Rozdział IPobieranie 8.94 Mb.
Strona25/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   50

Sprawozdanie finansowe


BILANS

Nota

stan na 31.12.2006

stan na 31.12.2005

A k t y w a


AKTYWA TRWAŁE
32 859

22 055

Wartość firmy
-

-

Wartości niematerialne

2

609

681

Rzeczowe aktywa trwałe

3

30 159

19 168

Nieruchomości inwestycyjne
-

-

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

9

351

277

Od jednostek powiązanych
-

-

Od pozostałych jednostek
-

-

Należności długoterminowe:

8

709

1 029

Od jednostek powiązanych
-

-

Od pozostałych jednostek
709

1 029

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
-

-

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

11

1 031

900

AKTYWA OBROTOWE
201 274

196 494

Zapasy

6

519

371

Należności z tytułu rozliczenia usług budowlanych

7

95 845

73 943

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

8

85 267

66 233

Od jednostek powiązanych
5 825

7 448

Od pozostałych jednostek
79 442

58 785

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

8

566

-

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

9

6 521

4 977

Od jednostek powiązanych
-

-

Od pozostałych jednostek
6 521

4 977

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

10

10 721

49 883

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

11

1 835

1 087

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
-

-

AKTYWA RAZEM
234 133

218 549P a s y w a


KAPITAŁ WŁASNY
83 269

72 775

Kapitał akcyjny

12

73 500

73 500

Akcje własne (wielkość ujemna)
-

-

Kapitał zapasowy

13

4 056

3 343

Pozostałe kapitały rezerwowe
-

-

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających

14

-756

741

Zysk (strata) z lat ubiegłych
-5 522

-5 365

Zysk (strata) netto
11 991

556

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
150 864

145 775

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
11 420

13 927

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

18

8 154

9 482

Wobec jednostek powiązanych
7 966

7 602

Wobec pozostałych jednostek
188

1 880

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego

18

-

131

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

19

-

1 980

Wobec jednostek powiązanych
-

-

Wobec pozostałych jednostek
-

1 980

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

5,15

2 904

1 776

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

16

362

558

Pozostałe rezerwy długoterminowe
-

-

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
-

-

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
139 444

131 847

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

18

76 599

69 523

Wobec jednostek powiązanych
26 172

4 613

Wobec pozostałych jednostek
50 427

64 910

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego

18

145

621

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

19

61 765

60 948

Wobec jednostek powiązanych
6 387

23 589

Wobec pozostałych jednostek
55 378

37 359

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

19

-

12

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

16

112

51

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

17

640

522

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

20

183

170

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
-

-

PASYWA RAZEM
234 133

218 549Wartość księgowa
83 269

72 775

Liczba akcji*
1 470

1 470

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

21

57

50

Rozwodniona liczba akcji
-

-

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

21

57

50POZYCJE POZABILANSOWE

Nota

stan na 31.12.2006

stan na 31.12.2005

Należności warunkowe
-

-

Od jednostek powiązanych (z tytułu):
-

-

- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-

-

Od pozostałych jednostek (z tytułu):
-

-

- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-

-

Zobowiązania warunkowe
237 883

233 427

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu):
125 577

160 220

- udzielonych gwarancji i poręczeń
125 577

160 220

- pozostałe
-

-

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu):
112 306

73 207

- udzielonych gwarancji i poręczeń
112 306

73 207

- pozostałe
-

-

Inne (z tytułu):
-

-

POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM
237 883

233 427RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota

01.01.2006 – 31.12.2006

01.01.2005 – 31.12.2005

W a r i a n t k a l k u l a c y j n y
-

-

Działalność kontynuowana
-

-

Przychody ze sprzedaży

22

141 482

162 101

w tym od jednostek powiązanych
9 826

4 478

Przychody netto ze sprzedaży produktów
-

-

Przychody netto ze sprzedaży usług
137 579

161 380

Przychody netto ze sprzedaży towarów
316

-

Przychody netto ze sprzedaży materiałów
3 587

721

Koszt własny sprzedaży

23

127 676

144 602

w tym od jednostek powiązanych
26 307

40 109

Koszt sprzedanych produktów-

Koszt sprzedanych usług
124 167

143 908

Koszt sprzedanych towarów
201

-

Koszt sprzedanych materiałów
3 308

694

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
13 806

17 499

Koszty sprzedaży
-

-

Koszty ogólnego zarządu

23

8 462

8 320

Pozostałe przychody operacyjne

24

9 025

3 171

Pozostałe koszty operacyjne

25

6 385

7 113

Koszty restrukturyzacji
-

-

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
7 984

5 237

Przychody finansowe (netto)

26

10 528

2 254

Koszty finansowe (netto)

27

4 713

5 739

Zyski/straty z inwestycji w jednostki powiązane
-

-

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
13 799

1 752

Podatek dochodowy

28

1 808

1 196

Zysk strata (netto) z działalności kontynuowanej
11 991

556

Działalność zaniechana
-

-

Strata netto z działalności zaniechanej
-

-

Zysk (strata) netto

29

11 991

556-

-

 -

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł):

30

8,16

2,02

z działalności kontynuowanej
8,16

2,02

- podstawowy
8,16

2,02

- rozwodniony
8,16

2,02

z działalności kontynuowanej i zaniechanej
8,16

2,02

- podstawowy
8,16

2,02

- rozwodniony
8,16

2,02RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

01.01.2006 – 31.12.2006

01.01.2005 – 31.12.2005

Metoda pośredniaPrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejZysk netto przed opodatkowaniem

13 799

1 752

Korekty:

-5 813

3 633

Amortyzacja wartości niematerialnych

158

2

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy

-

-

Amortyzacja środków trwałych

1 645

1 404

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych

-

-232

(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

-34

-14

(Zysk) strata na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

-10 720

-1 911

Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej

-

-211

(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. Godziwej

-

-

Koszty odsetek

4 189

4 761

Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych

-

-

Odpis wartości firmy

-

-

Otrzymane odsetki

-1 051

-166

Otrzymane dywidendy

-

-

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym

7 986

5 385

Zmiana stanu zapasów

-147

76

Zmiana stanu należności

-41 182

-41 767

Zmiana stanu zobowiązań

-1 176

-18 935

Zmiana stanu rezerw

1 115

209

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-867

-162

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej

-34 271

-55 194

Zapłacone odsetki

-

-98

Zapłacony podatek dochodowy

-895

-

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-35 166

-55 292


Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

-

-

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych

-90

-797

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych

-

-

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych

-13 544

-2 866

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

84

41

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

435

100

Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

-

-

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

-

-

Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu

-2 295

-235

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do obrotu

6 270

2 141

Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przyjęte środki pieniężne)

-

-

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych

-

-

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych

-

-

Pożyczki udzielone

-913

-4 269

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych

3 905

1 708

Otrzymane odsetki

1 121

20

Otrzymane dywidendy

-

-

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej

-5 027

-4 157


Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

-

-

Wpływy netto z tytułu emisji akcji

-

67 500

Nabycie akcji własnych

-

-

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

-

-

Spłaty odsetek od obligacji

-

-

Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

-

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

25 900

45 206

Spłaty kredytów i pożyczek

-20 600

-15 340

Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek

-3 726

-4 038

Wpływy z tytułu odsetek od lokat

-

-

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-607

-1 161

Dywidendy wypłacone

-

-

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

967

92 167


Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

-39 226

32 718

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

49 883

17 999

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych

65

-834

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

10 721

49 883Zestawienie Zmian w Kapitale za 2006 rok

Kapitał akcyjny

Akcje własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających

Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego

Razem kapitał własny

Saldo na dzień 31 grudnia 2005

73 500

-

3 342

673

-

741

-5 482

72 775

Korekta dotycząca błędów podstawowych

-

-

-

-

-

-

-

-

Zmiana polityki rachunkowości

-

-
-673

-

-

673

-

Saldo po korektach

73 500

-

3 342

-

-

741

-4 809

72 775

Podział wyniku finansowego

-

-

713

-

--713

-

w tym ustawowe zwiększenie kapitału zapasowego

-

-

114

-

-

-

-

-

Wycena instrumentów finansowych - odniesiona na kapitał

-

-

-

-

-

-1 497

-

-1 497

Wartość aktualizacji środków trwałych zlikwidowanych lub sprzedanych

-

-

-

-

-

-

-

-

Wynik finansowy za okres 01.01 - 31.12.2006

-

-

-

-

-

-

11 991

11 991

Saldo na dzień 31 grudnia 2006

73 500

-

4 055

-

-

-756

6 469

83 269Zestawienie Zmian w Kapitale za 2005 rok

Kapitał akcyjny

Akcje własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających

Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego

Razem kapitał własny

Saldo na dzień 31 grudnia 2004

6 000

-

3 197

674

-

-

-3 011

6 860

Korekta dotycząca błędów podstawowych

-

-

-

-

-

-

-307

-307

Zmiana polityki rachunkowości

-

-

-

-674

-

-

-1 901

-2 575

Saldo po korektach

6 000

-

3 197

-

-

-

-5 220

3 978

Podział wyniku finansowego

-

-

145

-

-

-

-145

-

w tym ustawowe zwiększenie kapitału zapasowego

-

-

22

-

-

-

-

-

Emisja akcji

67 500

-

-

-

-

-

-

67 500

Wycena instrumentów finansowych - odniesiona na kapitał

-

-

-

-

-

741

-

741

Wartość aktualizacji środków trwałych zlikwidowanych lub sprzedanych

-

-

-

-

-

-

-

-

Wynik finansowy za okres 01.01 - 31.12.2005

-

-

-

-

-

-

556

556

Saldo na dzień 31 grudnia 2005

73 500

-

3 343

-

-

741

-4 809

72 775


Pobieranie 8.94 Mb.

Share with your friends:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna