Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 roku


Uchwała Nr 154/14 z dnia 18 lutego 2014 rPobieranie 1.91 Mb.
Strona3/23
Data29.10.2017
Rozmiar1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Uchwała Nr 154/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na rok 2014;


 1. Uchwała Nr 155/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 170/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie zakwalifikowania projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla naboru nr 2 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 45/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 stycznia 2014 roku;

 1. Uchwała Nr 156/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1248/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie: zakwalifikowania projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu dla naboru nr 4 wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E- usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 1759/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2013 roku;

 1. Uchwała Nr 157/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji aglomeracji Gmina Ozorków wyznaczonej Rozporządzeniem NR 18/08 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2008 r.;

 1. Uchwała Nr 158/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Skierniewicach, przy ul. Sobieskiego 16 oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 159/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Województwa Łódzkiego położonej w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2 oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 160/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na organizację praktyk pedagogicznych ciągłych słuchaczy trybu zaocznego Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu w semestrze letnim w roku szkolnym 2013/2014;

 1. Uchwała Nr 161/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na organizację praktyk pedagogicznych ciągłych słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu w semestrze letnim w roku szkolnym 2013/2014;

 1. Uchwała Nr 162/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia;

 1. Uchwała Nr 163/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej RPO WŁ w prasie i Internecie oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 164/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;

 1. Uchwała Nr 165/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 1. Uchwała Nr 166/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (1.040.966 zł);

 1. Uchwała Nr 167/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia;

 1. Uchwała Nr 168/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie odwołania Pani Barbary Günther ze stanowiska Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach;

 1. Uchwała Nr 169/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Pana Tomasza Grzegorza Mroczka na stanowisko Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach;

 1. Uchwała Nr 170/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zakwalifikowania projektów do dofinansowania, w wyniku rozpatrzenia protestów, w ramach konkursu nr RPLD.03.04.00-8/12 dla Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013;

 1. Uchwała Nr 171/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania alkoholizmowi;

 1. Uchwała Nr 172/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałania HIV/AIDS;

 1. Uchwała Nr 173/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii;

 1. Uchwała Nr 174/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 1. Uchwała Nr 175/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 1. Uchwała Nr 176/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna;

 1. Uchwała Nr 177/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – przeciwdziałanie przemocy;

 1. Uchwała Nr 178/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 1. Uchwała Nr 179/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu otwartego nr POKL/I/9.1.2/PN/13 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 180/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/13 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 181/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 262/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2012 r.  w sprawie zakwalifikowania do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu  pn.: „Budowa trasy „Górna” na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej; Etap I – odc. Rzgowska - Paradna” złożonego przez Miasto Łódź, w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działania I.1 Drogi,  umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013;

 1. Uchwała Nr 182/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu dla naboru nr 4 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi;

 1. Uchwała Nr 183/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łodzi (uchwała podpisana elektronicznie dostępna na: http://dziennik.lodzkie.eu/);

 1. Uchwała Nr 184/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego usytuowanego na  terenie nieruchomości położonej w Sokolnikach przy ul. E. Sczanieckiej 2/12 będącej we władaniu Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 185/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie wskazania kandydata Wspólnika na Członka Zarządu Spółki BIPROWŁÓK Sp. z o.o.;

 1. Uchwała Nr 186/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (dot. podpisania „Porozumienia w sprawie współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z Województwem Łódzkim w latach 2014-2018”);

 1. Uchwała Nr 187/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie powołania komisji do spraw nagród dla zawodników reprezentujących kluby sportowe z terenu województwa łódzkiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

 1. Uchwała Nr 188/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie powołania komisji do spraw nagród dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

 1. Uchwała Nr 189/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody dla Zbigniewa Bródki za zdobycie tytułu Mistrza Olimpijskiego podczas XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014;

 1. Uchwała Nr 190/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przyznania nagród dla Mieczysława Szymajdy oraz Wiesława Kmiecika – trenerów Zbigniewa Bródki;

 1. Uchwała Nr 191/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie kultury fizycznej w 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 192/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oceniającej wnioski o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2014 roku;

 1. Uchwała Nr 193/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oceniającej wnioski o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców;

 1. Uchwała Nr 194/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przyznania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury;

 1. Uchwała Nr 195/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu;

 1. Uchwała Nr 196/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Cain – dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu;

 1. Uchwała Nr 197/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu;

 1. Uchwała Nr 198/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 199/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2014 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;

 1. Uchwała Nr 200/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego udziału Województwa Łódzkiego w nieruchomości, położonej w Kutnie, przy ul. Troczewskiego 2a oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 201/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Województwa Łódzkiego i udzielenie pełnomocnictwa;

 1. Uchwała Nr 202/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 128/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości Województwa Łódzkiego położonej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7;

 1. Uchwała Nr 203/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu w Łodzi oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego;

 1. Uchwała Nr 204/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia (dot. podpisania Porozumienia pomiędzy Województwem Łódzkim, Miastem Łódź oraz Forum Kolejowym – Railway Business Forum i Zespołem Doradców Gospodarczych „TOR” sp. z o.o. - współpraca przy organizacji IV Kongresu Kolejowego 2014);

 1. Uchwała Nr 205/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia (dot. podpisania Porozumienia pomiędzy Województwem Łódzkim a Łódzką Koleją Aglomeracyjną sp. z o.o. - współpraca przy organizacji IV Kongresu Kolejowego 2014);

 1. Uchwała Nr 206/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę druku materiałów informacyjno–promocyjnych na potrzeby projektu „ŁÓDZKIE NABIERA PRĘDKOŚCI II” oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 207/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej (w ramach Województwa Łódzkiego) oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 208/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Interaktywnej Mapy Projektów prezentującej informacje o projektach realizowanych bądź zrealizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 na terytorium województwa łódzkiego oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 209/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy artykułów spożywczych, wody oraz soków oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 210/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 1. Uchwała Nr 211/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 1. Uchwała Nr 212/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (33.750 zł);

 1. Uchwała Nr 213/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (24.984 zł).

 1. Uchwała Nr 214/14 z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (691.560 zł);

 1. Uchwała Nr 215/14 z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach naboru zamkniętego nr POKL/I/9.1.1/ST/13 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 216/14 z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu otwartego nr POKL/I/9.1.2/PN/13 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 217/14 z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.4/13 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 218/14 z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu (uchwała podpisana elektronicznie dostępna na: http://dziennik.lodzkie.eu/);

 1. Uchwała Nr 219/14 z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 95/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 554/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 80/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 1625/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia  11 października 2012 roku w sprawie powołania Regionalnej Rady Polityki Zdrowotnej;

 1. Uchwała Nr 220/14 z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr 1447/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr 1284/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2012 r.;

 1. Uchwała Nr 221/14 z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 222/14 z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń”;

 1. Uchwała Nr 223/14 z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca”;

 1. Uchwała Nr 224/14 z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 100/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu;

 1. Uchwała Nr 225/14 z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych, za 2013 rok;

 1. Uchwała Nr 226/14 z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (8.073 zł);

 1. Uchwała Nr 227/14 z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług organizacyjnych, promocyjnych oraz hotelarsko- gastronomiczno- konferencyjnych w ramach Forum Promocji Województwa Łódzkiego "Łódzkie promuje" oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 228/14 z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej powołanej uchwałą ZWŁ nr 139/14 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 oraz powołania komisji przetargowej;


 1. Pobieranie 1.91 Mb.

  Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna