Rozdział IPobieranie 8.94 Mb.
Strona35/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   50

Sprawozdanie finansowe
BILANS - AKTYWA

31.12.2005

31.12.2004

A. Aktywa trwałe

23 641

19 610

I. Wartości niematerialne i prawne

681

71

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0

0

2. Wartość firmy

0

0

3. Inne wartości niematerialne i prawne

681

71

4. Zaliczki na wartości

0

0

II. Rzeczowe aktywa trwałe

18 914

14 468

1. Środki trwałe

14 706

12 530

a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

809

288

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

5 988

4 162

c) urządzenia techniczne i maszyny

5 367

5 365

d) środki transportu

2 078

2 240

e) inne środki trwałe

464

474

2. Środki trwałe w budowie

4 208

1 938

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0

0

III. Należności długoterminowe

1 200

1 600

1. Od jednostek powiązanych

0

0

2. Od pozostałych jednostek

1 200

1 600

IV. Inwestycje długoterminowe

276

1 025

1. Nieruchomości

0

0

2. Wartości niematerialne i prawne

0

0

3. Długoterminowe aktywa finansowe

276

1 025

a) w jednostkach powiązanych

0

0

- udziały lub akcje

0

0

- inne papiery wartościowe

0

0

- udzielone pożyczki

0

0

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0

0

b) w pozostałych jednostkach

276

1 025

- udziały lub akcje

 

0

- inne papiery wartościowe

0

0

- udzielone pożyczki

0

0

- inne długoterminowe aktywa finansowe

276

1 025

4.Inne inwestycje długoterminowe

0

0

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 570

2 446

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 669

1 066

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

901

1 380

B. Aktywa obrotowe

200 834

122 211

I. Zapasy

400

447

1. Materiały

371

447

2. Półprodukty i produkty w toku

0

0

3. Produkty gotowe

0

0

4. Towary

0

0

5. Zaliczki na dostawy

28

0

II. Należności krótkoterminowe

68 069

50 585

1. Należności od jednostek powiązanych

7 377

0

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

7 377

0

- do 12 miesięcy

4 601

0

- powyżej 12 miesięcy

2 776

0

b) inne

0

0

2. Należności od pozostałych jednostek

60 691

50 585

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

43 579

42 515

- do 12 miesięcy

37 428

37 573

- powyżej 12 miesięcy

6 151

4 942

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

15 229

6 563

c) inne

1 883

1 502

d) dochodzone na drodze sądowej

0

5

III. Inwestycje krótkoterminowe

55 271

20 056

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

55 271

19 346

a) w jednostkach powiązanych

0

0

- udziały lub akcje

0

0

- inne papiery wartościowe

0

0

- udzielone pożyczki

0

0

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0

0

b) w pozostałych jednostkach

4 974

1 347

- udziały lub akcje

0

0

- inne papiery wartościowe

0

0

- udzielone pożyczki

4 054

1 347

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

920

0

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

50 297

17 999

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

15 642

2 776

- inne środki pieniężne

0

15 223

- inne aktywa pieniężne

34 655

0

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

0

711

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

77 094

51 122

AKTYWA RAZEM

224 475

141 821BILANS - Pasywa

31.12.2005

31.12.2004

A. Kapitał (fundusz) własny

76 517

6 851

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

73 500

6 000

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0

0

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0

0

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

3 344

3 197

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

1 413

674

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0

0

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-3 165

-3 302

VIII. Zysk (strata) netto

1 425

282

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

0

0

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

147 958

134 970

I. Rezerwy na zobowiązania

4 932

2 905

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

4 323

2 202

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

609

544

- długoterminowa

557

492

- krótkoterminowa

51

52

3. Pozostałe rezerwy

0

158

- długoterminowa

0

0

- krótkoterminowa

0

158

II. Zobowiązania długoterminowe

11 565

29 529

1. Wobec jednostek powiązanych

7 602

0

2. Wobec pozostałych jednostek

3 963

29 529

a) kredyty i pożyczki

1 880

22 560

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

c) inne zobowiązania finansowe

131

738

d) inne

1 952

6 231

III. Zobowiązania krótkoterminowe

130 990

101 752

1. Wobec jednostek powiązanych

28 206

0

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

23 593

0

- do 12 miesięcy

23 535

0

- powyżej 12 miesięcy

58

0

b) inne

4 613

0

2. Wobec pozostałych jednostek

102 555

101 421

a) kredyty i pożyczki

64 910

25 891

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0

0

c) inne zobowiązania finansowe

621

1 069

d) z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności:

22 190

55 900

- do 12 miesięcy

21 230

55 687

- powyżej 12 miesięcy

960

212

e) zaliczki otrzymane na dostawy

10 941

14 977

f) zobowiązania wekslowe

0

0

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

3 206

2 359

h) z tytułu wynagrodzeń

563

562

i) inne

124

663

3. Fundusze specjalne

228

331

a) fundusz socjalny

228

331

IV. Rozliczenia międzyokresowe

470

784

1. Ujemna wartość firmy

0

0

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

470

784

- długoterminowe

-

0

- krótkoterminowe

470

784

PASYWA RAZEM

224 475

141 821RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny

1.01.2005
- 31.12.2005


1.01.2004
- 31.12.2004


A

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

163 026

114 284
- od jednostek powiązanych

4 478

0

I

Przychody netto ze sprzedaży produktów

162 306

114 077

II

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

721

207

B

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:

144 286

100 751
- od jednostek powiązanych

40 109

0

I

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów

143 592

100 617

II

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

694

134

C

Zysk ( strata ) brutto ze sprzedaży ( A - B )

18 741

13 534

D

Koszty sprzedaży

0

0

E

Koszty ogólne zarządu

8 320

8 641

F

Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( C - D - E )

10 420

4 893

G

Pozostałe przychody operacyjne

3 171

3 575

I

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

14

581

II

Dotacje

0

0

III

Inne przychody operacyjne

3 156

2 994

H

Pozostałe koszty operacyjne

7 113

4 411

I

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0

0

II

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

6 377

3 697

III

Inne koszty operacyjne

736

714

I

Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( F + G - H )

6 478

4 056

J

Przychody finansowe

2 825

231

I

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0

0
- od jednostek powiązanych

0

0

II

Odsetki w tym:

593

231
- od jednostek powiązanych

0

0

III

Zysk ze zbycia inwestycji

0

0

IV

Aktualizacja wartości inwestycji

5

0

V

Inne

2 227

0

K

Koszty finansowe

6 479

3 004

I

Odsetki w tym:

4 675

2 798
- od jednostek powiązanych

278

0

II

Strata ze zbycia inwestycji

211

0

III

Aktualizacja wartości inwestycji

0

0

IV

Inne

1 593

206

L

Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( I + J - K )

2 825

1 283

M

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( M.I. - M.II. )

0

0

I

Zyski nadzwyczajne

0

0

II

Straty nadzwyczajne

0

0

N

Zysk ( strata ) brutto ( L +/- M )

2 825

1 283

O

Podatek dochodowy

1 400

1 001

P

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )

0

0

R

Zysk ( strata ) netto ( N - O - P )

1 425

282RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

01.01.2005 - 31.12.2005

01.01.2004 - 31.12.2004

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejI. Zysk (strata) netto

1 425

282

II. Korekty razem

-55 255

312

1. Amortyzacja

1 406

1 027

2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych

-1 911

 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4 595

2 568

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

464

-581

5. Zmiana stanu rezerw

756

1 779

6. Zmiana stanu zapasów

48

3 381

7. Zmiana stanu należności

-17 084

-23 846

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

-18 225

63 165

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-25 303

-48 149

10. Inne korekty

0

967

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

-53 829

594

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejI. Wpływy

4 985

941

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

41

171

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

100

656

3. Z aktywów finansowych, w tym:

4 843

115

a) w jednostkach powiązanych

 

 

b) w pozostałych jednostkach

4 843

115

- zbycie aktywów finansowych

0- dywidendy i udziały w zyskach

 

 

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

 

 

- odsetki

20

 

- inne wpływy z aktywów finansowych

4 823

115

4. Inne wpływy inwestycyjne

 

0

II. Wydatki

9 823

7 938

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

3 663

6 611

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

1 891

0

3. Na aktywa finansowe, w tym:

0

0

a) w jednostkach powiązanych

 

 

b) w pozostałych jednostkach

0

0

- nabycie aktywów finansowych

0

 

- udzielone pożyczki długoterminowe

 

 

4. Inne wydatki inwestycyjne

4 269

1 327

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)

-4 839

-6 996

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowejI. Wpływy

112 706

45 215

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

67 500

45 206


0

45 215


2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

 

 

4. Inne wpływy finansowe

0

0

II. Wydatki

21 321

24 152

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

 

 

2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli

 

 

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

 

 

4. Spłaty kredytów i pożyczek

15 340

21 564

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

 

 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

791

 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

1 029

 

8. Odsetki

4 161

2 587

9. Inne wydatki finansowe

0

 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)

91 385

21 063

D. Przepływy pieniężne netto razem (A. III+/-B. III+/-C. III)

32 717

14 661

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

32 298

14 661

- zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

418

 

F. Środki pieniężne na początek okresu

17 999

3 337

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:

50 297

17 999

- ograniczonej możliwości dysponowania

 

 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

01.01.2005 - 31.12.2005

01.01.2004 - 31.12.2004

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

6 860

6 042

- korekty błędów podstawowych

-9

 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

6 851

6 042

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

6 000

6 000

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

67 500

0

a) zwiększenia (z tytułu)

67 500

0

- emisji akcji

67 500

 

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

- umorzenia akcji

 

 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

73 500

6 000

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

 

 

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

0

0

a) zwiększenia (z tytułu)

 

 

b) zmniejszenia (z tytułu)

 

 

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

0

0

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

 

 

a) zwiększenie

 

 

b) zmniejszenie

 

 

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu

0

0

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

3 197

2 018

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

146

1 179

a) zwiększenia (z tytułu)

146

1 179

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

 

 

- podziału zysku (ustawowo)

23

147

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

122

774

-zbycie środków trwałych

1

18

- sprzedaż PWUG

 

239

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

- pokrycia straty

 

 

-

 

 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

3 344

3 197

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

674

404

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

740

270

a) zwiększenie (z tytułu)

1 898

288

- PWUG

 

288

- wycena instrumentów zabezpieczających

1 898

 

b) zmniejszenie (z tytułu)

1 158

18

- zbycia środków trwałych

1

18

-wycena instrum. zabezpieczających

1 157

 

-rezerwa na podatek dot. wyceny instr. finansowych

0

 

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

1 413

674

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

 

 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

0

0

a) zwiększenie (z tytułu)

 

 

b) zmniejszenie (z tytułu)

 

 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

0

0

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

-3 011

-2 380

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

291

1 843

- korekty błędów podstawowych

-9

 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

282

1 843

7.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych

-291

-1 843

a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

- podziału zysku z lat ubiegłych 

b) zmniejszenie (z tytułu)

291

1 843

- rozliczenie zysku

291

1 843

7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

-9

3 687

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

3 302

4 224

- korekty błędów podstawowych 

7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

3 302

4 224

7.7. Zmiana straty z lat ubiegłych

-145

-922

a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

b) zmniejszenia (z tytułu)

145

922

- pokrycie straty z kapitału zapasowego

145

922

7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

3 157

3 302

7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

-3 165

-3 302

8. Wynik netto

1 425

282

a) zysk netto

1 425

282

b) strata netto

 

 

c) odpisy z zysku

 

 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

76 517

6 851

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

76 517

6 851
      1. Pobieranie 8.94 Mb.

        Share with your friends:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna