Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 roku


Uchwała Nr 452/14 z dnia 14 kwietnia 2014 rPobieranie 1.91 Mb.
Strona7/23
Data29.10.2017
Rozmiar1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Uchwała Nr 452/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 1449/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zobowiązania przekraczającego wartość 5 000 000 zł, zmienionej uchwałą Nr 647/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2013r.;

 1. Uchwała Nr 453/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa;

 1. Uchwała Nr 454/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa łódzkiego na rok 2014;

 1. Uchwała Nr 455/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (2.459 zł);

 1. Uchwała Nr 456/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 1. Uchwała Nr 457/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 1. Uchwała Nr 458/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.;

 1. Uchwała Nr 459/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.;

 1. Uchwała Nr 460/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;

 1. Uchwała Nr 461/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2014 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 462/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/846/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany uchwały Nr XLIII/793/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIV/820/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku;

 1. Uchwała Nr 463/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr XLIII/793/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIV/820/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku oraz uchwałą Nr XLV/846/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku (116.274 zł);

 1. Uchwała Nr 464/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/792/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XLIV/824/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku oraz uchwałą Nr XLV/850/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku;

 1. Uchwała Nr 465/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 407/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla naboru nr 2 wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 1800/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 października 2011 roku;

 1. Uchwała Nr 466/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1407/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wyłonienia projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla naboru nr 3 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.1 Gospodarka wodno - ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 2120/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.;

 1. Uchwała Nr 467/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2014 rok oraz udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na wsparcie realizacji zadań wyłonionych w ramach konkursu;

 1. Uchwała Nr 468/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.6.2/12 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 469/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.1.2/13 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 470/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia (dot. zawarcia umów z Telewizją Polska S.A.);

 1. Uchwała Nr 471/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia (dot. zawarcia umowy z Telewizją TOYA Sp. z o.o.);

 1. Uchwała Nr 472/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 473/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 334/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie  alkoholizmowi w roku 2014;

 1. Uchwała Nr 474/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie przedłużenia składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 475/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa;

 1. Uchwała Nr 476/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie uzgodnienia zamiaru zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych;

 1. Uchwała Nr 477/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Łódzkiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Kasztelańskiej 7, 9 i 10;

 1. Uchwała Nr 478/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Województwa Łódzkiego i udzielenie pełnomocnictwa;

 1. Uchwała Nr 479/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr 1683/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: trybu wyboru operatora do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;

 1. Uchwała Nr 480/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie bezpośredniego powierzenia świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;

 1. Uchwała Nr 481/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (dot. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.);

 1. Uchwała Nr 482/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia (dot. projektu pn. „TU JEST KINO!” – promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w woj. łódzkim);

 1. Uchwała Nr 483/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr 191/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie kultury fizycznej w 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 484/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia „Wykonania Planu Finansowego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za rok 2013”;

 1. Uchwała Nr 485/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia „Cennika usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach”;

 1. Uchwała Nr 486/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1740/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Realizacji Działań na lata 2014 -2015 w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zmienionej Uchwałą Nr 136/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 lutego 2014 r. i Uchwałą Nr 359/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 487/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii GSM/UMTS/LTE wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów   i urządzeń dostępowych oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 488/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych RPO WŁ na lata 2007-2013 w roku 2014 oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 489/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację trzech imprez wystawienniczo-targowych oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 490/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany i ujednolicenia  Planu udzielania zamówień publicznych w 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 491/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (8.000 zł);

 1. Uchwała Nr 492/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (9.300 zł);

 1. Uchwała Nr 493/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (42.811 zł);

 1. Uchwała Nr 494/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (65.430 zł).

 1. Uchwała Nr 495/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (3.030 zł);

 1. Uchwała Nr 496/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (600 zł);

 1. Uchwała Nr 497/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1668/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2009 r., w sprawie określenia praw i obowiązków Beneficjenta Systemowego przy realizacji projektu systemowego pn. „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja” PO KL.09.01.03-10-001/09 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz przeznaczenia środków finansowych na jego realizację, zmienionej uchwałą nr 1865/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 października 2009 r., zmienionej uchwałą nr 498/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 2010 r., zmienionej uchwałą nr 972/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r., zmienionej uchwałą nr 1831/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 listopada 2010 r., zmienionej uchwałą nr 403/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 marca 2011 r, zmienionej uchwałą nr 526/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.;

 1. Uchwała Nr 498/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zadań i zasad współdziałania komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie budowy i aktualizacji Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 499/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1838/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie akceptacji listy pomocniczej (wojewódzkiej) dotyczącej wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

 1. Uchwała Nr 500/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” – na operacje dotyczące priorytetu „Gospodarka Wodna” –  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;

 1. Uchwała Nr 501/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” – z wyłączeniem operacji dotyczących priorytetu „Gospodarka wodna” –  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;

 1. Uchwała Nr 502/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie uzgodnienia zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych;

 1. Uchwała Nr 503/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Bazy Sportowej na 2014 rok  w zakresie dofinansowania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach limitów przeznaczonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla województwa łódzkiego na rok 2014;

 1. Uchwała Nr 504/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru nowego operatora infrastruktury sieci teleinformatycznej, w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” (pilotaż);

 1. Uchwała Nr 505/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu;

 1. Uchwała Nr 506/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 507/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu;

 1. Uchwała Nr 508/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu;

 1. Uchwała Nr 509/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie kursu w zakresie pierwszej pomocy medycznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim;

 1. Uchwała Nr 510/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2014 roku;

 1. Uchwała Nr 511/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonnie Kozłowskiej – dyrektorowi Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 512/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1740/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Realizacji Działań na lata 2014 -2015 w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zmienionej Uchwałą Nr 136/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 lutego 2014 r., Uchwałą Nr 359/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. i Uchwałą Nr 486/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 513/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę druku wydawnictw turystycznych oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 514/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 1. Uchwała Nr 515/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 1. Uchwała Nr 516/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (42 zł);

 1. Uchwała Nr 517/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (1.500 zł);

 1. Uchwała Nr 518/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (23.823 zł);

 1. Uchwała Nr 519/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa;

 1. Uchwała Nr 520/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 56/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie zakwalifikowania projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 2237/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2011 roku;

 1. Uchwała Nr 521/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1248/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie zakwalifikowania projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu dla naboru nr 4 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E - usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 156/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 lutego 2014 roku;


 1. Pobieranie 1.91 Mb.

  Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna