Rada ministróW


Rozdział VI - Przestępstwa i wykroczenia spowodowane przez osoby nietrzeźwe, w szczególności przez nietrzeźwych kierowcówPobieranie 1.65 Mb.
Strona11/15
Data29.10.2017
Rozmiar1.65 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Rozdział VI - Przestępstwa i wykroczenia spowodowane przez osoby nietrzeźwe,
w szczególności przez nietrzeźwych kierowców6.1 Używanie alkoholu a bezpieczeństwo ruchu drogowego22)

W 2010 r. nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego spowodowali 3.486 wypadków (8,9% ogółu wypadków), w których zginęły 352 osoby (9% spośród wszystkich ofiar wypadków), a rannych zostało 4.397 osób (8,9% spośród wszystkich rannych w wypadkach). Najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. Spowodowali oni 2.455 wypadków, w których zginęło 248 osób, a rannych zostało 3.419.


W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, nietrzeźwi stanowili 8%. W porównaniu do 2009 r. nastąpił spadek liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących o 552 tego rodzaju zdarzenia (-17,9%).

W grupie nietrzeźwych kierujących największe zagrożenie bezpieczeństwa stanowili kierujący samochodami osobowymi, którzy spowodowali 1.890 wypadków (77% spowodowali nietrzeźwi kierowcy). Wskaźnik ten jest niższy niż w roku 2009, kiedy to wynosił on 80,7%. W wypadkach zawinionych przez nietrzeźwych kierujących samochodami osobowymi zginęły 203 osoby, tj. 81,9% śmiertelnych ofiar zdarzeń spowodowanych przez nietrzeźwych kierują­cych (w 2009 r. – 84,7%), a rannych zostało 2.785 osób, tj. 81,5%


(w 2009 r. – 84%).

Rycina 13. Liczba wypadków spowodowanych z winy nietrzeźwych uczestników ruchu oraz nietrzeźwych kierujących w latach 2006-2010.6.1.1 Działania samorządów gminnych

Z analizy ankiet PARPA-G1 wynika, że w 2010 r. w 1.230 gminach (w 2009 r.


w 1.231 gminach) prowadzono różnorodne działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w ruchu drogowym. W 598 gminach (w 2009 r. – 547) współpracowano z policją w ramach policyjnych akcji dotyczących trzeźwości na drogach. W 390 gminach (w 2009 r. – 415) policja informowała gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych
o powtarzających się przypadkach kierowania pojazdami przez nietrzeźwych kierowców.
W 44 gminach (w 2009 r. – 55) prowadzono specjalistyczne zajęcia reedukacyjne dla kierowców zatrzymanych za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, natomiast
w 65 gminach (w 2009 r. – 66) realizowano dodatkowe zajęcia dotyczące wpływu alkoholu na organizm kierowcy na kursach przygotowujących kandydatów do otrzymania prawa jazdy.

Porównując dane uzyskane z gmin z lat 2003-2010, obserwuje się wolny,


ale systematyczny wzrost liczby gmin, w których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców. Od 2008 r. niemalże połowa wszystkich gmin
w Polsce podejmuje takie działania.

6.1.2 Działania samorządów wojewódzkich

W województwie łódzkim samorząd, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, zlecił Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Świadczącemu Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Trzeźwy Kierowca” przeprowadzenie działań psychokorekcyjnych. W ramach powyższych aktywności przeprowadzono na terenie województwa program psychokorekcyjny dla osadzonych w zakładach karnych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości.

W województwie małopolskim Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek”, we współpracy z władzami województwa ,zorganizowało kampanię pt. „Trzeźwa Małopolska. No promil, No problem 2010”, skierowaną do dwóch grup celowych: kierujących pojazdami mechanicznymi oraz uczniów szkół (gimnazjalnych
i ponadpodstawowych).

Celem działań było kształtowanie właściwych postaw i nawyków wykluczających przyzwolenie na prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu.

W ramach kampanii zorganizowano „Marsz dla trzeźwości”. Akcję zakończono konferencją szkoleniową, podsumowującą prowadzone działania.

W 2010 r. w województwie mazowieckim przeprowadzono cykl zajęć informacyjnych na temat psychospołecznych skutków spożywania alkoholu przez kierujących pojazdami, przygotowując inscenizację wypadku drogowego spowodowanego przez pijanego kierowcę.

Ponadto we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Świadczącym Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Trzeźwy Kierowca” przeprowadzono program profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Trzeźwość to bezpieczeństwo”.

Województwo świętokrzyskie zrealizowało działania profilaktyczne wśród kandydatów na kierowców. Program nosił nazwę ,,Wspieranie działań na rzecz ograniczania liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu”.

Województwo śląskie w 2010 r. było współorganizatorem ogólnopolskiej kampanii społecznej pod nazwą „Prowadzę, jestem trzeźwy”, zainicjowanej przez ks. Piotra Brząkalika – Duszpasterza Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej. Celem kampanii było promowanie odpowiedzialnej postawy wśród kierowców, zwłaszcza wśród tych, którzy dopuszczają się prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym. Kampania była realizowana przy użyciu dostępnych środków reklamy zewnętrznej, takich jak: billboardy, busboardy, citylighty oraz plakaty. Na potrzeby kampanii uruchomiono stronę internetową oraz przygotowano spot emitowany w telewizji, wykonano gadżety z hasłem kampanii. Materiały zostały przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a następnie rozdysponowane wśród kierowców w trakcie kontroli drogowych prowadzonych przez policję. Kampanię bardziej szczegółowo opisano w rozdziale 8.2.

Województwo wielkopolskie dofinansowało szkolenia z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych pod tytułem „Alkohol i kierowca”.

Natomiast w województwie zachodniopomorskim zorganizowano kampanię pt. „Wypił za zdrowie”, promującą postawę abstynencką wśród kierowców. Głównym przekazem było pokazanie negatywnych skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Kampania polegała m.in. na umieszczeniu powypadkowych wraków samochodów osobowych przy drogach wojewódzkich.6.1.3 Działania instytucji i urzędów centralnych

W ramach działalności edukacyjnej dotyczącej problemu nietrzeźwych kierowców Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazywała publikacje informacyjno-edukacyjne do zakładów karnych oraz aresztów śledczych dla uczestników programów psychoedukacyjnych, odbywających karę pozbawienia wolności za jazdę w stanie nietrzeźwości. Materiałami edukacyjno-informacyjnymi wsparta została również kampania „Trzeźwa Małopolska. No Promil, No Problem”.Komenda Główna Policji przeprowadziła szereg akcji prewencyjnych na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: „Trzeźwy poranek”, „Bezpieczny Weekend”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga Do Szkoły”, „Bezpieczne Ferie”, „Znicz” i inne.

Z danych Centralnego Zarządu Służby Więziennej wynika, iż prowadzone były programy psychokorekcyjne dla skazanych na podstawie art. 178a23) Kodeksu karnego (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków psychoaktywnych). W 2010 r. 5.467 skazanych zostało objętych odpowiednimi programami dla sprawców przestępstw w ruchu drogowym, popełnionych w związku z alkoholem.


Rycina 14. Liczba skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków psychoaktywnych, przebywających w zakładach karnych objętych odpowiednimi programami psychokorekcyjnymi w latach 2006-2010.


Z informacji Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że organy Żandarmerii Wojskowej prowadziły następujące działania profilaktyczne: „Bezpieczny - trzeźwy kierowca” (dla kandydatów na kierowców), kursy szkoleniowe pt. „Wpływ alkoholu, narkotyków i leków psychotropowych na organizm człowieka i sprawność psychofizyczną kierowcy” (dla żołnierzy-kierowców), a także szkolenie pod tytułem „Alkohol i kierowca” na terenie wszystkich jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Działania profilaktyczne Ministerstwa Obrony Narodowej bardziej szczegółowo zostały opisane w rozdziale 2.3.
Z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury przeprowadzono wiele kampanii społecznych o zasięgu krajowymi oraz europejskim.

Pierwsza z nich pt. „Bezpiecznie. Z pijanym nie jadę!”, dotyczyła przygotowania plakatu o tematyce profilaktycznej. Celem akcji było nakłonienie kierowców do analizy skutków prowadzenia pojazdów mechanicznych po alkoholu.

Kolejna kampania pt. „Prowadzę, jestem trzeźwy”, prowadzona była pod hasłem „Trzeźwość bez granic”. Celem podjętych działań była m.in. zmiana stereotypowego myślenia na temat przyczyn wypadków, wywołanie publicznej dyskusji o ograniczeniach zachowań związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu oraz utrzymanie tendencji spadkowej liczby wypadków drogowych powodowanych przez nietrzeźwych kierowców. W ramach kampanii został wyprodukowany spot filmowy poświęcony trzeźwości za kierownicą. Promował on konsekwentną i stanowczą modę na trzeźwość, zgodną ze standardami europejskimi.

Inicjatywą o zasięgu europejskim była „Europejska noc bez wypadku”, która odbyła się 19 października 2010 r. Na terenie Polski zaangażowano w nią 180 wolontariuszy, którzy pojawili się w 50 klubach na terenie 25 polskich miast. Zadaniem wolontariuszy było przekonanie kierowców, aby nie pili alkoholu i bezpiecznie wrócili do domu. Znakiem przyłączenia się do kampanii była niebieska opaska-bransoletka.
Pobieranie 1.65 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna