Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona8/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35

INFORMATYKA:PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA

KRYTERIA I WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Opracowała: Lidia Sosnowska, Mariusz Augustyniak

dla klasy 1-3 gimnazjum


1. KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Konieczne

K

ocena dopuszczająca • Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Korzysta ze wskazanych zbiorów informacji, okazując szacunek dla cudzej własności twórczej.

 • Uruchamiania zestaw komputerowy i poprawnie kończy jego pracę.

 • Wymienia zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem dotyczące: prawidłowej pozycji ciała i czasu pracy oraz właściwej organizacji komputerowego stanowiska pracy.

 • Objaśnia zasady korzystania ze zgromadzonych w pamięciach szkolnych komputerów: dokumentów, prac innych użytkowników, programów.

 • Podaje przykłady zastosowania komputera w szkole.

 • Wymienia nazwy urządzeń opartych na technice komputerowej.

Podstawowe

K + P


ocena dostateczna

 • Dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy.

 • Podaje zastosowania spotykanych na co dzień urządzeń opartych na technice komputerowej.

 • Wyjaśnia pojęcia: informatyka, piractwo komputerowe.

 • Omawia zasady obowiązujące użytkownika komputera podczas korzystania z programów.

 • Wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu i wskazuje na korzyści wynikające z ich zastosowania.

 • Podaje zasady właściwego przechowywania dyskietek i płyt CD-ROM.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • Ocenia organizację komputerowych stanowisk pracy w różnych miejscach w szkole.

 • Ustala sposób prawidłowego użytkowania dyskietek i płyt CD-ROM na podstawie symboli umieszczonych na opakowaniu.

 • Charakteryzuje dokumentację legalnego oprogramowania: licencję, numer licencyjny, kartę rejestracyjną.

 • Wyjaśnia pojęcia: prawa autorskie, programy demo, komputer multimedialny.

 • Omawia konsekwencje prawne piractwa komputerowego.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • Przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania komputerowego stanowiska pracy.

 • Analizuje korzyści wynikające z użytkowania legalnego oprogramowania.

 • Charakteryzuje możliwości wykorzystania komputera w procesie nauczania i uczenia się.

 • Omawia normy bezpiecznego użytkowania monitorów.

 • Wyjaśnia pojęcia: upgrade, programy freeware, public domain, shareware, znak towarowy.

 • Omawia sposoby zapobiegania piractwu komputerowemu.

 • Podaje inne od omawianych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


Wykraczające poza program, np.:

 • Przewiduje wpływ doboru monitora na komfort pracy użytkownika komputera.

 • Charakteryzuje normy odpowiedzialnego i etycznego zachowania użytkowników systemów informatycznych.

 • Analizuje zalety (np.: ułatwia pracę, dostarcza rozrywki) i zagrożenia (np.: powoduje chorobę zawodową RSI), jakie niesie komputeryzacja życia.

 • Ocenia wpływ komputera i urządzeń opartych na technice komputerowej na jakość życia człowieka.

Wykraczające poza program, np.:

 • Rozpoznaje znaki norm TCO’95 i TCO’99.

 • Omawia przyczyny chorób związanych z obsługą komputera.

 • Wskazuje, na podstawie literatury, kierunki rozwoju komputera.

2. PRACA Z KOMPUTEREM

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Konieczne

K

ocena dopuszczająca • Korzysta ze stacji dyskietek i napędu CD-ROM w jednostce centralnej zgodnie z poznanymi zasadami.

 • Prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z systemem.

 • Wykorzystuje mysz do pracy w systemie Windows.

 • Określa podstawowe elementy Pulpitu.

 • Uruchamia programy, korzystając z ikony skrótu na Pulpicie.

 • Poprawnie kończy pracę programów.

 • Obsługuje programy uruchomione automatycznie z płyty CD-ROM.

 • Otwiera plik.

 • Zapisuje plik, dobierając nazwy tworzonych plików do ich zawartości według wskazówek.

 • Otwiera okno folderu.

 • Zakłada folder.

 • Kopiuje plik lub folder.

 • Usuwa wskazany plik lub folder.

 • Porusza się po strukturze folderów.

 • Sprawdza dyskietkę programem antywirusowym według wskazówek.

 • Nazywa typ komputerów będących w pracowni komputerowej.

 • Rozróżnia podstawowe elementy zestawu komputerowego.

 • Wskazuje poznane urządzenia zewnętrzne.

 • Wymienia rodzaje pamięci zewnętrznych komputera, jakie wykorzystuje w pracy z komputerem (dyskietka, dysk twardy, CD-ROM).

 • Wskazuje poznane elementy okna programu.

 • Podaje przykłady aplikacji poznanych na lekcji.

 • Wskazuje foldery otwarte.

 • Wyjaśnia pojęcie wirusa komputerowego.

Podstawowe

K + P


ocena dostateczna

 • Klasyfikuje podstawowe urządzenia wejścia i wyjścia w zestawie komputerowym (mysz, klawiatura, monitor, drukarka) i określa ich zastosowanie.

 • Porównuje pojemności różnych rodzajów pamięci komputera.

 • Obsługuje klawiaturę z wykorzystaniem małych i wielkich liter oraz polskich znaków diakrytycznych.

 • Obsługuje okna programów z wykorzystaniem poznanych elementów.

 • Zmienia rozmiar i położenie okna wg potrzeb oraz odkłada okno na pasek zadań i przywraca je na Pulpit.

 • Obsługuje menu programu i okna dialogowe.

 • Uruchamia programy, korzystając z przycisku START.

 • Przegląda zasoby komputera, korzystając z drzewa folderów w oknie Eksploratora Windows.

 • Zapisuje pliki na dysku we wskazanym folderze.

 • Wyszukuje zapisane pliki ze wskazanych folderów.

 • Tworzy nowe foldery i struktury folderów (jednym z poznanych sposobów) na podstawie wzoru.

 • Opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki, foldery.

 • Sprawdza wybrany dysk programem antywirusowym i niszczy ewentualnie wykryte wirusy według wskazówek.

 • Rozróżnia podstawowe elementy wewnętrzne komputera (płytę główną, procesor, kartę graficzną, dźwiękową, sieciową, pamięć wewnętrzną).

 • Rozróżnia podstawowe jednostki pamięci komputera (bit, bajt).

 • Objaśnia zastosowanie elementów rozmieszczonych z przodu jednostki centralnej.

 • Omawia sposoby uruchamiania poznawanych na lekcji aplikacji.

 • Odczytuje z paska zadań nazwy uruchomionych aplikacji i wskazuje aplikację aktywną.

 • Wyjaśnia pojęcia: procesor, płyta główna, pamięć komputera, program, oprogramowanie, okno, Pulpit, ikony, przycisk, pasek zadań, aplikacja, dokument, okno programu, okna dialogowe, okna komunikatów, plik, folder, folder otwarty, nazwa pliku, skrót, Kosz.

 • Omawia sposoby przeciwdziałania wirusom komputerowym.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • Porównuje rodzaje pamięci zewnętrznych komputera, jakie wykorzystuje w pracy z komputerem (dyskietka, dysk twardy, CD-ROM).

 • Określa zastosowanie skanera, plotera, mikrofonu, głośnika, słuchawek, modemu w zestawie komputerowym.

 • Porównuje różne sposoby zmiany rozmiarów okna programu.

 • Charakteryzuje elementy okien dialogowych.

 • Kojarzy rodzaj pliku z ikoną która go reprezentuje.

 • Przegląda zawartość folderów w różnych widokach.

 • Uruchamia programy za pomocą aplikacji Mój komputer.

 • Przełącza się między uruchomionymi aplikacjami.

 • Tworzy skrót do programu na Pulpicie i zmienia jego nazwę.

 • Dokonuje poprawek w pracy i zapisuje zmiany na dysku ze zmianą lokalizacji.

 • Tworzy strukturę folderów według potrzeb.

 • Zmienia nazwę folderu i pliku.

 • Wybiera optymalną metodę kopiowania, przenoszenia i usuwania folderów oraz plików.

 • Charakteryzuje szkodliwe działania wirusów komputerowych.

 • Instaluje program antywirusowy według wskazówek.

 • Objaśnia przeznaczenie podstawowych elementów wewnętrznych komputera (płyty głównej, procesora, kart rozszerzających, pamięci wewnętrznej, zasilacza).

 • Szereguje jednostki pamięci komputera według wielkości.

 • Rozróżnia najważniejsze gniazda służące do połączenia urządzeń zewnętrznych.

 • Wyjaśnia pojęcia: system operacyjny, zawieszenie komputera, wskazywanie, kliknięcie, przeciąganie myszą, plik wykonywalny, drzewo folderów, rozszerzenie, pliki danych, opcja.

 • Omawia zastosowanie elementów okna.

 • Omawia zastosowanie okien komunikatów.

 • Objaśnia rolę Schowka podczas operacji kopiowania i przenoszenia.

 • Wymienia typy drukarek.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • Konserwuje myszkę.

 • Analizuje różnice między pamięciami wewnętrznymi a zewnętrznymi komputera.

 • Charakteryzuje nośniki pamięci zewnętrznych (płyty CD-R, CD-RW, DVD).

 • Porównuje zasady pracy i zastosowania drukarek igłowych, atramentowych i laserowych.

 • Łączy elementy zestawu komputerowego.

 • Prawidłowo reaguje na zawieszenie się komputera.

 • Stosuje optymalne metody zmiany położenia i rozmiaru okna.

 • Prawidłowo reaguje na pojawiające się w programie komunikaty.

 • Rozpoznaje rodzaj pliku na podstawie rozszerzenia jego nazwy (TXT, BMP, DOC).

 • Przewiduje na podstawie poznanych rozszerzeń lub ikony reprezentującej plik, z jaką aplikacją jest on skojarzony.

 • Wyszukuje na dysku ikony plików wykonywalnych i uruchamia za ich pomocą programy.

 • Uruchamia programy, korzystając z polecenia URUCHOM z menu START.

 • Uruchamia program, otwierając utworzony w nim dokument.

 • Tworzy na Pulpicie skrót do dysku, dokumentu i folderu oraz zmienia jego nazwę.

 • Tworzy nowy folder podczas zapisu pliku.

 • Tworzy nową wersję pliku na dysku za pomocą polecenia ZAPISZ JAKO ze zmianą lokalizacji lub nazwy pliku.

 • Wybiera optymalną metodę do kopiowania, przenoszenia i usuwania grupy folderów lub plików.

 • Porządkuje pliki i foldery na dysku.

 • Porządkuje ikony na Pulpicie według własnego wyboru.

 • Obsługuje program antywirusowy zgodnie z potrzebami.

 • Prezentuje historię mikrokomputera.

 • Definiuje sposób określania szybkości komputera.

 • Podaje wielokrotności jednostki pamięci komputera (1 bajta).

 • Omawia zastosowanie kart: graficznej, dźwiękowej i sieciowej.

 • Objaśnia parametry wyświetlanego obrazu.

 • Omawia zadania systemu operacyjnego.

 • Wyjaśnia na czym polega instalacja programu.

 • Nazywa elementy i zawartość okna MÓJ KOMPUTER.

 • Wyjaśnia pojęcia: ścieżka dostępu, menu podręczne, Internet, kompatybilność komputerów, wielozadaniowość systemu, nagrywarka, rozdzielczość.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


Wykraczające poza program, np.:

 • Rozróżnia dwa typy komputerów osobistych: IBM PC i MAC.

 • Porównuje komputery stacjonarne i przenośne.

 • Opisuje związek między sprzętową konfiguracją komputera a jego wydajnością.

 • Porównuje ilościowo różne rodzaje pamięci zewnętrznej.

 • Charakteryzuje port USB.

 • Odczytuje z instrukcji obsługi parametry urządzenia.

 • Ocenia jakość urządzenia na podstawie poznanych parametrów.

 • Charakteryzuje napędy i nośniki pamięci zewnętrznych, np.: streamer, Zip, MO.

 • Określa zastosowanie innych od poznanych urządzeń zewnętrznych (trackball, touchpad, ploter).

 • Wykorzystuje okienko do zabezpieczania dyskietki przed przypadkowym zapisem.

 • Ocenia różnice pracy w systemach DOS i WINDOWS.

 • Charakteryzuje nakładki systemowe (np. NC).

 • Sprawdza zasoby komputera.

 • Analizuje różnice w budowie okien różnych programów.

 • Odczytuje właściwości pliku lub folderu.

 • Wyszukuje dowolny plik, grupę plików lub folder za pomocą polecenia ZNAJDŹ z menu START, wykorzystując znaki globalne.

 • Tworzy skojarzenie rozszerzenia pliku z aplikacją.

 • Zmienia wygląd Pulpitu, np.: zmienia tapetę, atrybuty czcionki, kompozycję.

 • Tworzy grupę i skrót w menu START|PROGRAMY.

 • Wykorzystuje narzędzia systemowe: defragmentator dysków, scandisk.

 • Instaluje i uruchamia nieznane mu dotychczas programy komputerowe.

 • Obsługuje różne programy antywirusowe.

Wykraczające poza program, np.:

 • Rozróżnia typy slotów (gniazd).

 • Objaśnia zasadę dwójkowego systemu liczbowego.

 • Omawia cechy nowoczesnych kart graficznych i dźwiękowych.

 • Omawia zastosowanie innych niż poznane na lekcji kart rozszerzających (np.: telewizyjnej, wideo).

 • Wymienia producentów popularnych procesorów.

 • Omawia zasady powstawania kolorowych wydruków na drukarce atramentowej oraz sposoby polepszania wydruków.

 • Omawia wszystkie opcje okna ZAMKNIJ SYSTEM WINDOWS.

 • Wskazuje różnice w budowie okien różnych programów.

 • Objaśnia zastosowanie skrótów klawiszowych w systemie Windows.

 • Wyjaśnia pojęcia: system binarny, sektor, klaster, dyskietka systemowa, defragmentacja dysku.

 • Wskazuje na zadania polecenia DODAJ/USUŃ PROGRAMY.

 • Omawia konsekwencje modyfikowania folderu WINDOWS.

3. PROGRAMY UŻYTKOWE

3.1. RYSOWANIE W EDYTORZE GRAFIKIWYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Konieczne

K

ocena dopuszczająca • Uruchamia edytor grafiki wykorzystywany na lekcji.

 • Rysuje proste elementy graficzne i figury geometryczne z wykorzystaniem myszki.

 • Wykorzystuje klawisz SHIFT podczas rysowania kwadratów i kół.

 • Wypełnia kolorem gotowe elementy w edytorze grafiki.

 • Zapisuje prace w podanym folderze w proponowanym przez program formacie.

 • Zaznacza fragment rysunku, dobierając odpowiednią cechę narzędzia.

 • Przenosi fragment rysunku w inne miejsce na tym samym rysunku.

 • Kopiuje elementy rysunku, przeciągając je myszką z wykorzystaniem klawisza CTRL.

 • Komponuje rysunki z gotowych elementów, wykorzystując PRZYBORNIK.

 • Korzysta z podglądu wydruku.

 • Drukuje prace według wskazówek.

 • Nazywa poznany edytor grafiki.

 • Wskazuje w edytorze grafiki PRZYBORNIK i PALETĘ KOLORÓW.

Podstawowe

K + P


ocena dostateczna

 • Operuje kolorem pierwszo- i drugoplanowym.

 • Rysuje proste elementy graficzne, prawidłowo dobierając z PRZYBORNIKA narzędzie i jego cechy.

 • Posługuje się poleceniem COFNIJ do zmiany wykonanej pracy.

 • Wykonuje proste rysunki według określonego wzoru.

 • Korzysta z LUPY do korekty rysunku.

 • Wykorzystuje klawisz SHIFT podczas rysowania linii poziomych, pionowych, pod kątem 45o.

 • Wypełnia gotowe elementy, pobierając kolor z rysunku.

 • Dołącza napisy do rysunku w wybranym miejscu, dobierając kolor napisu i tła.

 • Korzysta ze Schowka do kopiowania i przenoszenia fragmentów rysunku.

 • Przekształca rysunki i ich fragmenty (np. obraca, pochyla, odwraca kolor).

 • Zmienia rozmiary elementów rysunku.

 • Wstawia do tworzonego obrazu rysunki z pliku.

 • Drukuje przygotowane prace bez zmiany ustawień.

 • Wyjaśnia pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki, blok, Schowek.

 • Objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki.

 • Objaśnia zastosowanie Schowka.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • Ustala atrybuty rysunku w edytorze grafiki.

 • Wykorzystuje klawisz SHIFT podczas rysowania wielokątów.

 • Rysuje okręgi i koła.

 • Dokonuje poprawek w pracach graficznych, wykorzystując siatkę pikseli.

 • Zapisuje rysunki w formatach JPG lub GIF.

 • Dokonuje wyboru czcionki i jej atrybutów.

 • Wybiera optymalne metody kopiowania, przenoszenia i usuwania zaznaczonego fragmentu rysunku.

 • Wykorzystuje poznane operacje do uzyskania cienia.

 • Świadomie podejmuje decyzję o zapisywaniu lub rezygnacji z zapisu zmian w pliku na dysku.

 • Tworzy pliki zawierające fragmenty rysunków.

 • Wykonuje ilustracje na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego.

 • Dobiera parametry drukowania: orientację strony, liczbę kopii, zakres stron.

 • Omawia przeznaczenie i zalety edytora grafiki.

 • Wskazuje inne od poznanych programy do edycji grafiki.

 • Omawia różnice w operowaniu zaznaczonym fragmentem rysunku z tłem i bez tła.

 • Rozpoznaje pliki graficzne na podstawie ich rozszerzeń.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • Tworzy według własnego projektu rysunki i bogate kolorystycznie kompozycje graficzne.

 • Wykorzystuje poznane operacje do uzyskania efektu perspektywy.

 • Tworzy ozdobne napisy.

 • Stosuje poznane na plastyce zasady kompozycji, zwracając uwagę na estetykę i walory artystyczne tworzonego obrazu.

 • Dopasowuje rozmiar obrazu do tworzonego rysunku.

 • Obsługuje szkolną drukarkę.

 • Wyjaśnia pojęcie piksela.

 • Rozpoznaje pliki graficzne na podstawie ich rozszerzeń.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


Wykraczające poza program, np.:

 • Charakteryzuje formaty map bitowych.

 • Definiuje i wykorzystuje kolory niestandardowe.

 • Wykorzystuje skróty klawiszowe do pracy z edytorem grafiki.

 • Wykorzystuje inny od poznanego program graficzny.

 • Projektuje i wykonuje prace graficzne o praktycznym zastosowaniu.

 • Tworzy tapety na Pulpicie z własnych prac lub zrzutów ekranów.

 • Dostosowuje elementy okna programu do własnych potrzeb.

Wykraczające poza program, np.:

 • Wskazuje podobieństwa i różnice w pracy w różnych programach graficznych.

 • Wskazuje różnice między grafiką bitmapową a grafiką wektorową.

 • Objaśnia pojęcie i cel konwersji plików graficznych.

3.2. PRACA Z EDYTOREM TEKSTU

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Konieczne

K

ocena dopuszczająca • Prawidłowo uruchamia i kończy pracę z edytorem tekstu wykorzystywanym na lekcji.

 • Pisze proste teksty z zastosowaniem małych i wielkich liter oraz polskich znaków diakrytycznych i odstępów.

 • Zapisuje tekst w pliku na dysku jedną z poznanych metod.

 • Otwiera z dysku gotowy dokument.

 • Wyświetla dokument w różnych widokach.

 • Zmienia marginesy i orientację strony według podanego wzoru.

 • Przegląda tekst, stosując paski przewijania.

 • Wyszukuje usterki w gotowym tekście i wprowadza poprawki, stosując klawisze do kasowania znaków.

 • Zaznacza dowolny fragment tekstu w edytorze tekstowym jedną z poznanych metod.

 • Wykonuje operacje na bloku: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie.

 • Dokonuje operacji wyrównywania tekstu, zmiany rodzaju czcionki i jej atrybutów.

 • Drukuje przygotowane prace bez zmiany ustawień.

 • Nazywa poznany edytor tekstu.

 • Wskazuje elementy okna edytora tekstu.

 • Rozróżnia w tekście kursor tekstowy i kursor myszy.

 • Wskazuje i nazywa elementy strony dokumentu: wiersz, akapit, wcięcie w tekście.

 • Wyjaśnia pojęcia: blok, czcionka, edytor tekstu.

Podstawowe

K + P


ocena dostateczna

 • Stosuje zasadę częstego zapisywania tworzonego dokumentu.

 • Ustala parametry dotyczące układu strony (rozmiar, orientację strony, szerokość marginesów).

 • Stosuje klawisze sterowania kursorem i kombinacje klawiszy (HOME, END, PG UP, PG DN, CTRL + HOME, CTRL + END) do przeglądania tekstu.

 • Posługuje się poleceniem COFNIJ, aby anulować wykonaną operację.

 • Dokonuje następujących zmian w tekście: dopisywanie nowego akapitu, wstawianie i kasowanie akapitu według podanego wzoru.

 • Stosuje w tekście wcięcia w pierwszym wierszu akapitu i wcięcia akapitu.

 • Dzieli tekst na akapity i wstawia pusty akapit.

 • Formatuje akapit według podanego wzoru.

 • Odtwarza treść i format wzorca dokumentu.

 • Dobiera parametry drukowania: orientację strony, liczbę kopii, zakres stron.

 • Wyjaśnia pojęcia: redagowanie i formatowanie dokumentu, wiersz, akapit, wcięcie w tekście, wyrównanie tekstu, łamanie wiersza.

 • Omawia zastosowanie edytora tekstu.

 • Wyjaśnia znaczenie częstego zapisywania tworzonego dokumentu w pliku na dysku.

 • Wskazuje elementy okna edytora tekstu i objaśnia ich zastosowanie.

 • Wyjaśnia rolę klawisza ENTER w redagowaniu tekstu.

 • Wskazuje, jakie rozszerzenie nazwy pliku zawierają dokumenty tekstowe tworzone na lekcji.

 • Omawia charakterystyczne cechy poznanych wzorcowych dokumentów.

 • Wymienia nazwy najczęściej używanych czcionek.

 • Wyjaśnia potrzebę różnicowania rodzajów czcionek w dokumencie i zróżnicowanego wyglądu akapitu.

 • Omawia etapy przygotowania dokumentu do druku.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • Charakteryzuje różne rodzaje wyrównania tekstu.

 • Ocenia układ treści i format wzorcowych dokumentów.

 • Dobiera tryb pracy edytora do wykonanej operacji poprawiania tekstu.

 • Wybiera optymalną metodę zaznaczania tekstu.

 • Pracuje w różnych widokach.

 • Stosuje poznane czynności redagowania tekstu, wprowadzając zmiany i poprawki w celu dopracowania jego treści.

 • Zmienia odstępy między wierszami i akapitami, korzystając z polecenia AKAPIT z menu FORMAT.

 • Rozmieszcza tekst w kolumnach, wykorzystując tabulatory.

 • Umieszcza w tekście rysunki.

 • Redaguje i formatuje proste teksty według poznanych wzorów (list, zaproszenie).

 • Ustala jakość wydruku.

 • Dobiera ustawienia marginesów do rodzaju drukowanego dokumentu.

 • Wymienia inne od poznanych programy do edycji tekstów.

 • Wskazuje i nazywa elementy strony dokumentu: margines, wcięcie pierwszego akapitu, nagłówek, stopka, przypis.

 • Wyjaśnia pojęcie widoków dokumentu i omawia ich rodzaje.

 • Omawia parametry wpływające na wygląd strony dokumentu.

 • Objaśnia zasady rozmieszczania tekstu na stronie.

 • Omawia tryby pracy edytora i ich rodzaje.

 • Omawia pojęcie indeksu górnego i dolnego.

 • Wyjaśnia pojęcie tabulatora i sposoby jego ustalania.

 • Wymienia rodzaje tabulatorów.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • Sprawnie pisze na klawiaturze.

 • Używa kombinacji klawiszy w pracy z edytorem tekstu.

 • Ocenia, jak dobór parametrów układu strony wpływa na jej wygląd.

 • Dobiera rodzaj tabulatora do wyrównania kolumn tekstu.

 • Redaguje i formatuje tekst na zadany oraz dowolny temat z wykorzystaniem różnych narzędzi i funkcji poznanego edytora tekstu, nadając mu wygląd stosowny do jego treści.

 • Biegle obsługuje szkolną drukarkę.

 • Wyjaśnia pojęcia: margines, wcięcie pierwszego akapitu, nagłówek, stopka, przypis, twarda spacja.

 • Rozróżnia rozszerzenia nazw plików nadawane przez edytory tekstu.

 • Rozróżnia czcionki szeryfowe i bezszeryfowe.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


Wykraczające poza program, np.:

 • Wstawia zakładki do tekstu.

 • Charakteryzuje operacje wyrównywania kolumn tekstu za pomocą tabulatorów.

 • Opracowując dokument, dobiera format do jego treści oraz zwraca uwagę na jego estetyczny wygląd.

 • Wstawia do dokumentów obiekty WordArt.

 • Ozdabia teksty klipartami.

 • Formatuje wstawione do dokumentu obiekty graficzne.

 • Wstawia do tekstu tabele.

 • Formatuje tabelę.

 • Wykorzystuje inny od poznanego edytor tekstu.

 • Dostosowuje paski narzędzi do własnych potrzeb.

 • Pracuje z nagłówkiem i stopką, ustala ich format.

Wykraczające poza program, np.:

 • Omawia pojęcie zakładki umieszczonej w tekście i jej zastosowanie.

 • Wskazuje podobieństwa i różnice w pracy w różnych programach tekstowych.

 • Omawia zaawansowane narzędzia edytora tekstu.

3.3. OBLICZENIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Konieczne

K

ocena dopuszczająca • Prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z arkuszem kalkulacyjnym wykorzystywanym na lekcji.

 • Odczytuje adres komórki.

 • Umieszcza w komórkach arkusza dane i prawidłowo zapisuje gotowe formuły.

 • Tworzy proste formuły, stosując cztery podstawowe działania matematyczne.

 • Otwiera nowy dokument.

 • Przegląda zawartość arkusza kalkulacyjnego.

 • Zmienia zawartość komórki.

 • Zapisuje arkusz na dysku.

 • Zaznacza obszar komórek.

 • Umieszcza w komórkach dane przez kopiowanie lub wypełnianie.

 • Nazywa poznany na lekcji arkusz kalkulacyjny.

 • Wskazuje charakterystyczne elementy okna arkusza kalkulacyjnego.

 • Rozróżnia w arkuszu kursor komórki aktywnej, tekstowy i myszy.

Podstawowe

K + P


ocena dostateczna

 • Wykonuje w arkuszu obliczenia, tworząc proste formuły.

 • Umieszcza w komórkach formuły przez kopiowanie i wypełnianie.

 • Wykonuje obliczenia, wykorzystując w formułach poznane funkcje.

 • Umieszcza w komórkach serie danych (ciąg wartości).

 • Modyfikuje arkusz, dodając lub usuwając wiersze i kolumny.

 • Zmienia format danych według wzorca.

 • Rozróżnia arkusz kalkulacyjny rozumiany jako program i jako dokument.

 • Wyjaśnia pojęcia: arkusz kalkulacyjny, kolumna, wiersz, pasek formuły, komórka, obszar, pole nazwy, obszar roboczy, siatka, zakładka, adres komórki, zakres komórek, komórka aktywna, formuła, operator działań, seria danych (ciąg wartości).

 • Objaśnia zastosowanie charakterystycznych elementów okna arkusza kalkulacyjnego.

 • Wymienia typy danych wprowadzanych do arkusza.

 • Omawia zasady tworzenia i przeznaczenie formuł.

 • Opisuje budowę i sposób sformatowania wzorcowych arkuszy.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • Wykorzystuje różne sposoby wprowadzania zmian do komórek arkusza.

 • Wybiera optymalny sposób poruszania się po arkuszu kalkulacyjnym.

 • Charakteryzuje różnicę między odpowiednimi typami danych.

 • Zapisuje złożone wyrażenia arytmetyczne w postaci formuł.

 • Analizuje treść pojawiających się w programie komunikatów o błędach i poprawia je.

 • Wybiera optymalną metodę zaznaczania obszaru.

 • Analizuje skutki kopiowania formuł i wypełniania komórek formułami, w których zastosowano adresowanie względne.

 • Dostrzega potrzebę stosowania funkcji do wykonywania omawianych operacji.

 • Ocenia wygląd i czytelność wzorcowo sformatowanych arkuszy.

 • Dobiera właściwy format danych.

 • Nadaje arkuszom odpowiedni format, dbając o ich czytelność, przejrzystość i estetykę.

 • Omawia przeznaczenie i zalety arkusza kalkulacyjnego.

 • Objaśnia zasady wykonywania obliczeń w arkuszu.

 • Wskazuje jakie zmiany zachodzą w formule po jej skopiowaniu.

 • Wyjaśnia, na czym polega adresowanie względne komórek.

 • Wyjaśnia pojęcia: funkcja, argument.

 • Wymienia elementy formatowania.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • Wykorzystuje kombinacje klawiszy i skróty klawiszowe w pracy z arkuszem kalkulacyjnym.

 • Stosuje optymalne metody wprowadzania danych i formuł do komórek arkusza kalkulacyjnego.

 • Wykorzystuje poznane narzędzia i dostępne w arkuszu kalkulacyjnym operacje do rozwiązywania zadań z różnych dziedzin i do właściwego prezentowania ich wyników.

 • Analizuje dane z gotowych wykresów.

 • Wyjaśnia istotę adresowania względnego komórek.

 • Wskazuje inne od poznanych operacje, których wykonywanie wymaga stosowania funkcji.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


Wykraczające poza program, np.:

 • Charakteryzuje stosowane w formułach adresowanie bezwzględne i mieszane.

 • Wykorzystuje w formułach wykonujących obliczenia optymalne sposoby adresowania komórek.

 • Stosuje w formułach funkcję logiczną JEŻELI.

 • Wykonuje obliczenia w innym od omawianego na lekcji arkuszu kalkulacyjnym.

 • Tworzy wykresy do wykonywanych zadań.

Wykraczające poza program, np.:

 • Wyjaśnia potrzebę stosowania w formułach różnego typu adresowania komórek.

3.4. KORZYSTANIE Z BAZ DANYCH

WYMAGANIA

Osiągnięcia ucznia

UMIEJĘTNOŚCI

WIADOMOŚCI

Konieczne

K

ocena dopuszczająca • Prawidłowo uruchamia i kończy pracę z programem obsługi baz danych wykorzystywanym na lekcji.

 • Otwiera gotową bazę danych.

 • Pracuje w bazie danych we wskazanym przez nauczyciela widoku.

 • Przegląda bazę danych z wykorzystaniem przycisków przeglądania rekordów oraz sterowania kursorem.

 • Odczytuje informacje z wybranego rekordu.

 • Modyfikuje zawartość bazy danych, wpisując nowe lub poprawiając istniejące dane w polach bazy.

 • Zapisuje w nowym pliku zmodyfikowaną bazę danych.

 • Wyjaśnia pojęcie baza danych.

 • Wymienia zalety komputerowego gromadzenia i przetwarzania danych.

 • Podaje przykłady kartotekowej bazy danych znanych z życia codziennego.

 • Rozróżnia elementy bazy danych: rekord, pole.

 • Nazywa wykorzystywany na lekcji program do obsługi baz danych.

 • Wskazuje charakterystyczne elementy okna programu obsługi baz danych.

 • Wskazuje pola i rekordy w bazie danych wykorzystywanej na lekcji.

Podstawowe

K + P


ocena dostateczna

 • Porównuje sposoby korzystania z „papierowych” i komputerowych baz danych.

 • Charakteryzuje kartotekową bazę danych.

 • Określa typy pól i ich zawartość.

 • Przegląda bazę danych z wykorzystaniem polecenia IDŹ DO z menu EDYCJA.

 • Wyszukuje w bazie danych informacje na podstawie zawartego w nich ciągu znaków.

 • Sortuje bazę danych według podanego klucza.

 • Oznacza rekordy baz danych.

 • Wyświetla lub ukrywa oznaczone rekordy według podanych wskazówek.

 • Modyfikuje bazę danych, dodając i usuwając z niej rekordy.

 • Rozróżnia pojęcie bazy danych rozumianej jako zbiór danych i jako program (system) obsługi danych.

 • Omawia przeznaczenie baz danych.

 • Wymienia podstawowe operacje wykonywane przez programy obsługi bazy danych.

 • Wyjaśnia pojęcia: formularz, tabela, rekord, pole.

 • Omawia cechy pól baz danych.

 • Objaśnia zastosowanie charakterystycznych elementów okna programu obsługi baz danych.

 • Omawia sposoby przeglądania baz danych.

Rozszerzające

(K + P) + R

ocena dobra


 • Charakteryzuje operacje wykonywane w bazach za pomocą programów ich obsługi.

 • Dostosowuje sposób przedstawiania danych w bazach danych (widok: tabela lub formularz) w zależności od informacji, jaką chce odczytać.

 • Dobiera klucz sortowania.

 • Wyświetla lub ukrywa oznaczone rekordy w zależności od potrzeb.

 • Buduje filtr według podanego wzoru.

 • Wyszukuje informacje, stosując filtry.

 • Zapisuje w nowym pliku zmodyfikowaną bazę danych.

 • Wyjaśnia rolę rekordu i rolę pola w bazie danych.

 • Omawia strukturę kartotekowej bazy danych.

 • Objaśnia rolę operacji sortowania w wyszukiwaniu danych.

 • Wymienia sposoby wyszukiwania danych w bazie danych.

Dopełniające

(K + P + R) + D

ocena bardzo dobra


 • Wykorzystuje kombinacje klawiszy i skróty klawiszowe w pracy z bazą danych.

 • Analizuje wykorzystanie kartotekowej bazy danych.

 • Buduje filtr, dostosowując go do określonego przypadku wyszukiwania informacji.

 • Stosuje spójnik ORAZ i LUB w filtrach.

 • Wybiera optymalną metodę przeglądania, wyszukiwania i modyfikowania informacji w bazie danych.

 • Porównuje poznane sposoby przeglądania i wyszukiwania informacji.

 • Porównuje znane sposoby wyszukiwania informacji – wskazuje ich wady i zalety.

 • Omawia zastosowanie filtru w wyszukiwaniu informacji w bazie danych.

Ponadprogramowe

(K + P + R + D) + PP

ocena celująca


Wykraczające poza program, np.:

 • Porównuje bazy danych różnych typów.

 • Uzasadnia konieczność stosowanie różnych typów baz danych.

 • Posługuje się programem do obsługi relacyjnej bazy danych.

 • Tworzy filtry złożone z wielu warunków.

 • Wprowadza do pól baz danych formuły obliczające ich zawartość.

Wykraczające poza program, np.:

 • Podaje przykłady i zastosowanie różnych typów baz danych.

 • Omawia struktury relacyjnej i hierarchicznej bazy danych.


Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna