Regulamin zawodów w walce w bliskim kontakcie w formułach „pierwszy krok” oraz „turniej” /projekt – wilk/ §1Pobieranie 117.5 Kb.
Data03.07.2018
Rozmiar117.5 Kb.

REGULAMIN ZAWODÓW W WALCE W BLISKIM KONTAKCIE

W FORMUŁACH „PIERWSZY KROK” ORAZ „TURNIEJ”

/PROJEKT – WILK/
§1

Obszar stosowania:

 1. Poniższe przepisy dotyczą zawodów w Walce w Bliskim Kontakcie /WWBK/ organizowanych przez Siły Zbrojne RP (oraz inne służby mundurowe).

 2. Przepisy mają zastosowanie we wszystkich turniejach
  oraz na zawodach organizowanych jako WWBK w obu formułach.


§2

Ubiór i sprzęt zawodników:

 1. Zawodnicy muszą być ubrani w dobrej jakości spodnie:

  1. spodenki do grapplingu/MMA;

  2. spodenki do boksu/muay thai;

  3. krótkie spodenki sportowe.

 2. Zawodnicy walczą bez koszulek.

 3. Zawodnicy walczą boso.

 4. Inne tradycyjne stroje (np. judogi, karatogi) są zabronione.

 5. Zawodnicy noszący okulary mogą walczyć tylko w szkłach kontaktowych na własną odpowiedzialność.

 6. Długie włosy muszą być związane miękką opaską.

 7. Zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zranić
  lub narazić na niebezpieczeństwo przeciwnika.

 8. Wszyscy zawodnicy walczą w kaskach dostarczonych przez organizatora. Kaski te muszą występować w dwóch kolorach.

 9. Obowiązują sparingowe rękawice do MMA tzw. miękkie. Wszyscy zawodnicy walczą w rękawicach dostarczonych przez organizatora. Organizator może wyrazić zgodę na walkę we własnych, o ile są one identyczne z dostarczonymi – decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów podczas weryfikacji zawodników.

 10. Pod rękawice można stosować niewielkie ilości bandaża/taśmy bokserskiej.

 11. Wszyscy zawodnicy walczą w ochraniaczach zębów, ochraniaczach goleni i suspensorach (ochraniaczach krocza). W ten sprzęt zobowiązani są zaopatrzyć się sami. Ochraniacze goleni muszą być typu miękkiego zintegrowane z ochraniaczem stopy.

 12. Dopuszcza się używanie przez zawodników stabilizatorów
  i ściągaczy, jednak nie mogą one zawierać sztywnych elementów. Decyzję o zezwoleniu każdorazowo podejmuje Sędzia Główny.

 13. Dopuszczenie ubioru i wyposażenia zawodników dokonuje Sędzia Główny w przeddzień zawodów, podczas weryfikacji zawodników.


§3

Obszar Walki:

Obszarem konkurencji może być: mata tatami, mata zapaśnicza, ring


lub ring do MMA.

 1. Ring o powierzchni kwadratowej o wymiarach od 490cm x 490cm, do 610cm x 610cm, mierzony w kwadracie utworzonym przez liny.

 2. Mata tatami musi składać się z dwóch stref. Między tymi strefami musi być pas ostrzegawczy szerokości 1m, innego koloru,
  niż pozostałej powierzchni, ułożony wokół pola walki. Pole walki wynosi 6m x 6m i tworzy wspólnie z pasem ostrzegawczym obszar walki 10m x 10m.

 3. Mata zapaśnicza składająca się z miękkich materacy przykrytych pokrowcem, gdzie pole walki stanowi koło o średnicy 9m. Dookoła maty znajduje się 1-metrowa strefa pasywności oznaczona kolorem czerwonym.

 4. Ring do MMA otoczony siatką, posiadający certyfikat Komisji MMA Polskiego Związku Jiu-jitsu. Warunki przyznania certyfikatu określa osobny dokument.

 5. Obszar konkurencji jest zatwierdzany przez Sędziego Głównego
  w przeddzień zawodów. Fakt ten odnotowywany jest w protokole zawodów.


§4

Trenerzy /Sekundanci:

 1. Zawodnikom może asystować dwóch trenerów / sekundantów, którzy podczas walki stoją na granicy obszaru konkurencji (Maty).

 2. Jeżeli trener źle się zachowuje w stosunku do zawodników, sędziów, widowni lub kogokolwiek innego, Sędzia Maty decyduje
  o nie asystowaniu trenera podczas trwania walki.

 3. Jeżeli złe zachowanie trenera jest kontynuowane, decyzją sędziów walki trener zostaje wykluczony z całego turnieju.

 4. Jeżeli trener nie stosuje się do poleceń sędziów, konsekwencje jego zachowania może ponieść zawodnik, któremu grozi odjęcie punktu aż po dyskwalifikację.

 5. Podczas przerwy na pomoc medyczną sekundanci nie mają prawa kontaktować się z zawodnikiem.

 6. Organizator zawodów zobowiązany jest do dostarczenia wody butelkowanej do narożników oraz wiaderka (pojemnika) na zużytą wodę.


§5

Podział zawodników na kategorie:

 1. Formuła „Pierwszy krok” dotyczy zawodników, którzy nigdy nie startowali w żadnej formule sportów (sztuk) walki. W kategorii tej można wystartować tylko raz, bez względu na wynik.

 2. Pozostali zawodnicy startują w walkach turniejowych.

§6

Kategorie wagowe:

 1. Mężczyźni: -62 kg, -67 kg, -73 kg, -80kg, -87kg, -96kg, +96kg.


§7

Weryfikacja, ważenie zawodników i badania lekarskie:

 1. Weryfikacja, ważenie zawodników odbywa się
  w przeddzień zawodów.

 2. Podczas weryfikacji i ważenia obecni są 2 (dwaj) przedstawiciele Komisji Sędziowskiej.

 3. Tolerancja wagowa dla zawodników wynosi 0,5kg.

 4. Zawodnik ważony oficjalnie jest tylko raz i uzyskana waga zapisywana jest do protokołu zawodów.

 5. Zawodnicy mogą skorzystać z wagi przed oficjalnym ważeniem.

 6. Organizator ma obowiązek udostępnić zawodnikom wagę
  do pomiaru kontrolnego.

 7. Na oficjalną wagę zawodnik stawia się z ważnym zaświadczeniem lekarskim o zdolności do udziału w zawodach, dowodem tożsamości oraz ubraniem i wyposażeniem, w jakim będzie walczył w zawodach.

 8. Zawodnik może startować tylko w tej kategorii wagowej, jaką wykaże waga.

 9. Urządzenie do ważenia jest dostarczane przez organizatora (jest
  to urządzenie legalizowane).


§8

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

 1. Dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu
  legitymacji lub prawa jazdy).

 2. Aktualnych badań lekarskich (potwierdzenie zdolności do udziału
  w zawodach prowadzonych w formule MMA i pochodnych).

 3. Właściwego stroju i ochraniaczy.


§9

Zasady walki:

 1. Przed rozpoczęciem walki zawodnik musi podejść do Sędziego Maty w celu zaakceptowania wyposażenia.

 2. Walki w formule turniejowej trwają 3 dwuminutowe rundy
  z jednominutową przerwą. W przypadku niejednoznacznego wyniku walki sędzia może zdecydować o dogrywce trwającej
  2 minuty po minutowej przerwie.

 3. Walki w formule „Pierwszego Kroku” trwają 1 czterominutową rundę. W przypadku niejednoznacznego wyniku walki sędzia może zdecydować o dogrywce trwającej 2 minuty po minutowej przerwie.

 4. Czas walki może być zatrzymany na sygnał Sędziego Maty, także w przypadku udzielania kar lub z powodu innych ważnych przyczyn (decyduje o tym Sędzia Maty).

 5. Zawodnik może poprosić Sędziego Maty o zatrzymanie czasu
  na poprawę wyposażenia. Sędzia może nie zezwolić
  na zatrzymanie czasu o ile uzna, że zawodnik chce odpocząć.

 6. Za umyślne zatrzymywanie czasu zawodnik może – po uprzednim ostrzeżeniu – zostać ukarany odjęciem punktu.

 7. Zawodnicy witają się poprzez dotykanie się rękawicami tylko dwa razy: na początku walki i po jej zakończeniu.

 8. Trenerzy nie mogą wchodzić w obszar walki podczas trwania rundy.

 9. Sędzia Maty może podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika
  w przypadku rażącego łamania regulaminu.

 10. Sędziowie Punktowi przebywają na swoich miejscach do czasu ogłoszenia werdyktu. Miejsca te są wyznaczone w narożnikach obszaru walki tak, aby nie mogli się ze sobą kontaktować w czasie trwania walki. Po upłynięciu regulaminowego czasu walki, Sędzia Maty zbiera arkusze z punktacją od Sędziów Punktowych i sumuje przyznane zawodnikom punkty.

 11. Nie wolno walczyć będąc zakrwawionym, z naklejonymi na twarzy plastrami, tamponami w nosie, albo ciętymi ranami. Sędzia Maty może skonsultować się z lekarzem zawodów odnośnie kontynuowania walki zawodnika.

 12. W przypadku konieczności udzielenia pomocy zawodnikowi
  przez ekipę medyczną, ma ona trzy minuty, licząc od początku udzielania pomocy, na doprowadzenie zawodnika do stanu,
  w którym może podjąć walkę. Przekroczenie tego czasu oznacza automatyczny koniec walki.

 13. Zawodnik, który dopiero zakończył walkę, ma czas, co najmniej
  20 minut do rozpoczęcia kolejnej.

 14. Pierwsze wywołanie zawodnika do walki musi nastąpić na jego polu walki co najmniej na dwie walki toczone wcześniej. Musi być ono ponawiane walkę wcześniej i bezpośrednio przed jego walką.


§10

Komendy wydawane w czasie walki:

 1. Przywitanie – zawodnicy dotykają się rękawicami.

 2. Walka (Fight) – rozpoczęcie oraz wznowienie walki po każdej przerwanej akcji.

 3. Stop – walka jest przerywana.

 4. Czas stop (Time Stop) – kiedy Sędzia Maty zatrzyma czas (musi zaistnieć powód zatrzymania czasu), np: upadek, kontuzja zawodnika, udzielenie pouczenia za uchybienia regulaminowe itp.


§11

Dozwolone miejsca trafień:

 1. Głowa: twarz, boki.

 2. Tułów: przód i boki.

 3. Nogi: z wyłączeniem stawów.


§12

Niedozwolone miejsca trafień:

 1. Góra głowy, tył głowy.

 2. Tył tułowia, nerki, kręgosłup, kark.

 3. Szyja.

 4. Wszystkie stawy.


§13

Dozwolone techniki:

 1. Kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające,
  po obrocie, opadające, z wyskoku.

 2. Ciosy rękoma: proste, z dołu (haki), sierpowe, młotkowe
  po obrocie.

 3. Uderzenia łokciem na tułów, ręce i nogi.

 4. Wszelkie sprowadzenia do parteru za wyjątkiem takich, po których przeciwnik ląduje na głowie.

 5. Po sprowadzeniu walki do parteru lub, gdy zawodnik ma
  3 lub więcej punktów podparcia, dozwolone są wszystkie uderzenia pięścią oraz łokciem na tułów i nogi. Leżący zawodnik może kopać stojącego w nogi, tułów, ręce i głowę za wyjątkiem stref zakazanych.

 6. Dozwolona jest każda dźwignia na bark, łokieć, nadgarstek, dźwignia prosta na staw kolanowy i skokowy oraz klucz na stopę.

 7. Duszenia z wyjątkiem zatykania przeciwnikowi nosa i ust.

 8. Kopnięcia kolanem na tułów i nogi.


§14

Niedozwolone techniki i akcje:

 1. Wszelkie kopnięcia na głowę, tułów oraz nogi przeciwnika dotykającego powierzchni pola walki jakąkolwiek częścią ciała poza stopami.

 2. Dźwignie skrętowe na nogi.

 3. Uderzenia kolanami na głowę.

 4. Uderzanie głową.

 5. Każdy atak na oczy.

 6. Gryzienie, szarpanie lub pociąganie za włosy.

 7. Zahaczanie (polega na zrobieniu „haka” z palca bądź z kilku palców i włożeniu ich do ust przeciwnika, a następnie ciągnięciu).

 8. Wszelkie ataki na krocze.

 9. Bezpośredni atak na kręgosłup, obojczyk oraz tył głowy.

 10. Uderzenia łokciem w głowę.

 11. Uderzenia w gardło oraz łapanie tchawicy.

 12. Szczypanie, drapanie, itp.

 13. Zatykanie przeciwnikowi nosa i ust.

 14. Kopanie głowy leżącego lub klęczącego przeciwnika.

 15. Naskakiwanie (nogą) na leżącego przeciwnika (ang.: „stomp”).

 16. Kopanie piętami po nerkach.

 17. Dźwignie za małe stawy (np. palce).

 18. Wyrzucanie przeciwnika poza obszar walki.

 19. Wkładanie palców w otwarte rany przeciwnika.

 20. Przytrzymywanie spodenek, rękawic, ochraniaczy lub rashguardu przeciwnika.

 21. Plucie.

 22. Używanie wulgaryzmów w trakcie walki w stosunku
  do przeciwnika, trenerów, sędziów.

 23. Atak podczas przerwy.

 24. Atak na przeciwnika pod ochroną sędziego.

 25. Atak po gongu.

 26. Świadome lekceważenie instrukcji oraz samego sędziego.

 27. Uporczywe unikanie kontaktu z przeciwnikiem w tym uciekanie poza pole walki.

 28. Symulowanie kontuzji.

 29. Ataki techniką inną niż w §13.

 30. Celowe opóźnianie walki.

 31. Upadanie bez wyraźnej przyczyny.

 32. Ciosy ręczne: przedramieniem, nasadą dłoni.

 33. Atakowanie wyprostowanymi palcami.

 34. Atakowanie po komendzie „STOP” (zawodnik musi wykonać krok
  w tył).

 35. Wszystkie rzuty, po których przeciwnik ląduje na głowie.

 36. Uderzenia i kopnięcia na stawy.

 37. Uderzenia dłonią otwartą bądź kantem dłoni.

 38. Dźwignie: na kręgosłup (krucyfiks, pełen nelson), na mniej
  niż 4 stawy paliczkowe.

 39. Dźwignie skrętowe na kark, dozwolone jest odginanie głowy w celu założenia duszenia, nie może to jednak prowadzić do dźwigni.

 40. Rozbijanie podniesionego z podłoża przeciwnika o powierzchnię pola walki. Powyższe nie dotyczy zawodnika, który wykonuje technikę z wyskoku.

 41. Wskakiwanie na przeciwnika gardą.

 42. Chwytanie się lin, siatki, ringu w celu obrony przed sprowadzeniem – dotyczy walki na ringu bokserskim lub MMA.

 43. Celowe wypluwanie ochraniacza na zęby.

 44. Dyskutowanie z sędzią o jego decyzji.

 45. Zakazuje się noszenia jakichkolwiek kolczyków, wisiorków, pierścionków.

 46. Zakaz smarowania substancjami zmniejszającymi tarcie (lubrykanty, oleje). Wyjątkiem jest nasmarowanie nosa, łuków brwiowych i kości policzkowych wazeliną kosmetyczną (wazelina musi być jednak nałożona w takiej ilości, aby nie można było rozsmarować jej na innej części ciała).

Dodatkowe techniki zabronione w formule „Pierwszy Krok”:

 1. Wszelkie kopnięcia kolanem.

 2. Inne dźwignie na nogi, niż dźwignia prosta na staw skokowy (Taktarov).


§15

Przyznawanie punktów:

 1. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 10, jeśli była wyrównana.

 2. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 9, jeśli zawodnik wykazuje lekką przewagę.

 3. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 8, jeśli zawodnik wykazuje dużą przewagę.

 4. Runda może zakończyć się wynikiem 10 do 7, jeśli zawodnik wykazuje druzgoczącą przewagę, wręcz deklasując przeciwnika

Sędziowie punktując walkę zwracają uwagę na:

 1. Częstotliwość celnych trafień ciosów i kopnięć.

 2. Umiejętność narzucania przeciwnikowi swojej płaszczyzny walki (utrzymanie walki w stójce bądź sprowadzenie jej do parteru).

 3. Tworzenie sytuacji zagrażających zakończeniem walki przed czasem.

 4. Czas dominacji.

 5. Większą aktywność.


§16

Werdykty:

 1. Zwycięstwo na punkty ogłasza się, jeśli walka zakończyła się
  w regulaminowym czasie.

 2. Zwycięstwo przez nokaut (K.O.) ogłasza się, jeżeli zawodnik
  po prawidłowym ciosie nie jest w stanie kontynuować walki.
  (Jeśli obydwaj zawodnicy są znokautowani lub jeśli obaj odnieśli kontuzje i nie można wskazać winnego, sędziowie obliczają dotychczasowo zdobyte punkty i wskazują zwycięzcę na punkty).

 3. Techniczny nokaut (ang. technical knockout; TKO) – zwykle jest ogłaszany, gdy sędzia lub inne osoby (np. lekarz ringowy, sam zawodnik lub jego trener) przerwie pojedynek z powodu niezdolności zawodnika do kontynuowania dalszej walki,
  mimo że ten nie został wyliczony. W takim przypadku decyzja
  o technicznym nokaucie podejmowana jest w wyniku przekonania, że dalsza walka może zagrozić jego zdrowiu lub życiu.

 4. Wygrana przez poddanie się przeciwnika (ang. tapout) – odklepanie albo słowne. Każdy zawodnik może się poddać
  w dowolnym momencie walki: przez podniesienie ręki, odklepując 2 lub więcej razy w matę, ciało własne lub przeciwnika
  albo werbalnie.

 5. Wygrana przez poddanie przez sekundanta lub trenera (poprzez rzucenie w sposób widoczny ręcznika na pole walki).

 6. Wygrana przez poddanie techniczne – Sędzia Maty ma prawo przerwać walkę, jeśli widzi, że technika kończąca jest założona prawidłowo i istnieje ryzyko odniesienia kontuzji przez zawodnika, który jest poddawany technice.

 7. Dyskwalifikacja (DQ) – patrz § 18.

 8. Walkower – gdy wyczytany zawodnik nie stawił się w obszar walki w ciągu 2 min. od wezwania go do walki.

 9. Walka zakończona remisem.

 10. Walka uznana za nieodbytą, jeśli zaistniały przyczyny niezależne
  od zawodników i sędziego (np. przypadkowa kontuzja zawodnika uniemożliwiająca jego dalszą walkę).


§17

Postępowanie po silnym ciosie:

 1. Jeżeli zawodnik pozostaje w stanie utraty świadomości powyżej 10 sekund, należy:

  1. wezwać lekarza, by natychmiast zbadał go i zalecił dalsze postępowanie;

  2. wpisać ten fakt do protokołu i książeczki sportowo-lekarskiej zawodnika.

 2. Po otrzymanym silnym ciosie zawodnik nie może walczyć
  od miesiąca do trzech; przed powrotem do rywalizacji musi ponowić badania lekarskie, w tym EEG.

 3. Zawodnik, który miał uraz głowy 2 razy w okresie trzech miesięcy, nie może walczyć przez następne 3 miesiące (konieczne są wtedy ponowne badania lekarskie, w tym EEG).

 4. Zawodnik, który miał uraz głowy 3 razy w okresie 1 roku, nie może walczyć przez okres 12 miesięcy (konieczne są wtedy badania lekarskie).


§18

Upomnienia i kary:

 1. Za nieprzestrzeganie reguł walki zawodnik może otrzymać upomnienie, ostrzeżenie, minus punkt i zostać zdyskwalifikowanym.

 2. System kar:

   1. pierwsze złamanie regulaminu: Uwaga;

   2. drugie złamanie regulaminu: Ostrzeżenie;

   3. trzecie złamanie regulaminu: Minus punkt;

   4. czwarte złamanie regulaminu: Dyskwalifikacja.

 3. Ostrzeżenie otrzymuje zawodnik po uprzednim zwróceniu uwagi. Można udzielić ostrzeżenia bez upomnienia w przypadku przewinień grożących zdrowiu przeciwnika, względnie wpływających na przebieg i wynik walki. Dotyczy to szczególnie:

  1. uderzeń w głowę, gdy zawodnik ma trzy lub więcej punktów podparcia;

  2. kopnięć, gdy zawodnik ma trzy lub więcej punkty podparcia;

  3. świadomego faulowania;

  4. pochylania głowy w ataku, atakowania głową, odwracania się;

  5. zadawania ciosów w kark, nerki, poniżej pasa, w tył tułowia;

  6. nieczystą walkę i stosowanie niedozwolonych technik;

  7. niesportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta;

  8. wchodzenie trenera na matę;

  9. opuszczenia przez zawodnika maty.

 4. Ostrzeżenie powinno być udzielane głośno i wyraźnie, żeby mogli je słyszeć i zrozumieć zarówno zawodnicy, jak i trenerzy (sekundanci).

 5. Przed udzieleniem kary „Minus punkt" sędzia ma obowiązek zatrzymać czas.

 6. Ostrzeżenia za faule są zaznaczane oddzielnie i sumowane w ciągu całej walki.

 7. Dyskwalifikacja zawodnika następuje po: wykorzystaniu limitu trzech kar (tzn. czwarta kara jest dyskwalifikacją) lub bez ostrzeżenia, gdy zawodnik popełnił następujące przewinienie:

 1. wskutek niedozwolonej akcji spowodował kontuzję przeciwnika;

 2. jeśli przeciwnik po otrzymaniu nieprawidłowego lub silnego ciosu nie jest zdolny do podjęcia walki (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem);

 3. jeśli sfaulowany zawodnik jest gotów walczyć, jednak sędzia stwierdzi, że kontynuowanie walki może zagrażać jego zdrowiu (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem); zawodnik, którego lekarz nie dopuścił do kontynuacji walki, nie uczestniczy
  w dalszych zawodach;

 4. jeśli zawodnik uderzył po komendzie „STOP”;

 5. szczególnie niesportowe zachowanie zawodnika
  lub sekundanta (np. lżenie, przepychanie, wulgarne słownictwo);

 6. gdy zawodnik wykazuje w walce brak umiejętności technicznych.

 1. Jeżeli Sędzia Maty uzna dyskwalifikację za konieczną, może ten fakt skonsultować z sędziami punktowymi.

 2. Sędzia decyduję o sposobie ukarania zawodnika – jeśli waga przewinienia jest wyższa, może bezpośrednio ukarać zawodnika ostrzeżeniem, minus punktem lub dyskwalifikacją.


§19

Sygnalizacja sędziowska dozwolona w czasie walki:

 1. Ostrzeżenie: poprzez wskazanie palca wyciągniętą ręką nad głową.

 2. Punkt ujemny: ruch dłonią po skosie w dół.

 3. Dyskwalifikacja: skrzyżowanie dłoni przed zawodnikiem.


§20

Kontuzje i protesty:

 1. W przypadku kontuzji walka powinna być wstrzymana na czas
  niezbędny dla lekarza do podjęcia decyzji (do 3 min.).

 2. Po usłyszeniu opinii lekarza, Sędzia Maty decyduje o karach
  i wznowieniu walki (uwaga: należy rozpatrzyć przyczynę zaistniałej sytuacji).

 3. Jeśli lekarz nie pozwala walczyć zawodnikowi z powodu kontuzji, wówczas wygrywa przeciwnik – o ile nie przekroczył przepisów;
  w przeciwnym wypadku wygrywa zawodnik kontuzjowany, jednak nie uczestniczy on w dalszych zawodach.

 4. Po zakończeniu walki można składać odwołania od jej wyniku
  do Sędziego Głównego.

 5. Odwołanie składa kierownik ekipy.

 6. Na stronie składającej odwołanie ciąży obowiązek dostarczenia czytelnego zapisu filmowego walki, który będzie podstawą
  do podjęcia decyzji. Jeśli Sędzia Główny uzna zapis za zbyt mało czytelny, odwołanie nie będzie rozpatrywane.

 7. W przypadku odwołania od decyzji Sędziego Maty prowadzącego walkę, Sędzia Główny może ją podtrzymać lub zmienić.

  1. jeżeli zmiana wpływa bezpośrednio na punktowy wynik walki (np. zastosowanie kary Minus punkt) – automatycznej zmianie ulega werdykt;

  2. jeżeli zmiana dotyczy dyskwalifikacji lub decyzji, której wpływu na walkę nie da się przewidzieć (przerwanie akcji) – walkę należy powtórzyć.

 8. W przypadku odwołania od werdyktu Sędziów Punktowych, Sędzia Główny może go podtrzymać lub nakazać ponowną ocenę walki
  na podstawie zapisu filmowego trzem innym sędziom.


§21

Sędziowie:

 1. Sędzia Główny – sprawuje całościowy nadzór nad zawodami, jest zwierzchnikiem wszystkich sędziów na danych zawodach.

 2. Walkę prowadzi trzech Sędziów Punktowych i jeden Sędzia Maty (Sędzia Ringowy). Dodatkowo, każdy obszar walki musi posiadać swojego Sędziego Czasowego.

 3. Sędzia Maty (Ringowy) – kontroluje stan maty i sprzęt zawodników. Czuwa nad ich bezpieczeństwem oraz pilnuje przestrzegania przepisów. Rozpoczyna, kończy i przerywa walkę. Udziela upomnień, ostrzeżeń oraz dyskwalifikuje zawodników.

 4. Sędzia Punktowy – sygnalizuje Sędziemu Maty wszelkie nieprawidłowości i ocenia walkę po jej zakończeniu.

 5. Sędzia Czasowy – odpowiada za właściwy pomiar czasu trwania walki zgodnie z komendami Sędziego Ringowego. Sygnalizuje początek i koniec rundy za pomocą gongu lub innego urządzenia dźwiękowego.

 6. Sędziowie wydają komendy w języku polskim lub angielskim.

 7. Sędzia Główny może zmienić decyzję Sędziego Maty w przypadku,
  gdy pomyłka wynika z nieprawidłowego zsumowania punktów
  w kartach Sędziów Punktowych lub jeśli nastąpił błąd sędziowski.


§22

System rozgrywek:

 1. Wszystkie walki rozgrywane są systemem pucharowym.

 2. W każdej kategorii wagowej do zdobycia są: jedno pierwsze, jedno drugie i jedno lub dwa równorzędne trzecie miejsca.

 3. Każda kategoria jest uznawana za rozegraną, jeżeli stawi się
  do niej, choć jeden zawodnik. Zawodnik ten może, za zgodą Sędziego Głównego, przenieść się do innej kategorii.

 4. Zawodnik może wystartować tylko w jednej kategorii.


§23

Lekarz zawodów:

 1. Podczas trwania zawodów lekarz jest obecny na sali
  w wyznaczonym przez organizatora miejscu.

 2. Organizator musi zapewnić dla lekarza dostęp do telefonu.

 3. Lekarz zawodów musi być gotowy do natychmiastowej interwencji w razie jakiegokolwiek uszkodzenia ciała zawodnika.

 4. W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu zawodników, sędzia prowadzący walkę konsultuje się z lekarzem, którego decyzja jest ostateczna.

 5. Lekarz podejmuje decyzję w czasie dwóch minut.

 6. Lekarz musi mieć wystarczające wyposażenie i doświadczenie
  w udzielaniu pomocy zawodnikom sportów walki.


§24

Doping:

 1. Stosowanie środków dopingujących pod każdą postacią jest zabronione.

 2. Zawodnicy, trenerzy, sędziowie, obsługa zawodów zażywający środki dopingujące będą zdyskwalifikowani lub usunięci
  z zawodów.

 3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do poddania się testom antydopingowym na wezwanie Sędziego Głównego
  przez cały czas trwania zawodów, począwszy od momentu weryfikacji zawodników.


§25

Inne postanowienia:

 1. W sprawach organizacyjnych nie ujętych w regulaminie, decyzję
  w trakcie zawodów podejmuje Sędzia Główny.

 2. Sędzia Główny po zakończeniu zawodów sporządza komunikat końcowy zawodów.

 3. Wszelkie kwestie sporne w trakcie trwania zawodów rozstrzyga Sędzia Główny.Directory: uploads
uploads -> Opis 5 nominacji do Oscara, w tym w kategoriach: najlepszy film, najlepszy scenariusz oryginalny I najlepsza aktorka pierwszoplanowa
uploads -> Szkoła podstawowa klasy IV vi cykl Profilaktyczno-Społeczny „Filmowe Drogowskazy”
uploads -> Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu „prawo międzynarodowe publiczne”; drugi rok studiów dziennych w Instytucie Stosunków Międz
uploads -> Power rangers premiera: 24. 03. 2017
uploads -> Znaczenie kliniczne przerzutów raka prostaty do regionalnych węzłów chłonnych
uploads -> Polityka gospodarcza
uploads -> Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego
uploads -> Zarządzanie procesami
uploads -> Konspekt Przedmiotu „Informatyka w Kryminalistyce” prowadzonego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Pobieranie 117.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna