Ratownictwo medyczne studia I stopnia studia niestacjonarne nabór 2013 Droga studentko, drogi studenciePobieranie 72.43 Kb.
Data18.02.2018
Rozmiar72.43 Kb.
RATOWNICTWO MEDYCZNE

studia I stopnia

studia niestacjonarne

nabór 2013
Droga studentko, drogi studencie,
egzamin dyplomowy odbywa się w formie ustnej. Na egzaminie dyplomowym zadane zostaną 3 pytania:

- 1 pytanie od recenzenta, które dotyczy prezentowanego tematu/zagadnienia pracy dyplomowej;

- 1 wylosowane pytanie z puli treści kształcenia kierunkowego (zawodowego);

- 1wylosowane pytanie z puli treści ogólnych (treści nauk społecznych i ogólnomedycznych).
Egzamin dyplomowy odbywaj się przed komisją 3-osobową (przewodniczący komisji, promotor pracy, recenzent pracy).
Przypominam, że warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie wszystkich zaliczeń i egzaminów, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, uzyskanie odpowiedniego wskaźnika w systemie anty-plagiatowym oraz dostarczenie uzupełnionej karty odejścia studenta (kwestie organizacyjno-finansowe).
Poniżej zestawione są zagadnienia z danego obszaru kształcenia, na bazie których zostaną sformułowane pytania w czasie egzaminu dyplomowego.
Zagadnienia na egzamin dyplomowy
TREŚCI KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO - ZAWODOWEGO
(PIERWSZA POMOC, KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC, MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, MEDYCYNA RATUNKOWA, MEDYCYNA KATASTROF, INTENSYWNA TERAPIA, METODYKA NAUCZANIA PIERWSZJE POMOCY I KWALIFIKOWAJE PIERWSZEJ POMOCY)


 1. Wyjaśnij pojęcia: pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe oraz wykaż różnice między nimi

 2. Omów aspekt prawny wykonywania zawodu Ratownika Medycznego

 3. Przedstaw organizację systemu ratownictwa medycznego w Polsce

 4. Omów zadania i wyposażenie różnych rodzajów zespołów ratownictwa medycznego w Polsce

 5. Omów zadania i organizację szpitalnego oddziału ratunkowego w Polsce

 6. Omów dokumentację medyczną w ratownictwie medycznym w Polsce

 7. Omów profilaktykę zakażeń w pracy ratownika medycznego. Aseptyka i antyseptyka

 8. Wymień medyczne czynności ratunkowe, które może wykonać samodzielnie, a także wskazuje te rodzaje czynności, które może wykonywać pod bezpośrednim nadzorem lekarza (wg obowiązującego rozporządzenie MZ)

 9. Przedstaw schemat badania pacjenta po urazie w ITLS

 10. Śmierć – rodzaje, objawy, proces umierania i jego cechy charakterystyczne (śmierci mózgu, śmierć klinicznej i śmierć biologicznej)

 11. Przedstaw algorytm podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (wg obowiązujących wytycznych) u dorosłych

 12. Przedstaw algorytm podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (wg obowiązujących wytycznych) u dzieci i niemowląt

 13. Przedstaw algorytm podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (wg obowiązujących wytycznych) u noworodków

 14. Wymień i omów odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia (rozpoznanie, medyczne czynności ratunkowe)

 15. Omów zasady i techniki bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych (manewr ręczny, rurka UG, rurka nosowo-gardłowa, maska krtaniowa, rurka krtaniowa, intubacja dotchawicza przez usta)

 16. Omów ostrą niewydolność oddechowa (przyczyny, patogeneza, rozpoznanie i postępowanie ratunkowe)

 17. Omów techniki prowadzenia tlenoterapii

 18. Omów zakresy fizjologicznych wskazań podstawowych parametrów życiowych: liczba oddechów w spoczynku u zdrowej osoby dorosłej, saturacja, końcowo-wydechowe stężenie dwutlenku węgla, tętno, ciśnienie tętnicze krwi, nawrót kapilarny, glikemia

 19. Wyjaśnij pojęcia: tachypnoe, bradypnoe, tachykardia, bradykardia, hipoglikemia, hiperglikemia, tlenoterapia czynna, tlenoterapia bierna, kapnometria, nawrót kapilarny, anizokoria, diureza, wstrząs, hipowolemia, anafilaksja, sfingomanometria, defibrylacja, skale oceny świadomości (AVPU, GCS), sinica centralna, sinica obwodowa, tony serca, orientacja allo- autopsychiczna, wstrząs, cecha w EKG, przesuw w EKG, załamki w EKG, odcinki w EKG, odstępy w EKG, zespół QRS w EKG, linia izoelektryczna w EKG, hipotermia

 20. Przedstaw schemat badania fizykalnego oparty o model ABCDE stosowany w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

 21. Omów zasady bandażowania

 22. Omów cel, wskazania, p/wskazania do cewnikowania pęcherza moczowego.

 23. Omów istotę, cele oraz zasady wykonywania wstrzyknięcia śródskórnego, podskórnego, domięśniowego

 24. Wymień obowiązujące zasady przy przechowywaniu, przygotowaniu i podawaniu leków

 25. Omów zasady prowadzenia płynoterapii

 26. Omów przyczyny, objawy, zasady postępowania w przypadku krwotoku zewnętrznego i wewnętrznego

 27. Omów wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie następujących leków: epinefryna, atropina, amiodaron, lignokaina, magnez, salbutamol, hydrokortyzon, klemastyna, diazepam, klonazepam, glukoza 20%, glukagon.

 28. Omów fazy akcji ratunkowej

 29. Omów zasady segregacji w medycynie katastrof na podstawie znanych i obowiązujących systemów segregacji

 30. Omów wykrywanie skażeń chemicznych i promieniotwórczych oraz medyczne czynności ratunkowe podczas tych zdarzeń

 31. Omów objawy i przyczyny tężyczki oraz postępowanie ratownicze

 32. Omów niewydolność krążenia (przyczyny, patogeneza, rozpoznanie i postępowanie ratunkowe)

 33. Omów zaburzenia zakrzepowo-zatorowe oraz zatorowość płucną

 34. Omów zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej (przyczyny, patogeneza, rozpoznanie i postępowanie ratunkowe)

 35. Omów odmę wentylową (definicja, rozpoznanie, wskazania do jej odbarczenia i drenażu)

 36. Omów problematykę oparzeń (podział, postępowanie ratownicze, powikłania)

 37. Omów śpiączki metaboliczne (przyczyny, patogeneza, rozpoznanie i postępowanie ratunkowe)

 38. Omów obrażenia kręgosłupa oraz przedstaw działanie ratownicze w tym przypadku

 39. Omów możliwe obrażenia miednicy oraz możliwe powikłania

 40. Omów znieczulenie ogólne (rodzaje, na czym polega przygotowanie stanowiska do znieczulenia ogólnego, wykorzystywane leki, przygotowanie pacjenta do znieczulenia ogólnego, wizyta przedoperacyjna, premedykacja)

 41. Omów respiratoterapię

 42. Omów obrzęk mózgu - leczenie w fazie przedszpitalnej i w warunkach SOR-u

 43. Omów elementy opieki nad dawcą narządów w oddziale intensywnej terapii

 44. Wyjaśnij pojęcia: sedacja, analgezja, miorelaksacja

 45. Omów nauczanie pierwszej pomocy wg „metody 4 kroków” oraz oceń jej przydatność


TREŚCI OGÓLNE – NAUKI SPOŁECZNE I OGÓLNOMEDYCZNE

(CHIRURGIA, CHOROBY WEWNĘTRZNE, PEDIATRIA, TOKSYKOLOGIA, FARMAKOLOGIA, NEUROLOGIA, PSYCHIATRIA, TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU, GINEKOLOGIA i POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE)


 1. Omów powikłania nadciśnienia tętniczego

 2. Omów metody niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia tętniczego

 3. Wymień objawy i opisz diagnostykę choroby refluksowej

 4. Omów diagnostykę i leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy

 5. Omów ostry zespół wieńcowy – objawy, diagnostyka, postępowanie terapeutyczne

 6. Omów migotanie przedsionków – omów etiologię i zasady leczenia

 7. Omów zachłystowe zapalenie płuc

 8. Omów powikłania grypy

 9. Omów nowotwór nerki – diagnostyka i leczenie

 10. Omów ostrą niewydolność nerek (przyczyny, patogeneza, rozpoznanie i postępowanie terapeutyczne)

 11. Wymień i omów choroby odtytoniowe

 12. Omów POChP – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

 13. Wymień i omów alergie pokarmowe u dorosłych

 14. Uzasadnij: Otyłość – choroba cywilizacyjna XXI wieku

 15. Cukrzyca typ 2 – omów objawy, przyczyny i leczenie

 16. Omów zasady postępowania terapeutycznego w stanie astmatycznym

 17. Omów zawał serca – przyczyny, objawy, diagnostyka

 18. Omów etiologię i objawy niewydolności serca

 19. Proszę wymienić i scharakteryzować niezbędne elementy procesu przygotowania pacjenta do operacji

 20. Na czym polega psychologiczne przygotowanie chorego do operacji ?

 21. Proszę wymienić poszczególne rodzaje urazów

 22. Jakie są różnice pomiędzy raną ciętą a raną szarpaną i jakie są zasady postępowania w zaopatrywaniu ran ?

 23. Proszę opisać poszczególne etapy gojenia się ran

 24. Na czym polega pierwsza pomoc w przypadku pacjenta z raną i co należy brać pod uwagę ?

 25. Proszę podać definicję wstrząsu i jego przyczyny

 26. Proszę podać najczęstsze przyczyny wstrząsu

 27. Proszę wymienić najczęstsze zakażenia miejscowe, wymagające leczenia chirurgicznego

 28. Omów diagnostykę różnicowa ostrych stanów chirurgicznych

 29. Proszę rozwinąć pojęcie „ostry brzuch”

 30. Jakie są objawy ostrego zapalenia otrzewnej ?

 31. Jakie mogą być najczęstsze przyczyny ostrego zapalenia otrzewnej ?

 32. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego – objawy, rozpoznanie i sposoby leczenia

 33. Niedrożność jelit – definicja, rodzaje, objawy

 34. Kamica pęcherzyka żółciowego – etiologia, objawy, diagnostyka

 35. Omów skalę APGAR

 36. Omów algorytm odbierania porodu w warunkach przedszpitalnych

 37. Omów najczęstsze choroby infekcyjne u małych dzieci

 38. Zróżnicuj i omów postępowanie w śpiącze hipo- i hiperglikemicznej u dziecka

 39. Wymień i omów najczęstsze przyczyny drgawek u dzieci

 40. Omów różnicowanie wysypki ospowej z odrową i różyczką

 41. Omów zespół nagłej śmierci niemowlęcia (SIDS) (etiologia, obraz kliniczny, rozpoznanie różnicowe, ocena kliniczna, postępowanie)

 42. Omów odtrutki farmakologiczne stosowane w ostrych zatruciach

 43. Omów elementy badania neurologicznego

 44. Omów możliwe obrażenia mózgowo-czaszkowe (objawy, postępowanie, powikłania)

 45. Omów objawy, rozpoznanie, postępowanie ratownicze oraz możliwe powikłania w przypadku urazów kończyn


Pobieranie 72.43 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna