Rozdział Bezpieczne posługiwanie się komputerem I jego oprogramowaniem (4 godziny)Pobieranie 357.49 Kb.
Strona2/5
Data15.02.2018
Rozmiar357.49 Kb.
1   2   3   4   5

Rozdział 2. Internet (7 godzin)

Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Pytania, ćwiczenia i zadania z podręcznika i płyty CD

Uwagi o realizacji materiału nauczania, formy pracy na lekcji

Treści z podstawy programowej

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania wykraczające

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.

Przeglądanie stron internetowych

1

rozumie pojęcia: internet, przeglądarka internetowa,

nazywa przeglądarkę internetową wykorzystywaną na lekcji,

wymienia nazwy najczęściej używanych przeglądarek,

wprowadza w polu adresowym przeglądarki podany adres internetowy i otwiera stronę,

omawia przeznaczenie paska adresu w oknie przeglądarki,

nazywa przyciski na pasku narzędzi uruchomionej przeglądarki internetowej,

uruchamia wybraną przeglądarkę internetową,

otwiera w przeglądarce stronę WWW o adresie podanym przez nauczyciela,

wskazuje elementy okna uruchomionego programu,

wymienia poznane wyszukiwarki,

prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z programem,

poprawnie wpisuje podstawowe słownictwo informatyczne z klawiatury;wyjaśnia, co to jest internet,

wykorzystuje podstawowe funkcje przeglądarki do przeglądania stron WWW,

opisuje przyciski na pasku narzędzi uruchomionej przeglądarki internetowej,

omawia charakterystyczne elementy okna przeglądarki.

opisuje charakterystyczne elementy strony WWW,

wyjaśnia budowę adresu internetowego,

podaje przykłady domen określających właściciela,

przegląda otwartą stronę WWW i omawia jej zawartość,

omawia rolę przycisków WsteczDalej na pasku narzędzi przeglądarki internetowej,

posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym,

potrafi nazwać elementy składowe adresu internetowego;


przegląda strony WWW w trybie offline,

korzysta z odsyłaczy i wyjaśnia ich rolę,

wyjaśnia znaczenie domeny,

wykorzystuje treści zawarte na wskazanych stronach internetowych do poszerzania swoich wiadomości oraz opracowywania własnych prac,

opisuje zawartość stron internetowych przydatnych w nauce;


P/5, s. 32 – 36, ćw. 2.1, 2.2.

Pytania i zadania

s. 36, zad. 1., 2.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 20 – 22, ćw. 1. — 8., 9 (CD, ćw. A — D).Wprowadzenie, omówienie podstawowych pojęć.

Pokaz z wykorzystaniem tabletu lub projektora.

Pogadanka, czytanie ze zrozumieniem (praca z podręcznikiem), dyskusja.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.

Konieczne połączenie z internetem.

Przeglądarka internetowa.


1 (1, 5, 6); 3 (1 – 4); 6 (1, 2); 7 (1 – 3).

6.

Wyszukiwanie informacji w internecie

1

rozumie pojęcia: przeglądarka, wyszukiwarka, słowa kluczowe,

na wskazanych przez nauczyciela stronach internetowych poszukuje informacji na zadany temat,

otwiera i obsługuje wyszukiwarkę internetową,rozróżnia charakterystyczne elementy strony WWW,

wybiera sposób wyszukiwania informacji w internecie,

wymienia adresy stron internetowych przydatnych w nauce,

zna czasopisma, w których można znaleźć informacje o najnowszych stronach internetowych;otwiera i obsługuje wskazane wyszukiwarki internetowe,

kierując się własnymi zainteresowaniami, wyszukuje w internecie informacje z różnych dziedzin,

wyjaśnia pojęcia: przeglądarka, wyszukiwarka, słowa kluczowe,

podaje przykłady stron internetowych przydatnych w nauce;


korzysta z odnośnika do katalogu stron WWW we wskazanym portalu internetowym,

wymienia rodzaje wyszukiwarek internetowych,

omawia zasady korzystania z wyszukiwarki internetowej,

wykorzystuje treści zawarte na wskazanych stronach internetowych do poszerzania swoich wiadomości oraz opracowywania własnych prac;


P/6, s. 36 – 39, ćw. 2.3, 2.4.

Pytania i zadania

s. 39, zad. 1. — 4.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 23 – 24, ćw. 1. — 6., 7 (CD, ćw. A i B).Praca z podręcznikiem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Pogadanka.

Ćwiczenia praktyczne.

Konieczne połączenie z internetem.

Przeglądarka internetowa.1 (1, 5); 3 (1, 3, 4); 4.2; 6 (1, 2).

7.

Gry w internecie

1

otwiera i obsługuje wyszukiwarkę internetową,

wyszukuje, stosując słowa kluczowe, adresy stron internetowych zawierających gry dla dzieci;sprawdza we wskazanym portalu internetowym, jakie rodzaje gier można w nim znaleźć;

wymienia skutki zagrożeń związanych z grami komputerowymi;

P/7, s. 39 – 41, ćw. 2.5, 2.6.

Pytania i zadania

s. 40 — 41, zad. 1. – 3.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 25 – 26, ćw. 1. — 6., 7 (CD, ćw. A i B).Praca z podręcznikiem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Pogadanka.

Ćwiczenia praktyczne.

Konieczne połączenie z internetem.

Przeglądarka internetowa.1 (1, 2, 5); 3 (1, 4); 6.2; 7 (1, 3).

8.

Komunikowanie się za pomocą komputera — zakładanie konta pocztowego na stronie WWW

1

rozumie pojęcie poczty elektronicznej,

nazywa program pocztowy wykorzystywany na lekcji,

przy pomocy nauczyciela zakłada własne konto pocztowe za pośrednictwem wskazanego portalu internetowego,

wymienia charakterystyczne elementy okna programu pocztowego,

przy pomocy nauczyciela wysyła, odbiera i odczytuje pocztę elektroniczną,wysyła list z załącznikiem, korzystając z pomocy nauczyciela lub postępując według instrukcji,

loguje się na własne konto pocztowe, nie zapomina o wylogowaniu się z poczty po zakończeniu pracy,

zna zagrożenia wynikające z komunikowania się przez internet z nieznajomymi osobami;


wyjaśnia pojęcie poczty elektronicznej,

zakłada własne konto pocztowe, korzystając z instrukcji; omawia kolejne etapy tworzenia konta pocztowego,opisuje elementy adresu e-mail na przykładzie własnego adresu poczty elektronicznej,

redaguje, wysyła, odbiera i odczytuje listy elektroniczne,

przesyła różnego rodzaju dokumenty w formie załączników do listów e-mail,

opisuje przeznaczenie elementów okna programu pocztowego,

swobodnie komunikuje się z innymi użytkownikami internetu za pomocą poczty elektronicznej,

opisuje zagrożenia wynikające z komunikowania się przez internet z nieznajomymi osobami;omawia zalety i wady poczty elektronicznej,

dodaje adres do książki adresowej;P/8, s. 41 – 44, ćw. 2.7.

Pytania i zadania

s. 44, zad. 1. – 5.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 27 – 28, ćw. 1. — 8., 9 (CD, ćw. A i B).Praca z podręcznikiem.

Pokaz z wykorzystaniem projektora.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Pogadanka.

Ćwiczenia praktyczne.

Konieczne połączenie z internetem.

Przeglądarka internetowa.


1 (1, 2, 5); 2.1; 6.2; 7 (1, 2, 3).

9.

Netykieta, czyli o dobrym zachowaniu w sieci i nie tylko

1

zna i stosuje zasady netykiety obowiązujące użytkowników internetu,

wskazuje poznane elementy okna redagowania wiadomości,

odpowiada na zadane pytania z zakresu netykiety, korzystając ze zdobytych informacji;


wyjaśnia pojęcie netykiety;

świadomie stosuje zasady netykiety,

porównuje pocztę tradycyjną z elektroniczną,

omawia elementy okna redagowania wiadomości;uzasadnia konieczność stosowania reguł poprawnego zachowania w sieci i poza nią;

P/9, s. 45 – 46, ćw. 2.8, 2.9.

Pytania i zadania

s. 46, zad. 1. — 3.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 28 – 30, ćw. 1., 2., 3., 4 (CD, ćw. A), 5., 6 (CD, ćw. B), 7 (CD, ćw. C), 8 (CD, ćw. D i E).Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Pogadanka.

Ćwiczenia praktyczne.

Prezentacja przez uczniów scenek o podanej tematyce.

Konieczne połączenie z internetem.

Przeglądarka internetowa.


1 (1, 3, 5); 3.1; 6.2; 7.2.

10.

Komunikatory internetowe

1

rozumie pojęcie komunikatora internetowego,

nazywa komunikator wykorzystywany na lekcji,przy pomocy nauczyciela lub według opisu zakłada własne konto w komunikatorze internetowym wskazanym przez nauczyciela,

potrafi używać komunikatorów internetowych, korzystając ze wskazówek lub postępując zgodnie z instrukcją,

wymienia charakterystyczne elementy okna komunikatora internetowego,

zna i stosuje zasady netykiety obowiązujące użytkowników internetu,

zna zagrożenia wynikające z komunikowania się przez internet z nieznajomymi osobami;wyjaśnia pojęcie komunikatora internetowego,

zakłada własne konto w komunikatorze internetowym,

wymienia i opisuje przeznaczenie elementów okna komunikatora internetowego,

swobodnie komunikuje się z innymi użytkownikami internetu za pomocą komunikatora internetowego,

świadomie stosuje zasady netykiety;


przesyła różnego rodzaju dokumenty w formie załączników za pomocą komunikatora internetowego,

wymienia inne niż poznane na lekcji zagrożenia wynikające z komunikowania się przez internet z nieznajomymi osobami;P/10, s. 47 – 49, ćw. 2.10, 2.11.

Pytania i zadania

s. 49, zad. 1. — 3.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 30 – 33, ćw. 1. — 6., 7 (CD, ćw. A i B).Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Pogadanka.

Ćwiczenia praktyczne.

Konieczne połączenie z internetem.

Przeglądarka internetowa.1 (1, 3, 5); 2 (1, 2); 5.2; 7 (1 – 3).

11.

Projekt Wokół nas

1

zna zasady pracy w grupie.

potrafi współpracować w grupie oraz ponosić odpowiedzialność za powierzone mu zadanie,

odpowiada na zadane pytania, korzystając ze zdobytych informacji,

tworzy proste formy wypowiedzi na zadany temat z wykorzystaniem zgromadzonych informacji;


opracowuje własny dokument i realizuje tematy z zakresu innych przedmiotów nauczania,

tworzy dokument tekstowy zawierający grafiki pozyskane z internetu,

przygotowuje do druku i drukuje dokument zaakceptowany przez nauczyciela,

zwraca uwagę na estetykę opracowanego dokumentu,

w pracy nad projektem korzysta z poczty elektronicznej, komunikując się z koleżankami i kolegami z klasy,

dokonuje prezentacji,

przeprowadza samoocenę;


korzysta z różnych przeglądarek i wyszukiwarek internetowych,

korzysta z zaawansowanych opcji wyszukiwarki internetowej,

prezentuje zrealizowany projekt z użyciem projektora lub tablicy interaktywnej;


P/11, s. 50 – 51.

Pytania i zadania

s. 51, zad. 1. – 5.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 33 – 34, ćw. 1. — 4., 5 (CD, ćw. A i B), 6.Zadanie podsumowujące

Zeszyt ćwiczeń, s. 35. Sprawdź, czy umiesz…, s. 35 — 36, Podsumowanie, ćw. 1., 2.Kryteria oceniania pracy nad projektem.

Drukarka.

Segregator na wydrukowane dokumenty.

Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Praca w grupach.

Dyskusja.

Ćwiczenia praktyczne.

Pokaz z wykorzystaniem tabletu, projektora lub tablicy interaktywnej.

Konieczne połączenie z internetem.

Przeglądarka internetowa.

Komunikator internetowy.1.1, 3, 6; 2.1, 2; 3.1 – 4; 5.2; 6.1, 2; 7.1 – 3.

Rozdział 3. Nauka pisania na klawiaturze komputera (2 godziny)

Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Pytania, ćwiczenia i zadania z podręcznika i płyty CD

Uwagi o realizacji materiału nauczania, formy pracy na lekcji

Treści z podstawy programowej

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania wykraczające

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12.

Pisanie na klawiaturze komputera

1

zna budowę klawiatury,

nazywa podstawowe klawisze,

zna przeznaczenie poszczególnych klawiszy,

prezentuje prawidłowy układ rąk na klawiaturze,

wie, jak się wpisuje wielkie litery i polskie znaki,

zna przeznaczenie klawiszy: Page Up, Page Down, Home, End oraz klawiszy sterowania kursorem,

w prawidłowy sposób wprowadza z klawiatury litery z użyciem lewej i prawej ręki,

stara się nie popełniać błędów przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury;nazywa podstawowe klawisze i określa ich funkcje,

omawia przeznaczenie poszczególnych klawiszy,

sprawnie posługuje się klawiaturą,

popełnia nieliczne błędy, wprowadzając tekst z klawiatury;


P/12, s. 54 – 56, ćw. 3.1, 3.2., 3.3

Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 37 – 39, ćw. 1., 2 (CD, ćw. A), 3., 4., 5 (CD, ćw. B — J), 6 (CD, ćw. K).Wprowadzenie w temat.

Ważne: należy koniecznie omówić (zademonstrować) prawidłową postawę przy komputerze i układ rąk na klawiaturze.

Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.1 (1, 3, 5, 6); 4.2; 7.1.

13.

Ćwiczenia do nauki pisania

1

w sposób prawidłowy wprowadza z klawiatury litery z użyciem lewej i prawej ręki,

stara się nie popełniać błędów przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury,

przy pomocy nauczyciela obsługuje program do nauki pisania na klawiaturze komputera,

prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z programem;


sprawnie posługuje się klawiaturą,

według wskazówek nauczyciela uruchamia program do nauki pisania na klawiaturze komputera,

samodzielnie korzysta z programu do nauki pisania na klawiaturze komputera,

popełnia nieliczne błędy, wprowadzając tekst z klawiatury;samodzielnie pobiera, instaluje i uruchamia program do nauki pisania na klawiaturze komputera wykorzystywany na lekcji, zamieszczony na płycie CD dołączonej do podręcznika,

świadomie korzysta z programów do nauki pisania na klawiaturze komputera;P/13, s. 56 – 58, ćw. 3.4. — 3.6, 3.7.

Pytania i zadania

s. 58, zad.1., 2.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 40 – 42, ćw. 1. — 4., 5 (CD, ćw. A i B).Zadanie podsumowujące

Zeszyt ćwiczeń, s. 41. Sprawdź, czy umiesz…, s. 42, Podsumowanie, ćw. 1., 2., s. 43, Tabela wyników.Programy: Mistrz Klawiatury II lub TuxType — do pobrania z płyty CD dołączonej do zeszytu ćwiczeń lub z internetu.

1 (1, 4 – 6); 3.3; 6.2.


Pobieranie 357.49 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna