Rozdział I


Wielkość i struktura aktywów obrotowych EmitentaPobieranie 8.94 Mb.
Strona15/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   50

Wielkość i struktura aktywów obrotowych Emitenta


Aktywa obrotowe Emitenta i ich struktura w latach 2004-2005.

Ź
ródło: Sprawozdania finansowe Emitenta


*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

A
ktywa obrotowe Emitenta i ich struktura w latach 2005-2006.

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta

Sprawozdania finansowe za rok 2005 oraz 2006 zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Zarówno w roku 2005 jaki i w roku 2004 dominującą pozycję aktywów obrotowych Emitenta stanowiły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (38,4% w 2005 r., 41,8% w roku 2004). Istotną pozycję aktywów obrotowych Spółki stanowiły także należności krótkoterminowe (33,9% w 2005 r., 41,4% w roku 2004). Składały się na nie głównie należności z tytułu dostaw i usług.

Wartość inwestycji krótkoterminowych oraz zapasów Emitenta miała mniejszy udział w jego aktywach obrotowych.

W roku 2006 dominującą pozycję aktywów obrotowych Emitenta stanowiły kontrakty długoterminowe (47,5%).Na pozycję tą składa się różnica pomiędzy wyższą wartością przychodów określonych na podstawie metody kosztowej a niższą wartością przychodów zafakturowanych.

Istotną pozycję aktywów obrotowych Spółki stanowiły także należności krótkoterminowe (42,% w 2006 r.). Składały się na nie głównie należności z tytułu dostaw i usług. W 2006 r. należności z tytułu dostaw i usług stanowiły 85,3% wartości należności krótkoterminowych Emitenta ( 15,4% wartości należności handlowych w 2006 r. stanowiły należności przeterminowane).

Wartość zapasów, pozostałych krótkoterminowych aktywów finansowych, należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych Emitenta miała stosunkowo niski udział w aktywach obrotowych.


   1. Wskaźniki sprawności zarządzania Emitenta


W ocenie sprawności zarządzania wykorzystano następujące wskaźniki finansowe:

 • Okres rotacji zapasów - zapasy * 360 dni / koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,

 • Okres inkasa należności - należności krótkoterminowe * 360 dni / przychody ze sprzedaży,

 • Okres spłaty zobowiązań - zobowiązania krótkoterminowe * 360 dni / koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów.

Wskaźniki sprawności zarządzania Emitenta w latach 2004-2006.

Ź
ródło: Obliczenia własne.


Sprawozdanie finansowe za rok 2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 2005 zostało sporządzone zarówno zgodnie z Ustawą o rachunkowości jak i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Sprawozdanie finansowe za rok 2006 zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Emitenta charakteryzuje stosunkowo krótki okres zwrotu zapasów, co jest związane z charakterem prowadzonej działalności oraz świadczy o efektywnym zarządzaniu zapasami. Okres rotacji zapasów w całym analizowanym okresie wahał się w granicach 1-2 dni.

Okres inkasa należności Emitenta jest stosunkowo długi. W 2005 roku uległ skróceniu w stosunku do roku 2004 o 21 dni, natomiast w 2006 roku uległ wydłużeniu w stosunku do 2005 roku o 76 dni. Tak długi okres spływu należności wynika ze specyfiki kontraktów realizowanych przez Emitenta i odbiorców jego usług – kontrakty długoterminowe.

Wydłużeniu uległ również okres spłaty zobowiązań Emitenta – ze 114 dni w 2005 roku do 123 dni w roku 2006.

W latach 2004-2005 okres spłaty zobowiązań Emitenta był dłuższy od okresu inkasa jego należności.

W 2006 r. w odróżnieniu do poprzednich lat analizy Emitent szybciej spłacał swoje zobowiązania niż inkasował należności. Oznacza to, iż w większym stopniu kredytował odbiorców, niż korzystał ze środków swoich dostawców w finansowaniu działalności.
  1. Pobieranie 8.94 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna