Pzo 5 z informatykiPobieranie 339.5 Kb.
Strona1/4
Data26.02.2019
Rozmiar339.5 Kb.
  1   2   3   4


SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASIE 5

Rozdział 1.
Bezpieczna praca z komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi

Numer
lekcji


Temat lekcji

Liczba godzin

Podstawa Programowa

Wymagania programowe

Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania podstawowe

Oceny:

Oceny:

Celująca (6)

Bardzo dobra (5)

Dobra (4)

Dostateczna (3)

Dopuszczająca (2)

Niedostateczna (1)Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Zaczynamy…

/

1 godzina/

II.4, III.1b, 2a, 2d, IV.1, 2, V.1, 3, 4Szczegółowo omawia zasady zachowania w pracowni komputerowej.

Szczegółowo omawia objawy zmęczenia organizmu spowodowane zbyt długim siedzeniem przed komputerem.

Szczegółowo opisuje, jak zapobiegać skutkom zbyt długiej pracy przy komputerze (tablecie, smartfonie).

Zna i opasuje zasady darmowego dostępu do informacji.Prezentuje w swoich wypowiedziach własne przemyślenia.

W sposób twórczy wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach.

W pełni korzysta z dostępnych opcji programu.

Omawia najważniejsze zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich.

Omawia objawy zmęczenia organizmu spowodowane zbyt długim siedzeniem przed komputerem.

Umie zapisać w kilku punktach przepis (algorytm) na bezpieczne korzystanie z komputera, urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych.

Zna i objaśnia rodzaje licencji programów komputerowych.

Opisuje działanie popularnych wirusów komputerowych.

Zna programy antywirusowe.

Potrafi zabezpieczyć przed zagrożeniem komputer wraz z zawartymi w nim informacjami.

Wyjaśnia pojęcia: prawo autorskie, licencja oprogramowania.Czyta tekst ze zrozumieniem.

Zawsze poprawnie posługuje się słownictwem informatycznym.

Udziela wyczerpujących wypowiedzi.

Podczas wykonywania zadań wykazuje dużą staranność i sumienność.

Zna regulamin pracowni komputerowej i przestrzega go.

Zna objawy zmęczenia organizmu spowodowane zbyt długim siedzeniem przed komputerem i wie jak im zapobiegać.

Wie co to jest prawo autorskie i licencja oprogramowania. Zna zasady udostępniania zasobów internetu.

Umie korzystać z zasobów internetu zgodnie z prawem autorski.

Zna kilka rodzajów licencji programów komputerowych.

Wymienia popularne wirusy komputerowe.

Zna zasady etyczne i prawne regulujące sposób korzystania z programów komputerowych.

Wie, co należy zrobić, aby ochronić urządzenie przed wirusami komputerowymi.Samodzielnie, sprawnie wykonuje zadania, sporadycznie korzysta z pomocy nauczyciela.

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań.

Zna zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego.

Zna objawy zmęczenia organizmu spowodowane zbyt długim siedzeniem przed komputerem.

Wie co należy zrobić, gdy zaobserwuje u siebie negatywne objawy pracy przy komputerze.

Prawidłowo nadaje nazwę plikowi i zapisuje w swoim katalogu.

Gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy oraz potrzebne zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach, a także w środowiskach wirtualnych (w chmurze).

Wyszukuje w internecie informacje na zadany temat.

Na podstawie informacji odszukanych w internecie sporządza notatkę na wskazany temat.

Wykorzystuje komputer lub inne urządzenie cyfrowe do gromadzenia, porządkowania i selekcjonowania własnych zasobów.

Zna przynajmniej dwa rodzaje licencji programów komputerowych.

Zna pojęcie wirus komputerowy.Wymienia przynajmniej dwie zasady zachowania w szkolnej pracowni komputerowej.

Dba o porządek na stanowisku pracy.

Zna i stosuje właściwą postawę w trakcie pracy przy komputerze. Potrafi ją zademonstrować.

Zna zasady nadawania nazw plikom i stosuje je.

Przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posługując się edytorem tekstu.

Zna pojęcia prawo autorskie i licencja oprogramowania.

Wie, co jest to profilaktyka antywirusowa.

Korzysta z pomocy nauczyciela, by wykazać się swoją wiedzą.


Lekceważy regulamin szkolnej pracowni komputerowej,

Nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.Nie wykonuje powierzonych zadań, nawet z pomocą nauczyciela.


2.

Praca w chmu­rze — ko­rzystamy z wirtual­nego dysku One­Drive

/

1 godzina

/

I.2a, 3, II.3a, 3b, 4, III.2b, 2c, IV.3, V.1 – 3.Omawia zagadnienie bezpieczeństwa w sieci.

Wykonując ćwiczenia pracuje według podanego algorytmu. Omawia go.

Omawia wady i zalety korzystania z chmury.

Samodzielnie tworzy i zapisuje dokumenty w chmurze.Wykazuje szczególne zainteresowanie zagadnieniami omawianymi na lekcji.

W sposób twórczy wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach.

Świadomie i twórczo formułuje problemy, określa plan działania i wyznacza efekt końcowy.

Zna etapy rozwiązywania problemów i rozumie cel ich określania.


Omawia zagadnienia obejmujące temat bezpieczeństwa w sieci.

Zna i stosuje etapy rozwiązania zadania na podany temat.

Według opisu tworzy i zapisuje dokumenty w chmurze.

Udziela wyczerpujących wypowiedzi.

Podczas wykonywania zadań wykazuje dużą staranność i sumienność.

Świadomie formułuje problemy, określa plan działania i wyznacza efekt końcowy.

Zna etapy rozwiązywania problemów.


Wymienia zagadnienia obejmujące temat bezpieczeństwa w sieci.

Wyjaśnia, co to jest chmura.

Mając zgodę rodziców (opiekunów) zakłada konto w chmurze według opisu.

Formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na rozwiązanie problemów z życia codziennego.Samodzielnie, sprawnie wykonuje zadania, sporadycznie korzysta z pomocy nauczyciela.

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań.

Formułuje problemy, określa plan działania i wyznacza efekt końcowy.

Wie, jakie są etapy rozwiązywania problemów.


Zna i opisuje przynajmniej dwa zagadnienia obejmujące temat bezpieczeństwa w sieci.

Przygotowuje dokument na temat bezpieczeństwa w sieci.

W algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki.

Wymienia dwie firmy, które oferują usługi w chmurze.

Z pomocą nauczyciela tworzy i zapisuje dokumenty w chmurze.

W wykonywanej pracy nie wykazuje inwencji twórczej.

W niewielkim zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań.

Udziela wypowiedzi niewyczerpujących tematu.

Wie, że są etapy rozwiązywania problemów.
Rozumie temat bezpieczeństwa w sieci.

Wie co to jest chmura.

Wie, że do zakładania konta w chmurze potrzebna jest pisemna zgoda rodziców.

Przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posługując się podstawowymi aplikacjami (edytor tekstu oraz grafiki).Ćwiczenia i zadania wykonuje z pomocą nauczyciela.

Ma trudności z obsługą systemu operacyjnego i podstawowych programów użytkowych.

Stosuje posiadane wiadomości tylko z pomocą nauczyciela.

Ma trudności z zastosowaniem swojej wiedzy w praktyce.

Z pomocą formułuje problemy i określa plan działania.

Z pomocą wypowiada się o etapach rozwiązywania problemów.


Nie wykonuje powierzonych zadań, nawet z pomocą nauczyciela.

Nie wypowiada się na zajęciach.

Nie podejmuje żadnych prac.

Nie umie sformułować problemu i wyznaczyć planu działania.

Nie wie, że są etapy rozwiązywania problemów.


3.

Słów kilka o komputerze i nośnikach danych

/

1 godzina/

I.1a, 2a, 3, II.3a, 3b, 4, III.1b, 2, IV.1 – 3, V.1 – 3.Nazywa, wymienia i omawia rodzaje pamięci komputera. Udziela wyczerpujących wypowiedzi.

Wykazuje szczególne zainteresowanie zagadnieniami omawianymi na lekcji.

Zawsze pracuje samodzielnie, chętnie pomaga innym. Przewodniczy pracy zespołowej i podejmuje trafne decyzje podczas pracy nad projektem.

Aktywnie współpracuje w grupie.


Wyjaśnia pojęcia: pamięć operacyjna, pamięć ulotna, pamięć zewnętrzna.

Omawia początki informatyki.

Omawia przeznaczenie poszczególnych części podstawowego zestawu komputerowego.

Omawia przeznaczenie najważniejszych elementów znajdujących się we wnętrzu komputera.

Umie wyjaśnić pojęcie nośnik danych.

Zna i wymienia nośniki danych w układzie chronologicznym.

Wymienia nośniki informacji, w jakie wyposażony jest komputer.

Podczas wykonywania zadań wykazuje dużą staranność i sumienność.

Aktywnie współpracuje w grupie.


Umie wymienić najważniejsze elementy komputera w jego wnętrzu.

Zna pojęcie nośnik danych.

Wymienia jednostki, w jakich podana jest pojemność pamięci i rozmiary plików.

Korzysta z zaawansowanego edytora tekstu wstawiając do dokumentu kształty.

Korzysta z edytora grafiki i przeglądarki internetowej.

Korzysta z serwisu YouTube do nauki.

Formułuje problemy, określa plan działania i wyznacza efekt końcowy.

Samodzielnie, sprawnie wykonuje zadania, sporadycznie korzysta z pomocy nauczyciela.

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań.


Zna początki informatyki.

Umie nazwać części składowe zestawu komputerowego.

Nazywa poznane nośniki danych,

Wie, że nośniki pamięci mogą mieć różną pojemność.

Zna pojęcia: pamięć operacyjna, pamięć ulotna, pamięć zewnętrzna. Z niewielką pomocą formułuje problemy i określa plan działania.

Z niewielką pomocą wypowiada się o etapach rozwiązywania problemów.

.


Stosuje posiadane wiadomości tylko z pomocą nauczyciela.

Ma trudności z zastosowaniem swojej wiedzy w praktyce.

Umie uruchomić przeglądarkę internetową.Umie wyszukać w internecie na wskazanej stronie internetowej, informacje na podany temat.

Z pomocą formułuje problemy i określa plan działania.

Z pomocą wypowiada się o etapach rozwiązywania problemów.


Nie wykonuje powierzonych zadań, nawet z pomocą nauczyciela.

Nie wypowiada się na zajęciach.

Nie podejmuje żadnych prac.

Nie umie sformułować problemu i wyznaczyć planu działania.

Nie wie, że są etapy rozwiązywania problemów.


4.

Praca w chmu­rze, przygotowanie wspólnego dokumentu „Historia komputera —
od abakusa do iPhone’a

/

1 godzina/

I.3, II.3a, 3b, 4, III.1b, 2, IV.1 – 3, V.1 – 3.Wykazuje szczególne zainteresowanie zagadnieniami omawianymi na lekcji.

Samodzielnie i twórczo planuje działania związane z tematem zajęć, wyszukuje i selekcjonuje informacje w różnych źródłach.

Samodzielnie opracowuje zebrane materiały oraz wyjaśnia innym wykonywane czynności: poprawnie wpisuje i formatuje teksty, wstawia i formatuje obrazki i zdjęcia.

Samodzielnie pracuje i wyjaśnia innym na czym polega praca w chmurze oraz pokazuje, w jaki sposób można korzystać z usługi OneDrive.Zawsze pracuje samodzielnie, chętnie pomaga innym. Przewodniczy pracy zespołowej i podejmuje trafne decyzje podczas pracy nad projektem.

Aktywnie współpracuje w grupie.

Twórczo planuje działania związane z tematem zajęć, wyszukuje i selekcjonuje informacje w różnych źródłach.

Wymienia źródła informacji wykorzystane w pracy nad projektem.

Samodzielnie opracowuje zebrane materiały oraz wyjaśnia innym wykonywane czynności: poprawnie wpisuje i formatuje teksty, wstawia i formatuje obrazki i zdjęcia.

Rozumie i wyjaśnia innym, jak zapisywać i przenosić pliki i katalogi z dysku lokalnego na wirtualny dysk.

Wyjaśnia zasady, na jakich udostępniana była grafika na wybranych stronach WWW.

Podczas wykonywania zadań wykazuje dużą staranność i sumienność.

Aktywnie współpracuje w grupie.


Planuje działania związane z tematem zajęć, wyszukuje i selekcjonuje informacje w różnych źródłach.

Z niewielką pomocą nauczyciela opracowuje zebrane materiały.

Poprawnie wpisuje i formatuje teksty, wstawia i formatuje obrazki i zdjęcia.

Wie na czym polega praca w chmurze i umie korzystać z usługi OneDrive.

Wspólnie z innymi pracuje w chmurze.

We współpracy z innymi zapisuje i przenosi pliki i katalogi z dysku lokalnego na wirtualny dysk.Samodzielnie, sprawnie wykonuje zadania, sporadycznie korzysta z pomocy nauczyciela.

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań.


Wspólnie z innymi planuje działania związane z tematem zajęć oraz wyszukuje informacje w internecie.

We współpracy z innymi opracowuje zebrane materiały.

Opracowuje dokument zgodnie z opisanymi etapami pracy nad projektem.

Wymienia wady i zalety pracy w chmurze.

Z niewielką pomocą formułuje problemy i określa plan działania.

Z niewielką pomocą wypowiada się o etapach rozwiązywania problemów.
Z pomocą planuje działania związane z tematem zajęć oraz wyszukuje informacje w internecie.

Z pomocą innych opracowuje zebrane materiały.Tylko z pomocą innych pracuje w chmurze.

Z pomocą formułuje problemy i określa plan działania.

Z pomocą wypowiada się o etapach rozwiązywania problemów.


Nie wykonuje powierzonych zadań, nawet z pomocą nauczyciela.

Nie wypowiada się na zajęciach.

Nie podejmuje żadnych prac.

Nie wie na czym polega i nie podejmuje pracy w chmurze.


5.

Bezpiecznie w sieci

/

1 godzina/

I.2a, II.4, III.2, IV.1 – 3, VPodaje przykłady domen.

Wyjaśnia znaczenie domeny.

Wskazuje na zagrożenia płynące z bezkrytycznego korzystania z internetu.

Samodzielnie wskazuje źródła informacji, gromadzi, przetwarza i selekcjonuje informacje pochodzące z różnych źródeł.Wyjaśnia pojęcia: cyberprzestrzeń, bezpieczny internet.

Znajduje w internecie strony na podany temat.

Przegląda zasoby internetu, wyszukuje informacje.

Wykorzystuje treści zawarte na wskazanych stronach internetowych do poszerzania swoich wiadomości oraz opracowywania własnych prac.

Opisuje budowę adresu internetowego.

Wymienia zagrożenia związane z korzystaniem z internetu.

Podaje dane kontaktowe do organizacji, które starają się dbać o bezpieczeństwo w sieci.

Zna, stosuje, wymienia i omawia zasady netykiety.

Samodzielnie wskazuje źródła informacji, gromadzi, przetwarza informacje pochodzące z różnych źródeł.


Poprawnie posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym.

Rozumie pojęcia: cyberprzestrzeń, bezpieczny internet.

Korzysta z odsyłaczy i wyjaśnia ich rolę.

Wykorzystuje podstawowe funkcje przeglądarki do przeglądania stron WWW.

Wyszukuje informacje w internecie korzystając z wyszukiwarek internetowych.

Wie, co powinien zrobić, jeśli trafi w internecie na coś, co wzbudzi jego niepokój.

Bezpiecznie korzysta z internetu.

Samodzielnie odszyfrowuje tekst zapisany pismem obrazkowym.

Wymienia i omawia zasady netykiety.

Samodzielnie wskazuje źródła oraz gromadzi informacje.
Korzysta z odnośnika do katalogu stron WWW we wskazanym portalu internetowym z niewielka pomocą nauczyciela.

Współpracuje w grupie wykonując powierzone mu zadanie.

Wyszukuje, gromadzi i selekcjonuje materiały z niewielka pomocą nauczyciela.

Wyszukuje informacje dodatkowe z niewielką pomocą nauczyciela.

Korzysta z Katalogu Bezpiecznych Stron na stronie http://sieciaki.pl.

Odszyfrowuje tekst zapisany pismem obrazkowym z niewielką pomocą.

Zna zasady netykiety.

We współpracy z innymi wskazuje źródła informacji oraz gromadzi informacje.Korzysta z odnośnika do katalogu stron WWW we wskazanym portalu internetowym tylko z pomocą nauczyciela.

Współpracuje w grupie.

Wyszukuje, gromadzi i selekcjonuje materiały tylko z pomocą nauczyciela.

Wyszukuje informacje dodatkowe tylko z pomocą nauczyciela.

Odszyfrowuje tekst zapisany pismem obrazkowym tylko z pomocą.

Z pomocą wskazuje źródła informacji oraz gromadzi informacje.Nie wypowiada się na zajęciach.

Nie podejmuje żadnych prac.

Nie potrafi planować etapów pracy i dzielić zadania głównego na zadania cząstkowe.

Nie potrafi wskazać źródeł informacji oraz gromadzić informacji.


6.

Poznajemy sposoby wyszukiwania informacji w internecie

/

1 godzina/

I.2a, II.3b, 4, III.1b, 2, IV.1 – 3, V.1, 2, 4.Samodzielnie wskazuje źródła informacji, gromadzi, przetwarza i selekcjonuje informacje pochodzące z różnych źródeł.

Samodzielnie wyszukuje (różnymi sposobami) i selekcjonuje potrzebne informacje w internecie.

Samodzielnie rozwiązuje problemy z różnym dziedzin wykorzystując zasoby internetu.

Sprawnie korzysta z edytora tekstu oraz grafiki do przygotowania dokumentów na podany temat korzystając z opcji dostępnych w programie, nieomawianych na lekcji.

Wyjaśnia zasady, na jakich udostępniana była grafika pobrana ze stron WWW.

Zawsze pracuje samodzielnie, chętnie pomaga innym.


Samodzielnie wskazuje źródła informacji, gromadzi, przetwarza informacje pochodzące z różnych źródeł.

Samodzielnie zapisuje na dysku komputera obrazek pobrany z internetu.

Sprawnie korzysta z edytora tekstu oraz grafiki do przygotowania dokumentów na podany temat korzystając z opcji dostępnych w programie.

Podczas wykonywania zadań wykazuje dużą staranność i sumienność.


Samodzielnie wskazuje źródła oraz gromadzi informacje.

Sprawnie korzysta z edytora tekstu oraz grafiki do przygotowania dokumentów na podany temat w zakresie przewidzianym programem.

Przed pobraniem grafiki z internetu sprawdza na jakich zasadach jest ona udostępniana.

Formułuje problemy, określa plan działania i wyznacza efekt końcowy.Samodzielnie, sprawnie wykonuje zadania, sporadycznie korzysta z pomocy nauczyciela.

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań.


Wspólnie z innymi planuje działania związane z tematem zajęć oraz wyszukuje informacje w internecie.

We współpracy z innymi opracowuje zebrane materiały.

We współpracy z innymi wskazuje źródła informacji oraz gromadzi informacje.

Z niewielką pomocą zapisuje na dysku komputera obrazek pobrany z internetu.
Z pomocą planuje działania związane z tematem zajęć oraz wyszukuje informacje w internecie.

Z pomocą innych opracowuje zebrane materiały.

Z pomocą wskazuje źródła informacji oraz gromadzi informacje.

Z pomocą zapisuje na dysku komputera obrazek pobrany z internetu.
Nie wypowiada się na zajęciach.

Nie podejmuje żadnych prac.

Nie potrafi wskazać źródeł informacji oraz gromadzić informacji.7.

Rozwiązujemy problemy z wykorzystaniem zasobów internetu

/

1 godzina/

I.3, II.3a, 3b, 4, III.1b, 2, IV.1 – 3, V.1, 2, 4.Samodzielnie planuje etapy pracy.

Samodzielnie rozwiązuje problemy z wykorzystaniem zasobów internetu.

Wykazuje szczególne zainteresowanie zagadnieniami omawianymi na lekcji.

Prezentuje w swoich wypowiedziach własne przemyślenia.

W sposób twórczy wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach.

W pełni korzysta z dostępnych opcji programu.

Świadomie i twórczo formułuje problemy, określa plan działania i wyznacza efekt końcowy.

Zna etapy rozwiązywania problemów i rozumie cel ich określania.


Samodzielnie rozwiązuje problemy z wykorzystaniem zasobów internetu.

Samodzielnie wyszukuje informacje w sieci z różnych dziedzin na zadany temat.

Samodzielnie opracowuje dokument tekstowy na zadany temat wykorzystując zasoby internetu.

Samodzielnie dbać o estetyczny wygląd dokumentu oraz rozplanowanie poszczególnych elementów (rysunków, pól tekstowych,

objaśnień) na stronie.

Zna i stosuje etapy prowadzące do rozwiązania problemu.Podczas wykonywania zadań wykazuje dużą staranność i sumienność.

Świadomie formułuje problemy, określa plan działania i wyznacza efekt końcowy.Rozwiązuje problemy z wykorzystaniem zasobów internetu.

Wyszukuje informacje w sieci z różnych dziedzin na zadany temat.

Wyjaśnia zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Wyjaśnia pojęcie bezpieczny internet.

Wymienia bezpieczne portale internetowe, w tym edukacyjne.

Opracowuje dokument tekstowy na zadany temat wykorzystując zasoby internetu.

Dba o estetyczny wygląd dokumentu oraz rozplanowanie

poszczególnych elementów na stronie.

Zna i stosuje etapy prowadzące do rozwiązania problemu.


Z niewielką pomocą rozwiązuje problemy z wykorzystaniem zasobów internetu.

Z niewielka pomocą nauczyciela wyszukuje informacje w sieci z różnych dziedzin na zadany temat.

Omawia najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Rozumie pojęcie bezpieczny internet.

Wymienia kilka bezpiecznych portali internetowych, w tym edukacyjnych.

Z niewielką pomocą nauczyciela opracowuje dokument tekstowy na zadany temat wykorzystując zasoby internetu.

Dba o estetyczny wygląd tworzonego dokumentu oraz rozplanowanie

poszczególnych elementów.We współpracy z innymi planuje etapy pracy.

Tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy z wykorzystaniem zasobów internetu.

Z pomocą nauczyciela wyszukuje informacje w sieci z różnych dziedzin na zadany temat.

Z pomocą nauczyciela wskazuje najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Zna i rozumie pojęcie bezpieczny internet.

Wymienia przynajmniej dwa bezpieczne portale internetowe, w tym edukacyjne.

Z pomocą nauczyciela opracowuje krótki dokument tekstowy na zadany temat wykorzystując zasoby internetu.

Wie, jak ważna jest dbałość o estetyczny wygląd tworzonego dokumentu.

Z pomocą planuje etapy pracy.


Nie wypowiada się na zajęciach.

Nie podejmuje żadnych prac.


8.

Zrozumieć, przeanalizować i roz­wiązać

/

1 godzina/

I.3, II.3a, 3b, 4, III.1b, 2, IV.1 – 3, V.1, 2.Prezentuje w swoich wypowiedziach własne przemyślenia.

W sposób twórczy wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach.

W pełni korzysta z dostępnych opcji programu.

Świadomie i twórczo formułuje problemy, określa plan działania i wyznacza efekt końcowy.

Zna etapy rozwiązywania problemów i rozumie cel ich określania.


Samodzielnie wymienia i omawia wybrane metody szyfrowania danych.

Samodzielnie szyfruje tekst i zapisuje pismem obrazkowym oraz

odszyfrowuje teksty.

Omawia i wymienia aplikacje mobilne zależnie od ich zastosowania.

Pracując w grupie

szanuje pracę innych.

Samodzielnie przygotowuje dokument zgodnie z opisanymi etapami pracy.

Wyjaśnia, czym zajmuje się kryptologia.

Udziela wyczerpujących wypowiedzi.

Zna i stosuje etapy prowadzące do rozwiązania problemu.Podczas wykonywania zadań wykazuje dużą staranność i sumienność.

Świadomie formułuje problemy, określa plan działania i wyznacza efekt końcowy.Z niewielką pomocą wymienia i omawia wybrane metody szyfrowania danych,

Z niewielka pomocą szyfruje tekst i zapisuje pismem obrazkowym oraz odszyfrowuje teksty.

Wymienia aplikacje mobilne zależnie od ich zastosowania.

Pracuje w grupie,

szanuje pracę innych.

Z niewielką pomocą przygotowuje dokument zgodnie z opisanymi etapami pracy.

Wie, czym zajmuje się kryptologia i podaje przykłady.

Samodzielnie, sprawnie wykonuje zadania, sporadycznie korzysta z pomocy nauczyciela.

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań.

Formułuje problemy, określa plan działania i wyznacza efekt końcowy.

Wie, jakie są etapy rozwiązywania problemów.

Wymienia etapy pracy nad projektem.
Z pomocą nauczyciela wymienia i omawia wybrane metody szyfrowania danych.

Z pomocą nauczyciela szyfruje tekst i zapisuje pismem obrazkowym oraz odszyfrowuje teksty.

Wymienia przynajmniej dwie aplikacje mobilne zależnie od ich zastosowania.

Z pomocą przygotowuje dokument zgodnie z opisanymi etapami pracy.

Sprawnie wykonuje zadania z niewielką pomocą nauczyciela.

W wykonywanej pracy nie wykazuje inwencji twórczej.

W niewielkim zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań.

Udziela wypowiedzi niewyczerpujących tematu.

Formułuje problemy i określa plan działania.

Wie, że są etapy rozwiązywania problemów.


Ćwiczenia i zadania wykonuje z pomocą nauczyciela.

Korzysta z pomocy nauczyciela, by wykazać się swoją wiedzą.

Ma trudności z obsługą podstawowych programów użytkowych.

Stosuje posiadane wiadomości tylko z pomocą nauczyciela.

Ma trudności z zastosowaniem swojej wiedzy w praktyce.

Z pomocą formułuje problemy i określa plan działania.

Z pomocą wypowiada się o etapach rozwiązywania problemów.


Nie wypowiada się na zajęciach.

Nie podejmuje żadnych prac.


9.

Piszemy na klawiaturze komputera, tworzymy ogłoszenia, dyplomy
i zapro­szenia

/

1 godzina/

II.3a, 3b, 4, III.1b, 2, IV.1 – 3, V.1, 2.Wyjaśnia, dlaczego umiejętność pisania na klawiaturze komputera ma istotne znaczenie w pracy przy komputerze.

Umie policzyć swoją biegłość w pisaniu na klawiaturze komputera.

Zna i omawia omawiane na lekcjach reguły poprawnego wprowadzania tekstu.

Prezentuje w swoich wypowiedziach własne przemyślenia.

W sposób twórczy wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach.

W pełni korzysta z dostępnych opcji programu.


Dokładnie opisuje i stosuje prawidłowy układ rąk na klawiaturze.

Samodzielnie korzysta z systemu sprawdzania pisowni w edytorze tekstu.

Samodzielnie opracowuje dokumenty użytkowe w edytorze tekstu z wykorzystaniem nowo poznanych funkcji tego programu.

Samodzielnie stosuje napisy WordArt, obramowanie i cieniowanie strony.

Zna i stosuje etapy prowadzące do rozwiązania problemu.

Podczas wykonywania zadań wykazuje dużą staranność i sumienność.


Demonstruje i objaśnia pozycję wyjściową, w jakiej należy siedzieć w pracy przy komputerze.

Opisuje i stosuje prawidłowy układ rąk na klawiaturze.

Samodzielnie korzysta z systemu sprawdzania pisowni w edytorze tekstu.

Opracowuje dokumenty użytkowe w edytorze tekstu z wykorzystaniem nowo poznanych funkcji tego programu.

Stosuje napisy WordArt, obramowanie i cieniowanie strony.

Samodzielnie, sprawnie wykonuje zadania, sporadycznie korzysta z pomocy nauczyciela.

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań.


Demonstruje pozycję wyjściową, w jakiej należy siedzieć w pracy przy komputerze.

Stosuje prawidłowy układ rąk na klawiaturze.

Z pomocą korzysta z systemu sprawdzania pisowni w edytorze tekstu.

Z pomocą opracowuje dokumenty użytkowe w edytorze tekstu z wykorzystaniem nowo poznanych funkcji tego programu.

Z pomocą stosuje napisy WordArt, obramowanie i cieniowanie strony.

Sprawnie wykonuje zadania z niewielką pomocą nauczyciela.

W wykonywanej pracy nie wykazuje inwencji twórczej.

W niewielkim zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań.


Zna podstawowe reguły poprawnego wprowadzania tekstu.

Z pomocą nauczyciela opracowuje dokumenty użytkowe w edytorze tekstu z wykorzystaniem nowo poznanych funkcji tego programu.Ma trudności z obsługą podstawowych programów użytkowych.

Stosuje posiadane wiadomości tylko z pomocą nauczyciela.

Ma trudności z zastosowaniem swojej wiedzy w praktyce.

Nie wypowiada się na zajęciach.

Nie podejmuje żadnych prac.

Nie umie zaplanować działań związanych z tematem.

Podsumowanie rozdziału 1.

Komputerowa mapa myśli. Praca bez użycia komputeraRozdział 2. (Proponowana liczba godzin — 7)


Pobieranie 339.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna