Recepcja ambulatoryjnaPobieranie 447.25 Kb.
Strona6/6
Data30.10.2017
Rozmiar447.25 Kb.
1   2   3   4   5   6
PORADNIA STATYSTYKA

Możliwość kodowania i rozliczania usług po ustawieniu wybranych parametrów (pracownik, gabinet, poradnia, data, PESEL).

Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych wizyt ambulatoryjnych oraz pobytów w szpitalu/ pobytów jednodniowych/ oraz wszystkich świadczeń udzielanych w jednostkach organizacyjnych SPCSK (rejestr pobytów).

Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów:
- imię, imiona,
- nazwisko, (dwa człony, UE),
- nazwisko rodowe pacjenta, (UE),
- identyfikator pacjenta w systemie informatycznym,

- nr dokumentu tożsamości, dowód, paszport,


- PESEL,
- wiek,
- płeć,
- data urodzenia,
- numer dokumentacji pacjenta,
- dane wizyty (data, poradnia, lekarz, gabinet),
- data porady, badania, przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział ,
- numer karty ubezpieczenia zdrowotnego,
- miejscowość, ulica, kod administracyjny, dane teleadresowe,
- diagnozy ICD 10/wykonane usługi ICD 9,
- zakodowane świadczenia NFZ,

-dane o płatniku (oddział NFZ).Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta.

Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich lub wybranych wprowadzonych danych pacjenta na każdym etapie wprowadzania usług.

Możliwość oznaczenia pacjenta, jako „nie do rozliczenia w ramach AOS”.

Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie (wyników zleceń, danych formularzowych, danych osobowych, informacji o ubezpieczeniu, wykonanych badaniach, wizytach w AOS, hospitalizacjach, diagnozach ICD10, procedurach ICD9).

W przypadku połączenia z systemem szpitalnym dostęp do informacji o hospitalizacjach pacjenta, diagnozach ICD10, procedurach ICD9.

Przegląd i wydruk ksiąg:
- Księga Przychodni,
- Księga Oczekujących,
- Księga Zgonów,

- Księga Zabiegowa,

- Księga Diagnostyczna.


Możliwość zdefiniowania widoku listy raportów, jako zestawienie ikon lub listy. Możliwość definiowania listy ulubionych raportów dla każdego użytkownika oddzielnie.

Raport liczby pacjentów.

Raport liczby wykonanych świadczeń.

Raport z podziałem na pacjentów pierwszorazowych i kontrolnych.

Kwotowe i punktowe podsumowanie zbiorcze wybranych pozycji (poradnie, gabinety, lekarze,).

Automatyczne wyliczenie stopnia realizacji umowy – raport realizacji kontraktu.

Możliwość zbiorczej modyfikacji pozycji rozliczeniowych (lekarz, data, gabinet, nr umowy, kod świadczenia).

Eksport wszystkich w.w raportów do arkusza kalkulacyjnego (Exel) oraz możliwość drukowania bezpośrednio z programu.Integracja z gruperami JGP (dotyczącymi AOS, SOK, ASDK, REH, OPD, programy terapeutyczne - SZP) – automatyczne wyznaczanie poprawnych grup AOS (z funkcją podpowiedzi wyboru najbardziej optymalnej grupy pod względem rozliczenia z NFZ) dla wizyt bezpośrednio z ekranu kodowania wizyt. Funkcje te dotyczą również modułu Gabinet

Dla zleceń badań diagnostycznych, które zostały wykonane przed wizytą i nie zostały jeszcze konsultowane przez lekarza specjalistę, system automatycznie podpowiada uwzględnienie ich kodów ICD9 w rozliczeniu z NFZ oraz grupowaniu na etapie kodowania wizyty jednocześnie pozwalając na ewentualne późniejsze ich zakodowanie (przy następnej wizycie).

Możliwość kodowania świadczenia z automatycznym rozbiciem na poszczególne dni. Przy użyciu kalendarza można wybrać, w których dniach ma zostać zakodowany produkt.

Dla programów lekowych chemioterapeutyków zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Prezesa NFZ system automatycznie proponuje uzupełnienie pola 'Dawka określona wg'.

System jest wyposażony w Generator Raportów umożliwiający stworzenie przez personel zamawiającego nowych zestawień i raportów.

Możliwość samodzielnego tworzenia indywidualnych raportów – interaktywnie po wybraniu odpowiednich parametrów.

Według:

-lekarza (imię, nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu)

-pacjenta (PESEL, wiek, płeć, data urodzenia, oddział NFZ)

-jednostki chorobowej - diagnozy ICD10,

-rodzaju udzielonych świadczeń - procedury ICD9,

-liczby punktów,

-kwoty,

-ilości badań kosztochłonnych wykonanych przez poszczególne poradnie,


-podziału na wewnętrzne i zewnętrzne ośrodki kosztowe

Eksport wszystkich ww raportów do arkusza kalkulacyjnego (Excel) oraz możliwość drukowania bezpośrednio z programu.Podgląd usług usuniętych i możliwość ich ewentualnego przywrócenia na każdym etapie.

System prowadzi pełną historię dokonywanych zmian.

Przechowuje informacje o dacie modyfikacji i użytkowniku, który dokonał zmiany.


Przeglądanie wczytanych umów:

- zakresy,

- limity,

- liczba punktów,- kwota.

Generowanie i wysyłanie raportów SWX. Możliwość podglądu, jakie raporty zostały wysłane (PESEL, data usługi, lekarz, poradnia, gabinet, rodzaj błędu) oraz ich poprawa.

Automatyczna synchronizacja zgodnie z walidacjami i weryfikacjami NFZ. Możliwość poprawy lub usunięcia plików zwalidowanych negatywnie.

Wczytywanie plików SWZ możliwość poprawy pozycji negatywnie zweryfikowanych oraz ich ponowne wysłanie lub usunięcie.

Rozliczanie świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji (UE, EFTA), oraz na podstawie zgody administracyjnej.

Tworzenie faktur w poszczególnych miesiącach, żądania rozliczenia na podstawie szablonów z NFZ.

Pobieranie i wczytywanie plików ZRZ.

Wysyłanie plików RFX.

Wysyłanie plików KLX.

Pobieranie i wczytywanie plików PLZ.

Wystawianie korekt.

System umożliwia podgląd informacji dotyczących terminów udzielanych świadczeń w SPCSK -z bazy danych Archiwum SPCSK.

System umożliwia wygenerowanie stanu realizacji umowy - tabeli z danymi dostarczonymi przez użytkownika w trakcie procesu wdrożenia

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH

Automatyczne prowadzenie kolejek oczekujących zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

System automatycznie waliduje i weryfikuje poprawność wprowadzonych danych do kolejek oczekujących zgodnie z wymogami MZ i NFZ.

System automatycznie przypomina o konieczności generowania raportów kolejek oczekujących każdego 5 dnia miesiąca lub w pierwszym następującym po nim dniu roboczym.

Przy zapisywaniu pacjenta pierwszorazowego do danej poradni wyskakujące okno powiadomienia o konieczności umieszczenia go w kolejce oczekujących w zależności od trybu przyjęcia i skierowania, jego uprawnień zgodnie z przepisami prawa regulującymi zasady dobrej praktyki prowadzenia list oczekujących (aktualnymi i z późniejszymi zmianami).

Możliwość wyszukania pacjenta w kolejce oczekujących (na każdym etapie jej tworzenia) po ID miejsca wykonania usługi, po nr PESEL, kodzie ICD 10.

System umożliwia automatyczne wyszukanie daty planowanej wizyty oraz nr PESEL ostatniej osoby w kolejce umieszczonej danego dnia.

Funkcje dotyczące generowania, poprawiania, wysyłania i drukowania danych dotyczących kolejek oczekujących, rozliczeń z NFZ, generowania raportów statystycznych i rozliczeniowych są dostępne tylko dla uprawnionych osób.

System umożliwia automatyczne wygenerowanie pacjentów zapisanych do kolejki oczekujących w określonym dniu i/ lub miesiącu (po dacie zapisu do kolejki).

Możliwość automatycznego wygenerowania liczby pacjentów (PESEL, poradnia, dane osobowe), którzy nie zgłosili się do danej poradni.

System umożliwia automatyczne wygenerowanie liczby pacjentów pierwszorazowych umieszczonych w kolejce oczekujących w danym okresie rozliczeniowym.

Możliwość automatycznego poprawiania błędów sprawozdawanych w kolejce oczekujących w zakresie jednej poradni.

System umożliwia zapisanie i przechowywanie wygenerowanej w danym dniu kolejki oczekujących oraz możliwość jej podglądu.

Możliwość prezentacji wszystkich danych wprowadzonych do modułu dokumentacji medycznej w ujęciu chronologicznym „time oriented”.

Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach.

MINIMALNY PAKIET STANDARDOWYCH ZESTAWIEŃ DANYCH I WYDRUKÓW

Poza wymaganymi przepisami prawa i wynikających z wymogów rozliczeń z NFZ zestawieniami danych oraz wydrukami dokumentacji medycznej, dostarczany system po instalacji wyposażony jest w raporty oraz wydruki wyszczególnione poniżej oraz wzory wydruków dostarczone przez użytkownika na etapie wdrożenia

RAPORTY

Cennik usług

Dane raportu MZ-11

Dane raportu MZ-12

Dane raportu MZ -13Dane raportu MZ -14

Dane raportu MZ - 24

Dane raportu ZD 3

Dane raportu MZ - 54

Dane raportu MZ - 35A

Dane raportu MZ - 35B

Dane raportu MZ - N-1a

Dostępność usług na podstawie zajętości grafika

Grafik gabinetów

Grafik zasobów wg gabinetu

Grafik zasobów wg zasobu

Historia zmian w grafikach

Jednostki kierujące

Księga główna przychodni

Księga przyjęć dla poradni

Księga wizyt

Lista lokalizacji

Lista personelu

Lista porad

Lista usług niezafakturowanych

Lista wizyt

Lista wizyt dla lekarza

Lista wizyt dla rejestracji

Lista wizyt na gabinet

Lista wizyt na pacjenta zdefiniowane na: imię, nazwisko, PESEL, daty wizyt, nr historii choroby, nr telefonu.

Lista wizyt rozszerzona z danymi dotyczącymi diagnoz, procedur, rodzaju świadczenia dla danej poradni/lekarza

Pacjenci na liście oczekujących

Raport akcji użytkowników

Raport audytu danych osobowych

Raport list oczekujących

Raport niepełnych danych pacjentów

Raport podwójnych pacjentów

Raport struktury wiek-płeć

Raport usług według płatnika

Raport wykonanych świadczeń

Raport wszystkich pacjentów pierwszorazowych z możliwością wybrania przedziałów czasowych poszczególnych poradni i całej przychodni.

Raport wszystkich pacjentów pierwszorazowych, którzy nie zgłosili się na wizytę z możliwością wybrania przedziałów czasowych poszczególnych poradni i całej przychodni.

Rozszerzona lista wizyt

Sprawozdanie z ambulatoryjnej op.

Zestawienie diagnoz ICD10 (kodem i słownie) i procedur ICD9 (kodem i słownie)

Zestawienie operacji

Raport niezakodowanych wizyt

Raport poświadczeń eWUŚ

Kontrola ubezpieczeń - pacjenci nieubezpieczeni

WYDRUKI

Karta informacyjna dla lekarza kierującego

Karta informacyjna pacjenta UE

Karta konsultacyjna

Karta rejestracji

Nadruk na kopertę pacjenta

Naklejki pacjenta

Orzeczenie lekarskie

Skierowanie do poradni specjalistycznej

Skierowanie do szpitala

Skierowanie na badanie

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

Upoważnienie / brak upoważnienia

Wydruk danych pacjenta

Wydruk historii rezerwacji/rejestracji

Wydruk karty statystycznej

Wydruk listy wizyt

Wydruk podsumowania rezerwacji wizyt

Wydruk wizyty

Zaświadczenie lekarskie

Historia choroby

E-USŁUGI

OGÓLNE WYMAGANIA

Moduły e-Usług dla pacjentów (tj. e-Usługi portalu e-Pacjent, część dynamiczna portalu) opublikowane w Internecie mają korzystać z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych), co moduły systemu medycznego HIS i RIS, ale nie mogą łączyć się bezpośrednio do tej bazy, a jedynie poprzez dodatkowy zabezpieczony interfejs komunikacji (np. WebServices) w celu podniesienia bezpieczeństwa bazy danych osobowych i wrażliwych danych medycznych przetwarzanych w systemie HIS/RIS/PACS.

Z racji na podniesienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych medycznych w publicznej sieci Internet, nie akceptowalna jest realizacja wymagań udostępniania pacjentom danych medycznych za pomocą dodatkowej, pośredniej bazy danych bezpośrednio dostępnej z poziomu aplikacji publikowanych w Internecie, do której byłyby kopiowane, a następnie przetwarzane dane osobowe i medyczne, co mogłoby znacząco obniżyć poziom bezpieczeństwa tych danych.

Aplikacje e-Usług dostępne w Internecie dla pacjentów do komunikacji z częścią systemu w intranecie placówki (system HIS/RIS/PACS) mają wykorzystywać zabezpieczony kanał komunikacji (podniesienie bezpieczeństwa Systemu).

Przynajmniej w zakresie e-Usług portalu pacjenta zintegrowanych z częścią medyczną systemu w części białej HIS/RIS/PACS/WEB, skierowanych do pacjentów i udostępnionych w Internecie, musi istnieć możliwość zalogowania się użytkownika do aplikacji e-Usług z użyciem tego samego profilu użytkownika (identyfikator użytkownika, hasło, uprawnienia).

Wszystkie e-Usługi związane są bezpośrednią komunikacją z pozostałymi modułami systemu medycznego (w szczególności związane z ruchem chorych, dokumentacją medyczną) oraz są zarządzane spójnie przez jeden moduł administracyjny dla całego systemu medycznego przynajmniej w zakresie ruchu chorych, zarządzania lekami, dokumentacją medyczną opisową i obrazową, zleceniami medycznymi, grafikami dostępności.

E-PACJENT

E-Pacjent to system zintegrowanych e-usług świadczonych w formie elektronicznej, do których pacjent ma dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu.

E-Pacjent integruje następujące e-usługi:
• E-Rejestracja (m.in. możliwość zarezerwowania terminów na usługi w poradni)
• E-Wyniki (m.in. możliwość udostępniania on-line dokumentacji medycznej pacjentowi, wyników badań, itp.)
• E-Powiadomienia (m.in. moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych)
• E-Konsultacje z pacjentem (m.in. konsultacje pisemne, gromadzone w powiązaniu z rekordem medycznym pacjenta)

System prowadzi dziennik logowań do ePortalu pacjenta.

System posiada funkcjonalność zestawiającą analizy statystyk użycia ePortalu:
- z wyszczególnieniem regionu, z którego logował się użytkownik z graficzną prezentacją na mapie polski, świata,
- graficzny wykres prezentujący trendy używania ePortalu,
- podział na nowych użytkowników i stale odwiedzających ePortal,
- średni czas spędzony w module ePortalu,
- przegląd źródeł odwiedzin (strony WWW, z których został uruchomiony moduł ePortal).

System umożliwia wygenerowanie unikalnego identyfikatora w systemie powiązanego z unikalnym numerem pacjenta w części białej.

System umożliwia dostęp do funkcji ePortalu on-line po wprowadzeniu unikalnego identyfikatora w systemie oraz numeru PESEL, jako domyślnego hasła. Moduł umożliwia także logowanie się z wykorzystaniem samodzielnie zdefiniowanego hasła. System przypomina o konieczności zmiany hasła.

System umożliwia nadanie automatycznych uprawnień dostępu do korzystania z e-Portalu w imieniu danego pacjenta dla innego użytkownika e-Portalu, który jest wskazany w systemie ruchu chorych i wykazie pacjentów systemu medycznego HIS/RIS, jako osoba upoważniona lub opiekun tego pacjenta.

E-Portal korzysta z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych), co system ruchu chorych w intranecie, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy (podniesienie bezpieczeństwa Systemu), a za pomocą zabezpieczonego interfejsu, np. WebServices

Informowanie o braku danych kontaktowych po zalogowaniu się do portalu

Możliwość zgłoszenia skargi/opinii dotyczącej poziomu świadczonych usług

E-REJESTRACJA

Aplikacja umożliwia rezerwację wizyt przez pacjenta metodą zdalną, za pośrednictwem Internetu.

Pacjent korzystając z przygotowanej witryny internetowej może się zalogować, wybrać na podstawie określonych kryteriów interesującą go wizytę lub usługę i zarezerwować ją, na podstawie e-Grafików, które będąc udostępnionymi grafikami w e-Rejestracji są elementem integralnym modułu Grafiki intranetowej części sytemu obsługującego przychodnię dostępnym za pośrednictwem e-Rejestracji w sieci Internet.

Moduł jest zintegrowany z systemem obsługującym przychodnię, w tym modułem grafików i kolejek oczekujących. Informacja o dokonanej rezerwacji trafia do systemu centralnego, gdzie wizyty z e-Rejestracji można odróżnić od pozostałych. Jednocześnie moduł korzysta z definicji tych samych grafików, co system obsługujący przychodnię.

Rezerwacja przez Internet ma taki sam charakter i status jak rezerwacja dokonana bezpośrednio w placówce medycznej.

System umożliwia pacjentowi wyszukanie wolnych terminów wizyt w zależności od jego statusu (w zależności od tego czy jest pacjentem pierwszorazowym czy kontrolnym) oraz kryteriów przyjęć (pilny/stabilny) wg ściśle określonych dla danego statusu kryteriów: nazwisko lekarza, poradni usługi medycznej, daty wizyty.

Po wybraniu określonych kryteriów np.: nazwa poradni lista wyboru dla pozostałych kryteriów zawęża się (np. po wybraniu poradni kardiologicznej i wpisaniu nazwiska lekarza mamy do wyboru terminy wizyt do określonych specjalistów) – dotyczy pacjentów kontynuujących leczenie.

Moduł po wprowadzeniu kryteriów wyświetla listę wszystkich wolnych wizyt spełniających kryteria.

Po wybraniu terminu z listy moduł udostępnia ekran, na którym ostatecznie pacjent potwierdza wszystkie dane.

Rezerwacja on-line dla pacjenta może zostać ograniczona do wybranych poradni.

Moduł umożliwia ograniczenie liczby jednocześnie wprowadzanych przez pacjenta rezerwacji.

Moduł umożliwia zablokowanie możliwości rezerwacji on-line dla pacjenta pierwszorazowego w danej poradni lub danego lekarza oraz gabinetu.

Możliwość określenia procentowej puli grafiku do wykorzystania przez e-Rejestrację.

Wszyscy pacjenci mogą korzystać z tej samej puli dostępnych terminów z uwzględnieniem definiowanego przez administratora procentowego podziału puli grafiku na rezerwacje/rejestracje przez Internet oraz tradycyjne.

Możliwość określenia reguł poprawności rezerwacji wizyt takich jak: blokada rezerwacji wizyty dla tej samej specjalizacji w okresie zdefiniowanym przez użytkownika - blokada przed nieautoryzowaną rezerwacją wizyty- blokada rezerwacji dla pacjenta, który nie zjawił się na 3 kolejnych potwierdzonych wizytach.

Portal umożliwia wskazanie lokalizacji poradni, np.: Google i prezentacji lokalizacji poradni pacjentowi (e-Mapy). Możliwość wskazania przez administratora współrzędnych poradni.

Moduł ma korzystać z tej samej bazy danych (w rozumieniu zbioru danych i modelu danych), co system ruchu chorych w intranecie, ale nie może łączyć się bezpośrednio do tej bazy (podniesienie bezpieczeństwa Systemu).

Aplikacja do komunikacji z systemem i bazą danych w intranecie placówki ma wykorzystywać zabezpieczony kanał komunikacji (podniesienie bezpieczeństwa Systemu).

Wspólny moduł administracyjny z systemem poradni / szpitala.

System umożliwia zdefiniowanie okresu, w jakim pacjent musi potwierdzić zarezerwowaną wizytę – dotyczy pacjentów kontynuujących leczenie w danej poradni lub pacjentów pierwszorazowych zapisujących się do poradni, do których skierowanie nie jest wymagane (np. wizyty zarezerwowane na 7 dni przed terminem muszą być potwierdzone od 4 do 2 dni przed wizytą inaczej rezerwacja jest anulowana).

System umożliwia zdefiniowanie okresu, w jakim pacjent pierwszorazowy musi dokonać rejestracji poprzez dostarczenie oryginału skierowania do poradni (dotyczy poradni, do których konieczne jest skierowanie).Możliwość konfiguracji terminu przypomnienia wizyty przez pacjenta.

Możliwość śledzenia statusu pacjenta na kolejce oczekujących zdefiniowanej w oddziale, poradni, pracowni.

Dla pacjentów przewlekle chorych (i posiadających status pacjenta autoryzowanego) system umożliwia przesłanie on – line „zamówienia” na wystawienie recepty na lek związany z terapią choroby przewlekłej np. w ramach rezerwacji wizyty recepturowej.

Przeglądanie informacji handlowych o planowanych badaniach

E-WYNIKI

Aplikacja umożliwia przeglądanie wyników badań i dostęp do kart wypisowych przez pacjenta metodą zdalną, za pośrednictwem Internetu.

Pacjent korzystając z przygotowanej witryny internetowej może się zalogować, wybrać na podstawie różnych kryteriów (nazwa badania, jednostka wykonująca) interesujące go wyniki, odczytać oraz wydrukować.

Mozliwośc konfiguracji okresu widoczności danego wyniku na liście wyników pacjenta.

Pełna integracja z Elektronicznym Rekordem Medycznym Pacjenta systemu szpitalnego, korzystanie z tego samego źródła danych, wspólnego modułu administracyjnego oraz słowników.

Pacjent ma możliwość załączenia zeskanowanych załączników. Lekarz po stronie systemu medycznego HIS działającego w intranecie może zdecydować, które z załączników dołączyć do dokumentacji medycznej wizyty.

E-POWIADOMIENIA

Moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych (np. termin badania, wizyty, informacje o badaniach profilaktycznych) za pomocą 3 kanałów komunikacji: e-mail, wiadomości systemowe portalu pacjenta dostępne po zalogowaniu do portalu e-Usług, opcjonalnie SMS za pomocą bramki SMS udostępnionej przez Zamawiającego.`

Generowanie wiadomości przypominających pacjentom o wizytach i badaniach.

Wiadomości generowane są w pakietach.

Możliwość konfiguracji formatu treści wiadomości do wysyłki, a w tym użycie parametrów:
- imię pacjenta,
- nazwisko pacjenta,
- numer pacjenta,
- data wizyty (dd-mm-yyyy),
- dzień wizyty (dd),
- miesiąc wizyty (numer w formacie mm lub słownie),
- rok wizyty (yyyy),
- godzina wizyty (HH:mm),
- nazwa krótka usługi.

Możliwość definicji szablonów wiadomości niezależnych dla każdego typu usług/porad.

Możliwość definicji domyślnego szablonu wiadomości dla usług/porad/wizyt.

Obsługa formatu, co najmniej CSV dla pakietu dostarczanego dostawcy bramki SMS.

Możliwość generowania wiadomości tylko dla pacjentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikatów SMS.

Wszystkie wysłane wiadomości są gromadzone w bazie danych systemu wraz z datą wygenerowania i są powiązane z wizytą, usługą, pacjentem, wykorzystanym szablonem wiadomości.

Zabezpieczenie przed ponowną wysyłką tego samego komunikatu.

Możliwość konfiguracji godziny oraz cykli w dniach, w jakich pakiety wiadomości będą generowane do wysyłki.

Moduł komunikacji SMS jest zintegrowany z rejestrem wizyt i pacjentów systemu Ruchu Chorych.

Możliwość konfiguracji maksymalnej długości wiadomości SMS.

Automatyczna weryfikacja i generowanie wiadomości tylko do pacjentów posiadających uzupełniony w systemie numer telefonu komórkowego.

Pacjent może wskazać, jakie kanały komunikacji preferuje w przypadku powiadomień o wizytach, badaniach, zbliżającym się terminie przyjęcia do szpitala wg kolejki oczekujących, informacjach o badaniach profilaktycznych.

E-KONSULTACJE Z PACJENTEM

Moduł umożliwia konsultacje pisemne, gromadzone w powiązaniu z rekordem medycznym pacjenta między lekarzem a pacjentem. Umożliwia zadawanie pytań / zgłaszanie uwag przez pacjentów poprzez wewnętrzny system komunikacji.

W części szpitalnej i poradni użytkownicy korzystają z modułu komunikatora wbudowanego w system do komunikacji z pacjentem.

Wiadomość wysłana z portalu przez zalogowanego pacjenta dostępna będzie poprzez komunikator w systemie HIS dla osoby podanej w konfiguracji funkcjonalności.

Do wiadomości wysłanej przez pacjenta możliwa będzie generacja jednej odpowiedzi (dostępnej następnie do podglądu przez pacjenta na portalu).

Gdy pacjent nie jest zalogowany do aplikacji, system wyśle również e-mail.

ADMINISTRACJA FUNKCJAMI PORTALU E-PACJENT

Wspólny moduł administracyjny dla portalu e-Pacjent oraz systemu HIS umożliwia administrację funkcjami e-Pacjent oraz wspólnymi słownikami.

Minimalny zakres funkcjonalności administracyjnych to:

W nagłówku portalu może zostać umieszczone logo jednostki medycznej.

Moduł administracyjny umożliwia administratorowi na definiowanie przynajmniej następujących parametrów e-usług e-Portalu pacjenta:

Umożliwia konfigurację szablonu wiadomości, jakie System będzie automatycznie wysyłał do pacjentów: przypomnienia o wizycie, przypomnienie o potwierdzeniu wizyty, anulowanie niepotwierdzonej wizyty

Umożliwia wskazanie E-mail: adres serwera i parametry SMTP (serwer poczty wychodzącej).

Czas generowania wiadomości: w momencie wykonania akcji w Systemie lub wyrażenie cron.

Aplikacja umożliwia zawężenie listy poradni, w których pacjent może zarezerwować wizytę on-line. Listę wybranych poradni definiuje się w module administracyjnym. Nieustawienie tej opcji skutkuje tym, że pacjent ma możliwość rezerwacji wizyty w dowolnej poradni szpitala, o ile istnieją na niej grafiki lekarzy.

Umożliwia oznaczenie lekarza, jako „niewidocznego z poziomu e-Rejestracji”. W tym celu będzie można wybrać lekarza ze słownika i ewentualnie kolejną osobę, tworząc listę

Maksymalna liczba otwartych rezerwacji - Określa maksymalną liczbę otwartych rezerwacji na pacjenta.

Możliwość rezerwacji pacjentów pierwszorazowych - W przypadku włączenia opcji pacjent będzie mógł zarezerwować wizytę w dowolnej poradni.

Potwierdzanie wizyty - Opcja pozwala na zdefiniowanie czasu przeznaczonego na potwierdzenie wizyty przez pacjenta-(np. pomiędzy 10 do 3 dni przed wizytą), a w tym:
• Początek okresu potwierdzenia- liczba dni przed wizytą. Wtedy wysyłany jest komunikat z prośbą o potwierdzenie wizyty.
• Liczba dni na potwierdzenie wizyty: Dzień przed końcem okresu potwierdzania wysyłana jest kolejna wiadomość o konieczności potwierdzenia wizyty. Jeśli wizyta nie zostanie potwierdzona w określonym czasie, system anuluje ją automatycznie.

Przypomnienie o wizycie - Opcja określa na ile dni przed wizytą ma zostać wysłane pacjentowi przypomnienie o wizycie.

Procentowa pula wizyt dla e-rejestracji - Opcja umożliwia zdefiniowanie procentowej puli rezerwacji wizyt na dany dzień, na danego lekarza w danym gabinecie. Za każdym razem, gdy pacjent wyszukuje wizytę, sprawdzane ma być czy danego dnia, dla danej poradni i lekarza przekroczony został procentowo podany limit wizyt przewidzianych dla rezerwacji internetowych. Przykładowo, jeśli dla parametru 20% mechanizm grafików wspólny dla systemu HIS i eRejestracji obliczy, że danego dnia jest zarezerwowanych internetowo 21% wizyt, to na ekranie wyszukiwania w eRejestracji, pacjent nie będzie mógł zarezerwować wizyty danego dnia przez Internet.

Maksymalna ilość prób logowania - Po wprowadzeniu liczby prób, włączone zostanie ograniczenie na liczbę nieudanych prób logowania. Po wykorzystaniu wszystkich prób, dostęp do konta zostanie zablokowany na czas określony w opcji „Czas blokady konta”

Czas blokady konta - Opcja pozwala na określenie czasu (w minutach), na jaki konto pacjenta zostanie zablokowane, po tym jak wykorzysta limit nieudanych prób logowania.

Adres internetowy do powiadomień - Opcja określa widziany adres e-mail w powiadomieniach wysyłanych pacjentowi.

Liczba minimalnych dni przed rezerwacją wizyty - Opcja określa liczbę dni przed terminem wizyty, kiedy pacjent nie może zarezerwować wizyty. Np.
- Wartość 0 oznacza, że pacjent może zarezerwować wizytę w dniu, kiedy ów wizyta ma się odbyć.
- Wartość 1 oznacza, że pacjent wizytę na dzień np. 3 maja może zarezerwować najpóźniej w dniu 2 maja.
- Wartość 2 oznacza, że pacjent wizytę na dzień np. 3 maja może zarezerwować najpóźniej w dniu 1 maja itd.

Położenie poradni w google maps - Opcja określająca czy będzie możliwość podejrzenia położenia jednostek organizacyjnych w Google Maps.

Ilość nieobecności, po której następuje blokada użytkownika - Opcja określa maksymalną liczbę kolejnych nieobecności pacjenta na wizytach, po których blokowana jest możliwość rezerwacji. Możliwość odblokowania użytkownika przez administratora

Limit e-rezerwacji na poradnię -Opcja określa maksymalną ilość oczekujących rezerwacji pacjenta na poradnię. Pacjent nie może zarezerwować na daną poradnię więcej niż X terminów. Brak ustawienia skutkuje brakiem limitów.

Mail do opiekuna eRejestracji - Adres e-mail do administratora systemu po stronie szpitala, odpowiedzialnego za kontakt mailowy z pacjentami

System udostępnia możliwość podglądu i wydruku badań pacjenta dopiero po odbytej wizycie. Dostępność (dni) wyników badań - Opcja określa okres (w dniach), przez jaki wyniki badania będą dostępne do podglądu przez pacjenta poprzez Portal pacjenta. Po dokonaniu pierwszego wydruku badania obowiązuje czas określony w opcji „Dostępność (dni) wyników badań po dokonaniu pierwszego wydruku wyników przez pacjenta”.

Dostępność (dni) wyników badań po dokonaniu pierwszego wydruku wyników przez pacjenta - Opcja określa okres (w dniach), przez jaki wyniki badania będą dostępne do podglądu przez pacjenta poprzez ePortal, po dokonaniu pierwszego wydruku wyników

Rezerwacje kolejkowe - Opcja określa czy użytkownik będzie miał możliwość przeglądania swoich danych odnośnie rezerwacji kolejkowych (np. przyczyny przesunięcia wizyty).

E-mail rzecznika praw pacjenta
E-mail do pytań od pacjentów

Informacje marketingowe – włączanie lub wyłączanie funkcji wysyłki informacji marketingowych do użytkowników e-Portalu pacjenta.

BEZPIECZEŃSTWO I KONFIGURACJA E-PACJENT

Serwer WWW powinien być udostępniony (chroniony) za dodatkowym serwerem proxy.

ePortal będzie wyposażony w certyfikat SSL. Będzie posiadał odpowiednią nazwę domenową.

Kluczowym elementem w infrastrukturze obsługującej ePortal jest certyfikat SSL. Umieszczony jest on na serwerze dostępowym do aplikacji. Zapewnia on bezpieczną, zaszyfrowaną komunikację przez sieć między stacją kliencką a serwerem.
Infrastruktura klucza publicznego przewiduje, iż certyfikat taki jest wystawiany przez zaufany urząd certyfikacji (CA). Zamawiający zapewni Wykonawcy do instalacji wymagany certyfikat.

Drugim ważnym aspektem jest odpowiednia nazwa domenowa. Jest ona umieszczona w certyfikacie (pole Common Name) i tylko zgodność tej nazwy z adresem wpisywanym w przeglądarce nie spowoduje komunikatu ostrzegającego w przeglądarce. Nazwa domenowa portalu - *……………..pl

Dostarczony certyfikat będzie pochodził od uzgodnionych z Wykonawcą dostawców, minimum: GeoTrust (min. QuickSSL Premium) lub Thawte (min. SSL 123) Będzie posiadał okres ważności certyfikatu minimum 5 lat

Pole certyfikatu Common Name będzie takie samo jak nazwa subdomeny np. e-rejestracja…………………….pl.

Zamawiający utworzy adres poczty elektronicznej (e-mail) do powiadomień przekazywanych z usługi e-Rejestracja.

Zamawiający przeznaczy minimalne łącze internetowe, z co najmniej jednym, statycznym adresem publicznym o przepustowości, co najmniej 2Mbps dla e-Portalu pacjenta.

ePortal pacjenta będzie zainstalowany na dedykowanej do tego celu maszynie, na który przeznaczone zostanie przynajmniej 1GB pamięci, 40GB przestrzeni dyskowej, 2 rdzenie CPU

CMS - PORTAL WWW

Portal WWW musi być oparty na systemie zarządzania treścią CMS (ang. Content Management System). Będzie służył, jako część statyczna do publikowania treści informacyjnych oraz publikowania dostępu do aplikacji e-Usług w Internecie.

CMS musi działać w środowisku Linux/UNIX z serwerem HTTP oraz bazą danych SQL.

CMS musi generować kod źródłowy strony o następujących wymaganiach:
zgodność ze specyfikacją W3C XHTML 1.0 (lub nowszy), poprawne wyświetlanie strony w następujących przeglądarkach: Internet Explorer 7.0 i nowsze, Opera 10 i nowsze, Firefox 5.0 i nowsze, witryna powinna być poprawnie wyświetlana na urządzeniach mobilnych

Niedozwolone jest użycie technologii Flash do prezentacji menu i treści strony

Administrator portalu musi mieć możliwość definiowania hierarchicznego menu służącego do nawigacji a w szczególności przynajmniej 10 kategorii głównych oraz minimum dwóch poziomów po 5 kategorii podrzędnych

Administrator portalu musi mieć możliwość definiowania użytkowników z określeniem uprawnień dotyczących redagowania treści w następującym zakresie:
tworzenie nowych artykułów,
modyfikacja istniejących artykułów,
usuwanie artykułów,
publikacji artykułów

System musi posiadać dedykowany moduł zarządzania repozytorium plików dostępnych dla treści portalu na serwerze np. pliki graficzne, dokumenty itp.; moduł musi umożliwiać:
przechowywanie plików w dedykowanym katalogu na serwerze,
tworzenie wirtualnych katalogów w celu organizacji plików,
przenoszenie plików pomiędzy wirtualnymi katalogami nie zmieniające dowiązań w istniejących artykułach,
dodawanie plików do wskazanego katalogu wirtualnego,
przeglądanie plików we wskazanym katalogu wirtualnym,
usuwanie plików powoduje przesunięcie ich do dedykowanego wirtualnego katalogu (kosz),
dostęp do kosza posiada wyłącznie administrator, usunięcie pliku z kosza powoduje usunięcie pliku fizycznie z dysku

Publikacja treści strony musi być realizowana przy pomocy dedykowanego panelu redakcyjnego, do którego dostęp jest możliwy po zalogowaniu zgodnie z uprawnieniami

Panel redakcyjny musi umożliwiać:
utworzenie nowego artykułu w dowolnym miejscu w hierarchii menu,
przeniesienie dowolnego istniejącego artykułu w dowolne miejsce w hierarchii menu,
edycję/modyfikację dowolnego istniejącego artykułu

Narzędzie przeznaczone do redagowania i publikacji artykułów musi umożliwiać edycję treści bez znajomości kodu (X)HTML (i pokrewnych) przy użyciu osadzonego edytora z uwzględnieniem formatowania dowolnego fragmentu tekstu w następującym zakresie:
ustalanie rozmiaru czcionki,
ustalanie atrybutów czcionki (pogrubienie, pochylenie, podkreślenie),
określanie koloru tekstu,
pozycjonowanie tekstu (do lewej, do prawej, centralnie, wyjustowany),
tworzenie list numerowanych,
tworzenie list wypunktowanych,
tworzenie i modyfikowanie tabel, określanie ich właściwości takich jak np. grubość ramki, kolor tła komórki, justowanie zawartości, itp.
umieszczanie w tekście grafiki poprzez wybranie jej z repozytorium,
umieszczanie w tekście plików graficznych i multimedialnych przy użyciu adresu URL (dostępne tylko dla moderatorów i administratorów),
umieszczanie w tekście odnośnika do dokumentu poprzez wybranie dokumentu z repozytorium,
umieszczanie odnośników w formacie adresu URL (automatycznie konwertowanego na link aktywny),

CMS musi zawierać narzędzie umożliwiające definiowanie formularzy kontaktowych dla odbiorców strony przy uwzględnieniu następujących wymagań:
administrator musi mieć możliwość zdefiniowania min. 5 różnych formularzy kontaktowych,
dla każdego formularza niezależnie określeniu podlega ilość i rodzaju pól formularza,
dla każdego formularza definiowany jest adres e-mail, na który zostaną wysłane dane z formularza,
każdy formularz może być dowiązany do dowolnej pozycji w hierarchii menu.

Moduł stanowić będzie WebCMS całej witryny placówki z kanałami RSS, zintegrowany z e-Usługami (publikacja e-Usług), na którym można będzie zamieszczać dodatkowe materiały informacyjne o świadczonych usługach, strukturze placówek, itp.

UWAGI OGÓLNE

Swobodne przejście pomiędzy modułami bez konieczności wylogowywania

Pełna integracja i migracja danych przychodni specjalistycznej z systemem/systemami obsługującym SPCSK obecnie i w przyszłości takich jak:

- kliniki i pracownie diagnostyczno zabiegowe

- laboratorium

- apteka


- zakłady diagnostyki obrazowej

- zakład patomorfologii

- zakład mikrobiologii

- zakład medycyny nuklearnej

- działy rozliczeń z NFZ

- dział współpracy z NFZPrzeniesienie pełnej bazy danych przychodni specjalistycznej z obecnie funkcjonującego systemu z jednoczesnym zsynchronizowaniem z systemem/systemami obsługującym szpital SPCSK, obejmujące migrację pełnej posiadanej bazy danych ze szczególnym uwzględnieniem zachowania historii i chronologii utworzonych wpisów (takich jak: historia udzielanych i zaplanowanych świadczeń, dane osobowe i teleadresowe pacjentów oraz personelu uczestniczącego w udzielaniu świadczeń, zapisy w kolejce oczekujących z zachowaniem ciągłości wpisów niezależnie od systemu, jaki był i jest stosowany zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ, pełne dane dotyczące wprowadzonych skierowań, uprawnień pacjentów, dokumentów potwierdzających te uprawnienia.

Dostawca oprogramowania jest zobowiązany do systematycznego aktualizowania programu zgodnie z wymogami MZ oraz NFZ mając na uwadze aktualne akty prawne regulujące organizację i działalność sektora usług medycznych.

Konfiguracja oprogramowania (wszystkich zakupionych modułów) do potrzeb SPCSK.

Systematyczna aktualizacja filtrów używanych do tworzenia i generowania raportów zgodnie z potrzebami SPCSK.

Dostawca oprogramowania przed wdrożeniem programu zobowiązany jest do przeszkolenia wszystkich użytkowników programu odpowiednio do ich stanowisk w SPCSK.

Dostawca oprogramowania w trakcie wdrażania programu zobowiązany jest do tzw „asysty” tj obecności szkoleniowców w placówce.

Dostawca oprogramowania zapewnia możliwość szkoleń grupowych (maksymalnie 10 osób) lub indywidualnych w zależności od potrzeb.

Szkolenia odbywają się stacjonarnie w SPCSK lub zdalnie za pomocą wideokonferencji (w przypadku aktualizacji systemu lub wdrażania nowych modułów).Dostawca oprogramowania zapewnia możliwość pobierania z systemu materiałów szkoleniowych aktualizowanych na bieżąco dedykowanych dla pacjentów oraz użytkowników Systemu – w postaci podręcznika „krok po kroku” w formie graficznej, tekstowej lub filmowej.

Możliwość wydruku wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej pacjenta leczonego w poradni.

Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje).

Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie.System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu. W szczególności powinien on weryfikować poprawność na poziomie wprowadzania opisów, zwłaszcza, gdy przez użytkownika nie jest wykorzystywany tekst standardowy.

Dostawca zapewni dostęp do strony WWW na której umieszczane będą wszystkie aktualne instrukcje Systemu Informatycznego.

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
str.


Pobieranie 447.25 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna