Środki pienięŻne w banku I ich ewidencjaPobieranie 38.33 Kb.
Data27.10.2017
Rozmiar38.33 Kb.

ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU I ICH EWIDENCJA. – 2 godziny
1. Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy bankiem a firmą. W umowie tej zamieszcza się imiona i nazwiska oraz wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania środkami na rachunku bankowym. Rozliczeń pieniężnych dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Obowiązek posiadania rachunku bankowego przez przedsiębiorców wynika z art. 13 ustawy z 19 listopada 1999r. Prawo o działalności gospodarczej.

2. Czek gotówkowy – jest dyspozycją wydaną bankowi przez wystawcę czeków do wypłaty z jego rachunku kwoty określonej w czeku jego okazicielowi. Rozliczenia bezgotówkowe są prowadzone w formie:

 • polecenia przelewu;

 • czeków rozrachunkowych;

 • akredytywy.

3. Polecenie przelewu – to dyspozycja wydana bankowi na odpowiednim druku do pobrania z rachunku bieżącego firmy (dłużnika) określonej kwoty i przekazania jej na rachunek bieżący wierzyciela. (sporządza się w 4 egzemplarzach: odcinek dla banku odbiorcy, odcinek dla odbiorcy, odcinek dla zleceniodawcy i odcinek dla banku zleceniodawcy).

4. Czek rozrachunkowy – zapłata za jego pomocą polega na wręczeniu wierzycielowi przez dłużnika czeku na określoną kwotę. Po złożeniu czeku w banku bank przelewa wymienioną w czeku kwotę z konta dłużnika na konto wierzyciela.

5. Akredytywa – jest formą zabezpieczenia terminowego zapłaty zobowiązań. Polega na wydzieleniu stosownej sumy z rachunku bieżącego odbiorcy i zablokowaniu jej na pokrycie zobowiązań wobec określonego dostawcy.
Rachunek bieżący Akredytywa Rozr. z dostawcami Usługi obce

20 900 900 880 880 880 8801 20 3 2


4
Objaśnienie do schematu:

 1. Wb – otwarcie akredytywy dla dostawcy „K”. (900zł)

 2. Faktura od dostawcy „K”: cena usługi. (880zł)

 3. Wb – zapłata dla dostawcy „K” z akredytywy. (880 zł)

 4. Wb – zwrot niewykorzystanej przez dostawcę „K” kwoty akredytywy. (20zł)


6. Rodzaje rachunków:

  • rachunki bieżące, które służą do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych krajowych.

  • rachunki pomocnicze, służące do przeprowadzania prze posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych w innym oddziale tego samego banku klub w innym banku.

  • rachunki lokat terminowych, służące do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w umowie z bankiem.

  • rachunki dla rozliczeń zagranicznych, prowadzone w określonych walutach obcych i służące do ewidencji operacji związanych z rozliczeniem obrotów zagranicznych.

7. Schemat funkcjonowania konta rachunek bankowy.

Kasa Rachunek bankowy Kasa
1 10

Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z dostawcami

2 11

Środki pieniężne w drodze Długoterminowe aktywa finansowe

3 12

Czeki obce Pozostałe rozrachunki
4 13

Pozostałe rozrachunki Pozostałe koszty operacyjne


5 14


Pozostałe przychody operacyjne Koszty układu rodzajowego lub Usługi obce
6 15

Przychody finansowe Koszty finansowe


7 16

Kredyty bankowe Rozrachunki publicznoprawne


8 17


9

Inne rachunki bankowe

18

Rachunek dewizowy

19

Objaśnienie do schematu:


 1. Wpłata gotówki z kasy do banku.

 2. Wpływ należności od odbiorców.

 3. Wpływ środków pieniężnych w drodze.

 4. Realizacja czeków obcych.

 5. Wpływy z tytułu innych należności, np. wpływy środków z tytułu pożyczki zaciągniętej w innej firmie.

 6. Otrzymane kary, grzywny, odszkodowania i inne opłaty o charakterze sankcyjnym.

 7. Otrzymane odsetki od kredytów lub pożyczek (uprzednio niezarachowane).

 8. Wpływ środków pieniężnych z tytułu otrzymanego kredytu.

 9. spłata kredytu bankowego.

 10. Pobranie gotówki do kasy (czekiem własnym).

 11. Zapłata zobowiązań wobec dostawców (przelewem, czekiem rozrachunkowym).

 12. Przelew środków pieniężnych z tytułu nabycia udziałów w innej spółce.

 13. Zapłacenie przelewem innych zobowiązań.

 14. Zapłata przelewem kar, grzywien lub odszkodowań i innych opłat uprzednio niezarachowanych.

 15. Opłaty za usługi bankowe (opłaty manipulacyjne i prowizje ) potwierdzone wyciągiem bankowym.

 16. Zapłacone odsetki od kredytów lub pożyczek.

 17. Zapłata zobowiązań z tytułów publicznoprawnych.

 18. Przelew środków na inne rachunki bankowe, np. na rachunek środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 19. Zakup walut obcych.

 20. Odbiorca wpłacił należność przelewem (brak wyciągu bankowego)

ROD Inne środki pieniężne Rachunek bankowy

200 200 200 200

21 21 a

 1. Odbiorca uregulował należność czekiem, wekslem.

 2. Czek, weksel zrealizowano

Kasa Środki pieniężne w drodze Rachunek bankowy

1000 1000 1000 1000

22 238. Ewidencja syntetyczna czeków obcych:
Rozr. z odbiorcami Czeki obce Inne środki pieniężne
1 3

Sprzedaż towarów Kasa
 1. 4


Objaśnienie do schematu:

1. Czeki obce otrzymane od odbiorców na pokrycie należności.

2. Czeki obce otrzymane jako forma zapłaty za zakupione towary.

3. Oddanie czeku obcego do realizacji.4. Realizacja obcego czeku gotówkowego.Directory: scena
scena -> Scenariusz uroczystości nadania imienia I sztandaru „Armii Krajowej
scena -> Scenariusz Uroczystości
scena -> Propozycja zajęć z elementami analizy I interpretacji filmu Paula Coxa „Niewinność” Temat: Portret starości – w filmie „Niewinność”
scena -> Decyzja należy do ciebie
scena -> ZespóŁ szkóŁ technicznych
scena -> Act of Killing” – “Scena Zbrodni”, reż. Joshua Oppenheimer, 2012
scena -> Podstawy wykorzystania funkcji I formuł w programie microsoft excel
scena -> Temat: Rok 1989. Polityczne domino w Europie Środkowo-Wschodniej. Słowo o zmianach, które rozpoczęła,,Solidarność”
scena -> Temat: Rok 1989. Polityczne domino w Europie Środkowo-Wschodniej. Słowo o zmianach, które rozpoczęła,,Solidarność”
scena -> Załączniki do książki pt

Pobieranie 38.33 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna