Rada ministróW


Nietrzeźwość w miejscach publicznychPobieranie 1.65 Mb.
Strona12/15
Data29.10.2017
Rozmiar1.65 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

6.2 Nietrzeźwość w miejscach publicznych

Z danych uzyskanych z ankiety PARPA-G1 wynika, że w 2010 r., cofnięto 948 zezwoleń na sprzedaż alkoholu (łącznie we wszystkich miejscach sprzedaży), co stanowi znaczny spadek w porównaniu z rokiem 2009, w którym odebrano 1.289 zezwoleń.

Jednym z powodów odebrania zezwolenia było zakłócanie porządku publicznego przez osoby konsumujące alkohol. Z tego powodu cofnięto 42 zezwolenia (174 w 2009 r.).

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, iż w 2010 r. w izbach wytrzeźwień umieszczono 200.354 osoby, w tym 184.125 mężczyzn i 15.254 kobiet. Odrębną grupę stanowili nieletni w liczbie 1.660 osób.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, iż w celu wytrzeźwienia doprowadzono do pomieszczeń policyjnych 84.933 osoby nietrzeźwe. W tej grupie było 4.860 kobiet i 403 osoby nieletnie.

Według danych PARPA-G1, w celu wytrzeźwienia, do placówek innych niż izba wytrzeźwień utworzonych na terenie gminy, skierowano łącznie 46.338 osób, w tym 43.060 mężczyzn i 3.654 kobiety oraz 297 osób nieletnich.

Z informacji Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że nastąpiła znaczna poprawa dyscypliny żołnierzy popełniających przestępstwa i wykroczenia pod wpływem alkoholu. Odnotowano spadek tych przestępstw na poziomie 75,4%, w porównaniu do roku ubiegłego. W kategorii wykroczeń wskaźnik ten zmniejszył się o 78,8%. Naruszenia prawa związane z alkoholem, polegające na spożywaniu napojów alkoholowych na terenie zarządzanym przez wojsko, stanowiły prawie połowę wszystkich wykroczeń związanych
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.

6.3 Przestępstwa i wykroczenia związane z alkoholem

Przestępstwa i wykroczenia związane z alkoholem, w tym naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, są ściśle monitorowane i podlegają policyjnej statystyce. Gromadzone przez Komendę Główną Policji dane liczbowe, ukazujące problematykę alkoholową, są podstawą różnego rodzaju analiz, budowanych w obszarze strategii zaradczych.

W 2010 r. policjanci dokonali łącznie 306 200 kontroli osób podejrzanych
o przestępstwa24), w których badany jest stan trzeźwości. Takiemu badaniu poddano 231.814 z nich, z czego 185.335 było nietrzeźwych. Stanowiło to 60,5% ogółu podejrzanych (62,6% w 2009 roku) co oznacza w porównaniu z rokiem ubiegłym spadek o 2,1%.

Policyjne dane statystyczne wyraźnie pokazują wpływ alkoholu na stopień przestępczości. W omawianych powyżej kategoriach przestępstw zarejestrowano następujące zależności: 1. zabójstwo – spośród dorosłych podejrzanych poddanych badaniu na stan trzeźwości, osoby nietrzeźwe stanowiły 77%, a w roku poprzednim 80,2%. Oznacza to spadek
  o 3,2%. W przypadku osób nieletnich zaobserwowano znaczny wzrost w udziale nietrzeźwych nieletnich, gdyż stanowili oni 42,9%, zaś w 2009 r. było ich 27,3%. Jest to wzrost o 15,6% w stosunku do roku poprzedniego;

 2. uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała) – spośród podejrzanych poddanych badaniu na stan trzeźwości, nietrzeźwe osoby dorosłe stanowiły 63,3%.
  W porównaniu do roku ubiegłego zaobserwowano wzrost o 1,8%. Natomiast wśród nieletnich podejrzanych nietrzeźwych było 6,2%, co w porównaniu z rokiem
  ubiegłym rokiem oznacza spadek o 1,3%;

 3. udział w bójce lub pobiciu – spośród podejrzanych poddanych badaniu na stan trzeźwości, nietrzeźwe osoby dorosłe stanowiły 75,6%. To oznacza, że nastąpił wzrost o 0,2%. W kategorii nieletnich zaobserwowano spadek osób nietrzeźwych o 0,9%
  w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdział VII – Szkody ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu

Nadużywanie alkoholu nieodłącznie wiąże się z wieloma wymiernymi


i niewymiernymi kosztami społecznymi. Szacuje się25), że koszt wymierny nadużywania alkoholu, który poniosło społeczeństwo Unii Europejskiej w 2003 r., to około 125 mld euro, co odpowiada 1,3% produktu narodowego brutto. Na kwotę tę składają się m.in.: opieka zdrowotna, leczenie i prewencja, przestępczość, wypadki drogowe, nieobecność w pracy, obniżona wydajność, bezrobocie, przedwczesna umieralność.

7.1 Główny Inspektorat Pracy

Dane za rok 2010, przekazane przez Główny Inspektorat Pracy, zostały zamieszczone w poniższej tabeli.:
Liczba wypadków

Liczba wypadków zbiorowych

Ogółem

poszkodowani w wypadkach

Ogółem

poszkodowani w wypadkach

śmiertelnych

ciężkich

śmiertelnych

ciężkich

95

39

33

1

0

2

Tabela 13. Wypadki przy pracy spowodowane przez osoby będące pod wpływem alkoholu26) i innych substancji psychoaktywnych:

Największą liczbę wypadków odnotowano w województwach: śląskim – 18, mazowieckim – 10 i warmińsko-mazurskim – 9.

Spośród wszystkich wypadków przy pracy, wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu stanowiły 4,5%. W 2009 r. była to wartość 5,4% ogółu wypadków. Od kilku lat obserwuje się sukcesywny spadek wypadków przy pracy, których przyczyną jest alkohol.

7.2 Szkolenia pracownicze
7.2.1 Działania samorządów gminnych i samorządów wojewódzkich

Dane PARPA-G1 pokazują, że w 2010 r. w 28 gminach w Polsce (20 w 2009 r.) zorganizowano profilaktyczne programy pracownicze.

Z informacji uzyskanych od samorządów województw wynika, że w 2010 r. zarządy województw nie inicjowały specjalistycznych form oddziaływań związanych
z problemem alkoholowym na terenie zakładów pracy. Ta sama sytuacja miała miejsce
w roku poprzednim.

7.2.2 Działania instytucji i urzędów centralnych

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach podnoszenia kompetencji pracowników, w zakładach opieki zdrowotnej organizowano warsztaty psychologiczne dla funkcjonariuszy (w tym kadry kierowniczej), mające na celu nabycie umiejętności i wiedzy z obszaru pomocy osobom z problemem alkoholowym m.in. dotyczących skutecznej interwencji wobec osób nadużywających alkoholu. Łącznie w 2010 r. na terenie całego kraju zorganizowano 5 konferencji, w których uczestniczyły 153 osoby (w tym 145 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej).

W 2010 r. Policja po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską kampanię pt. „Zachowaj trzeźwy umysł”, której pomysłodawcą i inicjatorem było Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacja Zachowaj Trzeźwy Umysł.
Ministerstwo Obrony Narodowej podejmowało aktywności o charakterze systemowym, umacniające funkcjonowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Skierowane one były do żołnierzy zawodowych oraz kontraktowych.

Kontynuowano realizację programu profilaktycznego pt. „Korekta”, opracowanego wspólnie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnikami byli przedstawiciele kadry oficerskiej i podoficerskiej oraz psychologowie zaangażowani w wyszkolenie żołnierzy.Rozdział VIII - Działania edukacyjne w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Jednym z elementów polskiego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są działania edukacyjne. Wspierają one inne narzędzia, m.in.: interwencyjne, diagnostyczne i terapeutyczne, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak


i ogólnopolskim. Głównymi celami działań edukacyjnych są:

 1. zwiększanie rzetelnej wiedzy o alkoholu, jego wpływie na człowieka i konsekwencji (nad)używania;

 2. budowanie właściwych postaw wobec picia alkoholu i problemów wynikających z jego nadużywania;

 3. rozbijanie mitów i stereotypów związanych z alkoholem;

 4. przekazanie informacji o dostępnych miejscach i formach pomocy.

Dane z badań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych27) potwierdzają skuteczność kampanii i działań edukacyjnych: 1. wśród wielu problemów społecznych poddanych osądowi pod kątem ich ważności, na pierwszym miejscu zarówno na poziomie kraju, jak i lokalnym, w opinii badanych znajduje się alkoholizm i nadużywanie alkoholu. Znaczenie tego problemu w ostatnich latach istotnie wzrosło. Może to świadczyć zarówno o obiektywnym wzroście znaczenia problemu w skali społecznej, jak również o tym, że poziom powszechnej edukacji w tej dziedzinie skłania do zwrócenia uwagi na problemy alkoholowe;

 2. odnotowano zmianę w postępowaniu sprzedawców wobec młodych ludzi chcących kupić alkohol. Częściej niż w przeszłości sprawdzają oni prawo młodych ludzi do zakupu alkoholu (33%), a także częściej odmawiają sprzedaży osobom wyglądającym
  na niepełnoletnie (26%);

 3. przeważająca część badanych akceptuje propozycje rozwiązań prawnych, mających zapobiegać spożywaniu alkoholu przez młodzież. Najwięcej aprobaty zyskały pomysły obowiązkowego kontrolowania dokumentów młodo wyglądających klientów (93% poparcia), karania dorosłych kupujących alkohol dla młodzieży (90%), surowego karania kierowników sklepów i sprzedawców (87%);

 4. wzrasta świadomość zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobietę
  w ciąży dla zdrowia jej dziecka. Zdecydowana większość (95%) wszystkich ankietowanych (87% w 2005 r.) zgodziła się ze stwierdzeniem, że picie nawet niewielkich ilości alkoholu przez kobiety w ciąży może mieć negatywny wpływ na zdrowie ich dzieci. Następuje również pożądana zmiana zachowań w grupie kobiet w ciąży – maleje odsetek tych, które w tym czasie piły alkohol (16,5% w 2005 r. do 12% w roku 2008). Kampania edukacyjna „Ciąża bez alkoholu” przeprowadzona w 2007 r. mogła wpłynąć
  na prozdrowotne zachowania badanych. Jednak nie należy wykluczać i takiej możliwości,
  że kobiety, które w ciąży piły alkohol, bardziej świadome niewłaściwości swojego postępowania, były mniej skłonne do ujawniania tej informacji;

 5. nastąpił deklaratywny wzrost świadomości sposobów radzenia sobie w przypadku pojawienia się problemów z alkoholem. Obecnie ponad 70% badanych wiedziałoby, gdzie szukać pomocy, gdyby zaistniała taka potrzeba (w 2005 r. – 65% osób).


8.1 Działania podejmowane przez samorządy lokalne

W ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1.545 gmin realizowało w 2010 r. działalność edukacyjną, czyli ok. 63% wszystkich gmin. Oznacza to spadek w stosunku do roku poprzedniego o ponad 7%:


w 2009 r. działania edukacyjne realizowało około 70% gmin. Wysokość środków przeznaczonych na działalność edukacyjną w 2010 r. wyniosła 12.626.760 zł, co stanowiło wzrost o 2.182.089 zł w stosunku do roku 2009.

Do najpopularniejszych form działań z zakresu edukacji publicznej prowadzonych


w 2010 r. przez gminy należało:

 1. rozpowszechnianie plakatów i ulotek (70% gmin spośród tych, które zadeklarowały prowadzenie działań edukacyjnych),

 2. organizowanie festynów, imprez profilaktycznych (64% gmin).

Ponadto 37% samorządów lokalnych włączyło się w jedną z ogólnopolskich kampanii społecznych, a 31% gmin w ramach działań z zakresu edukacji publicznej dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydało własne publikacje
(książki, czasopisma, ulotki, plakaty).

Inną ważną formą aktywności z obszaru edukacji, prowadzoną przez samorządy gminne, jest organizowanie szkoleń z zakresu przestrzegania przepisów prawa dotyczących sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W 2010 r. 497 gmin zorganizowało takie szkolenia (520 w roku 2009), a uczestniczyło w nich 15.815 sprzedawców (14.521 rok wcześniej). Ponadto w 2010 r. w 651 gminach zorganizowano, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia dla różnych grup zawodowych. Na działalność szkoleniową wydatkowano ponad 3.620.756 zł.

Zgodnie z przepisami art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w skład gminnych komisji powinny wchodzić osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2010 r. w 1.121 gminach przeprowadzono szkolenia dla członków gminnych komisji. Wydatkowano na ten cel 2.295 tys. zł.

W 2010 r. 159 gmin zleciło przeprowadzenie badań naukowych, sondaży lub diagnoz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (127 gmin w roku 2009). Najczęściej badanie dotyczyło diagnozy środowiska młodzieży (99 gmin) lub stanu problemów alkoholowych na terenie gminy (75 gmin).8.2 Działania podejmowane przez samorządy województw

W poniższym rozdziale nie zostały uwzględnione opisane w rozdziale 4.2 działania edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działania edukacyjne


z zakresu profilaktyki i pomocy dzieciom i młodzieży (rozdział 1.2.1).

Województwo dolnośląskie


Samorząd województwa był zaangażowany w kampanię edukacyjną „Brałeś?! Nie jedź!”. Po alkoholu i narkotykach rozum wysiada”, poprzez dystrybucję materiałów kampanijnych do osób i organizacji zaangażowanych w działania profilaktyczne na terenie województwa. Ponadto zakupiono i dystrybuowano materiały edukacyjno-informacyjne dla pełnomocników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych osób działających na polu przeciwdziałania alkoholizmowi. Na zadania te wydatkowano 6.900,30 zł.

Ponadto samorząd województwa przeprowadził badanie ankietowe na temat problemu używania substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców województwa dolnośląskiego. Na zadanie to zostały wydatkowane jedynie środki z rozdziału klasyfikacji budżetowej 85153.


Województwo kujawsko-pomorskie


Samorząd województwa prowadził następujące działania edukacyjne:

 1. kampanię billboardową i plakatową na temat rozwiązywania problemów uzależnień-realizowaną przez organizację pozarządową. W ramach kampanii w lipcu i sierpniu
  2010 r. w Toruniu i Bydgoszczy eksponowano na billboardach 8 wielkoformatowych plakatów oraz na słupach reklamowych 60 plakatów w formacie B1 i 50 plakatów w formacie B2;

 2. akcję promującą zdrowy tryb życia wolny od uzależnień „Żyć lepiej” (wydano
  dodatek do „Gazety Pomorskiej” o tematyce profilaktycznej oraz przeprowadzono
  targi zdrowia, w trakcie których promowano zdrowy tryb życia);

 3. realizację programu pt. „Bieganie uniezależnia” oraz programu pt. „Rzuć nałogi – stań
  na nogi!”, emitowanych w TVP Bydgoszcz. Programy łączyły zagadnienia
  profilaktyki uzależnień z wydarzeniami sportowymi: „Mistrzostwami Świata
  w biegach przełajowych”, „X Europejskim Festiwalem Lekkoatletycznym”
  i „Maratonem Metropolii”;

 4. kampanię profilaktyczno-edukacyjną pt., „Dlaczego STOP narkotykom?”.

Na ww. zadania wydatkowano środki w wysokości 107 tys. zł, z czego 10 tys. zł
pochodziło z rozdziału klasyfikacji budżetowej 85153.

Ponadto samorząd województwa przeprowadził badanie dotyczące problemów uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy, leków oraz przeciwdziałania w zakresie HIV/AIDS. Na ww. zadanie wydatkowano środki z rozdziału klasyfikacji budżetowej 85153.


Województwo lubelskie


Samorząd województwa realizował działania edukacyjne poświęcone jedynie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które zostały uwzględnione w rozdziale 4.2.

Ponadto przeprowadzono, na podstawie autorskiej ankiety, ewaluację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2010. Na zadanie to nie wydatkowano żadnych środków.


Województwo lubuskie


Samorząd województwa wziął udział w kampanii społeczno-informacyjnej „Postaw na rodzinę!”. Organizatorem kampanii była Krakowska Akademia Profilaktyki. Jej celem było pokazanie dotychczasowych form wspierania rodziny, realizowanych przez samorządy województw, oraz tworzenie nowych inicjatyw społecznych, skierowanych na udzielanie pomocy i promowanie prawidłowego modelu współczesnej rodziny. Jednym z zadań kampanii było dotarcie do mieszkańców z przesłaniem: „Jesteśmy do Waszej dyspozycji, potrafimy pomagać i robimy to od wielu lat!” oraz przekazywanie informacji o roli rodziny
w profilaktyce i w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Na ww. działania wydatkowano 9.999,99 zł.

Ponadto dokonano analizy merytorycznej diagnozy używania substancji psychoaktywnych w województwie lubuskim. Diagnoza dotyczyła problemów uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków i dopalaczy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie województwa lubuskiego. Badania obejmowały szerokie spektrum zachowań, od przyczyn sięgania po środki odurzające, przez częstotliwość spożywania substancji psychoaktywnych, aż do opinii i postaw na ten temat. Opracowanie analizy merytorycznej z przeprowadzonych badań posłuży do wyznaczenia celów na podstawie rzeczywistych problemów i rozmiarów zjawiska alkoholizmu przy tworzeniu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017. Na zadanie wydano 2.154 zł.

Województwo łódzkie


Województwo łódzkie, jako pierwszy region w Polsce, włączyło się w kampanię „Mądrzy rodzice”, zainicjowaną przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundację KidProtect.pl. Celem kampanii pod hasłem „Wychowaj swoje dziecko, zanim zrobią to obcy” jest wzmacnianie rodziny. Projekt ma stanowić źródło wiedzy o podstawach mądrego i odpowiedzialnego socjalizowania dzieci, o tym jak porozumieć się z dzieckiem nie komunikując mu,
a rozmawiając z nim. Powodem, który zmobilizował samorząd województwa do rozpoczęcia kampanii stały się wyniki badań pt. „Poziom kompetencji wychowawczych polskich rodziców”, który był zrealizowany przez Millward Brown SMG/KRC. Z badań wynika,
że polscy rodzice wykazują niski poziom umiejętności wychowawczych.

W grudniu 2010 r. odbyło się szkolenie dla grupy czterdziestu liderów z województwa łódzkiego. Zdobytą wiedzę mają za zadanie przekazać, w ramach drugiego etapu szkoleń


w 2011 r., starannie dobranej grupie rodziców z terenu całego województwa łódzkiego.

Na zadanie przeznaczono 38.394,50 zł.


Województwo małopolskie

Samorząd województwa uczestniczył w kampanii „Nim alkohol sięgnie po Ciebie”, zorganizowanej przez Fundację na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą „Razem Bezpieczne”. Kampania została sfinansowana przez samorząd województwa w ramach otwartego konkursu ofert. Na realizację tego zadania wydatkowano 12.000 zł. Ponadto samorząd województwa małopolskiego przystąpił w 2010 r. do badania rozpowszechniania używania substancji psychoaktywnych (narkotyki i alkohol) oraz opinii


i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców województwa w wieku od 15 do 64 lat, przy próbie liczącej 500 osób. Badanie zostało zlecone przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Pieniądze na badanie w całości zostały przekazane
z rozdziału 85153 na walkę z narkomanią.

Województwo mazowieckie


Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej kontynuowało, prowadzoną od 2007 r., własną kampanię społeczną ,,Porozumienie dla trzeźwości”, która obejmuje swoim zasięgiem województwo mazowieckie. W ramach kampanii w tym roku m.in.:

 1. zorganizowano szkolenie dla członków stowarzyszeń abstynenckich;

 2. zorganizowano konferencję ,,Inspirowanie porozumień na rzecz trzeźwości
  w środowiskach lokalnych”;

 3. wsparto uczestnictwo grupy abstynentów z Mazowsza w XIX Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich – Tatry 2010;

 4. wsparto organizację turnieju piłki nożnej dla abstynentów w Raszynie oraz Warszawskiego Turnieju Piłki Ulicznej pamięci Macieja Kozłowskiego (ufundowano medale i puchary);

 5. zorganizowano festyny i imprezy plenerowe: m.in. przedsięwzięcie z policją pt. Przystanek ,,PaT”, (warsztaty edukacyjno-profilaktyczne przeznaczone dla młodzieży szkolnej, promujące innowacyjny program ,,Profilaktyka a Teatr – Profilaktyka a Ty”)oraz, wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, zorganizowano festiwal
o nazwie ,,Karawana Europa”, przeznaczony głównie dla dzieci i młodzieży, ale także dla całych rodzin;

 1. zorganizowano koncerty profilaktyczne;

 2. zorganizowano przedsięwzięcia sportowe, m.in. bieg integracyjny w Ostrowi Mazowieckiej dla młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem;

 3. współpracowano z uczelniami wyższymi przy organizacji konferencji i sympozjów dotyczących profilaktyki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  i Uniwersytet Warszawski);

 4. przygotowano i rozpowszechniono ulotki profilaktyczne i kalendarze na rok 2011
  (z informacjami o szkodliwości używania alkoholu), materiały promujące kampanię oraz książeczki informacyjne pt. ,,Troska o trzeźwość troską o życie”.

Na powyższe działania przeznaczono środki finansowe w wysokości 402.044,70 zł.

Województwo opolskie


Samorząd województwa realizował działania edukacyjne poświęcone jedynie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które zostały uwzględnione w rozdziale 4.2.

Ponadto w ramach przygotowania do realizacji badań stanu zdrowia fizycznego


i psychospołecznego młodzieży w województwie opolskim, które mają być przeprowadzone w 2011 r., zorganizowano szkolenie dla szkolnych koordynatorów badań. Na zadanie
to przeznaczono 315,82 zł.

Województwo podkarpackie


Samorząd województwa realizował jedynie działania edukacyjne w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży, które zostały uwzględnione w rozdziale 1.2.2.

Województwo podlaskie


Samorząd województwa realizował jedynie działania edukacyjne w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży, które zostały uwzględnione w rozdziale 1.2.2.

Województwo pomorskie


Samorząd województwa włączył się w kampanię „A Ty jak wracasz do domu? Brałeś?
Nie jedź! Po alkoholu i narkotykach rozum wysiada”, poprzez dystrybucję ulotek, plakatów
i gadżetów kampanijnych w samorządach gminnych oraz klubach i dyskotekach. Na zadanie to nie wydatkowano żadnych środków.

Województwo śląskie


Województwo śląskie w 2010 r. po raz kolejny było współorganizatorem ogólnopolskiej kampanii społecznej pod nazwą Prowadzę, jestem trzeźwy”, zainicjowanej przez ks. Piotra Brząkalika – Duszpasterza Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej. Celem kampanii jest promowanie odpowiedzialnej postawy wśród kierowców, zwłaszcza wśród tych, którzy dopuszczają się prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwym. Kampania jest realizowana przy użyciu dostępnych środków reklamy zewnętrznej takich jak: billboardy, busboardy, citylighty (podświetlone panele reklamowe usytuowane na przystankach autobusowych
i tramwajowych), plakaty. Symbolem i najbardziej rozpoznawalnym nośnikiem kampanii
jest brelok do kluczyków samochodowych z logo „Prowadzę, jestem trzeźwy”, opracowanym przez m.in. Jana Romana Kalarusa. Na potrzeby kampanii uruchomiono stronę internetową (www.trzezwosc.pl) oraz przygotowano spot emitowany w telewizji.

W 2010 r. kampanię wspierały liczne instytucje i firmy, w tym: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, samorządy lokalne. Z budżetu województwa śląskiego współfinansowano wykonanie breloków do kluczyków samochodowych, wieszaczków na torebki z hasłem kampanii oraz druk i montaż plakatów


w wiatach przystankowych z hasłem kampanii i logo Województwa Śląskiego. Zakupione materiały zostały przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a następnie rozdysponowane wśród kierowców w trakcie kontroli drogowych prowadzonych przez Policję.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej uczestniczył w kampanii zorganizowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, której hasłem było: „Brałeś? Nie jedź! Po alkoholu i narkotykach rozum wysiada”. Przedsięwzięcie miało za zadanie zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń związanych


z prowadzeniem pojazdów pod wpływem narkotyków i alkoholu. Materiały promujące kampanię zostały przekazane do dalszej dystrybucji organizacjom pozarządowym, działającym w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których województwo śląskie jest organem założycielskim, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi.

Na zadania związane z udziałem w ww. kampaniach wydatkowane zostały środki


w wysokości 24.960 zł.

Województwo świętokrzyskie


Samorząd województwa wziął udział w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki o zasięgu wojewódzkim i zorganizował konferencję ,,Mężczyzna uzależniony i jego rola w rodzinie”. Na zadania te wydatkowano 40.000 zł.

Ponadto przeprowadzono badanie ankietowe na temat problemu używania substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) oraz opinii i postaw.

Samorząd województwa sfinansował również udział w badaniu pt: ,,Używanie
i postawy wobec środków psychoaktywnych, badanie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z HIV/AIDS oraz problematyki przemocy na terenie województwa świętokrzyskiego”. Na przeprowadzenie ww. badań wydano w sumie 54.647,8 zł

Województwo warmińsko-mazurskie


Samorząd województwa realizował działania edukacyjne poświęcone jedynie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które zostały uwzględnione w rozdziale 4.2.

Ponadto przeprowadzono w elbląskich szkołach (VI klasy szkoły podstawowej oraz


I i III klasy gimnazjum) badanie pt. „Młodzież 2010 – opinie i zachowania”.
Na zadanie to nie wydano żadnych środków z samorządu województwa.

Województwo wielkopolskie


Samorząd województwa w 2010 r. nie prowadził działań z zakresu edukacji publicznej, oprócz aktualizacji informacji dotyczących przeciwdziałania przemocy rodzinie zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Województwo zachodniopomorskie


Samorząd województwa w 2010 r. prowadził działania z zakresu edukacji publicznej poprzez:

 1. realizację kampanii „Wypił za zdrowie”, skierowanej do kierowców, propagującej trzeźwość podczas prowadzenia pojazdów i ukazanie skutków jazdy pod wpływem alkoholu. Kampania polegała na umieszczeniu powypadkowych wraków samochodów osobowych przy drogach wojewódzkich;

 2. realizację VII edycji „Informatora o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Zachodniopomorskim”;

 3. opracowanie „Przewodnika dla studentów pierwszego roku – 2010 r.”.
  W Przewodniku umieszczono informacje na temat funkcjonowania i życia na uczelniach wyższych oraz treści związane z zapobieganiem zjawisku narkomanii
  i alkoholizmowi;

 4. cykl audycji radiowych RADIO-DIALOG, poświęconych ograniczeniu szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem narkotyków i szkodliwym piciem alkoholu;

 5. prowadzenie programu partyworkerskiego „Zażywam tylko dźwięków”, obejmującego działania środowiskowe na imprezach muzycznych.

Na ww. działania wydatkowano w sumie 80.430,4 zł. Ponadto na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2010 r. zostały przeprowadzone badania populacji generalnej, dotyczące diagnozy postaw, zachowań i wzorów używania substancji psychoaktywnych. Publikacja raportu planowana jest na 2011 r. Na przeprowadzenie badań wydatkowano 20.000 zł.Pobieranie 1.65 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna