Rozdział IPobieranie 8.94 Mb.
Strona38/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   50 • Nota nr 3

SPECYFIKACJA ZMNIEJSZEŃ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.

Lp.

Tytuły zmniejszeń

Wartość
brutto

Umorze­nie

Wartość
netto

Przychody ze
sprzedaży

Wartość zmniejszenia kapitału z aktualizacji wyceny

1

Sprzedaż

-

-

- 

2

Likwidacja

-

-

-

-

 

3

Przekazanie w postaci aportu

-

-

-

-

 

4

Nieodpłatne przekazanie (darowizny)

-

-

-

-

 

5

Inne (w tym aktualizacja wartości oraz tzw. leasing)

-

-

-

-

 

Razem

0

0

0

0

0 • Nota nr 4

Specyfikacja zaliczek na wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy – nie występuje.

Nota nr 5

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.

Wyszczególnienie

Grunty (w tym
prawo użytkowania wieczystego
gruntu)

Budynki, lokale,
i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Razem

1

Wartość brutto - stan na dzień 01.01.2005

288

4 228

8 028

2 676

592

15 812

2

Zwiększenia wartości brutto (tytuły):

521

2 075

923

169

110

3 798

3

zakup

521

2 075

923

169

110

3 798

4

aport, nieodpłatne otrzymanie

-

-

-

-

-

-

5

aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

-

6

inne

-

-

-

-

-

-

7

Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):

0

145

125

109

34

412

8

sprzedaż

-

-

16

109

2

127

9

likwidacja

0

145

32

-

32

209

10

aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

-

11

inne

-

-

77

-

-

77

12

Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne

-

-

-

-

-

0

13

Wartość brutto - stan na dzień 31.12.2005 r.

809

6 158

8 826

2 736

669

19 198

14

Umorzenie - stan na dzień 01.01.2005 r.

-

66

2 662

436

118

3 283

15

Zwiększenia umorzenia (tytuły):

0

114

836

309

103

1 363

16

odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe

-

114

836

309

103

1 363

17

aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

-

18

inne

-

-

-

-

-

-

19

Zmniejszenia umorzenia (tytuły):

0

10

40

87

17

153

20

sprzedaż

-

-

11

87

2

99

21

likwidacja

-

10

14

-

15

39

22

aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

-

23

inne

-

-

15

-

-

15

24

Umorzenie - przemieszczenia wewnętrzne

-

-

-

-

-

0

25

Umorzenie - stan na dzień 31.12.2005

0

171

3 459

658

205

4 492

26

Wartość netto - stan na dzień 01.01.2005 r.

288

4 162

5 365

2 240

474

12 530

27

Wartość netto - stan na dzień 31.12.2005

809

5 988

5 367

2 078

464

14 706 • Nota nr 6

SPECYFIKACJA ZWIĘKSZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.

Tytuły zwiększeń

Wartość brutto

1

Nabycie: zakupy dokonane w okresie

1 291

2

Nabycie: przyjęcie ze środków trwałych w budowie

2 507

3

Otrzymanie w postaci aportu

-

4

Nieodpłatne otrzymanie (darowizny)

-

5

Aktualizacja wartości

-

6

Inne

-

Razem

3 798 • Nota nr 7

SPECYFIKACJA ZMNIEJSZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.

Tytuły zmniejszeń

Wartość
brutto

Umorzenie

Wartość
netto

Przychody ze
sprzedaży

Wartość zmniejszenia kapitału z tytułu aktualizacji wyceny

1

Sprzedaż

127

99

28

42

-

2

Likwidacja

209

39

170

-

-

3

Przekazanie w postaci aportu

-

-

-

-

-

4

Nieodpłatne przekazanie (darowizny)

-

-

-

-

-

5

Aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

6

Inne

77

15

61

-

-

Razem

412

153

259

42

0 • Nota nr 8

SPECYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ZA OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na dzień 01.01.2005

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień 31.12.2005

1

Remont i modernizacja statku Warmia

-

449

150

299

2

Modernizacja wiertnicy

-

5

-

5

3

Plac magazynowy zpp

-

3

-

3

4

Pałacyk Smólsk

-

3 850

-

3 850

5

Ogrodzenie placu

-

0

-

0

6

Inwestycja rozpoczęta kasa fiskalna

3

-

-

3

7

Inwestycje w budowie

1 852

195

1 998

49

8

Inwestycja rozpoczęta budynek administracji

40

-

40

-

9

Inwestycja rozpoczęta modern. ogrzewania

3

-

3

-

10

Środki transportu - samochody

23

48

71

-

11

Sprzęt ciężki -koparki, tokarka, wózek widłowy

0

347

347

-

12

Sprzęt komputerowy – serwerv - desk

7

37

45

-

13

Obraz J.Fredro pod Smoleńskiem

-

31

31

-

14

Regał pomostowy

-

15

15

-

Razem

1 929

4 980

2 701

4 208 • Nota nr 9

Specyfikacja zaliczek na środki trwałe w budowie na dzień bilansowy – nie występuje.

 • Nota nr 10

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość na dzień 31.12.2005

1

Grunty użytkowania wieczystego

809

Razem

809 • Nota nr 11

WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW (W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU) NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Wyszczególnienie (nazwa środka trwałego oraz charakter umowy)

Wartość na dzień 31.12.2005

1

Umowa dzierżawy - sprzęt komputerowy

106

2

Umowa dzierżawy - sprzęt ciężki

3 113

3

Umowa dzierżawy - szalunki

176

Razem

3 395 • Nota nr 12

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe na dzień bilansowy - nie występuje.

 • Nota nr 13

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby w okresie sprawozdawczym – nie występują.

 • Nota nr 14

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
(z wyodrębnieniem nakładów na ochronę środowiska) – nie występują.

 • NOTA NR 15

Należności długoterminowe od jednostek powiązanych na dzień bilansowy (bez udzielonych pożyczek) - nie wystąpiły.

 • NOTA NR 16

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NA DZIEŃ BILANSOWY (bez udzielonych pożyczek )

Lp.

Dłużnik (nazwa, forma prawna)

Kwota wyma-
gająca zapłaty na dzień 31.12.2005

Odpisy
aktualizujące na dzień 31.12.2005

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2005

Część należności, której termin płatności
przypada w okresie (od dnia bilansowego)

powyżej 1 roku
do 3 lat

powyżej 3 lat
do 5 lat

powyżej 5 lat

1.

VERSA Spółka Akcyjna

1 200

-

1 200

1 200

-

-

Razem

1 200

0,00

1 200

1 200

0

0,00 • NOTA NR 17

Inwestycje długoterminowe w nieruchomości na dzień 31.12.2005 - nie wystąpiły.

 • NOTA NR 18

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH W ROKU 2005

Lp.

Wyszczególnienie

Nieru­chomości

Wartości

niematerialne

i prawne


Inne

inwestycjedługotermi­nowe

Razem

1.

Wartość na dzień 01.01.2005

-

1 025

-

1 025

2.

Zwiększenia (tytuły):

-

-

-

-

2.1.

- zakup

-

-

-

-

2.2

- aport, nieodpłatne otrzymanie

-

-

-

-

2.3

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

2.4

- inne

-

-

-

-

3.

Zmniejszenia (tytuły):

-

749
749

3.1.

- sprzedaż

-

-

-

-

3.2.

- likwidacja

-

-

-

-

3.3.

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

3.4.

- inne

-

749

-

749

4.

Przemieszczenia wewnętrzne

-

-

-

-

5.

Wartość na dzień 31.12.2005

-

276

-

276

6.

Wartość w cenach nabycia na dzień 31.12.2005

-

-

-

- • NOTA NR 19

Inwestycje długoterminowe w wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy - nie wystąpiły.

 • NOTA NR 20

Aktywa finansowe: długoterminowe udziały i akcje jednostek powiązanych na dzień bilansowy - nie wystąpiły.

 • NOTA NR 21

Aktywa finansowe: długoterminowe udziały i akcje pozostałych jednostek na dzień bilansowy- nie wystąpiły.

 • NOTA NR 22

Aktywa finansowe: inne długoterminowe papiery wartościowe jednostek powiązanych na dzień bilansowy - nie wystąpiły.

 • NOTA NR 23

Aktywa finansowe: inne długoterminowe papiery wartościowe pozostałych jednostek na dzień bilansowy - nie wystąpiły.

 • NOTA NR 24

Aktywa finansowe: pożyczki udzielone jednostkom powiązanym na dzień bilansowy - nie wystąpiły.

 • NOTA NR 25

AKTYWA FINANSOWE: POŻYCZKI UDZIELONE POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Pożyczkobiorca
(nazwa, forma prawna)

Kwota wyma-
gająca zapłaty na dzień 31.12.2005

Odpisy
aktualizujące na dzień 31.12.2005

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2005

Część należności, której termin płatności przypada w okresie (od dnia bilansowego)

do
1 roku

powyżej
1 roku
do 3 lat

powyżej
3 lat

1

BETON STAL Sp. z o.o. Płock

400

400

-

-

-

-

2

Włocławskie Tow.Koszykówki

231

231

-

-

-

-

3

Leszek Bokiej

131

-

131

131

-

-

4

Klub Sportowy Kujawiak

3 922

-

3 922

3 922

-

-

Razem

4 685

631

4 054

4 054

0

-

Razem:

4 054

0


 • NOTA NR 26

Aktywa finansowe: inne długoterminowe aktywa finansowe (jednostki powiązane) na dzień bilansowy – nie wystąpiły.

 • NOTA NR 27

AKTYWA FINANSOWE: INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (POZOSTAŁE JEDNOSTKI) NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość w cenie nabycia na dzień 31.12.2005

Odpisy
aktualizujące na dzień 31.12.2005

Pozostałe
skutki wyceny -
stan na dzień 31.12.2005

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2005

1.

Długoterminowe lokaty dot. gwarancji

276

-

-

276
Razem

276

-

-

276 • NOTA NR 28

Inne inwestycje długoterminowe na dzień bilansowy – nie wystąpiły.

 • NOTA NR 29

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (AKTYWNE) ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

Lp.

Wyszczególnienie
(opis pozycji rozliczeń międzyokresowych)

Wartość
bilansowa
na dzień 01.01.2005

Zwiększenia w okresie

Zmniejszenia w okresie

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2005

1.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 066

1 669

1 066

1 669

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

2 555

90

1 744

901

2.1.

gwarancje i polisy dla kontraktów budowlanych

1 279

30

501

809

2.2.

wypraski

97

60

65

91

2.3.

podwyższenie kapitału akcyjnego

2

-

1

1

2.4.

rozl.prowizji od leasing

2

-

2

1

2.5.

zaliczki na roboty budowl-montażowe

1 175

-

1 175

-

Razem

3 622

1 759

2 810

2 570 • NOTA NR 30

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (AKTYWNE) ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

Lp.

Wyszczególnienie
(opis pozycji rozliczeń międzyokresowych)

Wartość
bilansowa
na dzień 01.01.2005

Zwiększenia w okresie

Zmniejszenia w okresie

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2005

1

prenumerata szkody koszty remontu sprzętu, użytkowanie wieczyste. składki

10

78

85

4

5

certyfikat ISO, ubezpieczenia OC. NW

59

110

128

42

6

reprezentacja i reklama

0

0

0

0

7

zajęcie pasa drogowego

6

0

6

0

8

gwarancje i polisy

999

1 061

1 170

890

9

oferty i przetargi

80

265

275

70

10

wypraski

55

88

61

82

11

podwyższenie kapitału akcyjnego

3

3

3

3

12

przychody bilansowe - analityka wg tabeli

49 910

76 004

49 910

76 004

Razem

51 122

77 610

51 638

77 094


Pobieranie 8.94 Mb.

Share with your friends:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna