Regulamin organizacji wewnetrznejPobieranie 49.27 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar49.27 Kb.


 1. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KIELECKIEGO CENTRUM KULTURY KIELCE  1. PL.MONIUSZKI 2 b

1

   1. I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1

1.Podstawą prawną działania Kieleckiego Centrum Kultury jest:a)Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U z 2012 roku poz.406).

b)Statut KCK nadany uchwałą Nr XXXIII/650/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 listopada 2004 roku.


2.Regulamin Organizacyjny,zwany dalej „Regulaminem”ustala :
a)zasady organizacji Kieleckiego Centrum Kultury,

b)organizację wewnętrzną Kieleckiego Centrum Kultury,

c)zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Kieleckiego Centrum Kultury.

   1. II.STRUKTURA ORGANIZACYJNA


& 2
1.W skład KCK wchodzą następujące komórki organizacyjne :

a)Dział Księgowości symbol DK,

b)Dział Techniczny symbol DT,

c)Dział Administarcyjno-Gospodarczy symbol DA,

d)Dział Impresariatu symbol DI,

e)Galeria WINDA symbol DW.

f)Teatr STUDIO symbol TS,


2.W skład Działu Księgowości wchodzą stanowiska:

 • Główny Księgowy,

 • Starsza Księgowa,

 • Księgowa ,

 • Specjalista ds. obsługi funduszy unijnych –kasjerka biletowa.

3.W skład Działu Technicznego wchodzą stanowiska:

 • Kierownik Działu Technicznego,

 • Z-ca Kierownika Działu-kierownik Scen,

2
- Operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych w zakresie urządzeń mechaniki sceny ,urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

 • Specjaliści i Operatorzy urządzeń technicznych -oświetleniowych i akustycznych,

 • Specjaliści i Operatorzy urządzeń energetycznych,

 • Montażyści Scen,

 • Specjalista ds. administrowania siecią komputerowa i urządzeniami audio-video,

 • Operator urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i hydraulicznych

4.W skład Działu Administracyjno-Gospodarczego wchodzą stanowiska :

 • Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego,

 • Z-ca Kierownika Działu,

 • St. Referent – archiwista,

 • Specjalista ds. inwestycji i remontów,

 • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych,

 • Pracownice gospodarcze-sprzątaczki,

 • Pracownicy Gospodarczy sprzątający teren zewnętrzny,

 • Ogrodnik,

 • Specjalista ds. zaopatrzenia-kierowca,

 • Rzemieślnik-ślusarz,

 • Rzemieślnik-stolarz.

5.W skład Działu Impresariatu wchodzą stanowiska:

 • Kierownik Działu,

 • Instruktorzy i młodsi instruktorzy ds. działalności podstawowej-koordynatorzy i organizatorzy widowni,

 • Instruktor ds. działalności podstawowej- teatr PEGAZ,

 • Specjalista ds. grafiki komputerowej.

6.W skład Galerii Sztuki Współczesnej WINDA wchodzą stanowiska :

 • Specjalista ds. prowadzenie działalności podstawowej-wystawienniczej –kurator w Galerii Winda,

 • Instruktor plastyk ds. reklamy wizualnej.

7.W skład Teatru Studio wchodzą stanowiska

 • Instruktor ds. prowadzenia dział.podstawowej –kier.Teatru,

 • Instruktor ds. działalności podstawowej - muzyczny

8.W skład KCK wchodzą następujące stanowiska samodzielne:

a)Gł.Specjalista.ds. Kadr i BHP - symbol GK,

b)Specjalista.ds. ochrony p.poż - symbol GP,

c)Specjalista –asystentka Dyrektora i koordynator projektów artystycznych - symbol S.A.


3

& 3


W organizacji wewnętrznej Kieleckiego Centrum Kultury obowiązują następujące zasady:
1) zasada bieżącej współpracy, według której wszystkie komórki organizacyjne współdziałaj ze sobą, udzielają sobie wzajemnej pomocy, wyjaśnień i informacji,
2) zasada tworzenia struktur organizacyjnych i podziału pracy według specjalizacji, co oznacza, że:
a) poszczególnym komórkom organizacyjnym powierza się do wykonania
zadania i czynności związane ze sobą lub o zbliżonej tematyce,
b) kierownik komórki organizacyjnej dokonuje szczegółowego podziału zadań pomiędzy podległych pracowników,
3) zasada bezpośredniej nadrzędności i podległości, zgodnie, z którą przełożony, działając w granicach posiadanych kompetencji, ma prawo wydawać polecenia służbowe podległym pracownikom, którzy zobowiązani są wykonywać te polecenia.
4) zasada zastępstw, według której:
a) w razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go stały zastępca, a w przypadku braku stałego zastępcy inna osoba wyznaczona przez bezpośredniego przełożonego,
b) kierownik komórki organizacyjnej, w czasie nieobecności podległego pracownika powierza jego czynności pracownicze w całości innemu pracownikowi lub rozdziela je pomiędzy kilku pracowników,

III.ZASADY KIEROWANIEM KCK.
& 4
1.Pracą KCK kieruje Dyrektor.

2.Dyrektor kieruje KCK przy pomocy jednego Zastępcy.


& 5
1.Dyrektor KCK jest odpowiedzialny za całokształt pracy powierzonej mu placówki oraz uzyskiwane przez nią wyniki. Dyrektor odpowiada w szczególności za :
1) nadzór nad realizacją wszystkich statutowych celów i zadań Kieleckiego Centrum Kultury w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury,

4

2)opracowywanie strategii rozwoju oraz planów działalności KCK


3) nadzór nad prawidłowym i efektywnym prowadzeniem gospodarki finansowej KCK, w tym:
a) zatwierdzanie planu działalności KCK,
b) akceptacje rocznych sprawozdań finansowych,
c) zatwierdzanie planów inwestycji i remontów,
d) podejmowanie decyzji w zakresie dysponowania środkami funduszu wynagrodzeń,
4) nadawanie KCK regulaminu organizacyjnego w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa,
5) ustalanie szczegółowych kompetencji Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego oraz ustalanie i zatwierdzanie zakresów działania osób kierujących komórkami organizacyjnymi KCK,
6) przyznawanie Zastępcy Dyrektora i Głównemu Księgowemu oraz kierownikom bezpośrednio podległych działów wynagrodzeń za pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) przyznawanie nagród indywidualnych kierownikom bezpośrednio podległych działów oraz zatwierdzanie nagród pozostałym pracownikom KCK zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu wynagradzania pracowników KCK,
8) pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy wraz z prawem udzielania Zastępcy Dyrektora i Głównemu Księgowemu pełnomocnictw do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy,
9) uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie wykonywania obowiązków kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 223 z 2007 roku, poz. 1655 ze zmianami),

10)reprezentowanie KCK przed sądami powszechnymi,

11)składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,

12)dysponowanie rachunkami bankowymi KCK i składanie wszelkich oświadczeń woli związanych z otwarciem i zamknięciem rachunków bankowych na rzecz KCK,

13)nadzór nad przestrzeganiem w KCK obowiązujących przepisów prawa,

14)nadzór nad warunkami pracy , zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz innymi zadaniami wynikającymi z przepisów szczególnych.

5

& 6


1. Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego oraz innych pracowników do reprezentowania KCK i podejmowania decyzji w imieniu Dyrektora, w określonych przez niego sprawach.
2. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1 wydawane są w formie pełnomocnictw lub upoważnień
3. Instrumentem zarządzania są wydawane przez Dyrektora akty kierownictwa wewnętrznego, tj.:
a) zarządzenia normujące sprawy związane z działalnością KCK,
b) decyzje normujące zagadnienia niższej rangi niż zarządzenia,
c) polecenia zawierające doraźne zadania do wykonania przez określone komórki organizacyjne i stanowiska oraz terminy realizacji tych zadań,
d) pisma okólne zawierające wyjaśnienia,
e) komunikaty informacyjne.
4.Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w KCK
5.Dyrektor KCK sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych :

stanowiskami samodzielnymi :

 • gł.spec.ds. kadr i bhp

 • spec.ds. p.poż

 • specjalistka-asystentką Dyrektora

6.Zastępca Dyrektora KCK wykonuje zakres obowiązków określony przez Dyrektora KCK. Z-ca Dyrektora jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie zawierania wszelkiego rodzaju umów nieograniczonych kwotowo oraz decyzji finansowych w imieniu i na rzecz KCK.

7.Zastępca Dyrektora KCK sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych:


 • Dział Impresariatu

 • Galerią WINDA

 • Teatrem STUDIO

8.Pracą komórek organizacyjnych określonych w & 2 pkt.,b,c,d kierują kierownicy, w pkt.a kieruje Główny Księgowy.
6

9. Kierownicy komórek organizacyjnych KCK , realizując ustawowe i statutowe cele KCK , działają w ścisłej współpracy według zasad organizacyjnych określonych w Regulaminie.


10. Kierownicy komórek organizacyjnych współdziałają w szczególności w zakresie:
a) dbania o właściwy wizerunek KCK i jego stały rozwój w zakresie działalności kulturalnej,
b) przestrzegania zasad prawidłowej i efektywnej gospodarki finansowej KCK,
c) planowania i organizowania pracy podległych komórek organizacyjnych oraz nadzoru nad ich prawidłowym funkcjonowaniem i właściwym współdziałaniem,
d) stwarzania warunków rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników,
e) dokonywania merytorycznych ocen pracowników,
f) nadzoru nad przestrzeganiem w KCK wszelkich obowiązujących przepisów prawa.

11.Podczas nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępstwo pełni jego zastępca lub pracownik wyznaczony przez Dyrektora KCK.

12.Kierownicy oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych są odpowiedzialni przed Dyrektorem KCK za należytą organizację pracy prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań przez podległe im komórki organizacyjne, zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa oraz za porządek i dyscyplinę pracy.

& 7
1.Podziału zadań między pracowników KCK dokonuje Dyrektor KCK z uwzględnieniem realizacji zadań przez poszczególnych pracowników.


2.Obowiązki i zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników KCK określają ich zakresy czynności i odpowiedzialności.
3.Imienny zakres zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy określają zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników.
7
IV.SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
& 8

Do zakresu zadań Działu Księgowości należy w szczególności : • obsługa finansowo-księgowa KCK,

 • opracowywanie zbiorowego preliminarza budżetowego i czuwanie nad jego prawidłową realizacją,

 • opracowywanie na podstawie sprawozdań finansowych analiz stanu majątkowego i wyników finansowych KCK,

 • kontrola działów KCK w zakresie prawidłowego i rzetelnego sporządzania obiegu dokumentów rachunkowo-księgowych,

 • kontrola wstępna i bieżąca dokonywanych operacji finansowych

 • przygotowywanie płac dla pracowników KCK,

 • prowadzenie i nadzór nad inwentaryzacją majątku KCK.

& 9
Do zakresu zadań Działu Technicznego należy w szczególności : • utrzymanie obiektu oraz urządzeń w odpowiednim stanie technicznym zapewniającym min.warunki bhp pracownikom , widzom i wykonawcom,

 • zapewnienie ciągłości pracy maszyn ,urządzeń i instalacji technicznych,

 • prowadzenie bieżących przeglądów i konserwacji obiektu oraz maszyn ,urządzeń i instalacji,

 • udział w komisjach odbioru robót,

 • składanie wniosków o zlecenie wykonania robót oraz dokonywanie niezbędnych zakupów dla prawidłowego funkcjonowania obiektu

 • opiniowanie i sporządzanie planu zakupów pod kątem ich przydatności technicznej i kryteriów ekonomicznych,

 • bieżąca eksploatacja i obsługa maszyn ,urządzeń i instalacji,

 • obsługa przedsięwzięć artystycznych i innych imprez organizowanych przez KCK oraz jednostki zewnętrzne,

 • współpraca z jednostkami Państwowej Inspekcji Pracy , SANEPID,Straży Pożarnej,Urzędu Dozoru Technicznego,Urzędu Regulacji Telekomunikacji , oraz gospodarki komunalnej w celu dokonywania wymaganych przepisami uzgodnień oraz wykonywania ich decyzji,

8


 • ścisła współpraca z komórką bhp i p.poż oraz niezwłoczne wykonywanie ich zaleceń.

& 10
Do zakresu zadań Działu Administracyjno- Gospodarczego należy w szczególności : • zapewnienie sprawnej działalności administracyjnej wszystkich komórek organizacyjnych KCK,

 • zapewnienie pracownikom i użytkownikom KCK bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

 • współpraca z TVP Kielce ,Kieleckim Teatrem Tańca w kwestiach organizacji wykorzystania obiektu KCK,

 • nadzór nad przestrzeganiem zasad gospodarności oraz prawidłowym zabezpieczeniem mienia,

 • prowadzenie spraw związanych z administracją obiektu,w tym wynikających z umów najmu,

 • opracowywanie planów inwestycyjnych,planowanie remontów obiektu KCK,

 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

 • utrzymywanie czystości oraz estetyki wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu,

 • przygotowywanie procesów pozyskiwania funduszy unijnych dla rozwoju programów operacyjnych,

 • nadzorowanie prac inwestycyjnych i remontowych .

& 11
Do zakresu działań Działu Impresariatu należy w szczególności : • organizacja i realizacja imprez artystycznych , estradowych,

teatralnych , festiwali i innych zgodnie ze statutem KCK,

 • tworzenie polityki repertuarowej KCK,

 • inicjowanie działań artystycznych przyczyniających się do tworzenia pozytywnego wizerunku instytucji,

 • organizowanie własnych produkcji teatralnych lub estradowych

 • promowanie poprzez kulturę miasta i regionu,

 • wydawanie w celach promocyjnych wydawnictw w tym wydawnictw fonograficznych,

 • współpraca z instytucjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,

9

 • pozyskiwanie funduszy na działalność kulturotwórczą KCK,

 • tworzenie pozytywnego wizerunku KCK w społeczeństwie lokalnym,pełna informacja o poczynaniach instytucji,

 • dystrybucja biletów na imprezy organizowane przez KCK oraz odbywające się na terenie KCK i ich prawidłowe rozliczanie,

 • współpraca ze środkami masowego przekazu,

 • oprawa plastyczna i reklama imprez.

& 12
Do zakresu działań Galerii WINDA należy w szczególności :

- realizacja wystaw plastycznych,rzeżbiarskich,fotograficznych itp.


 • planowanie działalności wystawienniczej,

 • odpowiedzialność za realizację planowanych projektów artystycznych,

 • opracowywanie i przedkładanie Dyrekcji projektów wydatków Galerii,

 • przygotowywanie materiałów do wydawnictw związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych,

 • współpraca z podobnymi galeriami na terenie kraju i zagranicy,

 • pozyskiwanie środków finansowych (w tym unijnych).

& 13
Do zakresu działań Teatru STUDIO należy w szczególności : • rozwój idei teatru autorskiego w drodze studyjnej,

 • prowadzenie i kierowanie eksperymentem teatralnym i artystycznym,

 • włączanie do prac sceny najzdolniejszych artystów i wiązanie ich z ideą prowadzonej działalności,

 • tworzenie repertuaru z realizacji własnych,

 • organizacja widowni-współorganizacja z impresariatem KCK,przygotowywanie i prowadzenie reklamy i promocji,

 • upowszechnianie zrealizowanych spektakli poza KCK ,w miejscach prestiżowych i na festiwalach.

& 14


Zakres zadań pracowników na stanowiskach samodzielnych ustalony jest w indywidualnych zakresach czynności.
10
V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
& 15

Schemat organizacyjny KCK stanowi załącznik do Regulaminu.


& 16
Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.
& 17
Traci moc Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora KCK nr 6/2006 z dnia 20-11-2006 roku.

Pobieranie 49.27 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna