Rozdział IPobieranie 8.94 Mb.
Strona39/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   50 • NOTA NR 31

ZAPASY NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia na dzień 31.12.2005 r.

Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2005 r.

Wartość bilansowa na dzień 31.12.2005 r.

1

Materiały

371
371

2

Półprodukty i produkty w toku


3

Produkty gotowe


4

Towary


5

Zaliczki na dostawy

28
28

Razem

400

0

400 • NOTA NR 32

PODZIAŁ ZAPASÓW WEDŁUG OKRESÓW ZALEGANIA NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość (w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia) na dzień 31.12.2005 r. zapasów zalegających w okresie od dnia bilansowego

Suma

do 1 roku

powyżej 1 roku
do 2 lat

powyżej 2 lat
do 3 lat

powyżej 3 lat

do 4 latpowyżej 4 lat
do 5 lat

powyżej 5 lat

1

Materiały

182

189

-

-

-

-

371

2

Półprodukty i produkty w toku

-

-

-

-

-

-

-

3

Produkty gotowe

-

-

-

-

-

-

-

4

Towary

-

-

-

-

-

-

-
Razem

182

189

-

-

-

-

371 • NOTA NR 33

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Należności z tytułu dostaw i usług ogółem
(od jednostek powiązanych)
o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wartość brutto na dzień 31.12.2005 r.

Odpisy
aktualizujące na dzień 31.12.2005 r.

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2005 r.

1

Do 1 miesiąca

Należności, których termin płatności jest późniejszy od dnia bilansowego - 31.12.2005 r. (należności nieprzeterminowane)

4 564
4 564

2

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

-

-

-

3

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

-

-

-

4

Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy

-

-

-

5

Powyżej 12 miesięcy

2 776

-

2 776

6

Przeterminowane (dane dot. należności przeterminowanych wpisz do noty nr A3.4)

37

-

37

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych ogółem z tego:

7 377

-

7 377

Należności o okresie spłaty do 12 miesięcy

4 601

-

4 601

Należności o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy

2 776

-

2 776 • NOTA NR 34

PRZETERMINOWANE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
WEDŁUG OKRESÓW PRZETERMINOWANIA NA DZIEŃ 31.12.2005 R.


Lp.

Przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług ogółem (od jednostek powiązanych) o okresie przeterminowania

Wartość brutto na dzień 31.12.2005 r.

Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2005 r.

Wartość bilansowa na dzień 31.12.2005 r.

1

Do 1 miesiąca

Należności, których termin płatności upłynął przed dniem
bilansowym - 31.12.2005 R.
lub w tym dniu

34

-

34

2

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

3

-

3

3

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

-

-

-

4

Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy

-

-

-

5

Powyżej 12 miesięcy

-

-

-

Przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych

37

0

37 • NOTA NR 35

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH - NAJWIĘKSI DŁUŻNICY NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Dłużnik (kontrahent)

Należność
ogółem (brutto) na dzień 31.12.2005 r.

Podział należności (brutto) na dzień 31.12.2005 r.

Odpis aktualizujący na dzień
31.12.2005 r.

należność w terminie płatności

należność przeterminowana

do 6 miesięcy

powyżej 6 do
12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

1

ELWIK

2 779

2 776

3

-

-

-

2

METOREX

61

27

34

-

-

-

3

PBG

3 073

3 073

-

-

-

-

4

INFRA

1 464

1 464

-

-

-

-

Razem

7 377

7 340

37

-

-

- • NOTA NR 36

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Należności z tytułu dostaw i usług ogółem
(od pozostałych jednostek)
o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wartość brutto
na dzień 31.12.2005 r.

Odpisy
aktualizujące na dzień 31.12.2005 r.

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2005 r

1

Do 1 miesiąca

Należności, których termin płatności jest późniejszy od dnia bilansowego - 31.1.2005 (należności nieprzeterminowane)

Należności, których termin płatności jest późniejszy od dnia bilansowego - 31.12.2005 (należności nieprzeterminowane)

25 019

144

24 875

2

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

2 035

-

2 035

3

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

2 412

-

2 412

4

Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy

1 222

-

1 222

5

Powyżej 12 miesięcy

6 151

-

6 151

6

Przeterminowane (dane dot. należności przeterminowanych wpisz do noty nr 36)

10 559

3 674

6 884

Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek ogółem z tego:

47 397

3 818

43 579

Należności o okresie spłaty do 12 miesięcy

41 246

3 818

37 428

Należności o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy

6 151

0

6 151 • NOTA NR 37

PRZETERMINOWANE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
WEDŁUG OKRESÓW PRZETERMINOWANIA NA DZIEŃ BILANSOWY


Lp.

Przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług ogółem
(od pozostałych jednostek)o okresie przeterminowania

Wartość brutto na dzień 31.12.2005 r.

Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2005 r.

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2005 r.

1

Do 1 miesiąca

Należności, których termin płatności upłynął przed dniem bilansowym - 31.12.2005 r. lub w tym dniu

3 710

30

3 680

2

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

1 505

-

1 505

3

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

548

-

548

4

Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy

1 249

166

1 084

5

Powyżej 12 miesięcy

3 547

3 478

68

Przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek

10 559

3 674

6 884 • NOTA NR 38

INNE NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Inne należności krótkoterminowe ogółem (od jednostek powiązanych)
o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wartość brutto
na dzień 31.12.2005 r.

Odpisy
aktualizujące na dzień 31.12.2005 r.

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2005 r.

1

Do 1 miesiąca

Należności, których termin płatności jest późniejszy od dnia bilansowego - 31.12.2005 (należności nieprzeterminowane)

-

-

-

2

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

-

-

-

3

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

-

-

-

4

Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy

-

-

-

5

Przeterminowane (dane dot. należności przeterminowanych wpisz do noty nr A3.10)

-

-

-

Inne należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych - ogółem

-

-

- • NOTA NR 39

PRZETERMINOWANE INNE NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
WEDŁUG OKRESÓW PRZETERMINOWANIA NA DZIEŃ BILANSOWY


Lp.

Przeterminowane inne należności krótkoterminowe ogółem (od jednostek powiązanych) o okresie przeterminowania

Wartość brutto
na dzień 31.12.2005 r.

Odpisy
aktualizujące na dzień 31.12.2005 r.

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2005 r.

1

Do 1 miesiąca

Należności, których termin płatności upłynął przed dniem bilansowym - 31.12.2005 lub w tym dniu

-

-

-

2

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

-

-

-

3

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

-

-

-

4

Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy

-

-

-

5

Powyżej 12 miesięcy

-

-

-

Przeterminowane inne należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

-

-

- • NOTA NR 40

Inne należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych - najwięksi dłużnicy na dzień bilansowy - nie wystąpiły.

 • NOTA NR 41

INNE NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Inne należności krótkoterminowe ogółem
(od pozostałych jednostek)
o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wartość brutto
na dzień 31.12.2005 r.

Odpisy
aktualizujące na dzień 31.12.2005 r.

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2005 r.

1

Do 1 miesiąca

Należności, których termin płatności jest późniejszy od dnia bilansowego - 31.12.2005 (należności nieprzeterminowane)

584

62

522

2

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

20

-

20

3

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

30

-

30

4

Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy

1 312

-

1 312

5

Przeterminowane (dane dot. należności przeterminowanych wpisz do noty nr 43 )

-
-

Inne należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek - ogółem

1 946

62

1 883 • NOTA NR 42

Przeterminowane inne należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek według okresów przeterminowania na dzień bilansowy - nie wystąpiły.

 • NOTA NR 43

INNE NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK - NAJWIĘKSI DŁUŻNICY NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Dłużnik (kontrahent)

Należność
ogółem (brutto) na dzień 31.12.2005 r.

Podział należności (brutto) na dzień 31.12.2005 r.

Odpis
aktualizujący
na dzień bilansowy

należność w terminie płatności

należność przeterminowana

do 6 miesięcy

powyżej 6 do
12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

1

VERSA Poznań

400

400

-

-

-

-

Razem

400

400

-

-

-


 • NOTA NR 44

SPECYFIKACJA NALEŻNOŚCI DOCHODZONYCH NA DRODZE SĄDOWEJ NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Dłużnik

Wartość brutto na dzień 31.12.2005 r.

Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2005 r.

Wartość bilansowa
na dzień bilansowy

1

Hydrobudowa Wrocław

3

3

-

2

Radex Warszawa

63

63

-

3

Mostostal Export Warszawa

2 963

2 963

-

Razem

3 029

3 029

- • NOTA NR 45

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.

Wyszczególnienie (dłużnik)

Wartość
na dzień 01.01.2005 r.

Zwiększenia w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

Zmniejszenia w okresie

Wartość
na dzień 31.12.2005 r.

wykorzystanie

rozwiązanie

1.

Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych

0

0

0

0

0

2.

Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek

371

6 301

143

2 712

3 818

2.1.

-należności za dostawy i usługi

18

5 451

51

2 687

2 731

2.2.

-należności z tytułu odsetek

64

118

5

21

156

2.3.

-należności z tytułu kaucji gwarancyjnych

137

698

65
770

2.4.

-należności zasądzone

152

4

22

3

131

2.5.

-należności z tytułu nadpłat
3030

Razem

371

6 301

143

2 712

3 818 • NOTA NR 46

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ INNYCH NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.

Wyszczególnienie (dłużnik)

Wartość
na dzień 01.01.2005 r.

Zwiększenia w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

Zmniejszenia w okresie

Wartość
na dzień 31.12.2005 r.

wykorzystanie

rozwiązanie

1.

Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych

0

0

0

0

0

2.

Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek

0

62

0

0

62

2.1.

Odpis na pożyczki udzielone z ZFŚS
6262

Razem

0

62

0

0

62 • NOTA NR 47

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DOCHODZONYCH NA DRODZE SĄDOWEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.

Wyszczególnienie (dłużnik)
(dane pobrane z noty 44)

Wartość
na dzień 01.01.2005 r

Zwiększenia w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

Zmniejszenia w okresie

Wartość
na dzień 31.12.2005 r.

wykorzystanie

rozwiązanie

1

Hydrocentrum Wrocław

3


3

2

Radex Warszawa

63


63

3

Mostostal Export Warszawa

2 949

142 963

Razem

3 019

14

5

0

3 029 • NOTA NR 48

Aktywa finansowe: krótkoterminowe udziały i akcje jednostek powiązanych na dzień bilansowy – nie wystąpiły.

 • NOTA NR 49

Aktywa finansowe: krótkoterminowe udziały i akcje jednostek powiązanych na dzień bilansowy – nie wystąpiły.

 • NOTA NR 50

Aktywa finansowe: krótkoterminowe udziały i akcje jednostek powiązanych na dzień bilansowy – nie wystąpiły.

 • NOTA NR 51

Aktywa finansowe: krótkoterminowe udziały i akcje jednostek powiązanych na dzień bilansowy – nie wystąpiły.

 • NOTA NR 52

Aktywa finansowe: krótkoterminowe udziały i akcje jednostek powiązanych na dzień bilansowy – nie wystąpiły.

 • NOTA NR 53

AKTYWA FINANSOWE: INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (POZOSTAŁE JEDNOSTKI) NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość w cenie
nabycia na dzień 31.12.2005

Odpisy
aktualizujące na dzień 31.12.2005

Pozostałe
skutki wyceny -stan na dzień 31.12.2005

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2005

1

Kontrakty forward - BZ WBK

-

-

173

173

2

Kontrakty forward - ING Bank Śląski

-

-

618

618

3

Kontrakty forward - NORD LB

-

-

-467

-467

4

Kontrakty forward - Bank Millennium

-

-

80

80

5

Kontrakty forward - PEKAO S.A.

-

-

516

516

Razem

-

-

-

920 • NOTA NR 54

AKTYWA FINANSOWE: ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Wyszczególnienie
(oznaczenie kasy)

Oznaczenie
waluty

Wartość w cenie
nabycia na dzień 31.12.2005

Kurs waluty do wyceny na dzień 31.12.2005

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2005

1

Kasa główna

PLN

15

 

15

2

Kasa walutowa

EURO

1

0

2

Razem

17 • NOTA NR 55

AKTYWA FINANSOWE: ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Wyszczególnienie
(oznaczenie banku oraz rachunku bankowego)

Oznaczenie
waluty

Wartość w cenie
nabycia na dzień 31.12.2005

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2005

1

Bank Millennium - rk bieżący

PLN

519

519

2

Kredyt Bank - rk bieżący

PLN

5

5

3

WBK -rk bieżący

PLN

1 203

1 203

4

BGŻ O/ Poznań - rk bieżący

PLN

1 257

1 257

5

DZ BANK Poznań -rk bieżący

PLN

19

19

6

CITY Bank Warszawa - rk bieżący

PLN

1

1

7

RAIFFEISEN Poznań

PLN

301

301

8

NORD/LB Warszawa

PLN

3

3

9

Bank PEKAO S.A. O/Włocławek

PLN

7

7

10

BZ WBK - rk bieżący Euro

PLN

37

143

11

Bank Millennium - rk bieżący Euro

EURO

0

0

12

BZ WBK - techniczny Euro

EURO

413

1 593

13

DZ Bank Polska O/Poznań Euro

EURO

1 399

5 401

14

Over Night

PLN

5 173

5 173

Razem

15 626


Pobieranie 8.94 Mb.

Share with your friends:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna