Rodzaje postaw 7Pobieranie 419.24 Kb.
Strona1/5
Data29.12.2017
Rozmiar419.24 Kb.
  1   2   3   4   5

SPIS TREŚCI: strona


WSTĘP 2

 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 4

 1. Problem postaw 4

1.1 Pojęcie postaw............................................................. 4

1.2 Rodzaje postaw 7

1.3 Kształtowanie się i zmiany postaw 9

 1. Zjawisko prostytucji 20

  1. Związek cech psychicznych kobiety

z prostytucją 20

2.2 Pojęcie prostytucji i jej rodzaje 22

  1. Etiologiczne aspekty prostytucji 26

 1. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 31

1. Problem badań 31

2. Cel badań 34

 1. Pytania badawcze 36

 2. Metody i narzędzia badawcze 37

 3. Organizacja, przebieg i teren badań 45

 1. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 47

1. Wiedza ludzi na temat prostytucji 47

2. Opinie na temat kobiet prostytuujących się 52

 1. Postawy społeczeństwa wobec kobiet

prostytuujących się 55

4. Opinia ludzi na temat zakończenia

procederu prostytucji 58

ZAKOŃCZENIE 61

BIBLIOGRAFIA 63

ZAŁĄCZNIK NR1 65

WSTĘP

Prostytucja jest poważnym problemem społecznym. Jej rozmiar oraz znaczenie dla spójności społeczeństwa został zauważony w trakcie dokonującej się w Polsce transformacji ustrojowej po roku 1998. Wcześniej, zjawisko to nie wzbudzało szczególnego zainteresowania środowisk naukowych, jak również było świadomie ukrywane przez władze.

Prostytucja w Polsce nie jest karana, co nie znaczy jednak, że w Polsce podobnie jak w Holandii czy Niemczech została zalegalizowana.

Wbrew stereotypom, wśród osób zaliczających się do środowiska prostytuujących się kobiet i mężczyzn, znajdują się ludzie pochodzący z rodzin o różnym statusie ekonomiczno-społecznym, zróżnicowanym poziomie wykształcenia, różnych wyznań (także osoby niewierzące) i narodowości. Mogą to być osoby biegle władające wieloma językami obcymi, zamężne lub żonate, wychowujące dzieci, inteligentne czy też nie pozbawione talentu artystycznego. Wraz ze zmianami kulturowymi, zapożyczaniem obcych wzorów kulturowych przede wszystkim z Zachodu mamy do czynienia ze zjawiskiem prostytucji.

Prostytucja uwarunkowana jest splotem czynników społecznych, ekonomicznych, kulturowych i fizjologicznych.

Prostytucja, jako zjawisko społeczne rozwija się w wielkich aglomeracjach miejskich, gdzie popyt na usługi prostytucyjne i warunki uprawiania nierządu są szczególnie korzystne. Również w Polsce zjawisko to koncentruje się w wielkich aglomeracjach.

Większość kobiet decydujących się na prostytucję, zmusza do tego trudna sytuacja ekonomiczna. Nie mając innej możliwości utrzymania siebie i swoich dzieci, decydują się na tę ostateczną.

Celem mojej pracy jest ukazanie, jaką opinię posiadają na temat prostytucji ludzie w różnym wieku, a także jak kształtują się ich postawy wobec tego zjawiska.

Praca ta składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy to rozdział teoretyczny, w którym opisałam problem prostytucji zamieszczony w literaturze.

Rozdział drugi poświęcony jest metodologii badań pedagogicznych. W nim zawarłam swój problem, cel, pytania oraz metody badawcze. Jest w nim również opisany teren i organizacja badań, które przeprowadziłam.

W ostatnim rozdziale przedstawiłam analizę swoich badań.

Pracę poprzedziłam wstępem, a w części końcowej zatytułowanej zakończenie dokonałam podsumowania przeprowadzonych badań.
Pobieranie 419.24 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna