2.

Pożyczki

7 211

211

7 000

0

0

2.1.

PBG S.A.

7 000

-

7 000

-

0

2.2.

Odsetki POŻ.PBG S.A.

184

184

-

-

0

2.3.

Odsetki - Piecobiogaz Sp. z o.o.

17

17

-

-

0

2.4.

Odsetki - Piecobiogaz Sp. jawna

10

10

-

-

0

Razem

48 451

25 891

22 360

200

0

Razem:

25 891

22 560

Nota nr 11

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (PASYWNE) ZA Okres 01.01.2004 - 31.12.2004

Lp.

Wyszczególnienie
(opis pozycji rozliczeń międzyokresowych)


Wartość
bilansowa
na 01.01.2004


Zwiększe­nia

Zmniejsze­nia

Wartość
bilansowa
na 31.12.2004


1.

Ujemna wartość firmy

-

-

-

0

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

955

778

949

784

2.1.

Długoterminowe

484

44

527

0

2.1.1.

wieczyste użytkowanie gruntu

245

44

288

0

2.1.2.

wieczyste użytkowanie gruntu Wistka

239

-

239

0

2.2.

Krótkoterminowe

471

734

422

784

2.2.1.

przychody przefakturowane bilansowo

403

571

403

571

2.2.3.

dodatnie różnice kursowe – wyfakturowanych zaliczek

--

0

2.2.4.

wieczyste użytkowanie gruntu

15

-

15

0

2.2.5.

faktury wystawione w XII.2004 zaliczone do przychodu zg. z datą płatności

9

15

9

15

2.2.6.

noty

49

-

-

49

2.2.7.

badanie bilansu

-6

24

-6

24

2.2.8.

rezerwa z tyt. niewykorzystanych urlopów

-

125

-

125

Razem

955

778

949

784

Nota nr 12

SPECYFIKACJA ZALICZEK OTRZYMANYCH NA DOSTAWY NA 31.12.2004

Lp.

Wyszczególnienie
(wierzyciel, tytuł zaliczki)


Wartość
nominalna


Naliczone odsetki

Wartość
bilansowa


1

proszkownia Mleka Piotrków Kujawski

520

-

520

2

Gmina Wrocław

934

-

934

3

Gmina Wrocław

958

-

958

4

UM Nowy Sacz

576

-

576

5

Gmina Miasta Toruń

1 967

-

1 967

6

Gmina Miasta Toruń

541

-

541

7

MPWiK Włocławek

6 726

-

6 726

8

ZWiK Szczecin

4 592

-

4 592

9

UM Skierniewice

2 097

-

2 097

10

Toruńskie Wodociągi Toruń

1 936

-

1 936

11

Toruńskie Wodociągi Toruń

361

-

361

Razem

21 209

0

21 209

Nota nr 13

ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI NA 31.12.2004

Lp.

Tytuł zabezpieczonego zobowiązania

Rodzaj zabezpieczenia

Kwota zabezpieczenia
na 31.12.2004


1

zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego

koparki kołowe -CATERPILLAR typ212 B :CAT 212BFT

198

samochody ciężarowe -KAMAZ CW20644,CW20641,CW21131,CW21130

557

samochody ciężarowe KAMAZ CW 21129

142

sam ciężarowy CITROEN CW 01414,01413,21057,21148

176

KAMAZ CW 20645,20643,20642

419

KOPARKO ŁADOWARKA 97SF 11347,97SF11347

444

KOPARKA KOŁOWA K32175,K30293

586

NACZEPA CIĘŻAROWA CW 90828

86

CIĄGNIK A5 RENAULT HR 400SA

107

2

zabezpieczenie kredytu rewolwingowego

hipoteka kaucyjna na nieruchomości oraz cesja z polisy

5 000

Razem

7 715

Nota nr 14

ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ZA Okres 01.01.2004 - 31.12.2004

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1.

Przychody i zyski w ewidencji

118 089

2.

Przychody nie podlegające opodatkowaniu i wolne od podatku

51 501

3.

Przychody podatkowe, nie będące przychodami księgowymi

7 156

4.

Razem przychody podatkowe (1-2+3)

73 744

5.

Koszty i straty w ewidencji

116 806

6.

Koszty i straty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

999

7.

Koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

42 155

8.

Koszty podatkowe, nie będące kosztami księgowymi

5 280

9.

Razem koszty podatkowe (5-6-7+8)

78 933

10.

Dochód / strata (4-9)

-5 189

11.

Dochody wolne od opodatkowania (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim)

0

12.

Odliczenia od dochodu (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim)

0

12.1.

- straty z lat ubiegłych

0

12.2.

- darowizny

 

13.

Podstawa opodatkowania (10-11-12)

-5 189

14.

Podatek wg stawki %

0

15.

Odliczenia od podatku (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim)

0

16.

Podatek należny (14-15)

0

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Ustęp 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: nabycia, aktualizacji wartości, sprzedaży, likwidacji i przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zostało zaprezentowane w nocie nr 1

Spółka posiada grunty w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 19.209 m2 i wartości 288 tys. zł. W roku 2004 Spółka przyjęła do użytkowania budynek administracyjny o powierzchni 1.003 m2 i wartości 4.064 tys. zł a także otrzymane w leasing: maszyny i urządzenia o wartości 1.747 tys. zł, środki transportowe o wartości 253 tys. zł i pozostałe środki trwałe do wysokości kwoty 80 tys. zł. Zakupiła środki trwałe i przyjęto do użytkowania na ogólną kwotę 5.748 tys. zł (nota nr 2).

W roku 2004 Spółka dokonała oceny ekonomicznego zużycia środków trwałych zakupionych w latach 2002 i 2003 w wyniku czego dokonano wydłużenia ich okresu ekonomicznego zużycia. Wydłużone okresy ekonomicznego zużycia posiadanych środków trwałych powodują rozbieżności miedzy amortyzacją bilansowa i podatkową .

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego, a także inwentaryzacji środków trwałych Spółka zamierza nadal odnawiać bazę sprzętowo transportową. Obecnie zużycie posiadanego majątku trwałego wynosi 20% i będzie ulegało dalszemu umniejszeniu. W 2005 roku będzie dokończona hala technologiczno-produkcyjna, zostaną poniesione nakłady na modernizacje w obcym środku trwałym, który posłuży Spółce jako zaplecze budowy, zostaną zakupione urządzenia dla brygad spawalniczych oraz dokupimy samochody. Planowane inwestycje zostaną pokryte z własnych środków i będą wynosiły ca 2.000 tys. zł. Spółka planuje dalsze zakupy maszyn i urządzeń w kolejnych latach wykorzystując do tego środki własne i obce.

Użytkowane przez HYDROBUDOWĘ – Włocławek S.A. środki trwałe otrzymane na podstawie umowy leasingu spełniają jeden z siedmiu warunków określonych w art.3 ust.4 ustawy o rachunkowości dla leasingu finansowego.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych zawarte umowy mają charakter leasingu operacyjnego, czego skutkiem jest ujęcie do kosztów uzyskania przychodu wysokości rat wynikających ze spłaty zobowiązań w okresie sprawozdawczym.

Z uwagi na rozbieżność pomiędzy ujęciem bilansowym i podatkowym wystąpiły różnice pomiędzy wartością podatkową i księgową skutkujące koniecznością naliczenia podatku odroczonego.

W 2004 roku Spółka poniosła nakłady na środki trwałe w budowie, których stan na koniec roku wyniósł 1.938 tys. zł (nota nr 3).

Spółka posiada w użytkowaniu środki trwałe na kwotę 3.395 tys. zł, których nie amortyzuje, korzysta z nich na podstawie umów dzierżawy(nota nr 4).

Szczegółowy zakres zmian wartości należności długoterminowych, inwestycji długo i krótkoterminowych oraz specyfikacje w zakresie rozliczeń międzyokresowych, przedstawiające zwiększenia i zmniejszenia w okresie sprawozdawczym zostały zaprezentowane w nocie nr 5.

Podobnej prezentacji dokonano dla biernych rozliczeń międzyokresowych w nocie nr 11.

W okresie sprawozdawczym Spółka dokonała sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu po byłym ośrodku wypoczynkowym w Wistce Szlacheckiej, co spowodowało zmianę – 239 tys. zł w pozycji A IV.1 bilansu.

HYDROBUDOWA Włocławek S.A. nie posiada zobowiązań wobec budżetów państwa i jednostek samorządów terytorialnych z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W zakresie inwestycji krótkoterminowych Firma udzieliła pożyczek, których stan na 31.12.2004 roku wyniósł 1.347 tys. zł oraz otwarto lokaty bankowe na kwotę 16.248 tys. zł.

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności Spółka realizuje kontrakty długookresowe w wyniku czego dokonuje naliczenia przychodów bilansowych, których wartość na koniec roku 2004 wyniosła 49.910 tys. zł. Naliczone przychody bilansowe powodują rozbieżność pomiędzy ujęciem bilansowym i podatkowym wskutek czego wystąpiły różnice pomiędzy wartością podatkową i księgową skutkujące koniecznością naliczenia podatku odroczonego.

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 6.000 tys. zł i składa się z 120.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 50 zł.

Struktura kapitału akcyjnego została przedstawiona w nocie nr 7.

Wszystkie akcje są opłacone w całości i są równe co do prawa głosu.

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

Zmiany w zakresie zwiększenia i zmniejszenia kapitałów ujęto w nocie nr 6.

Wynik finansowy netto 291 tys. zł zostanie przeznaczony zgodnie z dyspozycją Zgromadzenia Akcjonariuszy. Propozycja Zarządu, która zostanie przedstawiona organowi zatwierdzającemu sprawozdania finansowe to pokrycie straty z lat ubiegłych do wysokości ½ ww. zysku.

Spółka opracowała na lata 2005 i 2006 budżet, który przewiduje wynik finansowy dodatni pozwalający na pokrycie strat podatkowych z lat 2001 i 2004. Zgodnie z powyższymi założeniami Spółka podjęła decyzję o utworzeniu aktywa na podatek odroczony.

Spółka utworzyła rezerwy na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania, które prezentuje w nocie nr 8 i 9.

Zobowiązania długoterminowe według pozycji B II 2a bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat obejmują tytuły i kwoty przedstawione w nocie nr 10.

Istotną pozycją finansującą majątek Spółki są pozyskane kredyty i pożyczki, których wartość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 48.451 tys. zł (nota nr 10).

Pozyskane w roku 2004 kontrakty na roboty budowlano montażowe zostały zabezpieczone przez inwestorów środkami finansowymi w postaci udzielonych zaliczek na kwotę 21.209 tys. zł. Szczegółowa specyfikacja otrzymanych zaliczek została przedstawiona w nocie nr 12.

Zgodnie z Aneksem nr 1/2003 do Regulaminu wynagradzania §26 Spółka w roku 2004 nie tworzyła odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Stan środków do dyspozycji ZFŚS na 31.12.2004 wynosi 331 tys. zł.

Dane o odpisach aktualizujących wartości należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego przedstawiają tabele nr 1 i 2.

Tabela 1(w tys. zł)


Nazwa firmy

(rok utworzenia)Stan na 31.12.2003

Utworze­nie

Rozwiązanie /wykorzystanie

Stan na 31.12.2004

OGÓŁEM

381

3 688

-87

3 982

w kwocie ogólnej 3 982 054,74 odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej:

454

Tabela nr 2 (w tys. zł)

ZESTAWIENIE ODPISÓW AKTUALIZACYJNYCH Z TYTUŁU KOSZTÓW PROCESUNazwa firmy

Kwota

Utworzenie

Rozwiązanie /wykorzystanie

Pozostało

OGÓŁEM

37

10

-7

41

Udzielone przez HYDROBUDOWĘ Włocławek S.A. gwarancje w stosunku do wierzycieli tak krajowych jak i zagranicznych zebrano w tabeli nr 3:

Tabela 3 (w tys. zł)

Ubezpieczyciel

Rodzaj gwarancji

Kwota gwarancji

Okres obowiązywania

od

do

CIGNA STU

Usunięcia wad i usterek

30

17.06.2003

14.12.2006

32

01.07.2003

21.01.2007

19

28.07.2003

21.12.2006

22

02.12.2003

01.12.2006

15

02.12.2003

01.12.2006

59

23.09.2004

22.09.2007

 

Razem:

177

 Należytego wykonania umowy

18

18.04.2003

04.08.2006

2 471

21.11.2003

18.10.2008

942

05.05.2004

05.01.2006

23

13.09.2004

10.05.2005

1 427

04.05.2004

05.05.2006

1 265

01.08.2004

31.05.2006

1 742

01.08.2004

31.01.2007

 

Razem:

7 887

 Zwrotu zaliczki

1 265

24.08.2004

30.01.2006

2 459

16.01.2004

02.09.2005

 

Razem:

3 724

 

CIGNA STU

OGÓŁEM:

11 789

 

TUiR HEROS

Należytego wykonania umowy

8

15.10.2001

27.11.2005

9

15.10.2001

30.05.2005

10

10.07.2000

30.10.2005

14

01.07.2002

29.12.2005

43

01.10.2003

01.10.2006

107

12.07.2000

30.04.2005

82

01.03.2000

30.09.2006

18

22.11.2000

14.12.2006

TUiR HEROS

OGÓŁEM:

291

 

BZ WBK

Należytego wykonania umowy

160

06.05.2004

15.12.2007

1 265

02.08.2004

30.11.2008

 

Razem:

1 425

 Usunięcia wad i usterek

1 829

07.10.2003

30.09.2007wadialna

240

09.02.2004

09.04.2005

BZ WBK

OGÓŁEM:

3 494

 

ING Bank Śląski

Zwrotu zaliczki

1 187

15.09.2004

30.04.2007

221

26.10.2004

30.11.2006

 

Razem:

1 408

 Należytego wykonania umowy

1 187

31.08.2004

31.10.2009

221

31.08.2004

31.10.2008

 

Razem;

1 408

 

ING Bank Śląski

OGÓŁEM:

2 816

 

PTU

Należytego wykonania umowy

1 649

17.09.2004

17.08.2008Zwrotu zaliczki

1 649

27.09.2004

30.04.2007

PTU

OGÓŁEM:

3 298

 

GERLING

Należytego wykonania umowy

294

14.10.2004

30.06.2007Zwrotu zaliczki

585

18.10.2004

30.11.2005

GERLING

OGÓŁEM:

879

 

 

22 567

 

Istniejące na dzień bilansowy zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki przedstawia nota nr 13.

Ustęp 2

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

 1. Spółka prowadzi działalność na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem południowej
  i centralnej Polski. Przychody ze sprzedaży prezentowane w RZiS zostały pozyskane w wyniku sprzedaży produkcji podstawowej tj. robót budowlano-montażowych na kwotę 109.465 tys. zł, sprzedaży usług: najmu i dzierżawy, transportu, na kwotę 4.613 tys. zł oraz sprzedaży materiałów za 207 tys. zł. Należy podkreślić wzrost produkcji podstawowej w stosunku do roku poprzedniego o 153,3%.

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Wyszczególnienie

2004

w tys.

2003

w tys.

1.przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz z operacji finansowych: poz.1 wzrost w stosunku do roku poprzedniego, poz.2 w tym:
114.515

+153,3%

45.216
100%

w tym:

100%

w tym:

a)przychody ze sprzedaży produktów

zł/%

114.077

99,6%

42.853

94,8%

b)przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

zł/%

207

0,2%

215

0,5%

c)przychody z operacji finansowych

zł/%

231

0,2%

2.147

4,7% 1. W roku 2004 Zarząd Spółki zdecydował o sporządzaniu RZiS metodą kalkulacyjną („Polityka rachunkowości” z 03.01.2004 r.).

 2. Pozostałe przychody operacyjne za rok 2004 wyniosły 3 575 tys. zł. Rodzajowy podział kosztów operacyjnych poniesionych przez Spółkę został ujęty i zaprezentowany w tym zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 583 tys. zł oraz inne przychody operacyjne 2 994 tys. zł. Natomiast przychody finansowe wyniosły 231 tys. zł (odsetki).

 3. Pozostałe koszty operacyjne zamknęły się w kwocie 4 411 tys. zł. Są to m.in. koszty procesu poniesione przez Spółkę w kwocie 186 tys. zł, odpisy aktualizacyjne z tytułu dostaw, robót i usług na kwotę 3 591 tys. zł. Różnicę stanowią straty z tytułu kar i zniszczeń, przekazane darowizny i inne. Koszty finansowe wyniosły 3 004 tys. zł. Głównie są to odsetki 2 798 tys. zł.

 4. Spółka dokonała likwidacji z powodu nieopłacalności dalszego remontowania środków trwałych. Likwidacji poddano samochód osobowy TICO, po wcześniejszej ocenie jego stanu przez przedstawicieli PZU oraz komisję likwidacyjną. Pozostałe środki trwałe są sprawne i 100% wykorzystywane przez Spółkę. Biorąc pod uwagę powyższą ocenę ich wartość nie wymaga odpisów aktualizujących.

 5. Nie aktualizowano wartości zapasów materiałów na magazynie (zgodnie z art.28 ust.1 pkt 6 ustawy), ponieważ w firmie nie występują zapasy nadmierne ani materiały nie znajdujące zastosowania w cyklu budów prowadzonych przez Spółkę. W razie wystąpienia zbędnych materiałów w ciągu roku następuje ich odsprzedaż lub wymiana na inny. Po przeprowadzonej inwentaryzacji dokonano za zgodą Zarządu spisania materiałów nie nadających się do dalszego wykorzystania (kwota 6 tys. zł).

 6. W roku obrotowym 2004 nie zaniechano żadnej z prowadzonych form działalności gospodarczej.

 7. Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych oraz szczegółowa specyfikacja różnic podatkowych zostały zaprezentowane w nocie nr 14.

 8. Spółka w 2004 r. nie poniosła kosztów na wytworzenie siłami własnymi środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby.

Ustęp 3

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Wynik finansowy w kwocie netto 291 tys. zł podlega korekcie o:

1. Koszty nie powodujące wydatków

1.027


 • Amortyzacja planowa z RZiS 1.027

2. Elementy kształtujące wynik, ale dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej: 1.987

 • Odsetki otrzymane zrealizowane - 115

 • Odsetki otrzymane niezrealizowane + 106

 • Odsetki zapłacone + 2.577

 • Wynik na działalności inwestycyjnej -581

3. Przyrost lub zmniejszenia niektórych aktywów i pasywów bilansu : 1.686

 • Zmiana stanu rezerw + 1.779

 • Zmiana stanu zapasów + 3.381

 • Zmiana stanu należności - 23.846

 • Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

z wyjątkiem kredytów i pożyczek + 63.165

 • Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - 47.133

 • Inne korekty + 967

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: 1.619

4. Działalność inwestycyjna: • Wpływy ze zbycia WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych + 171

 • Wpływy ze zbycia inwestycji w nieruchomości + 656

 • Wpływy z aktywów finansowych

 • Inne wpływy inwestycyjne + 115

 • Wydatki na nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych - 6.611

 • Wydatki na inwestycje w nieruchomości oraz WNiP

 • Wydatki na aktywa finansowe

 • Inne wydatki inwestycyjne - 1.327

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej : - 6.996

5. Działalność finansowa: • Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych

Instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitałów:

 • Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek: + 45.215

 • Wpływy z emisji papierów dłużnych:

 • Inne wpływy finansowe:

 • Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek - 21.564

 • Wydatki na wykup papierów dłużnych

 • Wydatki na płatność zobowiązań z tytułu Lessingów

 • Wydatki na zapłatę odsetek - 2.587

 • Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej: 21.063

Przepływy pieniężne netto razem: 15.686

Środki pieniężne na początek okresu: 3.337

Środki pieniężne na koniec okresu: 19.024Ustęp 4

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.
Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Pracownicy ogółem:

403

67

336

Pracownicy na stanowiskach robotniczych:

215

3

212

Pracownicy na stanowiskach wymagających pracy umysłowej:

188

64

124

Członkom organów nadzorczych Spółki wypłacono wynagrodzenie w kwocie 100 tys. zł zgodnie z art.13 pkt.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 z późniejszymi zmianami. Od wypłaconych wynagrodzeń obliczono, pobrano i odprowadzono do budżetu podatek wg stawki 20% zgodnie z art.29 pkt1 up.1.

Członkom zarządu i Rady Nadzorczej nie wypłacano wynagrodzeń z zysku i nie udzielono żadnych pożyczek tak w ciągu roku jak i na jego koniec.

Włocławek, 25 maja 2005 r.  1. Pobieranie 8.94 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna