Regulamin dla UżytkownikaPobieranie 98.18 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar98.18 Kb.

Regulamin dla Użytkownika


§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady korzystania z płatności mobilnych mPay, w tym obsługi, rozliczania, reklamacji Płatności mobilnych mPay. Elektroniczny instrument płatniczy, jakim jest możliwość dokonywania Płatności jest środkiem na okaziciela.

1.2. Definicje

a. Autoryzacja - potwierdzenie przez Użytkownika zlecenia Płatności

b. Akceptant - podmiot, który na podstawie umowy z mPay przyjmuje od Użytkowników zapłatę z wykorzystaniem Płatności za oferowane przez siebie towary i usługi;

c. BOK - Biuro Obsługi Klienta mPay;

d. Karta SIM - karta mikroprocesorowa wydana przez Operatora Użytkownikowi umożliwiająca dostęp do sieci Operatora na zasadach określonych w umowie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

e. Kod PIN - zdefiniowany przez Użytkownika 4 - cyfrowy poufny numer, służący do potwierdzania przez niego operacji w Systemie mPay.

f. mPay - mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708, wysokość kapitału zakładowego na dzień 10 września 2010 r. 17.900.000 złotych, opłacony w całości;

g. MSISDN - numer telefoniczny identyfikujący Użytkownika w sieci Operatora.

h. Operator - przedsiębiorca telekomunikacyjny dostarczający publiczną sieć telekomunikacyjną.

i. Płatność - transfer środków dokonywany za pośrednictwem Systemu mPay;

j. Przelew zdefiniowany - transakcja polegająca na przelewie środków na wskazany i zarejestrowany przez Użytkownika w Systemie mPay rachunek bankowy.

k. Rejestracja - założenie rachunku ewidencyjnego oraz jego aktywacja w Systemie mPay. Rachunek ewidencyjny jest powiązany z MSISDN.

l. System mPay - system autoryzacji i rozliczeń mPay.

m. Umowa - umowa zawierana z chwilą Rejestracji pomiędzy mPay a Użytkownikiem na świadczenie usług w ramach Systemu mPay.

n. Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych uprawniona do korzystania z Płatności lub upoważniona przez innego Użytkownika na jego ryzyko i odpowiedzialność; Osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w tym osoba w wieku pomiędzy 13 rokiem życia a pełnoletniością może być Użytkownikiem po wyrażeniu zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.

1.3. Płatności obsługuje system autoryzacji i rozliczeń mPay prowadzony przez mPay Spółkę Akcyjną na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego wydanej decyzją 1/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r.§ 2. UŻYTKOWNICY I REJESTRACJA W SYSTEMIE mPay

2.1. Z Systemu mPay korzystać mogą wyłącznie uprawnieni Użytkownicy. mPay jest uprawniony do zgłoszenia właściwym organom każdego przypadku nieuprawnionego zlecenia Płatności.

2.2. Korzystanie przez Użytkownika z Płatności w Systemie mPay wymaga Rejestracji. Rejestracja jest dokonana z momentem wysłania komunikatu potwierdzającego jej dokonanie Użytkownikowi.

2.3. Użytkownik jest identyfikowany w Systemie mPay przez numer MSISDN telefonu komórkowego. Numer MSISDN jest przypisywany do rachunku ewidencyjnego podczas rejestracji Użytkownika. Numer MSISDN zarejestrowany uprzednio w Systemie mPay nie może być zarejestrowany ponownie bez wcześniejszego jego wyrejestrowania.

2.4. W przypadkach rozwiązania Umowy określonych niniejszym Regulaminem mPay wyrejestrowuje Użytkownika z Systemu mPay.

§ 3. AKCEPTANCI

3.1. Płatności można wykonywać wyłącznie u Akceptantów oraz pomiędzy Użytkownikami w rozumieniu Regulaminu.

3.2. Akceptanci oznaczani są etykietami, informującymi o możliwości dokonywania Płatności. Płatności pomiędzy Użytkownikami dokonuje się również w formie przelewów zdefiniowanych lub w innych formach dostępnych w Systemie mPay.

3.3. Akceptant może pobrać dodatkową opłatę lub zaoferować zniżkę za przyjęcie zapłaty z wykorzystaniem Płatności. Wysokość i zasady pobierania takich opłat lub zniżek określa Akceptant.§ 4. FINANSOWANIE PŁATNOŚCI

4.1. Płatności dokonywane są w ciężar środków finansowych udostępnionych mPay przez Użytkownika.

4.2. Środki otrzymane przez mPay ewidencjonowane są na rachunku ewidencyjnym Użytkownika w mPay. Aktualny stan środków dostępnych Użytkownikowi oraz zestawienie zrealizowanych Płatności Użytkownik może sprawdzić w internetowym lub telefonicznym serwisie automatycznej obsługi Systemu mPay.

4.3. Udostępnienie środków dla potrzeb Płatności oraz opłat należnych mPay następuje przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy mPay, jak również w formie Płatności od innego Użytkownika.

4.4. Jeśli dane załączone do wpłaty lub przelewu otrzymanego przez mPay nie pozwalają na automatyczne przypisanie ich do konkretnego Użytkownika zgodnie z zasadami Systemu mPay, bez względu na rodzaj i ilość nieprawidłowych lub brakujących danych, mPay jest uprawniony odrzucić wpłatę lub przelew zwracając ją do dostawcy usług płatniczych osoby wpłacającej, przy jednoczesnym potrąceniu kosztów związanych z odrzuceniem. mPay w miarę możliwości informuje Użytkownika o odrzuceniu wpłaty lub przelewu.

4.5. mPay może wstrzymać zaksięgowanie otrzymanej wpłaty lub przelewu na polecenie właściwych organów administracji publicznej, dostawców usług płatniczych lub decyzji mPay, za pośrednictwem których środki zostały udostępnione mPay, na czas określony w otrzymanym poleceniu, w tym bez informowania o tym Użytkownika lub osoby wpłacającej.

4.6. mPay udostępnia Użytkownikowi wszystkie otrzymane przez mPay prawidłowe wpłaty i przelewy środków na rachunek ewidencyjny Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. 4.4 i 4.5 Regulaminu. Wysokość zasilenia rachunku ewidencyjnego, pomniejszona o opłatę pobieraną przez dostawców usług płatniczych, jest księgowana na rachunku ewidencyjnym.

4.7. Środki udostępnione mPay dla celów Płatności mogą być wykorzystane wyłącznie w celu pokrycia kwoty Płatności, opłat należnych mPay oraz wykonania przelewów zdefiniowanych.

4.8. Użytkownik, może wycofać środki udostępnione mPay w następujący sposób:

a) zrealizować jedną lub kilka Płatności na sumę środków udostępnionych mPay.

b) dokonać Płatności na rzecz innego Użytkownika;

c) zrealizować przelew zdefiniowany;

4.9. W przypadku woli podpisania przez Użytkownika umowy z bankiem na świadczenie usług przy użyciu Systemu mPay Użytkownik zobowiązany jest przed podpisaniem takiej umowy wycofać środki pieniężne zgodnie z § 4.8. W przeciwnym razie środki te zostaną zablokowane przez mPay, chyba że bank zezwoli Użytkownikowi na posiadanie dotychczasowego rachunku ewidencyjnego w mPay.

§ 5. OPŁATY

5.1. mPay pobiera wynagrodzenie za obsługę Płatności w postaci opłat zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu. Cennik udostępniony jest na stronie www.mpay.pl

5.2. Opłaty potrącane są ze środków udostępnionych mPay dla celów Płatności w momencie powstania obowiązku zapłaty opłaty zgodnie z Regulaminem. Naliczone opłaty ewidencjonowane są na rachunku ewidencyjnym, o którym mowa w pkt. 4.2 Regulaminu. Jeśli z jakichkolwiek powodów wysokość opłat i innych należności przysługujących mPay od Użytkownika jest wyższa od wysokości dostępnych środków, Użytkownik zobowiązuje się zapłacić opłaty i należności mPay na wezwanie mPay we wskazanym terminie na wskazany rachunek bankowy.

5.3. Użytkownik ponosi w pełni i samodzielnie koszty usług Operatora.§ 6. REALIZACJA PŁATNOŚCI

6.1. MSISDN oraz Kod PIN są jedynym sposobem realizacji Płatności z zastrzeżeniem p.6.3 i p.4.9.

6.2. W przypadku utraty karty SIM Użytkownik nie będzie identyfikowany w Systemie mPay i korzystanie przez niego z Płatności nie będzie możliwe. W takiej sytuacji Użytkownik chcący nadal korzystać z Płatności zobowiązany jest uzyskać duplikat karty SIM od Operatora.

6.3. Użytkownik samodzielnie, w trakcie Rejestracji, ustala Kod PIN.

6.4. Dyspozycję w Systemie mPay Użytkownik potwierdza Kodem PIN.

6.5. Użytkownik inicjuje Płatność przekazując mPay dyspozycje Płatności za pośrednictwem serwisu tekstowego lub głosowego telefonii komórkowej, zgodnie z funkcjonalnością systemu teleinformatycznego obsługującego System mPay.

6.6. Po zainicjowaniu Płatności i przesłaniu wymaganych danych do Systemu mPay Użytkownik otrzymuje zwrotnie informację o szczegółach zlecanej Płatności. Jeżeli otrzymana informacja jest zgodna z Płatnością zlecaną przez Użytkownika, Użytkownik potwierdza transakcję Kodem PIN, tym samym autoryzując daną Płatność. Trzykrotne wprowadzenie błędnego Kodu PIN w kolejno następujących po sobie zleceniach Płatności, bez względu na odstęp czasowy pomiędzy nimi i dane Płatności, powoduje blokadę Kodu PIN Użytkownika w Systemie mPay, która może być usunięta jedynie poprzez kontakt z BOK.

6.7. Autoryzacja przez Użytkownika transakcji Kodem PIN jest jednoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na rozliczenie transakcji i poniesienie jej kosztów. W przypadku, gdy Użytkownik samodzielnie zniósł konieczność potwierdzania transakcji Kodem PIN, wyraził tym samym zgodę na automatyczne rozliczanie transakcji bez konieczności jej autoryzacji Kodem PIN.

6.8. Zlecenie przez Użytkownika Płatności ze zniesionym podawaniem Kodu PIN, o którym mowa w pkt.6.7, jest równoznaczne ze zleceniem Płatności z potwierdzeniem Kodu PIN.

6.9. Autoryzacja Płatności przez Użytkownika, uwzględniając postanowienia pkt.6.7 i 6.8, stanowi nieodwołane i bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty kwoty Płatności i należnych mPay opłat, które wykonywane jest przez potrącenie kwoty Płatności i opłat ze środków udostępnionych mPay, z uwzględnieniem pkt. 5.2 zdanie trzecie niniejszego Regulaminu.

6.10. mPay przyjmuje do realizacji Płatność zainicjowaną przez Użytkownika jeśli stan środków dostępnych na rachunku ewidencyjnym Użytkownika jest niemniejszy niż kwota zleconej Płatności oraz opłaty należne z tego tytułu. W razie braku wystarczających środków mPay odmawia nieodwracalnie autoryzacji transakcji, o czym informuje Użytkownika.

6.11. W razie pozytywnej autoryzacji Płatności przez mPay Akceptant oraz Użytkownik otrzymują informację o autoryzowaniu Płatności. W związku z tym, że mPay nie ponosi odpowiedzialności za działania Operatora, za pośrednictwem którego przesyłana jest informacja o autoryzacji, Użytkownik zobowiązany jest do osobistego sprawdzenia, czy Płatność została zrealizowana, postępując zgodnie z funkcjonalnością systemu mPay, to znaczy sprawdzając ostatnio wykonaną Płatność w zestawieniu zrealizowanych Płatności w internetowym lub telefonicznym serwisie automatycznej obsługi Systemu mPay. Pozytywna autoryzacja jest równoznaczna z przyjęciem zlecenia Płatności przez mPay do realizacji i pomniejszeniem rachunku ewidencyjnego Użytkownika o kwotę Płatności i należnych opłat, w wyniku zablokowania kwoty Płatności i opłat na rachunku ewidencyjnym.

6.12. Po dokonaniu Autoryzacji przez Użytkownika mPay blokuje środki na zrealizowanie Płatności. Jeżeli Akceptant nie potwierdzi zakończenia transakcji mPay utrzymuje blokadę środków przez 72 godziny, po czym blokada jest zwalniana i środki automatycznie zwracane są do dyspozycji Użytkownika.

6.13. mPay odrzuca polecenie realizacji Płatności przekazane w sposób niezgodny z zasadami funkcjonowania Systemu mPay, w tym zawierające niepełne informacje, wskazujące na Akceptantów niezarejestrowanych w Systemie mPay.

6.14. mPay może odrzucić polecenie realizacji Płatności w przypadku:

a) powtarzających się nieuzasadnionych reklamacji zlecanych przez Użytkownika Płatności;

b) korzystania z Płatności w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;

c) uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego użycia numeru MSISDN zarejestrowanego dla Użytkownika.

d) naruszenia istotnych postanowień Regulaminu lub powtarzającego się naruszania jakichkolwiek postanowień Regulaminu.

6.15. Polecenie realizacji Płatności nie może być odwołane przez Użytkownika po wysłaniu go do mPay, bez względu na przyczyny i moment jego odebrania przez mPay. Nie uchybia to uprawnieniom Użytkownika określonym w § 7 Regulaminu.§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

7.1. W celu ochrony przed nieuprawnionym użyciem Użytkownik chroni telefon komórkowy działający z numerem MSISDN zarejestrowanym dla Użytkownika oraz Kod PIN przed przejęciem przez osoby trzecie oraz zgłasza do BOK utratę wyłącznej kontroli nad telefonem komórkowym, kartą SIM i Kodem PIN lub zaprzestanie korzystania z zarejestrowanego numeru MSISDN w celu zablokowania możliwości korzystania przez osoby nieuprawnione z Systemu mPay w ciężar środków udostępnionych Użytkownikowi.

7.2. Do momentu zgłoszenia do BOK utraty wyłącznej kontroli Użytkownika nad telefonem lub Kodem PIN i zablokowania możliwości dokonywania Płatności mPay nie ponosi odpowiedzialności za Płatności autoryzowane prawidłowym Kodem PIN.

7.3. mPay nie ponosi odpowiedzialności za osobę Akceptanta, w szczególności za jego zdolność do czynności prawnych, prowadzenie przez niego działalności w momencie dokonywania Płatności, posiadanie przez niego wymaganych zezwoleń, odmowę przyjęcia Płatności.

7.4. mPay nie ponosi odpowiedzialności za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta, w tym za ich dostarczenie oraz za ich wady fizyczne lub prawne. W szczególności mPay nie odpowiada za zgodność oferowanego przez Akceptanta towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Akceptanta Użytkownik zwraca się z reklamacją do Akceptanta, zgodnie z procedurą reklamacyjną obowiązującą u Akceptanta.

7.5. mPay nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie lub opóźnienie w przekazaniu kwoty Płatności należnej Akceptantowi przez bank Akceptanta lub innego dostawcę usług płatniczych wykonujących płatności mPay na rzecz Akceptanta lub mPay.

7.6. mPay nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w stosunku prawnym z mPay skutki prawne działań osób trzecich, które bezprawnie oferują lub wykorzystują System mPay, w szczególności wykorzystują etykiety czy wszelkie inne dane mogące wprowadzić Użytkownika w błąd, czy też wykorzystują System mPay w jakichkolwiek innych czynnościach, niezgodnych z przepisami prawa lub regułami uczciwego obrotu.

7.7. mPay nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci teleinformatycznej Operatora, Systemów Banków i Akceptantów.

7.8. mPay nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z: awarią lub niedostępnością systemów informatycznych, wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, strajk, walki wewnętrzne, wojna, blokada powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy importu lub eksportu, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których nie można przezwyciężyć, cofnięcia bądź wygaśnięcia posiadanych zezwoleń lub innych uprawnień wymaganych dla prawidłowej realizacji Płatności bądź odmowy udzielenia przez odpowiednie władze takich zezwoleń lub uprawnień.

7.9. Użytkownik zobowiązuje się regularnie weryfikować historię Płatności transakcji w celu kontrolowania prawidłowości ich rozliczeń oraz naliczonych opłat.

7.10. Użytkownik zobowiązuje się zgłosić w terminie 30 dni od daty realizacji Płatności wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w zestawieniu Płatności, w szczególności:

a. czas dokonania transakcji,

b. kwotę transakcji;

c. strony transakcji;

d. błędy lub inne nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia.

7.11. Reklamacje winny być zgłaszane listem poleconym na adres mPay, wiadomością w serwisie internetowym, lub telefonicznym do BOK Systemu mPay na adres:


mPay S.A., ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa,
tel. 0 22 541-88-88 begin_of_the_skype_highlighting 0 22 541-88-88 end_of_the_skype_highlighting
Fax. 0 22 515-67-79
e-mail: bok@mpay.com.pl
opisując w możliwie pełny sposób okoliczności Płatności i podstawę reklamacji, w szczególności zawierając identyfikator transakcji, kwotę, dokładny czas jej realizacji, numer MSISDN Użytkownika oraz identyfikator Akceptanta. Reklamacje winny być zgłaszane w terminie o których mowa w pkt.7.10. Zmiana danych teleadresowych BOK nie stanowi zmiany Regulaminu.

7.12. mPay rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia.

7.13. W razie pozytywnego uwzględnienia reklamacji mPay przekaże środki na konto Użytkownika w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7.14. W razie nieuwzględnienia reklamacji mPay przekaże informację o jej nieuwzględnieniu.§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. mPay jest uprawniony czasowo wstrzymać funkcjonowanie Systemu mPay w całości lub w wybranym zakresie, w szczególności w celu konserwacji systemu teleinformatycznego, dokonania zmian, zapobieżenia szkodom mPay, Użytkowników, Akceptantów lub osób trzecich bez wcześniejszego informowania o tym fakcie.

8.2. Strony mogą rozwiązać Umowę za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego. Użytkownik składa wypowiedzenie listem poleconym na adres mPay.

8.3. mPay może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie naruszenia istotnych postanowień Regulaminu lub powtarzającego się naruszania jakichkolwiek postanowień Regulaminu, a także korzystania z Płatności w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

8.4. W razie rozwiązania Umowy Użytkownik, na zasadach określonych w § 4.8 powinien wycofać środki udostępnione mPay.

8.5. mPay jest uprawniony do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w każdym czasie w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianach wraz z nowym brzmieniem Regulaminu udostępniana jest w serwisie internetowym Systemu mPay, wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie zmian. W razie braku sprzeciwu Użytkownika wobec zmian w Regulaminie w terminie 7 dni kalendarzowych od informacji o zmianach zmiany uważa się za zaakceptowane. Sprzeciw wobec zmian Regulaminu wyraża się listownie, wiadomością mailową lub faksem wysłanymi do BOK i jest on równoznaczny z wypowiedzeniem Umowy z mPay.

8.6. Na stronie www.mpay.pl Użytkownik po zalogowaniu Użytkownik ma dostęp do internetowego systemu obsługi, w którym może sprawdzić, wydrukować lub pobrać plik z historią Płatności dokonywanych przy użyciu Systemu mPay.

8.7. W przypadku przekazywania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez mPay.8.8. Użytkownik, z chwilą Rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

8.9. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 września 2009 r.

Pobieranie 98.18 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna