Regulamin zajęĆ „pielęgniarstwo specjalistyczne – neurologia, neurochirurgia” dla studentów I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, kierunek – pielęgniarstwo, na rok akademicki 2013-2014. Zajęcia dydaktyczne mają formęPobieranie 67 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar67 Kb.

REGULAMIN ZAJĘĆ „PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE – NEUROLOGIA, NEUROCHIRURGIA” DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA,

KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO, NA ROK AKADEMICKI 2013-2014.
Zajęcia dydaktyczne mają formę:

 • wykładów – 15 h dydaktycznych (semestr letni),

 • zajęcia praktyczne – 10 h dydaktycznych (semestr letni).

Zaliczenie cyklu dydaktycznego odbywa się w formie egzaminu pisemnego.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Katedrze i Klinice Neurologii i Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.
Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny.
Opis przedmiotu:

Neurologia ogólna; neurochirurgia i neurologia szczegółowa: urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego, choroby i zespoły objawowe obwodowego układu nerwowego, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia mowy typu afatycznego.
 1. Wykłady:

 • są prowadzone w języku polskim,

 • są obowiązkowe,

 • obejmują tematyczne zagadnienia z pielęgniarstwa specjalistycznego określone w sylabusie w roku akademickim 2013-2014,

 • wykład nr 3 kończy się testem zaliczeniowym obejmującym zagadnienia związane z wykładami i zajęciami praktycznymi.
 1. Zajęcia praktyczne:

 • odbywają się w Oddziałach Klinicznych/Klinice w godzinach od 8:00 – 15:30,

 • przebiegają zgodnie z programem zajęć praktycznych,

 • mają formę zajęć w grupach 6 osobowych,

 • nieobecności na zajęciach praktycznych można odrobić z inną grupą, za zgodą osoby prowadzącej, jeśli nie zakłóci to przebiegu zajęć, szczególnie w zakresie liczebności grup studenckich.


Tematyka wykładów:

 • Badanie neurologiczne. Badania diagnostyczne i przygotowanie pacjenta przez pielęgniarkę do specjalistycznych badań diagnostycznych.

 • Zaburzenia ze strony nerwów czaszkowych.

 • Zaburzenia wynikające z uszkodzeń układu autonomicznego, pęcherza moczowego i innych ośrodków zlokalizowanych w stożku rdzeniowym.

 • Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe i zjawiska towarzyszące obrzękowi mózgu. Zaburzenia świadomości. Afazja.

 • Guzy mózgu, móżdżku i rdzenia kręgowego.

 • Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego.


Tematyka zajęć praktycznych:

 • Przygotowanie do samoopieki pacjentów z chorobą mięśni (miastenia).

 • Postępowanie pielęgniarskie z pacjentem z zaburzeniami czucia (parestezje, ubytki czucia, przeczulica).

 • Postępowanie pielęgniarskie z pacjentem z zespołem korzeniowym (ramiennym i lędźwiowo-krzyżowym).

 • Opieka nad pacjentem z zaburzeniami opuszkowymi.

 • Postępowanie pielęgnacyjne wobec pacjenta po udarze mózgu.

 • Edukacja zdrowotna i przygotowanie pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji ze stwardnieniem rozsianym.


Zaliczenie zajęć praktycznych:

 • odbywa się po zakończeniu zajęć z „Pielęgniarstwa specjalistycznego – neurologia, neurochirurgia” w semestrze letnim,

 • obecność na wszystkich zajęciach praktycznych,

 • w czasie trwania bloku zajęć praktycznych student może mieć co najwyżej 10% nieobecności, w przypadku więcej niż 10% nieobecności odrabia opuszczone dni zajęć z inną grupą,

 • oddanie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007-2010 na płycie CD (w dniu, w którym realizowany jest dany temat) spełniającej wymogi w zakresie tematyki oraz wykorzystanej literatury fachowej,

 • przygotowanie procesu pielęgnowania dotyczącego pacjenta neurologicznego lub neurochirurgicznego zgodnego z jedną z teorii pielęgnowania (np. V. Henderson, D. Orem, F. Nightingale, C. Roy, itd.), a także diagnoz pielęgniarskich według Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) w ciągu 2 tygodni od dnia odbywania zajęć praktycznych.


Egzamin:

 • egzamin odbywa się po zakończeniu cyklu dydaktycznego i stanowi formę zaliczenia tematów wykładów i zajęć praktycznych;

 • egzamin ma formę teoretyczną;

 • egzamin testowy odbywa się w formie pisemnej, w języku polskim;

 • egzamin testowy jest oparty na tajnej puli pytań przygotowywanych przez kadrę dydaktyczną Zakładu Chorób Układu Nerwowego.


Strój i wyposażenie do zajęć praktycznych:

 • aby uczestniczyć w zajęciach praktycznych student musi mieć identyfikator umieszczony u góry po lewej stronie mundurka/fartucha,

 • student powinien posiadać aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną, zegarek pielęgniarski, długopisy (czerwony, niebieski),

 • mundurek obowiązujący na zajęciach praktycznych (czysty, wyprasowany, wykrochmalony), obuwie spełniające wymogi BHP.


Efekty kształcenia:

Wiedza:

 • Scharakteryzuje aktualne standardy postępowania w opiece nad pacjentem z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

 • Opisze zasady opieki nad pacjentem z zaburzeniami mikcji z przyczyn neurogennych.

 • Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie postępowania pielęgnacyjnego i profilaktycznego w odniesieniu do pacjenta z urazem kręgosłupa, rdzenia kręgowego, ataksją móżdżkową, polineuropatią.

 • Opisze zasady intensywnego nadzoru ogólnego nad pacjentem urazem rdzenia kręgowego;

 • Objaśnia postępowanie profilaktyczno-terapeutyczne u pacjentów z zaburzeniami mikcji, ataksją móżdżkową i polineuropatią.

 • Formułuje zalecenia dietetyczne dla pacjentów z urazem rdzenia kręgowego, polineuropatią;

 • Rozpoznaje problemy psychologiczno-psychiatryczne w przebiegu uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego, ataksji móżdżkowej i polineuropatii;

 • Wskazuje różne metody wsparcia pacjenta z urazem rdzenia kręgowego, kręgosłupa, ataksją móżdżkową, polineuropatią i ich rodzin oraz bliskich;

 • Opisuje najnowsze osiągnięcia w zakresie metod leczenia pacjentów z urazem rdzenia kręgowego;

 • Objaśnia technikę badania neurologicznego u pacjenta z urazem rdzenia kręgowego, ataksją móżdżkową i polineuropatią;

 • Potrafi zorganizować stanowisko do pracy dla siebie i innych członków zespołu interdyscyplinarnego w oddziale intensywnego nadzoru neurologicznego oraz koordynować opiekę nad podopiecznym w sytuacji zagrożenia życia;

 • Identyfikuje problemy zdrowotne pacjentów z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego, ataksją móżdżkową i polineuropatią;


Umiejętności:

 • Wykorzystuje zdobytą wiedzę w różnych zakresach i formach, poszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy w odniesieniu do pacjenta z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego, ataksją móżdżkową i polineuropatią;

 • Rozpoznaje problemy pielęgnacyjne pacjentów z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego, polineuropatią i na podstawie uzyskanych danych ustala plan postępowania w odniesieniu do pacjenta i jego rodziny, bliskich;

 • Ocena stan zdrowia pacjenta z ataksją móżdżkową na podstawie badania neurologicznego;

 • Proponuje algorytm postępowania z pacjentem z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego, ataksją, zaburzeniami mikcji pochodzenia neurogennego i polineuropatią;

 • Sprawuje opiekę nad pacjentem z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego, ataksją i polineuropatią w sposób zorganizowany;

 • Prowadzi negocjacje w zakresie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nad pacjentem z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego, ataksją móżdżkową, polineuropatią z innymi członkami zespołu interdyscyplinarnego;

 • Prowadzi proces pielęgnowania pacjenta z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego, ataksją móżdżkową i polineuropatią;

 • Analizuje, syntetyzuje, interpretuje zgromadzone informacje i stawia diagnozę pielęgniarską;

 • Prowadzi intensywny nadzór stanu ogólnego pacjenta z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego;

 • Modyfikuje plan opieki pielęgniarskiej uwzględniając aktualną sytuację neurologiczną oraz analizuje i krytycznie ocenia zrealizowane działania;

 • Współpracuje z zespołem terapeutycznym podejmującym opiekę nad pacjentem z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego, polineuropatią;

 • Udziela porady pacjentowi z urazem rdzenia i kręgosłupa, ataksją móżdżkową, polineuropatią w zakresie trybu życia, diety i zasad postępowania;

 • Przygotuje pacjenta z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz polineuropatią do samoopieki;

 • Pogłębia wiedzę teoretyczną w zakresie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w odniesieniu do pacjenta z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego, ataksją móżdżkową i polineuropatią;

 • Doskonali umiejętności z zakresu neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego w odniesieniu do pacjenta z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego, ataksją móżdżkową i polineuropatią;

 • Rozpoznaje sytuację społeczną pacjenta z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego, ataksją móżdżkową i polineuropatią;

 • Stosuje różne metody wsparcia pacjenta z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego ich rodzin i bliskich;

 • Rozpoznaje problemy psychologiczne pacjentów z urazem kręgosłupa, rdzenia kręgowego, ataksją móżdżkową i polineuropatią;

 • Planuje zadania w opiece środowiskowej nad pacjentem z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego, ataksją móżdżkową i polineuropatią;

 • Stosuje w praktyce aktualne standardy i procedury postepowania w neurologii i pielęgniarstwie neurologicznym;


Postawa:

 • Wykazuje świadomość znaczenia dobrego przygotowania merytorycznego w sprawowaniu profesjonalnej opieki nad pacjentem ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego;

 • Potrafi kształtować postawy samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów;

 • Wykazuje świadomość własnej odpowiedzialności za udział w decyzjach lub samodzielne podejmowanie decyzji;

 • Ma świadomość konieczności pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

 • Ma świadomość poziomu swoich umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie opieki nad pacjentem z chorobami układu nerwowego;

 • Samodzielnie formułuje opinie dotyczące postępowania z pacjentem z urazem rdzenia kręgowego, ataksją móżdżkową i polineuropatią;

 • Okazuje szacunek wobec podopiecznego i jego rodziny;

 • Potrafi krytycznie oceniać własne działania, dokonać samooceny i doskonalić proponowane rozwiązania;


Literatura podstawowa:

 • Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Wyd. Czelej, Lublin 2000.

 • Beuth W., Ślusarz R.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa neurochirurgicznego. A.M., Bydgoszcz 2002.

 • Prusiński A.: Neurologia praktyczna. PZWL, Warszawa 1998.

 • Adamczyk K., Turowski K.: Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgii. Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2007.

 • Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008.


Literatura uzupełniająca:

 • Berny W., Jarmundowicz W., Rutkowski R.: Neurotraumatologia. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2009.

 • Turner Ch., Bahra A., Cikurel K.: Neurologia. Urban &Partner, Wrocław 2008.

 • Ząbek M.: Zarys neurochirurgii. PZWL, Warszawa 1999.

 • Członkowscy A. ,A.: Leczenie w neurologii. Kompendium. PZWL, Warszawa 1997.

 • Turaj W.: Badanie obwodowego układu nerwowego. Urban & Partner, Wrocław 2008.

 • Harrison.: Neurologia w medycynie klinicznej. Tom I i II, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008.

 • Adamkiewicz B., Klimek A. , Głąbiński A.: Neurologia dla studentów wydziału pielęgniarstwa. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

 • Henry G.L., Little N., Jagoda A., Pellegrino T.R., red. wyd. pol. Wojciech Kozubski: Stany nagłe w neurologii. PZWL, Warszawa 2007.Konsultacje:

dr hab. Joanna Rosińczuk - czwartek 10:00-12:00

prof. Mirosław Sopel - czwartek 10:00-12:00

dr n. med. Adrian Sieradzki - wtorek 10:00-11:00

mgr Monika Michalak - wtorek 14:30-16:30 (ASK ul. Borowska 213, Katedra i Klinika Neurochirurgii)

mgr Małgorzata Księżyc - środa 15:00-17:00


Doktoranci:mgr Aleksandra Kołtuniuk - czwartek 10:00-12:00

mgr Robert Dymarek - środa 10:00-12:00 (ASK ul. Borowska 213, Katedra i Klinika Neurochirurgii)

Pobieranie 67 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna