Rozdział I


Transakcje z podmiotami powiązanymi Hydrobudowy ŚląskPobieranie 8.94 Mb.
Strona24/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   50

Transakcje z podmiotami powiązanymi Hydrobudowy Śląsk

 1. Umowy Hydrobudowy Śląsk z PBG S.A. (podmiotem dominującym wobec Spółki Przejmowanej)


  L.p.

  Strona transakcji, inna niż HYDROBUDOWA Włocławek S.A.

  Opis transakcji

  Data zawarcia umowy

  Wartość transakcji  PBG S.A.

  wykonanie części robót i dostaw w ramach inwestycji Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie.

  14.11.2005 r.

  23.000,00 zł netto  PBG S.A.

  Poręczenie Hydrobudowy Śląsk na rzecz posiadaczy obligacji serii A wyemitowanych przez PBG S.A na okres do 21.09.2008 r.

  26.05.2006 r.

  132.000,00 zł  PBG S.A.

  wykonanie części robót żelbetowych przez Hydrobudowę Śląsk podczas realizacji inwestycji budowy kompleksów w zabudowie mieszkalno-usługowo-handlowej z projektowaniem – Przedsięwzięcie Świnoujście.

  15.01.2007 r.

  339.917,97 zł netto  PBG S.A.

  Wykonanie przez Hydrobudowę Śląsk na zlecenie PBG S.A. czterech zbiorników magazynowych o pojemności 10.000 m3 każdy wraz z fundamentami podczas realizacji zadania „Budowa czterech zbiorników magazynowych paliw o pojemności 10.000 m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach”

  16.04.2007

  24.200.000,00 zł netto
 2. Pożyczki udzielone przez PBG S.A. Hydrobudowie Śląsk S.A.


W okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu, PBG S.A. udzieliło Hydrobudowie Śląsk 5 oprocentowanych pożyczek na łączną kwotę 58.000.000,00 złotych. W celu zabezpieczenia roszczeń PBG S.A. Hydrobudowa Śląsk wystawiła weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi. Zgodnie z oświadczeniem Hydrobudowy Śląsk S.A. do dnia 17 maja 2007 roku zostały spłacone 4 pożyczki i obecnie zobowiązanie Hydrobudowy Śląsk S.A. wobec PBG S.A. z tytułu jednej pożyczki wynosi 40.000.000,00 zł, gdzie termin spłaty ustalono na dzień 31 grudnia 2007 roku.
   1. Transakcje Hydrobudowy Śląsk S.A. z PBG Dom Sp. z o.o.


L.p.

Strona transakcji, inna niż Hydrobudowa Śląsk S.A.

Opis transakcji

Data zawarcia umowy

Wartość transakcjiPBG Dom Sp. z o.o.

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Katowicach, o obszarze 2,69.30 m2, obejmującego działki oznaczone numerami 1149/57, 1151/57, 1152/57 oraz prawo własności budynków usytuowanych na tym gruncie, zapisane w księdze wieczystej KA1K/00050986/2 Sądu Rejonowego w Katowicach

14.06.2007

1.741.907,10 zł bruttoPBG Dom Sp. z o.o.

Umowa sprzedaży:

- prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego Jastarni, obejmującego działkę oznaczoną numerem 39 o obszarze 2.127 m2, oraz prawo własności budynku usytuowanego na tym gruncie, zapisane w księdze wieczystej Kw. 11.133 Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku;

- nieruchomości położonej w Jastarni, obejmującej działki oznaczone numerami 65/12 i 65/14, o łącznym obszarze 827 m2, zapisaną w księdze wieczystej kw. 20.788 Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku.

14.06.2007

1.589.400,00 zł nettoPBG Dom Sp. z o.o.

Umowa sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w miejscowości Żabnica, o obszarze 1.773 m2, obejmującego działki oznaczone numerami 5565/2 i 5566/2, oraz prawo własności budynku usytuowanego na tym gruncie, zapisane w księdze wieczystej BB1Z/00046786/5 Sądu Rejonowego w Żywcu.

14.06.2007

256.400,00 zł nettoPBG Dom Sp. z o.o.

Umowa sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Katowicach, o obszarze 1.227 m2, obejmującego działki oznaczone numerami 117 i 118 oraz prawo własności budynku usytuowanego na tym gruncie, zapisane w księdze wieczystej KA1K/00030076/4 Sądu Rejonowego w Katowicach

14.06.2007

5.824.973,00 zł nettoPBG Dom Sp. z o.o.

Umowa sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Katowicach, o łącznym obszarze 8.347 m2, obejmującego działki oznaczone numerami 97/20, 97/21, 100/23, 99/12, 100/26, 100/28, oraz prawo własności budynku usytuowanego na tym gruncie, zapisane w księdze wieczystej BB1B/00037179/0 Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej.

14.06.2007

4.650.893,00 zł nettoPBG Dom Sp. z o.o.

Umowa sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Stumieniu, o obszarze 1.41.20 ha, obejmującego zabudowane parcele oznaczone numerami 1427/12 i 1438/2, zapisane w księdze wieczystej BB1C/00049337/4

14.06.2007

1.071.569,00 zł nettoPBG Dom Sp. z o.o.

Umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku – Białej, obejmującej działki o numerach 3240/18, 3240/17, 3259/37, 3259/39, 3259/40, o łącznym obszarze 1,71.54 ha, zapisane w księdze wieczystej BB1B/00060235/1 Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej

14.06.2007

752.397,00 zł nettoPBG Dom Sp. z o.o.

Umowa sprzedaży:

- prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego Szczyrku, obejmującego działkę oznaczoną numerem 5853/12 o obszarze 1.866 m2, oraz prawo własności budynku usytuowanego na tym gruncie, zapisane w księdze wieczystej BB1B/00052508/7 Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej

- nieruchomości położonej w Szczyrku, o łącznym obszarze 3.075 m2, zapisanej w księdze wieczystej BB1B/00084796/5 Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej14.06.2007

3.784.784,00 zł netto


 1. Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat


Historyczne informacje finansowe Emitenta za ostatnie dwa lata obrotowe tj. 2006 rok i 2005 rok zostały przedstawione i sporządzone w formie zgodnej z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, tj. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku, z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego.

Historyczne informacje finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2004 roku zostały zamieszczone w Prospekcie w postaci pierwotnie opublikowanego sprawozdania finansowego.


  1. Historyczne informacje finansowe Emitenta za lata 2006 i 2005 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości


W niniejszym rozdziale zamieszczone zostały historyczne informacje finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz porównywalne informacje finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku sporządzone w oparciu o MSR/MSSF.

Sprawozdania finansowe za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku będące podstawą zaprezentowania historycznych informacji finansowych zostały zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.


   1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


1. Nazwa:

HYDROBUDOWA Włocławek Spółka Akcyjna2. Siedziba:

Wysogotowo, ul. Skórzewska 35 62-081 Przeźmierowo3. Podstawowy przedmiot działalności Spółki:

Budowa obiektów inżynierii wodnej, a w szczególności: • działalność budowlano – montażowa,

 • handel materiałami budowlanymi,

 • świadczenie materialnych i niematerialnych usług w wyżej wymienionym zakresie na rzecz osób prawnych i fizycznych w obrocie krajowym.

Klasyfikacja działalności według PKD:

45 24b - budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnejKlasyfikacja działalności według EKD:

 • Działalność podstawowa:

- 45 2 wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa i wodna,

- 45 1 przygotowanie terenu pod budowę,

- 45 3 wykonywanie instalacji budowlanych,

- 45 4 wykonywanie robót budowlano wykończeniowych. • Działalność drugorzędna:

- 71 2 świadczenie usług sprzętowo-transportowych,

- 71 3 wynajem maszyn i urządzeń,

- 51 5 handel w zakresie materiałów budowlanych.

4. Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Spółka została zarejestrowana w dniu 24.02.1993 roku przez Sąd Rejonowy we Włocławku pod numerem RHB–794 w rejestrze handlowym, a następnie została wpisana przez Sąd Rejonowy w Toruniu ul. Młodzieżowa 31, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000017342 – w dniu 06.06.2001 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 09.10.2006 roku Uchwałą nr 1 zmieniło siedzibę Spółki na Wysogotowo koło Poznania ul. Skórzewska 35. W dniu 20.11.2006 roku Sąd Rejonowy w Toruniu dokonał wpisu zmiany siedziby i adresu podmiotu, oraz dokonał przekazania Aktu Rejestrowego Spółki według właściwości miejscowej do Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego.5. Czas trwania Spółki

Spółka została powołana na czas nieoznaczony.6. Okres objęty historycznymi informacjami finansowymi

Prezentowane roczne historyczne informacje finansowe obejmują okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz porównywalne historyczne informacje finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.7. Skład organów Spółki według stanu na dzień 31.12.2006:

Zarząd Spółki:

Tomasz Starzak – Prezes Zarządu,

Rafał Maciej Damasiewicz – Wiceprezes Zarządu,

Andrzej Zwierzchowski – Wiceprezes Zarządu,

Andrzej Szultka – Prokurent,

Paweł Kujawa – Prokurent.Rada Nadzorcza Spółki:

Jerzy Wiśniewski – Przewodniczący,

Tomasz Woroch – Wiceprzewodniczący,

Przemysław Szkudlarczyk – Sekretarz,

Tomasz Tomczak – Członek,

Jacek Krzyżaniak – Członek.

W trakcie okresu sprawozdawczego władze Spółki oraz skład Rady Nadzorczej nie uległy zmianie.

Uchwałą z dnia 06.03.2006 roku Zarząd Spółki powołał prokurentów. Udzielona prokura ma charakter

samoistny.

8. Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne

Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.11. Połączenia jednostek gospodarczych

Spółka nie łączyła się z innym podmiotem przez okres swojej działalności.

W bieżącym okresie obrotowym nie dokonano łączenia spółek. Historyczne informacje finansowe nie zawierają danych spółek połączonych.

5 kwietnia 2007 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. wyraziło zgodę na połączenie Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z Hydrobudową Śląsk S.A. w trybie przejęcia Hydrobudowy Śląsk przez HYDROBUDOWĘ Włocławek. Połączenie spółek wiązać się będzie ze zmianą firmy połączonego podmiotu na HYDROBUDOWA Polska S.A. Zakończenie całego procesu planowane jest do końca czerwca 2007 roku.12. Korekty wynikające z opinii podmiotów uprawnionych do badania

W historycznych informacjach finansowych nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe i porównywalne informacje finansowe zostały zamieszczone w prospekcie, ponieważ opinie nie zawierały zastrzeżeń.13. Informacje o podstawie sporządzania historycznych informacji finansowych, walucie sprawozdawczej oraz zastosowanym poziomie zaokrągleń.

13.1. Podstawa sporządzenia historycznych danych finansowych

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując jednolite zasady rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach. Uchwałą nr 2 z dnia 27 grudnia 2005 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA Włocławek S.A. stosownie do art.45 ust.1 ustawy o rachunkowości, postanowiło, że sprawozdania finansowe Spółki za okres obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2006 roku sporządzane będą zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSR/MSSF). Datą przekształcenia jest 1 styczeń 2005 roku. Do 2005 roku włącznie jednostkowe sprawozdania finansowe sporządzano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Uzgodnienia i opis przejścia z Ustawy o Rachunkowości na MSR/MSSF przedstawiono w dodatkowej nocie objaśniającej nr 3713.2. Zastosowanie Standardu lub Interpretacji, przed datą ich wejścia w życie

Spółka nie stosowała żadnego Standardu ani Interpretacji przed datą ich wejścia w życie.13.3. Opublikowane Standardy i Interpretacje, które nie weszły w życie

Spółka przeliczyła składniki kapitału własnego zgodnie z wymogami MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”. Skutki przeliczenia oraz wymagane ujawnienia Spółka prezentuje wyłącznie w nocie nr 12 do sprawozdania finansowego.13.4. Waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom zaokrągleń

Walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).13.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe, będące podstawą prezentowanych historycznych informacji finansowych, zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.13.6. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze sprawozdania finansowego i porównywalnych informacjach finansowych, przeliczone na EURO.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu: • kurs na dzień 31.12.2005 roku wynosił 1 EURO = 3,8598 PLN

 • (tabela nr 252/A/NBP/2005 z dnia 30.12.2005)

 • kurs na dzień 31.12.2006 roku wynosił 1 EURO = 3,8312 PLN

 • (tabela nr 252/A/NBP/2006 z dnia 29.12.2006).

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:

 • kurs średni w okresie 01.01.2005 – 31.12.2005 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi 1 EURO = 4,0233 PLN

 • kurs średni w okresie 01.01.2006 – 31.12.2006 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi 1 EURO = 3,8991 PLN.

Do przeliczenia stanu środków pieniężnych wykazywanych w rachunku przepływów pieniężnych na początek oraz na koniec okresu przyjęto kurs ustalony przez NBP, obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

 • kurs na dzień 31.12.2004 roku wynosił 1 EURO = 4,0790 PLN
  (tabela nr 256/NBP/2004 z dnia 31.12.2004)

 • kurs na dzień 31.12.2005 roku wynosił 1 EURO = 3,8598 PLN
  (tabela nr 252/A/NBP/2005 z dnia 30.12.2005)

 • kurs na dzień 31.12.2006 roku wynosił 1 EURO = 3,8312 PLN
  (tabela nr 252/A/NBP/2006 z dnia 29.12.2006).

Pozycja bilansu

2006

2005

Aktywa trwałe

8 577

5 714

Aktywa obrotowe

52 535

50 908

Aktywa razem:

61 112

56 622

Kapitał własny

21 734

18 855

Kapitał podstawowy

19 185

19 042

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe

2 981

3 608

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe

36 397

34 159

Pasywa razem:

61 112

56 622Pozycja rachunku zysków i strat

2006

2005

Przychody ze sprzedaży

36 286

40 291

Zysk/strata brutto ze sprzedaży

3 541

4 350

Zysk/strata na działalności operacyjnej

2 048

1 302

Zysk/strata przed opodatkowaniem

3 539

435

Zysk/strata netto

3 075

138Pozycja rachunku przepływów

2006

2005

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-9 165

-13 743

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-1 143

-1 033

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

248

22 908

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych

-10 060

8 132

Środki pieniężne na początek okresu

12 793

4 474

Środki pieniężne na koniec okresu

2 750

12 398

13.7. Zasady rachunkowości

Historyczne informacje finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, nieruchomości inwestycyjnych oraz pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest korygowana o zmiany wartości godziwej, które można przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i zobowiązania są zabezpieczane.Wartości niematerialne

Przez wartości niematerialne rozumie się nabyte przez Spółkę aktywa trwałe w postaci praw majątkowych, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby Spółki. Wartości niematerialne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następujących okresów:Tytuł

Stopa amortyzacji rocznej

oprogramowanie komputerowe

20%

pozostałe prawa majątkowe

50%

Spółka nie stosuje kryterium wartości, wszystkie wartości niematerialne są amortyzowane.

Spółka nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania.Rzeczowy majątek trwały

Środki trwałe

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki. • Do środków trwałych zalicza się:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budowle, budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego;

- maszyny, urządzenia, środki transportu;

- ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, modernizację). Wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do rachunku zysków i strat okresu obrotowego, w którym zostały poniesione.

Stawki amortyzacyjne dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w budowie ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności składników majątku, używając metody liniowej, przy zastosowaniu następujących rocznych stawek amortyzacji.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada przyjętych do użytkowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W związku z tym nie dokonała wybory kryterium stopy amortyzacji rocznej dla tej grupy środków trwałych.Tytuł

Stopa amortyzacji rocznej

grupa 0

grunty i prawo wieczystego użytkowania

-

grupa I

budynki i lokale

2,5%

grupa III

kotły i maszyny energetyczne

10%- 20%

grupa IV

maszyny i urządzenia ogólne

10%-30%

grupa V

maszyny i urządzenia specjalne

10%-20%

grupa VI

urządzenia techniczne

10%-20%

grupa VII

środki transportu

10%-20%

grupa VIII

narzędzia, przyrządy, wyposażenie

10%-20%

Spółka nie zalicza do środków trwałych i nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od składników, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 1.500,00 zł. Wydatki na ich nabycie Spółka w całości odnosi w koszty uzyskania przychodów w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Środki trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, których wartość początkowa wynosi od 1.501,00 zł do 3.500,00 zł Spółka zalicza do środków trwałych dokonując odpisów amortyzacyjnych jednorazowo w koszty, w pełnej ich wartości początkowej, w miesiącu następnym po miesiącu, w którym dokonano oddania ich do użytkowania.

Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określone jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych, wynajmu lub administracyjnych jak również dla celów jeszcze nie określonych, prezentowane są w bilansie według kosztu wytworzenia pomniejszonego o trwałą utratę wartości. Koszt wytworzenia zwiększany jest o opłaty oraz dla określonych aktywów o kapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego.

Środki trwałe dzierżawione i w leasingu.

Do środków trwałych Spółki zalicza się również środki trwałe przyjęte do używania na mocy umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze. Umowy leasingu występujące w Spółce spełniają warunki leasingu finansowego, to oznacza, że na mocy tych umów przenoszone są na Spółkę (leasingobiorcę) zasadniczo całe ryzyko oraz całe potencjalne korzyści wynikające z bycia właścicielem.

Użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego aktywa są traktowane na równi z aktywami Spółki i są wyceniane według ceny nabycia. Płatności leasingowe dzielone są na część kapitałową i na część odsetkową. Koszty odsetkowe leasingu rozłożone są na poszczególne okresy obrachunkowe stanowiąc stały procent w stosunku do salda niespłaconego zobowiązania z tytułu wartości przedmiotu leasingu w każdym z okresów obrachunkowych.

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich ekonomicznej użyteczności, odpowiednio jak aktywa własne.Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związane z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku, są doliczane do wartości wytworzonych środków trwałych, aż do momentu oddania tych środków trwałych do użytkowania. Koszty te są pomniejszane o przychody uzyskane z tymczasowego inwestowania środków pozyskanych na wytworzenie danego składnika aktywów.

Wszystkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione.

Nieruchomości inwestycyjne

Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są jako źródło przychodów z czynszów i/lub utrzymywane są w posiadaniu ze względu na spodziewany przyrost ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są na dzień bilansowy w wartości godziwej. Zyski i straty wynikająca ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych odnoszone są bieżąco w wynik finansowy.Aktywa trwałe i grupy aktywów netto przeznaczone do zbycia

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia a także grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia wyceniane są po niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonych o koszty związane ze sprzedażą.

Aktywa trwałe i grupy aktywów netto są klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa będzie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.

Aktywa finansowe

Jako instrument finansowy Spółka kwalifikuje każdą umowę, która skutkuje jednocześnie powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron, pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze.

Zgodnie z MSR nr 39, Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe z podziałem na:


  1. instrumenty przeznaczone do obrotu – składniki aktywów lub zobowiązań finansowych, które zostały nabyte lub powstały głównie po to, by generować zysk uzyskiwany dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny lub marży maklerskiej,

  2. instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności – aktywa finansowe o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie zapadalności, które spółka zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności, z wyjątkiem pożyczek udzielonych przez jednostki i wierzytelności własnych,

  3. instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży - to aktywa finansowe nie będące pożyczkami udzielonymi i należnościami własnymi, aktywami utrzymywanymi do terminu zapadalności, a także nie będące aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu,

  4. pożyczki i należności – aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku.

Na dzień bilansowy, w zależności od posiadanych instrumentów finansowych, Spółka wycenia je w następujący sposób:

 • według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej: aktywa utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne oraz pozostałe zobowiązania finansowe, które nie zostały zakwalifikowane do obrotu,

 • w przypadku powyższych tytułów wycena może odbywać się także w wartości wymagającej zapłaty, jeśli efekt dyskonta nie jest znaczący.

 • w kwocie wymagającej zapłaty: należności i zobowiązania o krótkim terminie zapadalności / wymagalności,

 • według wartości godziwej: aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży.

W przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zmiany wartości godziwej tych instrumentów Spółka zalicza do rachunku zysków i strat jako przychody lub koszty finansowe w momencie jej wystąpienia.

Należności

Spółka kwalifikuje należności z podziałem na długo i krótkoterminowe oraz od jednostek powiązanych i od pozostałych jednostek.

Należności z tytułu dostaw i usług wyceniane są w księgach w wartości nominalnej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych. Odpisu aktualizującego Spółka dokonuje uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty w stosunku do należnej wierzytelności.

Dla należności o długim, przekraczającym 12 miesięcy, terminie zapłaty Spółka dokonuje wyceny wartości przyszłej wierzytelności według zamortyzowanej ceny nabycia, korygując należności o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową a ich wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej opartej o stopę WIBOR 1M. Powstała różnica w wycenia jest odnoszona do rachunku wyników.

Spółka stosuje w odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług terminy zapadalności w przedziale od 7 do 90 dni.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej.

Dla zobowiązań o długim, przekraczającym 12 miesięcy, terminie zapłaty Spółka dokonuje wyceny wartości zadłużenia według zamortyzowanej ceny nabycia, korygując zobowiązania o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową a ich wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M. Powstała różnica w wycenia jest odnoszona do rachunku wyników.

Zobowiązania finansowe klasyfikowane są w zależności od ich treści ekonomicznej wynikającej z zawartych umów. Na dzień bilansowy Spółka wycenia zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z zawartą umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej.

Terminy płatności zobowiązań z tytułu dostaw i usług kształtują w Spółce się od 0 do 60 dni.

Kredyty bankowe

Oprocentowane kredyty bankowe ujmowane są według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej uzyskanych środków pieniężnych. W następnych okresach kredyty są wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.Pochodne instrumenty finansowe oraz działalność zabezpieczająca

Pochodne instrumenty finansowe ujmuje się początkowo według wartości godziwej na dzień zawarcia kontraktu pochodnego a następnie aktualizuje się ich wycenę do poziomu aktualnej wartości godziwej. Metoda ujmowania powstających przy tym zysków lub strat zależy od tego czy instrument pochodny uznany został za instrument zabezpieczający, a jeżeli tak od charakteru pozycji zabezpieczanej. Spółka wyznacza instrumenty pochodne na zabezpieczenia określonych ryzyk związanych ujętymi aktywami lub zobowiązaniami.

Spółka dokumentuje związek pomiędzy instrumentami zabezpieczającymi a pozycjami zabezpieczanymi, a także cel zarządzania ryzykiem i strategie związaną z zawieraniem transakcji zabezpieczających. Spółka dokumentuje również swoją ocenę efektywności na każdy koniec kwartału stwierdzając czy instrumenty zabezpieczające są wysoce skuteczne w kompensowaniu zmian przepływów pieniężnych zabezpieczanych pozycji. Skuteczna część zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych wyznaczonych i kwalifikujących się jako zabezpieczenia przepływów pieniężnych ujmuje się w kapitale własnym. Zyski lub straty z tytułu części nieskutecznej ujmuję się od razu w rachunku zysków i strat w części finansowej. Kwoty nagromadzone w kapitale własnym przenosi się do rachunku wyników w okresach w których pozycja zabezpieczana wpłynęła na rachunek zysków i strat. Zyski i straty dotyczące skutecznej części kontraktów walutowych zabezpieczających sprzedaż w walucie obcej ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji sprzedaż.

Spółka podpisuje umowy o budowę z dysponentami unijnych środków pomocowych. W części z tych umów kwota przychodów ustalona jest ryczałtowo jako równowartość kwot ustalonych w Euro. Spółka nie rozpoznaje w tych umowach wbudowanych pochodnych instrumentów finansowych. Tego typu umowy w większości przypadków podpisywane są w formule walutowej. Spółka traktuje walutę Euro jako walutę naturalną w tego typu umowach.Zapasy

Zapasy są wykazywane według ceny zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższych niż cena sprzedaży netto. Spółka nie stosuje ceny nabycia ze względu na nieistotne koszty zakupu. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.).

Do rozchodu rzeczowych i obrotowych aktywów Spółka stosuje metodę FIFO „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”.

Materiały i towary przekazywane bezpośrednio z zakupu Spółka odpisuje w koszty w momencie ich wydania do produkcji / sprzedaży według rzeczywistych cen zakupu.Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych związane z utratą ich wartości lub wyceną na dzień bilansowy obciążają pozostałe koszty operacyjne lub koszty operacji finansowych. W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych składników obrotowych jest odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.

Zasady ustalania odpisów aktualizujących wartość bilansową zapasów określone zostały indywidualnie dla poszczególnych grup materiałowych, ponieważ okres utrzymywania zapasów zależy w dużym stopniu od specyfiki działalności jednostki oraz rodzaju zakupionych zapasów.

Rozliczenie umów o usługi budowlane

Koszty związane z umową o usługę budowlaną ujmuje się z chwilą ich poniesienia. Spółka stosuje metodę procentowego zaawansowania prac przy ustalaniu wielkości przychodu ujmowanego w rachunku zysków i strat. Stopień zaawansowania mierzy się w oparciu o stosunek kosztów z tytułu umowy poniesionych do dnia bilansowego do łącznych szacowanych kosztów danej umowy o usługę budowlaną.

Jeżeli wynik umowy można wiarygodnie oszacować i prawdopodobne jest osiągnięcie zysku z tytułu realizacji umowy przychody ujmuje się przez okres jej obowiązywania. Jeżeli jest prawdopodobne że łączne koszty przekroczą łączne przychody z tytułu umowy przewidywaną stratę natychmiast ujmuje się rachunku wyników.

Jeżeli nie można wiarygodnie oszacować wyniku umowy przychody ujmuje się wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów.

Różnicę pomiędzy wyższą wartością przychodów określonych na podstawie metody kosztowej a niższą wartością zafakturowanych prezentuje się w aktywach obrotowych bilansu, w odrębnej pozycji jako należność z tytułu rozliczenia usług budowlanych.

Przychody pochodzące z częściowego fakturowania usługi w wartości wyższej od przychodów, przy których jednostka uzyskuje stałą marżę w kolejnych latach obrotowych, wykazuje się w pasywach bilansu jako zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.Kapitały

Spółka ujmuje kapitały własne w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

Do kapitałów własnych Spółka zalicza: kapitał akcyjny, kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej, pozostały kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, kapitały rezerwowe, kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających, wynik finansowy.

Spółka przeliczyła składniki kapitału własnego zgodnie z wymogami MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”. Skutki przeliczenia oraz wymagane ujawnienia Spółka prezentuje wyłącznie w notach do sprawozdania finansowego.Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe pasywne

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania.

Rezerwy na przyszłe straty powstałe na realizowanych usługach o umowę budowlaną ujmowane są w księgach w momencie oceny harmonogramu rzeczowo – finansowego i przy najlepszym oszacowaniu przyszłych kosztów do poniesienia przez Spółkę w okresie realizacji zadania.

Rezerwy na serwis gwarancyjny są tworzone dla kontraktów, dla których obowiązuje odpowiedzialność z tytułu gwarancji należytego wykonania. Spółka przyjmuje kryterium oszacowania przyszłych kosztów oparte na następujących wskaźnikach: w pierwszym roku w wysokości 0,05% wartości kontraktu, w drugim roku 0,025%, a w trzecim roku obowiązywania gwarancji 0,0125% wartości kontraktu.

Spółka tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe. Konieczność tworzenia ww. rezerw wynika z Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Spółce.

Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne ustalane są w oparciu o metodę prognozowanych uprawnień jednostkowych zgodnie z MSR 19 i technikami aktuarialnymi. Podstawą do wiarygodnego oszacowania wielkości rezerw są: kryteria nabywania praw do wymienionych świadczeń w Spółce oraz założenia aktuarialne. Zostały one policzone na dzień bilansowy jako suma rezerw dotyczących poszczególnych pracowników, obliczona w oparciu o szacunkowy średni realny (powyżej poziomu inflacji) roczny wzrost wynagrodzenia na poziomie 1%, szacunkowy średni realny (powyżej poziomu inflacji) półroczny wzrost wynagrodzenia 0,5%. Do ustalenia bieżącej wartości przyszłych wypłat przyjęto roczną stopę dyskontową w wysokości 3,8%.

Spółka tworzy również rezerwę na niewykorzystane urlopy pracownicze oraz na przyszłe koszty związane z badaniem bilansu. Wykazywane są one w pozycji rozliczeń międzyokresowych po stronie pasywów.

Odroczony podatek dochodowy

Spółka ustala rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, na każdy dzień bilansowy, czyli na każdy dzień, na który sporządza sprawozdanie finansowe.

Aktywa i rezerwy na podatek odroczony Spółka wycenia z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą stosowane, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązują na dzień bilansowy.

Spółka w sprawozdaniu finansowym prezentuje nadwyżkę odroczonego podatku dochodowego w pozycji aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży ujmowane są - zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 18 „Przychody” - w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za produkty, towary, materiały i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą.

Sprzedaż towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia produktów, towarów, materiałów i przekazania prawa własności.

Przychody z tytułu realizacji umów o usługę budowlaną są ujmowane w sposób określony w punkcie dotyczącym rozliczenia umów o usługi budowlane.

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania, w odniesieniu do głównej kwoty należnej.

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie ustalenia prawa akcjonariuszy do ich otrzymania.Transakcje w walutach obcych

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego kursu zamknięcia (kursu natychmiastowej realizacji, wykonania) tzn. po kursie banku wiodącego Millennium z dnia bilansowego. Niepieniężne pozycje bilansowe ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej wyceniane są według kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów, za wyjątkiem przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych, w przypadku, których zmiany wartości godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał.

Dla potrzeb wyceny bilansowej przyjęto następujące kursy:


31.12.2006 roku

31.12.2005 roku

EURO

3,8312

3,8598

Wybrane zagadnienia dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Techniczny koszt wytworzenia sprzedanych usług stanowią koszty bezpośrednie oraz narzut kosztów wydziałowych rozliczany w stosunku do kosztów pośrednich odniesionych na dany kontrakt. Koszty wydziałowe (o charakterze kosztów stałych) ponoszone w okresie, w którym dany wydział nie realizuje zadań na budowie (np. w okresie zimowym), stanowią sumę kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych, przenoszonych na koszt własny wytworzonych usług.Podatki

Obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego są: podatek bieżący i podatek odroczony.

Bieżący podatek jest obliczany na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od zysku (straty) brutto prezentowanego w rachunku zysków i strat w związku z wyłączeniami przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji przychodów i kosztów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Bieżące obciążenie podatkowe jest wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

Podatek odroczony jest to podatek podlegający zwrotowi lub zapłacie w przyszłości. Jest on wyliczany metodą bilansową jako różnica pomiędzy wartością bilansową aktywów i pasywów, a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi. Wysokość tego podatku jest określana według stawek podatkowych, które będą obowiązywały w momencie, gdy aktywa będą realizowane lub rezerwa będzie wymagalna.

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych, natomiast aktywa na podatek odroczony w oparciu o rozpoznane ujemne różnice przejściowe, które w przyszłości dają możliwość pomniejszenia zysków podatkowych. Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis.

Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji ujętych w kapitale własnym. W tym wypadku podatek ten jest rozliczany bezpośrednio w kapitały własne.
   1. Pobieranie 8.94 Mb.

    Share with your friends:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna