Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 roku


Uchwała Nr 1263/14 z dnia 13 października 2014 rPobieranie 1.91 Mb.
Strona19/23
Data29.10.2017
Rozmiar1.91 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Uchwała Nr 1263/14 z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/14 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 1264/14 z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zelów;

 1. Uchwała Nr 1265/14 z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji aglomeracji Zduny wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 43/07 Wojewody Łódzkiego z dnia 19 września 2007 r.;

 1. Uchwała Nr 1266/14 z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku stolarni posadowionego na nieruchomości Województwa Łódzkiego położonej w Bratoszewicach będącego we władaniu Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Bratoszewicach;

 1. Uchwała Nr 1267/14 z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach garażu zlokalizowanego w Kościerzynie, gm. Wróblew na okres do lat 3;

 1. Uchwała Nr 1268/14 z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie wyboru podmiotu do wykonania badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina;

 1. Uchwała Nr 1269/14 z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w związku z realizacją projektu systemowego RCPS w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, umowy z Wyższą Szkołą Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy, na wykonanie usługi, której wartość wynosi 280 000,00 zł;

 1. Uchwała Nr 1270/14 z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 1. Uchwała Nr 1271/14 z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 1. Uchwała Nr 1272/14 z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  (366.472 zł);

 1. Uchwała Nr 1273/14 z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  (12.980 zł);

 1. Uchwała Nr 1274/14 z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: emisji obligacji Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 1275/14 z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie tzw. nadkontraktacji środków w ramach Osi priorytetowej I: Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w związku z wykorzystaniem możliwości wynikających z art. 77 ust. 12 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;

 1. Uchwała Nr 1276/14 z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

 1. Uchwała Nr 1277/14 z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 1. Uchwała Nr 1278/14 z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 1. Uchwała Nr 1279/14 z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/792/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XLIV/824/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XLV/850/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/863/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku, uchwałą Nr XLVII/876/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2014 roku, uchwałą Nr XLIX/897/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku, uchwałą Nr L/923/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku oraz uchwałą Nr LII/938/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku;

 1. Uchwała Nr 1280/14 z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Teresie Janickiej-Panek, Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach;

 1. Uchwała Nr 1281/14 z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ilonie Lewandowskiej, Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu;

 1. Uchwała Nr 1282/14 z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Paciejewskiej - Stolarz, Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1283/14 z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Witoldowi Stawskiemu Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim;

 1. Uchwała Nr 1284/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w IV naborze dla działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

 1. Uchwała Nr 1285/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie;

 1. Uchwała Nr 1286/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu;

 1. Uchwała Nr 1287/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1288/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim;

 1. Uchwała Nr 1289/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1290/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Wojewódzkiego  Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1291/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach;

 1. Uchwała Nr 1292/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1293/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1294/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/II/9.1.1/14 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 1295/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1756/13 ZWŁ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia  zaakceptowanego Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014-2015;

 1. Uchwała Nr 1296/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Wytwórni Filmów Oświatowych Sp. z o.o. części nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 67;

 1. Uchwała Nr 1297/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 16 oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 1298/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Widawie, przy ul. Kuziówek 1;

 1. Uchwała Nr 1299/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości Województwa  Łódzkiego położonej w Opocznie, w obrębie 7 , oraz części nieruchomości położonej w Opocznie, w obrębie 13, do zarządzania przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 1300/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę wojewódzką, położoną w obrębie 3 miasta Rawa Mazowiecka;

 1. Uchwała Nr 1301/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/575/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o. zmienionej uchwałą Nr XXXIX/733/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz uchwałą Nr XLII/783/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 1302/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji aglomeracji Pęczniew wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 12/2005  Wojewody Łódzkiego z dnia  15 czerwca 2005 r.;

 1. Uchwała Nr 1303/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń;

 1. Uchwała Nr 1304/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podpisania listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Syczuan (Chińska Republika Ludowa);

 1. Uchwała Nr 1305/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia;

 1. Uchwała Nr 1306/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie odwołania dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1307/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1308/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1309/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego, zmienionej Uchwałą Nr 727/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr 961/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2014 r., oraz Uchwałą Nr 1160/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 września 2014 r.;

 1. Uchwała Nr 1310/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.;

 1. Uchwała Nr 1311/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie udzielenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Krajowej Izby Odwoławczej o uchylenie zakazu zawarcia umowy z Wykonawcą w postępowaniu na modernizację istniejących oraz wdrożenie nowych systemów informatycznych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego w ramach projektu pn. „Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM-Usługi)” (sygnatura postępowania: ZP.272.56.2013);

 1. Uchwała Nr 1312/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 1. Uchwała Nr 1313/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (250.230 zł);

 1. Uchwała Nr 1314/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/792/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XLIV/824/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XLV/850/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/863/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku, uchwałą Nr XLVII/876/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2014 roku, uchwałą Nr XLIX/897/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku, uchwałą Nr L/923/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku oraz uchwałą Nr LII/938/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku;

 1. Uchwała Nr 1315/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (1.193.296 zł);

 1. Uchwała Nr 1316/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 1. Uchwała Nr 1317/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (603.429 zł);

 1. Uchwała Nr 1318/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały NR 343/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie określenia praw i obowiązków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy realizacji projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.3 „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” oraz przyznania środków finansowych na jego realizację.";

 1. Uchwała Nr 1319/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Cain, Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu;

 1. Uchwała Nr 1320/14 z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Miasto Skierniewice;

 1. Uchwała Nr 1321/14 z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa;

 1. Uchwała Nr 1322/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 58/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Książek Procedur w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

 1. Uchwała Nr 1323/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmiana Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1324/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie powołania składu Kapituły Konkursowej „Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie;

 1. Uchwała Nr 1325/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/II/9.1.1/14 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 1326/14 z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 895/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie: zakwalifikowania projektów do dofinansowania, w ramach konkursu nr RPLD.03.03.00-5/13 dla Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, zmienionej Uchwałą Nr 319/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 marca 2014 r. i Uchwałą Nr 320/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 marca 2014 r. oraz zmiany Uchwały Nr 321/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zakwalifikowania projektów do dofinansowania, w wyniku rozpatrzenia protestów, w ramach konkursu nr RPLD.03.03.00-5/13 dla Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, zmienionej Uchwałą Nr 572/2014 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 maja 2014 r., Uchwałą Nr 611/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr 674/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 czerwca 2014 r.;


 1. Pobieranie 1.91 Mb.

  Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna