Rozdział IPobieranie 8.94 Mb.
Strona30/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   50STRUKTURA ZAPADALNOŚCI KREDYTÓW I POŻYCZEK

Wyszczególnienie

2006

2005

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

76 599

69 523

Kredyty i pożyczki długoterminowe

8 154

9 482

- płatne powyżej 1 roku do 2 lat

188

1 880

- płatne powyżej 2 lat do 5 lat

7 966

7 602

- płatne powyżej 5 lat

 

 

Kredyty i pożyczki, razem

84 753

79 005ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

2006

2005

a) wobec jednostek powiązanych

-

-

b) wobec jednostki dominującej

7 966

7 602

- kredyty i pożyczki

7 966

7 602

c) wobec pozostałych jednostek

188

2 011

- kredyty i pożyczki

188

1 880

- umowy leasingu finansowego

-

131

Zobowiązania długoterminowe, razem

8 154

9 613ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM

OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

2006

2005

a) powyżej 1 roku do 3 lat

8 154

9 613

b) powyżej 3 do 5 lat

-

-

c) powyżej 5 lat

-

-

Zobowiązania długoterminowe, razem

8 154

9 613ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

(STRUKTURA WALUTOWA)

2006

2005

a) w walucie polskiej

8 154

9 613

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na tys. zł)

-

-

b1. tys. EUR

-

-

w tys. zł

-

-

pozostałe waluty w tys. zł

-

-

Zobowiązania długoterminowe, razem

8 154

9 613Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006

Lp.

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Inne

tys. zł

waluta

tys. zł

waluta

1

BZ WBK SA

Kościuszki 6, Włocławek

3 000

kPLN

188

kPLN

- oprocentowanie kredytu wg stawki banku powiększonej o marżę Banku 1,8% w skali roku od kwoty wykorzystanej

30.03.2008

 

Zabezpieczenia:

1.

pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Bank

2.

hipoteka kaucyjna na nieruchomości przy ul. Płockiej 164 kw 18575 oraz cesja z polisy ubezpieczenia tej nieruchomości

3.

solidarne poręczenie cywilne Małgorzaty i Jerzego Wiśniewskich na kwotę 3 500 000,00 pln

4.

weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją

2

PBG SA

Wysogoto­wo, Skórzewska 35

7 000

kPLN

7 000

kPLN

WIBOR 3M+1 pkt

31.10.2009

 

Zabezpieczenia:

1.

weksel własny in blanco pożyczkodawcy z deklaracją

Odsetki naliczone

966

tys. zł

Razem kwota kredytu / pożyczki pozostałej do spłaty

8 154

tys. złZobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005

Lp.

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Inne

tys. zł

waluta

tys. zł

waluta

1

BZ WBK SA

Kościuszki 6, Włocławek

3 000

kPLN

937,5

kPLN

- oprocentowanie kredytu wg stawki banku powiększonej o marżę Banku 1,8% w skali roku od kwoty wykorzystanej

30.03.2008

 

Zabezpieczenia:

1.

pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Bank

2.

hipoteka kaucyjna na nieruchomości przy ul. Płockiej 164 kw 18575 oraz cesja z polisy ubezpieczenia tej nieruchomości

3.

solidarne poręczenie cywilne Małgorzaty i Jerzego Wiśniewskich na kwotę 3 000 000,00 pln

4.

weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją

1

BZ WBK SA

Kościuszki 6, Włocławek

3 500

kPLN

942,5

kPLN

- oprocentowanie kredytu wg stawki banku powiększonej o marżę Banku 1,8% w skali roku od kwoty wykorzystanej

30.03.2008

 
Zabezpieczenia:

pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Bankhipoteka kaucyjna na nieruchomości przy ul. Płockiej 164 kw 18575 oraz cesja z polisy ubezpieczenia tej nieruchomościsolidarne poręczenie cywilne Małgorzaty i Jerzego Wiśniewskich na kwotę 3 500 000,00 plnweksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją

2

PBG SA

Wysogoto­wo, Skórzewska 35

7 000

kPLN

7 000

kPLN

WIBOR 3M+1 pkt

31.10.2009

 

Zabezpieczenia:

1.

weksel własny in blanco pożyczkodawcy z deklaracją

Odsetki naliczone

602

tys. zł

Razem kwota kredytu / pożyczki pozostałe do spłaty

9 482

tys. złZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

2006

2005

a) wobec jednostek powiązanych

26 172

4 613

- kredyty i pożyczki

26 172

4 613

- inne zobowiązania finansowe

-

-

b) wobec pozostałych jednostek

50 572

65 531

- kredyty i pożyczki

50 427

64 910

- inne zobowiązania finansowe, w tym:

145

621

-leasing finansowy

145

621

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

76 744

70 144ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

2006

2005

a) w walucie polskiej

76 744

70 144

b) w walutach obcych

-

-

Zobowiązania krótkoterminowe, razem

76 744

70 144Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006 r.

Lp.

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Inne

tys. zł

waluta

tys. zł

waluta

1

BZ WBK SA

Kościuszki 6, Włocławek

3 000

PLN

821

PLN

- oprocentowanie kredytu wg stawki banku powiększonej o marżę Banku 1,8% w skali roku od kwoty wykorzystanej

30.03.2008

 

Zabezpieczenia:

1.

pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Bank

2.

hipoteka kaucyjna na nieruchomości przy ul. Płockiej 164 kw 18575 oraz cesja z polisy ubezpieczenia tej nieruchomości

3.

solidarne poręczenie cywilne Małgorzaty i Jerzego Wiśniewskich na kwotę 3 000 000,00 pln

4.

zastaw rejestrowy na sprzęcie budowlanym do wysokości 3 mln zł wg cen zakupu, wraz z cesją z polisy ubezpieczenia

5.

weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją

2

BZ WBK SA

Kościuszki 6, Włocławek

3 500

PLN

1 030

PLN

- oprocentowanie kredytu wg stawki banku powiększonej o marżę Banku 1,8% w skali roku od kwoty wykorzystanej

31.12.2007

 

Zabezpieczenia:

1.

pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Bank

2.

hipoteka kaucyjna na nieruchomości przy ul. Płockiej 164 kw 18575 oraz cesja z polisy ubezpieczenia tej nieruchomości

3.

solidarne poręczenie cywilne Małgorzaty i Jerzego Wiśniewskich na kwotę 3 500 000,00 pln

4.

weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją

3

BZ WBK SA

Kościuszki 6, Włocławek

11 000

PLN

11 000

PLN

- oprocentowanie kredytu wg stawki banku powiększonej o marżę Banku 1,8% w skali roku od kwoty wykorzystanej

15.10.2007

 

Zabezpieczenia:

1.

pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Bank

2.

cesja wierzytelności pieniężnych istniejących i przyszłych

3.

poręczenie cywilne PBG SA oraz ATG Sp. z o.o.

4.

weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją

4

NORD LB

Kruczkowskiego 8, Warszawa

12 000

PLN

7 486

PLN

WIBOR 1m+1p.p.

31.12.2007

 

Zabezpieczenia:

1.

oświadczenie o poddaniu się egzekucji

2.

podpisanie umowy o przelew wierzytelności z zaakceptowanych przez Bank kontraktów

3.

ustanowienie na rzecz Banku nieodwołalnego pełnomocnictwa do rachunków kredytobiorców

4.

dostarczenie do banku osobistego poręczenia Jerzego Wiśniewskiego do kwoty 6 mln zł

5

MILLENNIUM

Pl. Wiosny Ludów, Poznań

15 000

PLN

15 000

PLN

WIBOR 1m+1 p.p.

28.04.2007

 

Zabezpieczenia:

1.

weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją

2.

pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Bank

3.

poręczenie cywilne PBG SA

4.

cesja z wierzytelności odocią PL/2002/000-605.03.03 z dn. 17.12.2004

5.

cesja wierzytelności z umowy 3/2000 z dn 31.07.2000 + Aneksy 1-8

6.

oświadczenie o poddaniu się egzekucji

6

ING BANK ŚLĄSKI

Piekary 7, Poznań

15 000

PLN

15 000

PLN

WIBOR 1m+1,15p.p.

05.12.2007

 

Zabezpieczenia:

1.

cesja wierzytelności z kontraktu 2000/PL/16/P/PE/016-14 z dn. 09.12.2004

2.

pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Bank

3.

pełnomocnictwa do rachunków bankowych PBG prowadzonych przez Bank

4.

weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją

7

PBG SA

Wysogotowo, Skórzewska 35

9 400

PLN

9 400

PLN

WIBOR 3M+1 pkt

31.12.2007

 

Zabezpieczenia:

1.

weksel własny in blanco pożyczkodawcy z deklaracją

8

PBG SA

Wysogotowo, Skórzewska 35

1 500

PLN

1 500

PLN

WIBOR 3M+1 pkt

31.12.2007

 

Zabezpieczenia:

1.

weksel własny in blanco pożyczkodawcy z deklaracją

9

PBG SA

Wysogotowo, Skórzewska 35

15 000

PLN

15 000

PLN

WIBOR 1M+1 pkt

31.12.2007

 

Zabezpieczenia:

1.

weksel własny in blanco pożyczkodawcy z deklaracją

Odsetki naliczone

362

tys. zł

Razem kwota kredytu / pożyczki pozostałej do spłaty

76 599

tys. złZobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005 r.

Lp.

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Inne

tys. zł

waluta

tys. zł

waluta

1

BZ WBK SA

Kościuszki 6, Włocławek

3 000

PLN

812,5

PLN

- oprocentowanie kredytu wg stawki banku powiększonej o marżę Banku 1,8% w skali roku od kwoty wykorzystanej

30.03.2008

 

Zabezpieczenia:

1.

pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Bank

2.

hipoteka kaucyjna na nieruchomości przy ul. Płockiej 164 kw 18575 oraz cesja z polisy ubezpieczenia tej nieruchomości

3.

solidarne poręczenie cywilne Małgorzaty i Jerzego Wiśniewskich na kwotę 3 000 000,00 pln

4.

zastaw rejestrowy na sprzęcie budowlanym do wysokości 3 mln zł wg cen zakupu, wraz z cesją z polisy ubezpieczenia

5.

weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją

2

BZ WBK SA

Kościuszki 6, Włocławek

3 500

PLN

1 007,5

PLN

- oprocentowanie kredytu wg stawki banku powiększonej o marżę Banku 1,8% w skali roku od kwoty wykorzystanej

31.12.2007

 

Zabezpieczenia:

1.

pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Bank

2.

hipoteka kaucyjna na nieruchomości przy ul. Płockiej 164 kw 18575 oraz cesja z polisy ubezpieczenia tej nieruchomości

3.

solidarne poręczenie cywilne Małgorzaty i Jerzego Wiśniewskich na kwotę 3 500 000,00 pln

4.

weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją

3

BZ WBK SA

Kościuszki 6, Włocławek

11 000

PLN

11 000

PLN

- oprocentowanie kredytu wg stawki banku powiększonej o marżę Banku 1,8% w skali roku od kwoty wykorzystanej

29.06.2006

 

Zabezpieczenia:

1.

pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Bank

2.

cesja wierzytelności pieniężnych istniejących i przyszłych

3.

poręczenie cywilne PBG SA oraz ATG Sp. z o.o.

4.

weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją

4

NORD LB

Kruczkowskiego 8, Warszawa

12 000

PLN

12 000

PLN

WIBOR 1m+1p.p.

31.12.2006

 

Zabezpieczenia:

1.

oświadczenie o poddaniu się egzekucji

2.

podpisanie umowy o przelew wierzytelności z zaakceptowanych przez Bank kontraktów

3.

ustanowienie na rzecz Banku nieodwołalnego pełnomocnictwa do rachunków kredytobiorców

4.

dostarczenie do banku osobistego poręczenia Jerzego Wiśniewskiego do kwoty 6 mln zł

5

MILLENNIUM

Pl. Wiosny Ludów, Poznań

13 000

PLN

9 937

PLN

WIBOR 1m+1 p.p.

30.06.2006

 

Zabezpieczenia:

1.

Przeniesienie na własność Banku kwoty 3 250 000 EUR – utworzenie lokaty

6

MILLENNIUM

Pl. Wiosny Ludów, Poznań

15 000

PLN

15 000

PLN

WIBOR 1m+1 p.p.

28.04.2006

 

Zabezpieczenia:

1.

weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją

2.

pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Bank

3.

poręczenie cywilne PBG SA

4.

cesja z wierzytelności odocią PL/2002/000-605.03.03 z dn. 17.12.2004

5.

cesja wierzytelności z umowy 3/2000 z dn 31.07.2000 + Aneksy 1-8

6.

oświadczenie o poddaniu się egzekucji

7

ING BANK ŚLĄSKI

Piekary 7, Poznań

15 000

PLN

15 000

PLN

WIBOR 1m+1,15p.p.

05.12.2006

 

Zabezpieczenia:

1.

cesja wierzytelności z kontraktu 2000/PL/16/P/PE/016-14 z dn. 09.12.2004

2.

pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez Bank

3.

pełnomocnictwa do rachunków bankowych PBG prowadzonych przez Bank

4.

weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją

8

PBG SA

Wysogotowo, Skórzewska 35

200

PLN

200

PLN

WIBOR 3M+1 pkt

18.03.2006

 

Zabezpieczenia:

1.

weksel własny in blanco pożyczkodawcy z deklaracją

9

PBG SA

Wysogotowo, Skórzewska 35

1025

PLN

1 025

PLN

WIBOR 3M+1 pkt

31.12.2006

 

Zabezpieczenia:

1.

weksel własny in blanco pożyczkodawcy z deklaracją


10

PBG SA

Wysogotowo, Skórzewska 35

1 710

PLN

1 710

PLN

WIBOR 1M+1 pkt

31.12.2006

 

Zabezpieczenia:

1.

weksel własny in blanco pożyczkodawcy z deklaracją

11

PBG SA

Wysogotowo, Skórzewska 35

1 534

PLN

1 534

PLN

WIBOR 1M+1 pkt

31.12.2006

 

Zabezpieczenia:

1.

weksel własny in blanco pożyczkodawcy z deklaracją

Odsetki naliczone

297

tys. zł

Razem kwota kredytu / pożyczki pozostałe do spłaty

69 523

tys. zł

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO

Zobowiązanie z tytułu opłat leasingowych

Zobowiązania na dzień

31.12.2006

31.12.2005

Płatne w okresie do 1 roku

145

621

Płatne w okresie powyżej 1 roku do 5 lat

-

131

Płatne w okresie powyżej 5 lat

-

-

Wartość opłat z tytułu umów leasingu finansowego

145

752


UMOWY LEASINGU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2006 ROKU 

Lp.

Finansujący

Numer umowy

Wartość początko­wa

Wartość początko­wa
(waluta)

Oznacze­nie
waluty

Termin zakoń­czenia umowy

Wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdaw­czego

część krótko­termi­nowa

część długo­termi­nowa

1

BZ WBK Finanse & Leasing S.A.

ZA1/00012/2002

798

-

PLN

07.2007

102

102

-

2

BZ WBK Finanse & Leasing S.A.

WA9/00022/2003

80

-

PLN

09.2008

30

30

-

3

RAIFFEISEN

E56829

58

-

PLN

04.2007

7

7

-

4

RAIFFEISEN

E5683A

57

-

PLN

04.2007

6

6

-


993


145

145

-


Pobieranie 8.94 Mb.

Share with your friends:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna