Regulamin uczestnictwa w ProjekciePobieranie 0.83 Mb.
Strona1/4
Data01.11.2017
Rozmiar0.83 Mb.
  1   2   3   4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego, publikacji i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła ”Nr sprawy: SP.271-5/2013 Bargłów Kościelny, dnia 14.10.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(wartość szacunkowa zamówienia poniżej 200 000 euro)
Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

ul. Augustowska 8, 16-320 Bargłów Kościelny

Tel./fax 87 642 40 78

ogłasza przetarg nieograniczony na:


ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, PUBLIKACJI I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

W RAMACH PROJEKTU „NOWOCZESNA SZKOŁA”

Miejsce publikacji ogłoszenia: • Siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń

 • Strona internetowa http://www.zsbarglow.edu.pl

 • Strona internetowa portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych: http://www.portal.uzp.gov.pl

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) jest mowa o „uPzp” należy rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).


I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Siedziba: ul. Augustowska 8, 16-320 Bargłów Kościelny

NIP: 846-15-26-649 REGON: 791039481

Tel./fax: 87 642 40 78

Adres strony internetowej: http://www.zsbarglow.edu.pl

E-mail: szkola@zsbarglow.edu.pl
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w trybie przetargu nieograniczonego.


III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego, publikacji i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Nowoczesna Szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część 1 – zakup i dostawa publikacji,

Część 2 – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych,

Część 3 – zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego,

Część 4 - zakup i dostawa materiałów dla uczniów na zajęcia rękodzielnicze.

Na każdą z części zamówienia Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający informuje że na każdy z wydzielonych pakietów/pomocy Wykonawca będzie zobowiązany wystawić odrębne faktury (zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego wynikającymi ze szczegółowego budżetu projektu „Nowoczesna Szkoła”).

4. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

4.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 1. Dostarczony asortyment powinien być fabrycznie nowy, wykonany w ramach bezpiecznych technologii i pochodzić z bieżącej produkcji. Winien posiadać deklarację zgodności CE lub dokument równoważny. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w szkole.

 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 12 miesięcznej gwarancji jakości na cały dostarczany asortyment (za wyjątkiem produktów, dla których wymagany jest dłuższy termin gwarancji, określony w opisie przedmiotu zamówienia), jednak nie krótszą niż gwarancja producenta i zapewni serwis gwarancyjny.

 3. Wykonawca zapewnia dostawę do siedziby Zamawiającego, dokonanie rozładunku i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego pomocy wymienionych w SIWZ. Przekazanie dostarczonych pomocy odbywać się będzie protokolarnie.

 4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słownika Zamówień Publicznych CPV:

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

39162000-5 Pomoce naukowe

22120000-7 Wydawnictwa

22110000-4 Drukowane książki

32340000-8 Mikrofony i głośniki

30200000-1 Urządzenia komputerowe


 1. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwę własną, znak towarowy, patent lub pochodzenie produktu - zostały one podane przykładowo w celu określenia oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Zamawiający w każdym takim przypadku dopuszcza składanie ofert równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż posiadają w opisie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego podane w opisie każdej pozycji.


IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

2. Zakończenie: 14 dni od dnia podpisania umowy.
V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. l uPzp:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).

  1. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). SIWZ.

  1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).

1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku i za jego spełnienie uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).


 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp.

 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp.

 3. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki.

 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

 5. Warunki określone w pkt. 2 i 3 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.


VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).

2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) należy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2 ppkt. 2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ)


VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Wykonawcy mogą porozumiewać się z Zamawiającym pisemnie, e-mailem lub faksem (dane podane w dziale I niniejszej specyfikacji).

 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia (w tym pytania) oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu/e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony powyżej oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

 4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż w terminie określonym w art. 38 ust. 1 uPzp pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 6. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

 7. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marian Renkiewicz, tel. 87 642 40 78 – Dyrektor Zespołu Szkół.
VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.


IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Oferta winna być sporządzona w sposób zapewniający realizację zamówienia przez Wykonawcę według poniższych wymogów i z uwzględnieniem poniższych zapisów: 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

 3. Oferta winna być sporządzona w oparciu o formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na piśmie wg załączonych wzorów druków oraz zawierać pozostałe dokumenty wskazane w części VI SIWZ. Jeżeli Wykonawca składa jakiekolwiek materiały - dokumenty w języku obcym, zobowiązany jest załączyć do nich tłumaczenie na język polski.

 4. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

 5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

7. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana

przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane

przez Wykonawcę.

9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia, przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.

11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

14. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

17. Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych opakowaniach, zewnętrznych i wewnętrznych, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć:
Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

ul. Augustowska 8

16-320 Bargłów Kościelny

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, PUBLIKACJI I POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU „NOWOCZESNA SZKOŁA”

Z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem: 23.10.2013 r.”
Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

ul. Augustowska 8

16-320 Bargłów Kościelny

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, PUBLIKACJI I POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU „NOWOCZESNA SZKOŁA”

Z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem: 24.10.2013 r.”

Pobieranie 0.83 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna