Rozdział IPobieranie 8.94 Mb.
Strona1/50
Data29.10.2017
Rozmiar8.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

PROSPEKT EMISYJNY

Przygotowany w związku z emisją 1.303.464 Akcji Serii J wydawanych akcjonariuszom Hydrobudowy Śląsk S.A. w związku z połączeniem tej spółki z Emitentem oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 10.353 Akcji Serii A, 1.647 Akcji Serii B, 12.000 Akcji Serii C, 10.000 Akcji Serii D, 10.000 Akcji Serii E, 33.000 Akcji Serii F, 43.000 Akcji Serii G, 150.000 Akcji Serii H, 1.200.000 Akcji Serii I oraz do 1.303.464 Akcji Serii J.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu [...]


Spis treści

CZęść I - podsumowanie

1 Zarząd, kierownictwo wyższego szczebla oraz doradcy i biegli rewidenci Emitenta 8

1.1 Zarząd Emitenta oraz kierownictwo wyższego szczebla 8

1.2 Rada Nadzorcza Emitenta 8

1.3 Doradcy i biegli rewidenci 82 Informacje dotyczące Emitenta 8

2.1 Historia i rozwój Emitenta 8

2.2 Zarys ogólny działalności Emitenta 9

2.3 Wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2004 – 2006 9

2.4 Kapitalizacja i zadłużenie 10

2.5 Pracownicy Emitenta 10

2.6 Znaczący akcjonariusze 10

2.7 Transakcje z podmiotami powiązanymi 103 Informacje dotyczące oferty publicznej Akcji Serii J i dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym 11

4 Koszty emisji 12

5 Rozwodnienie 12

6 Cele emisji 12

7 Czynniki ryzyka 13

7.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 13

7.2 Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta 13

7.3 Czynniki ryzyka związane z oferowanymi lub dopuszczanymi do obrotu papierami wartościowymi 13

7.4 Ryzyka związane z Połączeniem 13

8 Informacje dodatkowe 14

8.1 Kapitał zakładowy 14

8.2 Dokumenty dostępne do wglądu 14

1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 15

1.1 Ryzyko konkurencji 15

1.2 Ryzyko niesolidnych dostawców materiałów i podwykonawców 15

1.3 Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce 15

1.4 Ryzyko związane z obecnością Polski w strukturze Unii Europejskiej 15

1.5 Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 16

1.6 Ryzyko kursu walutowego 16

1.7 Ryzyko związane z sezonowością branży 162 Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta 16

2.1 Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników 16

2.2 Ryzyko związane z nie wywiązaniem się lub nienależytym wywiązaniem się z warunków umowy 17

2.3 Ryzyko związane z prowadzoną działalnością operacyjną 17

2.4 Ryzyko związane z wielkością portfela zamówień 18

2.5 Ryzyko związane z ewentualnym brakiem płynności finansowej 183 Czynniki ryzyka związane z oferowanymi lub dopuszczanymi do obrotu papierami wartościowymi 18

3.1 Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności obrotu akcjami 18

3.2 Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami lub ich wykluczenia z obrotu na GPW 18

3.3 Ryzyka związane z możliwością nałożenia na Emitenta sankcji administracyjnych przez KNF za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa 19

3.4 Ryzyka wynikające z art. 16, 17 i 18 Ustawy O Ofercie Publicznej, 19

3.5 Ryzyko wstrzymania dopuszczenia Akcji do obrotu lub rozpoczęcia notowań, wynikające z art. 20 Ustawy O Obrocie Instrumentami Finansowymi 204 Ryzyka związane z Połączeniem 20

4.1 Ryzyko związane z procesem integracji po Połączeniu 20

4.2 Ryzyko związane z opóźnieniem lub odmową zarejestrowania Połączenia 20

4.3 Ryzyko związane z przejęciem zobowiązań Hydrobudowy Śląsk 211 HYDROBUDOWA Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie 22

2 Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach 23

3 Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu 24

4 Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu 25

5 Gessel. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie 26

1 Biegli rewidenci 27

2 Wybrane dane finansowe Emitenta 27

3 Informacje o Emitencie 28

3.1 Historia i rozwój Emitenta 283.1.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 28

3.1.2 Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny. 28

3.1.3 Data utworzenia Emitenta 28

3.1.4 Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby 29

3.1.5 Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 29

3.2 Inwestycje Emitenta 323.2.1 Opis głównych inwestycji 32

3.2.2 Opis obecnie prowadzonych inwestycji Emitenta 34

3.2.3 Opis przyszłych inwestycji, co do których organy zarządzające Emitenta podjęły wiążące już zobowiązania 34

4 Zarys ogólny działalności Emitenta 34

4.1 Działalność podstawowa 344.1.1 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe rodzaje prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej. Podstawowe kategorie sprzedawanych produktów i usług. 34

4.1.2 Sezonowość produkcji Emitenta 35

4.2 Główne rynki, na których Emitent prowadzi działalność 364.2.1 Rynek budowlany, w tym rynek związany z ochroną środowiska oraz hydrotechniką 36

4.2.2 Struktura przychodów ze sprzedaży produktów, usług i materiałów Emitenta 37

4.3 Czynniki nadzwyczajne mające wpływ na działalność podstawową i rynki, na których funkcjonuje Emitent 38

4.4 Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo do nowych procesów produkcyjnych 39

4.4.1 Uzależnienie od patentów lub licencji 39

4.4.2 Uzależnienie od umów przemysłowych, handlowych lub finansowych 39

4.4.3 Uzależnienie od nowych procesów produkcyjnych 67

4.5 Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych. 674.5.1 Umowy o wykonanie projektów inwestycyjnych 67

4.5.2 Umowy określające zasady zawierania i rozliczania transakcji zawarte przez Hydrobudowa Śląsk S.A. 70

4.5.3 Umowy kredytowe zawarte przez Hydrobudowa Śląsk S.A. 72

4.5.4 Umowy o udzielenie gwarancji w ramach limitu zawarte przez Hydrobudowa Śląsk S.A. 74

4.5.5 Gwarancje udzielone na zlecenie Hydrobudowa Śląsk S.A. 75

4.5.6 Istotne poręczenia udzielone przez Hydrobudowa Śląsk S.A.. 83

4.5.7 Inne istotne umowy zawierane przez Hydrobudowa Śląsk S.A. 84

4.6 Założenia odnośnie wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej 845 Struktura organizacyjna 85

5.1 Opis grupy kapitałowej, do której należy Emitent 85

5.2 Wykaz istotnych podmiotów zależnych 86

6 Środki trwałe 86

6.1 Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych, w tym dzierżawionych nieruchomości oraz jakichkolwiek obciążeń ustanowionych na tych aktywach 866.1.1 Aktywa trwałe Emitenta 86

6.1.2 Aktywa trwałe Spółki Przejmowanej 88

6.2 Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie rzeczowych aktywów trwałych 906.2.1 Emitent 90

6.2.2 Spółka Przejmowana 91

7 Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta 92

7.1 Sytuacja finansowa Emitenta 927.1.1 Ocena rentowności Emitenta 93

7.1.2 Wielkość i struktura aktywów obrotowych Emitenta 94

7.1.3 Wskaźniki sprawności zarządzania Emitenta 95

7.2 Wynik operacyjny Emitenta 967.2.1 Czynniki mające istotny wpływ na wynik działalności Emitenta 96

7.2.2 Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta 98

7.2.3 Czynniki makroekonomiczne, które bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na działalność Emitenta 98

8 Zasoby kapitałowe Emitenta 101

8.1 Źródła kapitału Emitenta 1018.1.1 Ocena struktury kapitałów i zadłużenia Emitenta 103

8.1.2 Ocena płynności Emitenta 104

8.2 Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta 105

8.3 Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta 107

8.4 Informacje na temat jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta 107

8.5 Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w punktach 3.2.2 oraz 6.1. 107

9 Badania i rozwój, patenty i licencje 107

9.1 Prace badawczo - rozwojowe 107

9.2 Patenty, licencje i znaki towarowe 108

9.2.1 Patenty, licencje i znaki towarowe Emitenta 108

9.2.2 Patenty, licencje i znaki towarowe Spółki Przejmowanej 108

10 Informacje o tendencjach 109

10.1 Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty zatwierdzenia prospektu emisyjnego. 109

10.2 Informacje na temat znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć wpływ na perspektywy Emitenta 110

11 Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe 110

12 Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla 110

12.1 Dane na temat osób wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz innych osób zarządzających wyższego szczebla 11012.1.1 Zarząd Emitenta 110

12.1.2 Rada Nadzorcza Emitenta 117

12.1.3 Inne osoby zarządzające wyższego szczebla 124

12.2 Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród innych osób zarządzających wyższego szczebla 12613 Wynagrodzenia i inne świadczenia 126

13.1 Zarząd Emitenta 126

13.2 Rada Nadzorcza Emitenta 126

13.3 Osoby zarządzające wyższego szczebla 127

13.4 Świadczenia emerytalne, rentowe lub podobne dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, nadzorczych i zarządzających wyższego szczebla Emitenta 127

14 Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego Emitenta 127

14.1 Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres sprawowania funkcji w zarządzie i radzie nadzorczej Emitenta 12714.1.1 Zarząd Emitenta 127

14.1.2 Rada Nadzorcza Emitenta 128

14.2 Informacja o umowach o świadczenie usług członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta, określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 128

14.3 Informacja o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, włącznie z imionami i nazwiskami członków danej komisji oraz podsumowanie zasad ich funkcjonowania 128

14.4 Oświadczenie o stosowaniu się przez Emitenta do procedur ładu korporacyjnego 12915 Pracownicy 129

15.1 Liczba pracowników Emitenta 129

15.2 Akcje i opcje na akcje Emitenta posiadane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 130

15.2.1 Zarząd Emitenta 130

15.2.2 Rada Nadzorcza Emitenta 130

15.3 Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta 130

15.4 Liczba pracowników Hydrobudowy Śląsk 130

16 Znaczni akcjonariusze 132

16.1 Akcjonariusze Emitenta, inni niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Spółki, posiadający, w sposób bezpośredni lub pośredni, udziały w kapitale zakładowym Emitenta lub prawa głosu na WZA, podlegające zgłoszeniu na mocy obowiązujących przepisów 132

16.2 Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu 132

16.3 Opis podmiotów sprawujących kontrolę nad Emitentem, charakter tej kontroli i mechanizmów zapobiegających jej nadużywaniu 132

16.4 Akcjonariusze Hydrobudowy Śląsk 132

16.4.1 Akcjonariusze Hydrobudowy Śląsk, inni niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Spółki Przejmowanej, posiadający, w sposób bezpośredni lub pośredni, udziały w kapitale zakładowym lub prawa głosu na WZA, podlegające zgłoszeniu na mocy obowiązujących przepisów 132

16.4.2 Informacja, czy znaczni akcjonariusze Hydrobudowy Śląsk posiadają inne prawa głosu 133

16.4.3 Opis podmiotów (osób) sprawujących kontrolę nad Hydrobudową Śląsk, charakteru tej kontroli i mechanizmów zapobiegających jej nadużywaniu 133

16.5 Opis wszelkich ustaleń, których realizacja może w przyszłości spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta 13417 Transakcje z podmiotami powiązanymi 135

17.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi Emitenta 13517.1.1 Transakcje ze spółką PBG S.A. – podmiotem dominującym Emitenta 136

17.1.2 Transakcje ze spółką Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „METOREX” Sp. z o.o. 141

17.1.3 Transakcje ze spółką ATG Sp. z o.o. 143

17.1.4 Transakcje ze spółką Hydrobudowa Śląsk S.A. 144

17.1.5 Transakcje ze spółką Infra Sp. z o.o. 144

17.1.6 Transakcje ze spółką KWG S.A. 145

17.1.7 Transakcje z Jerzym Wiśniewskim, podmiotem dominującym w PBG S.A. 145

17.1.8 Transakcje ze spółką Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym „DROMOST” Sp. z o.o. 145

17.1.9 Poręczenia udzielone przez HYDROBUDOWĘ Włocławek S.A. 145

17.1.10 Pożyczki udzielone przez PBG S.A. HYDROBUDOWIE Włocławek S.A. 146

17.2 Transakcje z podmiotami powiązanymi Hydrobudowy Śląsk 14617.2.1 Umowy Hydrobudowy Śląsk z PBG S.A. (podmiotem dominującym wobec Spółki Przejmowanej) 146

17.2.2 Pożyczki udzielone przez PBG S.A. Hydrobudowie Śląsk S.A. 146

17.2.3 Transakcje Hydrobudowy Śląsk S.A. z PBG Dom Sp. z o.o. 146

18 Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat 148

18.1 Historyczne informacje finansowe Emitenta za lata 2006 i 2005 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 14818.1.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 148

18.1.2 Sprawozdanie finansowe 159

18.2 Historyczne informacje finansowe Emitenta za rok 2005 sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości 24318.2.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 243

18.2.2 Sprawozdanie finansowe 250

18.2.3 Informacja dodatkowa 257

18.3 Historyczne informacje finansowe Emitenta za rok 2004 sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości 31018.3.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 310

18.3.2 Sprawozdanie finansowe 315

18.4 Opinie biegłych rewidentów 33718.4.1 Opinia niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2006 337

18.4.2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2005 338

18.4.3 Opinia niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2004 339

18.5 Dane finansowe pro forma 34218.5.1 Wstęp 342

18.5.2 Zakres prezentowanych informacji finansowych pro forma 342

18.5.3 Raport z przeprowadzonych procedur rewizyjnych w odniesieniu do danych finansowych pro forma na dzień i za okres, kończący się 31 grudnia 2006 roku. 352

18.6 Polityka dywidendy 353

18.7 Postępowania sądowe i arbitrażowe 353

18.7.1 Postępowania sądowe i arbitrażowe prowadzone przez Emitenta 353

18.7.2 Postępowania sądowe i arbitrażowe prowadzone przez Hydrobudowa Śląsk S.A. 353

18.8 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta 35419 Informacje dodatkowe 354

19.1 Kapitał zakładowy Emitenta 35419.1.1 Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Emitenta 354

19.1.2 Akcje nie reprezentujące kapitału 355

19.1.3 Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta 355

19.1.4 Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami oraz zasady i procedury, którym podlega ich zamiana, wymiana lub subskrypcja 355

19.1.5 Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału 355

19.1.6 Informacje o kapitale dowolnego członka grupy kapitałowej Emitenta, który jest przedmiotem opcji, lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, a także szczegółowy opis takich opcji włącznie z opisem osób, których takie opcje dotyczą 355

19.1.7 Dane historyczne na temat kapitału zakładowego 355

19.2 Umowa spółki i statut 35619.2.1 Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta, ze wskazaniem miejsca w Statucie Spółki, w którym są one określone 356

19.2.2 Podsumowanie wszystkich postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów Emitenta odnoszących się do członków Zarządu i Rady Nadzorczej 357

19.2.3 Prawa, przywileje i ograniczenia związane z każdym rodzajem istniejących akcji 358

19.2.4 Działania niezbędne do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa 358

19.2.5 Zasady określające sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich 359

19.2.6 Postanowienia umowy spółki, statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem 359

19.2.7 Postanowienia umowy spółki, statutu lub regulaminów, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 359

19.2.8 Warunki wynikające z umowy spółki, statutu lub regulaminów, którym podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa 359

20 Istotne umowy 359

20.1 Umowy zawarte przez Emitenta 359

20.2 Umowy zawarte przez Hydrobudowę Śląsk S.A. 359

20.2.1 Umowa o obsługę programu emisji obligacji. 359

21 Informacje uzyskane od osób trzecich 360

22 Dokumenty udostępnione do wglądu 360

23 Informacje o udziałach w innych przedsiębiorstwach 360

1 Podstawowe informacje 361

1.1 Oświadczenie o kapitale obrotowym 361

1.2 Kapitalizacja i zadłużenie 361

1.3 Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję 362

1.4 Przesłanki emisji 362

2 Informacje o papierach wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu 363

2.1 Opis typu i rodzaju oferowanych i dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych 363

2.2 Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone te papiery wartościowe 364

2.3 Podmiot prowadzący rejestr Akcji Emitenta 364

2.4 Waluta emitowanych papierów wartościowych 364

2.5 Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz procedury wykonywania tych praw 3642.5.1 Informacje ogólne 364

2.5.2 Prawo do dywidendy 366

2.5.3 Prawo głosu 366

2.5.4 Prawo poboru akcji nowej emisji 366

2.5.5 Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 367

2.5.6 Postanowienia w sprawie umorzenia 367

2.5.7 Postanowienia w sprawie zamiany 367

2.6 Uchwały, zezwolenia lub zgody na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub wyemitowane nowe papiery wartościowe 3672.6.1 Akcje Serii A 367

2.6.2 Akcje Serii B 367

2.6.3 Akcje Serii C 367

2.6.4 Akcje Serii D 368

2.6.5 Akcje Serii E 368

2.6.6 Akcje Serii F 368

2.6.7 Akcje Serii G 368

2.6.8 Akcje Serii H 369

2.6.9 Akcje Serii I 369

2.6.10 Akcje Serii J 369

2.7 Data emisji papierów wartościowych 372

2.8 Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 373

2.8.1 Ograniczenia wynikające z Ustawy O Obrocie Instrumentami Finansowymi 373

2.8.2 Ograniczenia wynikające z Ustawy O Ofercie Publicznej 374

2.8.3 Ograniczenia wynikające z Ustawy O Ochronie Konkurencji i Konsumentów 374

2.9 Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów wartościowych Emitenta 3752.9.1 Obowiązki ogłoszenia wezwania, w związku z przejęciem kontroli nad Emitentem 375

2.9.2 Obowiązki ogłoszenia wezwania, w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji Emitenta 376

2.9.3 Przymusowy wykup (squeeze-out) akcji Emitenta 377

2.9.4 Przymusowy odkup (sell-out) akcji Emitenta 377

2.10 Publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonane przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego 377

2.11 Informacje o potrącanych u źródła podatkach dochodowych z tytułu papierów wartościowych i wskazanie czy Emitent bierze odpowiedzialność za potrącanie podatków u źródła 377

2.11.1 Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zysku spółki akcyjnej 377

2.11.2 Informacje o uzyskanych zezwoleniach dewizowych lub konieczności ich uzyskania 380

3 Informacje o warunkach emisji i ustalenia dotyczące obrotu 380

4 Koszty emisji 382

5 Rozwodnienie 382

6 Informacje dodatkowe 383

6.1 Zakres działań doradców 3837 Załączniki 383

7.1 Definicje i skróty 383Część I - Podsumowanie

Podsumowanie będące częścią Prospektu jest traktowane jako wprowadzenie do Prospektu.

Decyzja inwestycyjna powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu.

Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem.Osoby sporządzające podsumowanie będące częścią Prospektu ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy podsumowanie to wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu.


Pobieranie 8.94 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna