Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 roku


Uchwała Nr 994/14 z dnia 14 sierpnia 2014 rPobieranie 1.91 Mb.
Strona15/23
Data29.10.2017
Rozmiar1.91 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

Uchwała Nr 994/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego oraz druk folderu pn. „Łódzkie. Region przyjazny dla inwestora” oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 995/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu "Marka "Łódzkie Promuje" -budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki Województwa Łódzkiego w latach 2013-2015" oraz powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 996/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji IV Kongresu Kolejowego w Łodzi, a także powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 997/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 1. Uchwała Nr 998/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 1. Uchwała Nr 999/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (25.000 zł);

 1. Uchwała Nr 1000/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (42.294 zł);

 1. Uchwała Nr 1001/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (110.140 zł);

 1. Uchwała Nr 1002/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (500.000 zł);

 1. Uchwała Nr 1003/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (30.000 zł);

 1. Uchwała Nr 1004/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (495 zł);

 1. Uchwała Nr 1005/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok  w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 1. Uchwała Nr 1006/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (8.775 zł);

 1. Uchwała Nr 1007/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok  w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 1. Uchwała Nr 1008/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (45.622 zł);

 1. Uchwała Nr 1009/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (65.213 zł);

 1. Uchwała Nr 1010/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmiany uchwały Nr XLIII/793/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIV/820/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku,  uchwałą Nr XLV/846/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/859/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/860/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku oraz uchwałą Nr XLIX/892/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
24 czerwca 2014 roku (15.696 zł);

 1. Uchwała Nr 1011/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych;

 1. Uchwała Nr 1012/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/792/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XLIV/824/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XLV/850/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/863/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku, uchwałą Nr XLVII/876/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2014 roku oraz uchwałą Nr XLIX/897/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku;

 1. Uchwała Nr 1013/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/1139/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 1014/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu Stanowiska Negocjacyjnego Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 1015/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 879/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa;

 1. Uchwała Nr 1016/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 1. Uchwała Nr 1017/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli i upoważnienia do jej przeprowadzenia;

 1. Uchwała Nr 1018/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1019/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, na terenie Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 1020/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym  pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej;

 1. Uchwała Nr 1021/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 1022/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Stres pod kontrolą”. Program edukacyjny dla gimnazjalistów województwa łódzkiego zgłoszonego w trybie pozakonkursowym przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej — Oddział Terenowy w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1023/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawieuznania celowości oferty realizacji zadania publicznego pn. „Wsparcie psychiczne w warunkach domowych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane” zgłoszonej w trybie pozakonkursowym przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1024/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie nieuznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Prostujemy zakręt” zgłoszonego w trybie pozakonkursowym przez Pracownię Alternatywnego Wychowania;

 1. Uchwała Nr 1025/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie nieuznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Muzykoterapia i plastykoterapia - sztuka jako sposób komunikowania się” zgłoszonego w trybie pozakonkursowym przez Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz;

 1. Uchwała Nr 1026/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie nieuznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Relacje i emocje w równowadze” zgłoszonego w trybie pozakonkursowym przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej — Oddział Terenowy w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1027/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie nieuznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Małe szczęścia” zgłoszonego w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada”;

 1. Uchwała Nr 1028/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie nieuznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Badania przesiewowe uczniów klas VI Szkół Podstawowych Powiatu Bełchatowskiego” zgłoszonego w trybie pozakonkursowym przez Fundację Rozwój – Lepsza Przyszłość;

 1. Uchwała Nr 1029/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie nieuznania celowości wniosku o realizację zadania publicznego złożonego w trybie pozakonkursowym przez Fundację Pomocy Rodzinie „Opoka”;

 1. Uchwała Nr 1030/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1301/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, zmienionej Uchwałą ZWŁ nr 711/10 z dnia 12 maja 2010 r. i Uchwałą ZWŁ nr 2013/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. oraz Uchwałą ZWŁ nr 1757/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.;

 1. Uchwała Nr 1031/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1248/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie: zakwalifikowania projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu dla naboru nr 4 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E- usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 521/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku;

 1. Uchwała Nr 1032/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/14 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 1033/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/13 Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 1034/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/8.1.1/14 Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Uchwała Nr 1035/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Sieradzu, przy ul. Wojska Polskiego 73, za cenę obniżoną;

 1. Uchwała Nr 1036/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości Województwa Łódzkiego położonej w Sieradzu przy ul. Nenckiego 2;

 1. Uchwała Nr 1037/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zarządzania przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 75 oraz wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie przedmiotowej nieruchomości, na rzecz SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów;

 1. Uchwała Nr 1038/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części nieruchomości Województwa Łódzkiego położonej w gminie Brzeziny, w obrębie 6 – Dąbrówka Duża do zarządzania przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 1039/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uzgodnienia zamiaru pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej nr 4533E oraz zaliczenia działki o numerze ewidencyjnym 680 do kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu wieluńskiego;

 1. Uchwała Nr 1040/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uzgodnienia zamiaru pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej nr 1730E;

 1. Uchwała Nr 1041/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna;

 1. Uchwała Nr 1042/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń;

 1. Uchwała Nr 1043/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy dla Dyrektora Naczelnego Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1044/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego  Nowoczesnych Technologii w Łodzi;

 1. Uchwała Nr 1045/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia;

 1. Uchwała Nr 1046/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a także powołania Komisji Przetargowej;

 1. Uchwała Nr 1047/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 955/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2014 r.   w sprawie: uchwalenia Programu Rozwoju Bazy Sportowej na 2014 rok  w zakresie dofinansowania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach limitów przeznaczonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla województwa łódzkiego na rok 2014;

 1. Uchwała Nr 1048/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;

 1. Uchwała Nr 1049/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (44.733 zł);

 1. Uchwała Nr 1050/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (1.917 zł);

 1. Uchwała Nr 1051/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych (198.352 zł);

 1. Uchwała Nr 1052/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia wzorów planistycznych do opracowania projektu budżetu województwa łódzkiego na rok 2015;

 1. Uchwała Nr 1053/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia wzorów planistycznych do opracowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 1054/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2015;

 1. Uchwała Nr 1055/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2014 roku planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

 1. Uchwała Nr 1056/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uzgodnienia tygodniowego wymiaru zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim;

 1. Uchwała Nr 1057/14 z dnia 2 września 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w III naborze dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

 1. Uchwała Nr 1058/14 z dnia 2 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę gruntu o powierzchni 1000 m2 położonego na terenie Centrum Szpitala Psychiatrycznego w Warcie,  wchodzącego w strukturę organizacyjną Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, zlokalizowanego na terenie działki ewidencyjnej oznaczonej nr 245/5;

 1. Uchwała Nr 1059/14 z dnia 2 września 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi– Panu Eugeniuszowi Furmanowi;

 1. Uchwała Nr 1060/14 z dnia 2 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia Zasad wyboru biegłych rewidentów badających roczne sprawozdania finansowe podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego;

 1. Uchwała Nr 1061/14 z dnia 2 września 2014 r.

w sprawie upoważnienia kierowników podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego i których sprawozdania finansowe podlegają badaniu, do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok;

 1. Uchwała Nr 1062/14 z dnia 2 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji dokonujących analizy ofert na badanie rocznych sprawozdań finansowych za 2014 rok podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego oraz rekomendujących Zarządowi Województwa Łódzkiego podmioty, które złożyły najkorzystniejsze oferty;


 1. Pobieranie 1.91 Mb.

  Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna