Rozdział IPobieranie 8.94 Mb.
Strona26/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   50

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI – BRANŻOWE I GEOGRAFICZNE

Segmenty branżowe

W Spółce HYDROBUDOWA Włocławek S.A. ustalono segment branżowy jako podstawowy wzór sprawozdawczy, a segment geograficzny opary o kryterium lokalizacji klientów jako uzupełniający.

Działalność Spółki HYDROBUDOWA Włocławek skupiona jest w 5 kluczowych segmentach: budownictwo z zakresu ochrony środowiska i hydrotechniki, budownictwo ogólne, pozostałe budownictwo, usługi sprzętowo-transportowe i sprzedaż materiałów i towarów.

Spółka prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz wynik (marżę brutto) w podziale na segmenty: budownictwo z zakresu ochrony środowiska i hydrotechniki, budownictwo ogólne, pozostałe budownictwo, usługi sprzętowo-transportowe i sprzedaż materiałów i towarów. Spółka nie prezentuje aktywów i pasywów bilansu w podziale na segmenty działalności z uwagi na to, że część środków trwałych jest wykorzystywana do produkcji zaliczanej do różnych segmentów, brak jest możliwości przypisania zapasów materiałów do poszczególnych segmentów oraz niemożliwe jest przypisanie do segmentów zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług.SEGMENTY BRANŻOWE

Działalność kontynuowana

Razem

Działal­ność zaniecha­na

Razem

budownictwo z zakresu ochrony środowiska i hydrotechniki

budow­nictwo ogólne

pozosta­łe
budow­nictwo


usługi sprzęto­wo-transpor­towe

Sprzedaż
tow. i mat.


Wyniki finansowe segmentów branżowych za okres sprawozdawczy

(od 01-01-2006 do 31-12-2006) w tys. PLN

Przychody ogółem

127 358

3 573

3 108

3 540

3 903

141 482

-

141 482

1. Sprzedaż na zewnątrz

127 358

3 573

3 108

3 540

3 903

141 482

-

141 482

2. Sprzedaż między segmentami

-

-

-

-

-

-

-

-

Koszty ogółem

119 897

1 498

2 447

325

3 509

127 676

-

127 676

1. Koszty na zewnątrz

119 897

1 498

2 447

325

3 509

127 676

-

127 676

2. Koszty między segmentami

-

-

-

-

-

-

-

-

Wynik segmentu

7 461

2 075

661

3 215

394

13 806

-

13 806

Koszty nieprzypisane

-

-

-

-

-

8 462

-

8 462

Zysk ze sprzedaży

-

-

-

-

-

5 344

-

5 344

Pozostałe przychody operacyjne

-

-

-

-

-

9 025

-

9 025

Pozostałe koszty operacyjne

-

-

-

-

-

6 385

-

6 385

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-

-

-

-

-

7 984

-

7 984

Przychody finansowe

-

-

-

-

-

10 529

-

10 529

Koszty finansowe

-

-

-

-

-

4 713

-

4 713

Zysk przed opodatkowaniem

-

-

-

-

-

13 799

-

13 799

Podatek dochodowy

-

-

-

-

-

1 808

-

1 808

Zysk (strata) netto

-

-

-

-

-

11 992

-

11 992

Wyniki finansowe segmentów branżowych za poprzedni okres

(od 01-01-2005 do 31-12-2005) w tys. PLN

Przychody ogółem

150 995

1 673

8 663

49

721

162 101

-

162 101

1. Sprzedaż na zewnątrz

150 995

1 673

8 663

49

721

162 101

-

162 101

2. Sprzedaż między segmentami

-

-

-

-

-

-

-

-

Koszty ogółem

135 849

1 235

6 818

5

694

144 602

-

144 602

1. Koszty na zewnątrz

135 849

1 235

6 818

5

694

144 602

-

144 602

2. Koszty między segmentami

-

-

-

-

-

-

-

-

Wynik segmentu

15 146

438

1 845

44

27

17 499

-

17 499

Koszty nieprzypisane

-

-

-

-

-

8 320

-

8 320

Zysk ze sprzedaży

-

-

-

-

-

9 179

-

9 179

Pozostałe przychody operacyjne

-

-

-

-

-

3 171

-

3 171

Pozostałe koszty operacyjne

-

-

-

-

-

7 113

-

7 113

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-

-

-

-

-

5 237

-

5 237

Przychody finansowe

-

-

-

-

-

2 254

-

2 254

Koszty finansowe

-

-

-

-

-

5 740

-

5 740

Zysk przed opodatkowaniem

-

-

-

-

-

1 752

-

1 752

Podatek dochodowy

-

-

-

-

-

1 196

-

1 196

Zysk (strata) netto

-

-

-

-

-

556

-

556

Segmenty geograficzne

Ze względu na fakt, iż Spółka posiada jedynie sprzedaż w obrębie kraju nie wyodrębnia segmentów geograficznych. Warunki sprzedaży nie są zróżnicowane pod względem uwarunkowań umiejscowienia klienta w określonym regionie kraju.WARTOŚCI NIEMATERIALNE

POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE

2006

2005

a) koszty zakończonych prac rozwojowych

-

-

b) wartość firmy

-

-

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

609

681

- oprogramowanie komputerowe

609

681

d) inne wartości niematerialne

-

-

Wartości niematerialne razem

609

681

Wartości niematerialne w toku wytwarzania

-

-

Zaliczki na wartości niematerialne

-

-

Wartości niematerialne ogółem

609

681

Zaklasyfikowanie wartości niematerialnych jako przeznaczonych do sprzedaży

-

-

Wartości niematerialne

609

681ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (wg grup rodzajowych) stan na 31.12.2006
a

b

c

d

e

Wartości niema­terialne, razem

koszty zakoń­czony­ch prac rozwojo­wych

wartość firmy

nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

inne wartości niema­terialne

zaliczki na wartości niema­terialne
oprogramowanie komputerowe

a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu

-

-

754

744

-

-

754

b) zwiększenia:

-

-

95

95

-

-

95

-zakupu

-

-

95

95

-

-

95

-inne

-

-

-

-

-

-

-

c) zmniejszenia:

-

-

13

13

-

-

13

-sprzedaży

-

-

-

-

-

-

-

-inne

-

-

13

13

-

-

13

d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu

-

-

836

827

-

-

836

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

-

-

73

65

-

-

73

f) amortyzacja za okres

-

-

154

153

-

-

154

-zwiększenia

-

-

158

157

-

-

158

-zmniejszenia (w związku ze sprzedażą)

-

-

-

-

-

-

-

- likwidacja programów komputerowych

-

-

4

4

-

-

4

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

-

-

227

218

-

-

227

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu:

-

-

-

-

-

-

-

- zwiększenie

-

-

-

-

-

-

-

- zmniejszenie

-

-

-

-

-

-

-

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

-

-

-

-

-

-

-

j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu

-

-

609

609

-

-

609ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (wg grup rodzajowych) stan na 31.12.2005

 

a

b

c

d

e

Wartości niema­terialne, razem

koszty zakoń­czonych prac rozwo­jowych

wartość firmy

nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

inne wartości niema­terialne

zaliczki na wartości niema­terialne
-oprogramowanie komputerowe

a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu

-

-

100

91

-

-

100

b) zwiększenia (z tytułu)

-

-

654

654

-

-

654

-zakupu

-

-

654

654

-

-

654

-inne

-

-

-

-

-

-

-

c) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

-

-

-

-

-

-sprzedaży

-

-

-

-

-

-

-

-inne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu

-

-

754

744

-

-

754

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

-

-

29

23

-

-

29

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

-

-

43

42

-

-

43

-zwiększenia

-

-

43

42

-

-

43

-zmniejszenia (związane ze sprzedażą)

-

-

-

-

-

-

-

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

-

-

73

65

-

-

73

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

-

-

-

-

-

-

-

- zwiększenie

-

-

-

-

-

-

-

- zmniejszenie

-

-

-

-

-

-

-

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

-

-

-

-

-

-

-

j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu

-

-

681

680

-

-

681WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

2006

2005

a) własne

609

681

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

-

-

Wartości niematerialne razem

609

681

wartości niematerialne ZAMORTYZOWANE STAN NA 31.12.2006

Lp.

Nazwa

Wartość brutto

1

Program Visi Professional

2

2

Program Office

2

3

Program Visi Professional

2

4

Program Vademecum Głównej Księgowej

-

5

Program Lex

1

6

Program iBiznes Plan

-

7

Patenty

9

8

Program Win 2003

117

wartości niematerialne ZAMORTYZOWANE STAN NA 31.12.2005

Lp.

Nazwa

Wartość brutto

1

Program Visi Professional

2

2

Program Office

2

3

Program Visi Professional

2

4

Program Vademecum Głównej Księgowej

-

5

Program Lex

1

6

Program iBiznes Plan

-7

Spółka nie posiada zobowiązań umownych celem nabycia wartości niematerialnych.

Nie występują odpisy aktualizujące dotyczące utraty wartości wartości niematerialnych.Nie występują wartości niematerialne, dla których tytuł prawny podlega ograniczeniu.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

2006

2005

a) środki trwałe, w tym:

17 816

14 960

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

3 774

809

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

5 847

5 988

- urządzenia techniczne i maszyny

5 945

5 526

- środki transportu

1 815

2 161

- inne środki trwałe

435

476

b) środki trwałe w budowie

11 771

4 208

c) zaliczki na środki trwałe

572

-

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

30 159

19 168

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) stan na 31.12.2006
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

urządzenia techniczne i maszyny

środki transportu

inne środki trwałe

Środki trwałe, razem

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu

809

6 158

8 984

2 819

681

19 452

b) zwiększenia (z tytułu)

2 965

21

1 616

132

71

4 806

-przyjęcia nowych środków trwałych

2 965

21

1 523

128

-

4 638

-inne zwiększenia: modernizacja

-

-

93

4

-

97

c) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

168

181

7

357

-przekazanie umowy leasingowej

-

-

-

-

-

-

-likwidacji

-

-

165

33

5

204

-sprzedaży

-

-

3

148

2

154

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

3 774

6 179

10 432

2 770

745

23 901

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

-

171

3 459

658

205

4 492

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

-

162

1 028

297

106

1 593

-zwiększenia

-

162

1 164

413

111

1 849

-zmniejszenia

-

-

135

116

5

257

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

-

332

4 487

955

310

6 085

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

-

-

-

-

-

-

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

-

-

-

-

-

-

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

3 774

5 847

5 945

1 815

435

17 816


Pobieranie 8.94 Mb.

Share with your friends:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna