Rozdział I


Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie rzeczowych aktywów trwałychPobieranie 8.94 Mb.
Strona13/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   50

Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie rzeczowych aktywów trwałych

 1. Emitent


Emitent prowadzi szereg budów na terenie Polski. Każde biuro budowy prowadzi w miejscu budowy własną dokumentację związaną z ochroną środowiska. Ponadto każda budowa, z uwagi na swoją specyfikę i zakres, może wymagać dokonania uzgodnień, uzyskania decyzji, operatów lub pozwoleń dla danej inwestycji. Wszelka taka dokumentacja znajduje się w miejscu prowadzenia budowy.

Emitent posiada następujące decyzje środowiskowe, które mają wpływ na wykorzystywania przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych:L.p.

Rodzaj decyzji

Organ, który wydał decyzję

Data wydania

Data wygaśnięciaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji technologicznych dla zakładu HYDROBUDOWA Włocławek S.A.


Prezydent Miasta Włocławek

20.06.2006

30.06.2016Decyzja zatwierdzająca program odpadami niebezpiecznymi


Prezydent Miasta Włocławek

15.05.2006

Nie określa

Źródło: Emitent.

Wszelkie odpady i substancje niebezpieczne produkowane przez Emitenta są oddawane na składowisko lub do utylizacji. Spółka prowadzi ewidencję odpadów.

W związku z korzystaniem przez Emitenta ze środowiska, Spółka zobowiązana jest do uiszczania opłat z tego tytułu.

Zestawienie opłat środowiskowych ponoszonych przez Emitenta:L.p.

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

I półrocze 2006 roku

II półrocze 2006 rokuKotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane


7,72 zł

4,51 złSilniki spalinowe


7.713,40 zł

7.825,56 zł
RAZEM

7.721,12 zł

7.830,07 zł

Źródło: Emitent.

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, organy kontroli nie stwierdziły żadnych istotnych uchybień w wykonywaniu przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów dotyczących korzystania ze środowiska.


   1. Spółka Przejmowana


Poniżej przedstawiono istotne decyzje w sprawie korzystania przez Hydrobudowę Śląsk ze środowiska naturalnego:

- decyzja Starosty Mikołowskiego nr WS-7644/1/6/03 24/8831/03 z dnia 7 kwietnia 2003 roku udzielająca pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w związku z instalacjami wykorzystywanymi w zakładzie Hydrobudowy Śląsk w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 58, w związku z prowadzoną przez nią działalnością. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów zostało wydane na czas określony tj. do dnia 4 kwietnia 2013 r.

- decyzja Starosty Mikołowskiego nr WS-7644/1/6/03 OS/136/16016/06 z dnia 20 lipca 2006 zmieniająca decyzję nr WS-7644/1/6/03 24/8831/03 i zwiększająca normy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

- decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr 26/I/04 z dnia 5 maja 2004 r. udzielającą Hydrobudowie Śląsk S.A. Oddział 1 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rawy w km 3 + 575 z terenu zaplecza ścieków pod następującymi warunkami: (i) utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych, (ii) oznakowania w sposób trwały punktu - kontrolno pomiarowego, (iii) przedkładania analiz fizyko – chemicznych odprowadzanych ścieków. Pozwolenie jest ważne do dnia 5 maja 2014 r.

- decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr 38/O/2006 z dnia 24 marca 2006 r. udzielająca Hydrobudowie Śląsk pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie Oddziału Nr 1, Zakład Sprzętu i Transportu Hydrobudowa Śląsk S.A. przy ul. Obrońców Westerplatte 51 w Katowicach w związku z rodzajem prowadzonej przez Hydrobudowę Śląsk działalności. Decyzja jest ważna do dnia 31 grudnia 2015 r.

- decyzja Starosty Mikołowskiego nr 24/1930/18/84/03 z dnia 13 września 2003 r. warunkowo zezwalająca Hydrobudowie Śląsk. – Zakład Produkcji Przemysłowej w Mikołowie na wytwarzanie odpadów powstałych w wyniku prowadzenia przez Hydrobudowę Śląsk działalności na terenie zakładu. Pozwolenie jest ważne do dnia 13 września 2013 r.

- decyzja Starosty Mikołowskiego nr WS-7644/4/36/04 – 24/1311/22459/04 z dnia 15 listopada 2004 r. udzielająca zezwolenia Hydrobudowie Śląsk na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów: (i) odpadów zawierających arsen oznaczone 06 04 03*; (ii) odpady zawierające rtęć oznaczone 06 04 04*; (iii) zużyte urządzenia zawierające freon HCFC, HFC oznaczone 16 02 13*; (iv) zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy oznaczone 16 02 13; (v) zużyte urządzenia oznaczone 16 02 14; (vi) niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń oznaczone 06 02 15*; (vii) niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń oznaczone 16 02 16; (viii) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oznaczone 20 01 21*. Zezwolenie jest ważne do dnia 15 listopada 2014 r.

- decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr 184/2004 z dnia 24.10.2004 r. zezwalająca Hydrobudowie Śląsk na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne określonych w decyzji nr WS-7644/4/36/04 – 24/1311/22459/04 z dnia 15 listopada 2004 r. Zezwolenie jest ważne do dnia 30 września 2014 r.

Ponadto Hydrobudowa Śląsk, w związku z charakterem prowadzonej działalności, każdorazowo podczas realizacji poszczególnych inwestycji, przy których wytwarzane są odpady, winna jest otrzymać zezwolenie właściwego organu, któremu, wedle właściwości miejscowej, dana inwestycja podlega.

Zgodnie z oświadczeniem Hydrobudowy Śląsk, organy kontroli nie stwierdziły żadnych istotnych uchybień w wykonywaniu przez Hydrobudowę Śląsk obowiązków wynikających z przepisów dotyczących korzystania ze środowiska.


 1. Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta

  1. Sytuacja finansowa Emitenta


Ocenę sytuacji finansowej Emitenta dokonano w oparciu o zbadane sprawozdania finansowe za lata obrotowe 2004, 2005 i 2006.

Sprawozdanie finansowe za 2004 r. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe za rok 2005 zostało sporzadzone zarówno zgodnie z Ustawą o rachunkowości, jak i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Sprawozdanie finansowe za rok 2006 zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).Wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2004-2006.

Ź
ródło: Sprawozdania finansowe Emitenta


Sprawozdanie finansowe za rok 2004 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe za rok 2005 zostało sporzadzone zarówno zgodnie z Ustawą o rachunkowości jak i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Sprawozdanie finansowe za rok 2006 zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

*Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości..

W 2005 r. przychody ze sprzedaży Emitenta zwiększyły się o 42,6% w porównaniu do roku poprzedniego i osiągnęły poziom 163 026 tys. zł (sprawozdanie finansowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości). Na pozycję przychodów ze sprzedaży Emitenta składają się przychody ze sprzedaży usług, materiałów i towarów. W 2005 roku, 99,6% tych przychodów Spółki stanowiły przychody ze sprzedaży usług budowlanych. W tym samym czasie zysk operacyjny Emitenta zwiększył się o 59,7%, a zysk netto o 405,3%. Głównym czynnikiem wpływającym na osiągany wynik netto jest działalność podstawowa.

W 2006 r. przychody ze sprzedaży Emitenta zmniejszyły się o 12,7% w porównaniu do roku poprzedniego i osiągnęły poziom 141 482 tys. zł. Na pozycję przychodów ze sprzedaży Emitenta składają się przychody ze sprzedaży usług, materiałów i towarów. W 2006 roku, 97% tych przychodów Spółki stanowiły przychody ze sprzedaży usług budowlanych. Sposób określania zasad rachunkowości dla przychodów związanych z umowami o usługę budowlaną reguluje MSR 11.

Spółka prowadzi rozliczenia kosztów i przychodów z kontraktów długoterminowych na usługi budowlane, zachowując stałą marżę przez cały okres trwania kontraktów. Stopień zaawansowania usługi, niezbędny do ustalenia wielkości należnych przychodów, ustala się korzystając z metody kosztowej, w którym stopień zaawansowania usługi mierzy się udziałem poniesionych kosztów w całkowitych kosztach (budżetowanych) wykonania usługi.

Wpływ na wysokość przychodów ze sprzedaży Emitenta osiągniętych w roku 2006 miało kilka czynników. Jednym z nich była utrzymująca się tendencja spadkowa kursu EUR w stosunku do kursu notowanego w 2005 roku (63% kontraktów Spółki jest fakturowanych w EUR, a ich udział wartościowy w portfelu zleceń w 2006 roku wyniósł 87%). Kolejnymi czynnikami wpływającym na wysokość uzyskanych przychodów były wydłużone procedury przetargowe, wywołane m.in. długotrwałymi praktykami odwoławczymi, oraz przesunięcia w terminach ogłaszania przetargów na realizację przedsięwzięć, których pozyskaniem Emitent był zainteresowany. Dodatkowo, możliwości pozyskania zleceń na niektóre roboty budowlane były ograniczone przez bardzo niskie budżety inwestycji w stosunku do sytuacji jaka występowała na rynku budowlanym w analizowanym roku. Mimo złożenia najlepszej oferty przez Emitenta, Spółce nie przyznawano zlecenia ze względu na przekroczenie kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym, założenia co do powiększenia portfela zleceń, udało się Spółce zrealizować dopiero w II połowie 2006 roku. Ograniczyło to możliwości wykonawcze, a co za tym idzie, wysokość uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży z nowopozyskanych kontraktów. Wartość przychodów zafakturowanych w roku 2006 spadła w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 15,3%.

W tym samym czasie zysk operacyjny Emitenta zwiększył się o 52,5%, a zysk netto o 2056,6%. Głównym czynnikiem wpływającym na osiągany wynik netto jest działalność podstawowa. Ponadto wpływ na osiągnięty w 2006 r. wynik Emitenta miała sprzedaż znacznej części wierzytelności, objętych odpisami aktualizacyjnymi w okresach poprzednich. Miało to dodatni wpływ na wynik operacyjny w kwocie 4.835 tys. zł.Wspomniane wcześniej negatywne skutki spadku kursu EUR, które przełożyły się na obniżenie wysokości przychodów ze sprzedaży Emitenta, zostały przez Spółkę złagodzone. W 2006 roku Emitent uzyskał bowiem wysokie przychody z realizacji transakcji zabezpieczających w ramach strategii zabezpieczenia ryzyka kursowego. Miało to dodatni wpływ na rachunek zysków i strat Spółki w wysokości 9.078 tys. zł.


   1. Pobieranie 8.94 Mb.

    Share with your friends:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna