Pytania prawo międzynarodowe – egzaminPobieranie 46.01 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar46.01 Kb.

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE – PYTANIA EGZAMINACYJNE

ETAP PIERWSZY

I. Grupa pierwsza

 1. Pojęcie, ewolucja i cechy charakterystyczne społeczności międzynarodowej.

 2. Pojęcie, systematyka i cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego.

 3. Obowiązywanie prawa międzynarodowego.

 4. Charakterystyka normy prawa międzynarodowego.

 5. Pojęcie i rodzaje sankcji w prawie międzynarodowym publicznym

 6. Stosunek prawa międzynarodowego publicznego do prawa krajowego.

 7. Miejsce źródeł prawa międzynarodowego publicznego w polskim porządku prawnym.

 8. Polska szkoła prawa wojny – przedstawiciele i ich poglądy.

 9. Hugo Grocjusz i jego doktryna prawa międzynarodowego.

 10. Rozwój prawa międzynarodowego po I wojnie światowej.

 11. Rozwój i kodyfikacja prawa międzynarodowego po II wojnie światowej.

 12. Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa międzynarodowego publicznego.

 13. Artykuł 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości a katalog źródeł prawa międzynarodowego publicznego.

 14. Pozatraktatowe źródła prawa międzynarodowego.

 15. Pojęcie i rodzaje umów międzynarodowych.

 16. Forma umów międzynarodowych – ewolucja i stan współczesny.

 17. Procedura zawierania umów międzynarodowych.

 18. Pojęcie i skutki ratyfikacji i zatwierdzenia umowy międzynarodowej na gruncie prawa międzynarodowego publicznego.

 19. Ratyfikacja umowy międzynarodowej w prawie polskim.

 20. Sposoby wiązania się umową międzynarodową.

 21. Rejestracja umów międzynarodowych oraz ich publikacja.

 22. Charakterystyka typowych klauzul, jakie pojawiają się w umowach międzynarodowych.

 23. Obowiązywanie umów międzynarodowych w czasie i przestrzeni.

 24. Jednostronne wycofanie się z umowy a pacta sunt servanda.

 25. Pojęcie zastrzeżenia do umowy międzynarodowej.

 26. Moc obowiązująca umów międzynarodowych wobec państw trzecich.

 27. Pojęcie, przesłanki i skutki nieważności względnej umowy międzynarodowej.

 28. Pojęcie, przesłanki i skutki nieważności bezwzględnej umowy międzynarodowej.

 29. Zawarcie umowy międzynarodowej pod przymusem.

 30. Wpływ norm iuris cogentis na obowiązywanie umowy międzynarodowej.

 31. Zawieszenie stosowania oraz wygaśnięcie umowy międzynarodowej.

 32. Istota zasady pacta sunt servanda na gruncie prawa międzynarodowego publicznego.

 33. Interpretacja umów międzynarodowych.

 34. Zwyczaj międzynarodowy – pojęcie, cechy charakterystyczne oraz miejsce w katalogu źródeł prawa międzynarodowego publicznego.

 35. Umowa międzynarodowa a zwyczaj międzynarodowy.

 36. Ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane jako źródło prawa międzynarodowego publicznego.

 37. Miejsce orzecznictwa sądów oraz poglądów doktryny w katalogu źródeł prawa międzynarodowego publicznego.

 38. Uchwały organów organizacji międzynarodowych jako źródło prawa międzynarodowego publicznego.

 39. Akty jednostronne państw jako źródło prawa międzynarodowego publicznego.

 40. Pojęcie i charakterystyka tzw. twardego prawa międzynarodowego publicznego (hard law) oraz tzw. miękkiego prawa międzynarodowego publicznego (soft law).

 41. Kodyfikacja prawa międzynarodowego publicznego – ewolucja i stan współczesny.

 42. Pojęcie podmiotowości w prawie międzynarodowym.

 43. Podmiotowość pierwotna i wtórna w prawie międzynarodowym.

 44. Elementy składowe i istota państwa.

 45. Suwerenność państwa w XXI w.

 46. Immunitet państwa.

 47. Sposoby powstawania państw w prawie międzynarodowym.

 48. Zasady sukcesji państw.

 49. Zdolność do czynności prawnych państwa.

 50. Rodzaje państw ze względu na ich strukturę.

 51. Państwa zależne – ich istota, rodzaje i zdolność do występowania w stosunkach międzynarodowych.

 52. Zagadnienie podmiotowości narodu.

 53. Stolica Apostolska jako pomiot prawa międzynarodowego.

 54. Zakon Kawalerów Maltańskich i jego status w prawie międzynarodowym.

 55. Zagadnienie podmiotowości osób fizycznych.

 56. Definicja, charakter prawny, rodzaje i formy uznania międzynarodowego.

 57. Teorie uznania państwa i ich konsekwencje.

 58. Kryteria uznania rządu. Doktryna Tobara a doktryna Estrady.

 59. Kryteria i konsekwencje uznania za stronę wojującą i za powstańców.

 60. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa – źródła odpowiedzialności.

 61. MTK jako podmiot prawa międzynarodowego.

 62. Geneza ONZ.

 63. Cele i zasady ONZ.

 64. Członkostwo Polski w ONZ.

 65. Członkostwo w ONZ.

 66. Organy ONZ.

 67. Skład i kompetencje Zgromadzenia Ogólnego.

 68. Skład i kompetencje Rady Bezpieczeństwa.

 69. Sankcje w Karcie NZ.

 70. Tryby podejmowania uchwał w Zgromadzeniu Ogólnym.

 71. Tryby podejmowana uchwał przez Radę Bezpieczeństwa.

 72. Uchwały RB.

 73. Skład i kompetencje Rady Gospodarczej i Społecznej.

 74. Reforma ONZ a możliwość zmiany Karty NZ.

 75. Sekretarz Generalny ONZ – wybór, kompetencje, znaczenie.

 76. MTS jako organ ONZ.

 77. Jurysdykcja obowiązkowa MTS.

 78. Klauzula fakultatywna na podstawie Statutu MTS i praktyka polska.

 79. Pojęcie sporu międzynarodowego sensu largo, rodzaje sporów międzynarodowych.

 80. Ewolucja sposobów załatwiania sporów międzynarodowych – od użycia siły do prawno międzynarodowego obowiązku rozstrzygania sporów środkami pokojowymi.

 81. Dyplomatyczne sposoby rozstrzygania sporów.

 82. Sądowe środki pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych – ewolucja i rola spełniana współcześnie.

 83. Pojęcie i charakterystyka arbitrażu międzynarodowego.

 84. Stały Trybunał Rozjemczy (Arbitrażowy) – powstanie, organizacja, znaczenie.

 85. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – organizacja i skład.

 86. Opinie doradcze MTS.

 87. Pojęcie obowiązkowej i nieobowiązkowej jurysdykcji MTS-u.

 88. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – kompetencje ratione personae, ratione materiae i ratione iuris.

 89. Postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

 90. Pełnomocnictwo do zawierania umów międzynarodowych.

II. Grupa druga

 1. Zakres uprawnień najwyższych organów państwa rządu w sferze reprezentacji państwa i realizacji polityki zagranicznej.

 2. Ewolucja i współczesna rola stałych przedstawicielstw dyplomatycznych.

 3. Rodzaje i funkcje misji specjalnych wysyłanych przez państwa.

 4. Rozwój i charakterystyka przedstawicielstw państw przy organizacjach międzynarodowych.

 5. Istota i zadania spełniane przez urzędy konsularne.

 6. Ewolucja prawa dyplomatycznego (ze szczególnym uwzględnieniem norm regulujących stosunki dyplomatyczne współcześnie).

 7. Źródła prawa dyplomatycznego

 8. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy państwami, ustanowienie stałej misji dyplomatycznej oraz jej szefa.

 9. Funkcje misji dyplomatycznej.

 10. Personel misji dyplomatycznej.

 11. Klasy szefów misji dyplomatycznej i zasada precedencji – ewolucja i stan obecny.

 12. Pojęcie przywilejów i immunitetów dyplomatycznych oraz podstawa ich funkcjonowania.

 13. Przywileje i immunitety misji dyplomatycznej (rzeczowe).

 14. Przywileje i immunitety personelu misji dyplomatycznej (osobowe).

 15. Obowiązki ciążące na przedstawicielach dyplomatycznych wobec państwa przyjmującego.

 16. Pojęcie, charakter i funkcje korpusu dyplomatycznego.

 17. Przyczyny i konsekwencje zakończenia misji dyplomatycznej w państwie.

 18. Ewolucja prawa konsularnego (ze szczególnym uwzględnieniem norm regulujących stosunki konsularne współcześnie).

 19. Źródła prawa konsularnego.

 20. Polskie prawo konsularne.

 21. Początek i koniec funkcji konsularnych w państwie przyjmującym ze szczególnym uwzględnieniem procedury ustanawiania szefa placówki konsularnej.

 22. Funkcje konsularne.

 23. Funkcjonariusze konsularni ze szczególnym uwzględnieniem klas kierowników urzędów konsularnych, pojęcie korpusu konsularnego.

 24. Przywileje i immunitety placówki konsularnej (rzeczowe).

 25. Przywileje i immunitety funkcjonariuszy konsularnych (osobowe).

 26. Konsul zawodowy a konsul honorowy – podobieństwa i różnice.

 27. Funkcje misji dyplomatycznej a funkcje konsularne – podobieństwa i różnice.

 28. Immunitet jurysdykcyjny szefa misji dyplomatycznej a immunitet kierownika urzędu konsularnego.

 29. Pojęcie i rodzaje terytorium w prawie międzynarodowym.

 30. Wspólne dziedzictwo ludzkości.

 31. Istota prawna terytorium państwowego.

 32. Integralność terytorialna państwa w Karcie NZ i innych dokumentach międzynarodowych.

 33. Pojęcie i istota zwierzchnictwa terytorialnego.

 34. Ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego.

 35. Nabycie i utrata terytorium państwowego.

 36. Pojęcie i rodzaje granic państwowych.

 37. Etapy ustalania granicy państwowej.

 38. Źródła prawa morza.

 39. Klasyfikacja obszarów morskich.

 40. Obszary morskie RP na podstawie ustawodawstwa polskiego i Konwencji o prawie morza.

 41. Władztwo państwa na obszarach morskich.

 42. Prawa państwa nadbrzeżnego do szelfu kontynentalnego a status wód pokrywających szelf.

 43. Zasada wolności mórz.

 44. Zjawisko piractwa i jego zwalczanie w prawie międzynarodowym.

 45. Status prawny dna mórz i oceanów.

 46. Status Arktyki w prawie międzynarodowym a współczesne działania państw na obszarze bieguna północnego.

 47. Status prawny Antarktyki.

 48. Status prawny przestrzeni powietrznej.

 49. Prawnomiedzynarodowe uregulowanie działalności państw w przestrzeni powietrznej.

 50. Granice i status międzynarodowoprawny przestrzeni kosmicznej.

 51. Pojęcie i pozycja ludności w prawie międzynarodowym.

 52. Pojęcie obywatelstwa państwa, prawa i obowiązki obywatela.

 53. Sposoby nabycia i utraty obywatelstwa w prawie międzynarodowym.

 54. Sposoby nabycia i utraty obywatelstwa na gruncie prawa polskiego.

 55. Pojęcie i regulacja podwójnego/wielorakiego obywatelstwa.

 56. Regulacja statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym. .

 57. Ekstradycja w prawie międzynarodowym.

 58. Powszechna ochrona praw człowieka – prawa człowieka w Karcie Narodów Zjednoczonych.

 59. Charakter prawny, treść i znaczenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

 60. Charakter prawny, treść i znaczenie Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka.

 61. Ogólna i szczególna ochrona praw człowieka.

 62. Powszechna ochrona praw człowieka

 63. Ochrona praw człowieka w Europie.

 64. Generacje praw człowieka.

 65. Zbrodnia ludobójstwa w prawie międzynarodowym.

 66. Regionalne systemy ochrony praw człowieka.

 67. Międzynarodowe mechanizmy kontrolne w zakresie przestrzegania praw człowieka.

 68. Formy udzielania ochrony cudzoziemcom w prawie polskim.

 69. Definicja organizacji międzynarodowej.

 70. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych.

 71. Międzynarodowe organizacje pozarządowe – pojęcie, charakterystyka, rola.

 72. Międzynarodowe organizacje rządowe a organizacje pozarządowe.

 73. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych.

 74. Struktura organizacyjna organizacji międzynarodowych.

 75. Charakter prawny i rodzaje uchwał podejmowanych przez organy organizacji międzynarodowych.

 76. Organizacje wyspecjalizowane ONZ – status, funkcje,

 77. Rada Europy: członkostwo, kompetencje, organy.

 78. OBWE: historia, kompetencje, organy.

 79. Europejski Trybunał Praw Człowieka – powstanie, organizacja, kompetencje.

 80. Procedura załatwiania sporów międzynarodowych na gruncie Karty Narodów Zjednoczonych.

 81. Wojna – konflikt zbrojny – użycie siły: zakres pojęć i ich relacja.

 82. Użycie siły zbrojnej w ujęciu historycznym i współcześnie.

 83. Pakt Brianda-Kellogga.

 84. Zasada nieinterwencji w Karcie NZ a interwencja humanitarna.

 85. Ius ad bellum a Karta Narodów Zjednoczonych

 86. Rozwój historyczny ius in bello.

 87. Podział MPH na prawo haskie i prawo genewskie. Jego aktualność.

 88. Indywidualna odpowiedzialność karna za zbrodnie międzynarodowe.

 89. Trybunały ad hoc – powstanie, jurysdykcja, znaczenie.

 90. Międzynarodowy Trybunał Karny – powstanie, jurysdykcja, działalność.


ETAP DRUGI

Grupa trzecia

 1. Doktryna Monroego.

 2. Liga Narodów.

 3. Procedura załatwiania sporów międzynarodowych w systemie Ligi Narodów.

 4. Skarga do ETPC.

 5. Liga Państw Arabskich: powstanie, organy, kompetencje.

 6. Unia Afrykańska: powstanie, organy, kompetencje.

 7. OPA: powstanie, organy, kompetencje.

 8. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża – geneza i jego rola współcześnie.

 9. Organizacje Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i ich rola w czasie wojny i pokoju.

 10. Pojęcie okupacji wojennej, prawa i obowiązki mocarstwa okupacyjnego.

 11. Greckie i rzymskie „instytucje” prawa międzynarodowego.

 12. Tendencje humanitarne w średniowiecznym prawie międzynarodowym.

 13. Średniowieczne koncepcje integracyjne.

 14. Znaczenie pokoju westfalskiego dla rozwoju prawa międzynarodowego.

 15. Szkoła prawa naturalnego w prawie międzynarodowym.

 16. Pozytywistyczna doktryna prawa międzynarodowego.

 17. Ekspansja kolonialna i rozpad imperiów kolonialnych.

 18. Pojęcie, rodzaje i funkcje misji wojskowych wysyłanych przez państwa.

 19. Ewolucja i współczesne znaczenie przedstawicielstw handlowych ustanawianych przez państwa.

 20. Pojęcie „trwałej neutralności” i państwa trwale neutralne.

 21. Klauzula rebus sic stantibus.

 22. Nabycie terytorium państwowego: cesja.

 23. Nabycie terytorium państwowego: efektywna okupacja a zasiedzenie

 24. Sposoby utraty terytorium państwowego.

 25. Prawo przejścia tranzytowego a prawo nieszkodliwego przepływu.

 26. Zasada nieszkodliwego przepływu.

 27. Morska strefa przyległa.

 28. Status prawny i zasady korzystania z wyłącznej strefy ekonomicznej.

 29. Prawo wizyty i rewizji.

 30. Prawo pościgu.

 31. Status kanałów morskich w prawie międzynarodowym.

 32. Operacje pokojowe ONZ.

 33. Utrata obywatelstwa w prawie międzynarodowym.

 34. Prawa i obowiązki uchodźców na gruncie prawa polskiego

 35. Pojęcie i rodzaje cieśnin międzynarodowych.

 36. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza – powstanie, organizacja, kompetencje.

 37. Źródła bezpaństwowości, sytuacja prawna bezpaństwowców.

 38. Dopuszczalność i formy ograniczania pobytu cudzoziemców na terytorium państwa

 39. Prawa i obowiązki cudzoziemców przebywających na terytorium państwa

 40. Prawo do ubiegania się o azyl terytorialny w prawie międzynarodowym oraz w prawie polskim.

 41. Apartheid i zakaz dyskryminacji rasowej w prawie międzynarodowym.

 42. Ochrona praw kobiet w prawie międzynarodowym.

 43. Prawa dziecka w prawie międzynarodowym.

 44. Ochrona praw mniejszości w prawie międzynarodowym.

 45. Zapobieganie torturom w prawie międzynarodowym.

 46. Funkcjonariusze międzynarodowi.

 47. Konferencje haskie a rozwój MPH.

 48. Koncyliacja a arbitraż międzynarodowy – podobieństwa i różnice.

 49. Rokowania bezpośrednie (negocjacje).

 50. Dobre usługi i mediacja.

 51. Komisje badań.

 52. Koncyliacja

 53. Agreement

 54. Exequatur

 55. Uznanie za persona non grata

 56. Retorsje i represalia

 57. Charakter członkowstwa w organizacjach międzynarodowych.

 58. Funkcje rządowych organizacji międzynarodowych.

 59. Status rzek międzynarodowych.

 60. Kanały międzynarodowe.

 61. Decyzje kongresu wiedeńskiego i ich wpływ na rozwój prawa międzynarodowego.

 62. Współpraca międzynarodowa i prawo międzynarodowe w XIX wieku.

 63. Trybunały Norymberski i Tokijski i ich znaczenie dla zasady indywidualnej odpowiedzialności karnej.

 64. Charakter prawny oraz znaczenie „Konwencji w miniaturze”.

 65. Znaczenie klauzuli Martensa we współczesnych konfliktach zbrojnych.

 66. Zasady składania podpisów pod umową międzynarodową.

 67. Kurtuazja międzynarodowa.

 68. Terytoria powiernicze i obszary niesamodzielne w Karcie NZ.

 69. Ratownictwo kosmiczne i odpowiedzialność za szkody kosmiczne.

 70. NATO

Pobieranie 46.01 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna