Rozdział I


Ocena struktury kapitałów i zadłużenia EmitentaPobieranie 8.94 Mb.
Strona18/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   50

Ocena struktury kapitałów i zadłużenia Emitenta


W ocenie struktury kapitałów i zadłużenia wykorzystano następujące wskaźniki finansowe:

 • Wskaźnik ogólnego zadłużenia - całkowite zadłużenie / aktywa ogółem,

 • Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - (zadłużenie długoterminowe + długoterminowe rezerwy + długoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / aktywa ogółem,

 • Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego - (zobowiązania krótkoterminowe + krótkoterminowe rezerwy + krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / aktywa ogółem,

 • Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym - kapitał własny / całkowite zadłużenie,

 • Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek - (wynik brutto + koszty odsetek) / koszty odsetek.

Wskaźniki zadłużenia Emitenta w latach 2004-2006.

Ź
ródło: Obliczenia własne.


Sprawozdanie finansowe za rok 2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 2005 zostało sporządzone zarówno zgodnie z Ustawą o rachunkowości jak i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Sprawozdanie finansowe za rok 2006 zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

W analizowanym okresie wartość wskaźnika zadłużenia ogółem Emitenta zmniejszała się z roku na rok (o 29,3% w roku 2005 w stosunku do roku 2004 oraz o 2,3 punktu procentowego w roku 2006 w stosunku do roku poprzedniego). Według Zarządu Emitenta, obsługa kredytów i zobowiązań z tytułu dostaw i usług następowała zgodnie z warunkami umów i ustaleniami z kontrahentami.

Dominujący udział w zadłużeniu Emitenta mają zobowiązania krótkoterminowe. W roku 2005 ich wartość zwiększyła się o 28,7% w stosunku do roku 2004, natomiast w 2006 roku wzrost ten wyniósł 5,8% (w stosunku do 2005 r.). Wpływ na ich poziom w roku 2005 miał głównie wzrost pozycji krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych o kwotę 39.019 tys. zł. Wpływ na ich poziom w roku 2006 miał głównie wzrost pozycji krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych o kwotę 7.076 tys. zł oraz pozycji wartości zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań o kwotę 817 tys. zł. W tym samym czasie wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego zmniejszył się o 0,7 punktu procentowego w roku 2006 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz o 13,8% w roku 2005 w stosunku do wartości wskażnika osiągniętego w roku 2004.

W 2005 r. Emitent zmniejszył poziom zobowiązań długoterminowych o 60,8% w porównaniu do


2004 r. W tym samym czasie wskaźnik zadłużenia długoterminowego zmniejszył się o 15,8 punktu procentowego.

W 2006 r. Emitent również zmniejszył poziom zobowiązań długoterminowych o 18,0% w porównaniu do 2005 r. W tym samym czasie wskaźnik zadłużenia długoterminowego zmniejszył się o 1,5 punktu procentowego.

W analizowanym okresie wzrosła wartość wskaźnika pokrycia zadłużenia kapitałem własnym Emitenta. (o 46,6% w roku 2005 w stosunku do roku 2004 oraz o 5,3% w roku 2006), co wynikało głównie szybszego wzrostu kapitałów własnych Emitenta w stosunku do wzrostu kapitałów obcych Spółki.

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek, pokazujący zdolność Emitenta do obsługi zadłużenia, w całym analizowanym okresie kształtował się na zadowalającym poziomie.


   1. Ocena płynności Emitenta


W ocenie płynności wykorzystano następujące wskaźniki finansowe:

 • Wskaźnik bieżącej płynności - aktywa obrotowe / (zobowiązania krótkoterminowe + krótkoterminowe rezerwy + krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe),

 • Wskaźnik wysokiej płynności - (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / (zobowiązania krótkoterminowe + krótkoterminowe rezerwy + krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe),

 • Wskaźnik podwyższonej płynności - (środki pieniężne + krótkoterminowe papiery wartościowe) / (zobowiązania krótkoterminowe + krótkoterminowe rezerwy + krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe).

Wskaźniki płynności Emitenta w latach 2004-2006.

Ź
ródło: Obliczenia własne.


Sprawozdanie finansowe za rok 2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 2005 zostało sporządzone zarówno zgodnie z Ustawą o rachunkowości jak i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Sprawozdanie finansowe za rok 2006 zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

W latach 2004-2006 wskaźnik bieżącej płynności, który obrazuje zdolność Emitenta do obsługi krótkoterminowych zobowiązań z aktywów obrotowych, jak i wskaźnik podwyższonej płynności, który pokazuje jaka jest zdolność Emitenta do pokrycia zobowiązań bieżących gotówką kształtowały się na poziomach uznawanych za optymalne. Wartość wskaźnika podwyższonej płynności w analizowanym okresie ulegała wahaniom. Zanotowano jego wzrost w roku 2005 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,22 punktu procentowego, na co wpływ miało pozyskanie środków z podwyższenia kapitału HBW przez PBG w wysokości 67.500 tys. zł. Natomiast spadek poziomu wskaźnika w roku 2006 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,3 punktu procentowego spowodowany był spadkiem wartości utrzymywanych przez Emitenta w roku 2006 środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 78,5%, wynikającym zarówno ze zmniejszonych wpływów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz zwiększonymi wydatkami na rzeczowe aktywa trwałe.Jedynie wartość wskaźnika wysokiej płynności, pokazującego w jakim stopniu Emitent jest w stanie pokryć swoje zobowiązania bieżące najbardziej płynnymi aktywami obrotowymi kształtowała się w analizowanym okresie nieco poniżej dolnej granicy przedziału uznawanego za bezpieczny.


  1. Pobieranie 8.94 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna