Rady miejskiej ostrowa wielkopolskiegoPobieranie 17.82 Kb.
Data16.02.2018
Rozmiar17.82 Kb.UCHWAŁA NR XXVI/308/2016

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wielkopolskim oraz nadania jej statutu.

Na podstawie: art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wielkopolskim, zwaną dalej "Centrum", będącą jednostką obsługującą.

2. Centrum będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

3. Siedzibą Centrum jest miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 2. Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są:


 1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim;

 2. Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim;

 3. Szkoła Podstawowa nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim;

 4. Szkoła Podstawowa nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim;

 5. Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim;

 6. Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim;

 7. Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim;

 8. Przedszkole nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim;

 9. Przedszkole nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim;

 10. Przedszkole nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim;

 11. Przedszkole nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim;

 12. Przedszkole nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim;

 13. Przedszkole nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim;

 14. Przedszkole nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim;

 15. Przedszkole nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim;

 16. Przedszkole nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim;

 17. Przedszkole nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim;

 18. Przedszkole nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim;

 19. Przedszkole nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim;

 20. Przedszkole nr 16 w Ostrowie Wielkopolskim;

 21. Przedszkole nr 17 w Ostrowie Wielkopolskim.  1. § 3. Centrum od dnia 1 stycznia 2017 roku zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną polegającą na:

 1. prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników jednostek obsługiwanych;

 2. prowadzeniu rachunkowości jednostek obsługiwanych;

 3. sprawozdawczości finansowej, budżetowej z operacji finansowej i statystycznej jednostek obsługiwanych;

 4. prowadzeniu spraw związanych z zamówieniami publicznymi w jednostkach obsługiwanych;

 5. prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami finansowymi;

 6. obsłudze prawnej obsługiwanych jednostek.


§ 4. Zakres obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi został określony w statucie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskie/ ... /

Jarosław Lisiecki
Pobieranie 17.82 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna