Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona7/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35

JĘZYK ANGIELSKI:PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA

KRYTERIA I WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Opracowała: Małgorzata Welskop, Klaudia Rosicka, Małgorzata Grzelak

dla klasy 1-3 gimnazjumOcena dopuszczająca
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

 • uczeń zna zastosowanie i zasady tworzenia zdań twierdzących, pytających, przeczących i krótkich odpowiedzi w czasach Present Simple, Past Simple, Past Continuous i Present Perfect

 • uczeń potrafi budować zdania w w/w czasach, ale przeważnie niespójne

 • uczeń zna nazwy krajów i narodowości

 • uczeń wymienia członków rodziny

 • uczeń zna nazwy przedmiotów, mebli znajdujących się w pokoju

 • uczeń zna nazwy produktów spożywczych, potraw

 • uczeń zna nazwy dyscyplin sportowych

 • uczeń zna nazwy miesięcy

 • uczeń zna popularne przymiotniki

 • uczeń zna odmianę czasownika to be w czasie Past Simple

 • uczeń zna nazwy zwierząt

 • uczeń stopniuje przymiotniki

 • uczeń zna nazwy części ciała


SŁUCHANIE I MÓWIENIE

 • uczeń potrafi zawrzeć znajomość, przedstawić się

 • uczeń potrafi powiedzieć, jakie gatunki muzyczne lubi

 • uczeń potrafi opowiedzieć o sobie (kraj, miejsce zamieszkania), stosując czas Present Simple

 • uczeń potrafi zapytać i podać cenę

 • uczeń prostymi zdaniami opisuje przedmioty

PISANIE

 • uczeń potrafi napisać zdania zawierająca proste struktury i słownictwo

 • uczeń używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji


Ocena dostateczna - uczeń spełnia kryteria na ocenę dopuszczającą
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

 • uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi w czasach Present Simple, Past Simple, Past Continuous i Present Perfect

 • uczeń zna zasady użycia konstrukcji There is/are wraz z określnikami some/any w

 • zdaniach twierdzących, pytających, przeczących i krótkich odpowiedziach

 • uczeń zna formy czasownika have got we wszystkich osobach w zdaniach twierdzących, przeczących, pytających i krótkich odpowiedziach

 • uczeń wymienia liczebniki porządkowe

 • uczeń zna nazwy przedmiotów szkolnych

 • uczeń łączy przymiotniki w pary o przeciwnym znaczeniu

 • uczeń zna formy niektórych czasowników nieregularnych w czasie przeszłym

 • uczeń zna nazwy pokoi i pomieszczeń w domu i mieszkaniu

 • uczeń zna nazwy ubrań

 • uczeń zna przymiotniki miary

 • uczeń zna nazwy sportów ekstremalnych

 • uczeń zna nazwy zawodów


SŁUCHANIE I MÓWIENIE

 • uczeń pyta o narodowość i pochodzenie oraz potrafi odpowiedzieć na takie pytania

 • uczeń potrafi tworzyć zdania z podanych wyrazów używając czasu Present Continuous

 • uczeń potrafi wyrazić prośbę z czasownikiem could

 • uczeń potrafi powiedzieć, gdzie był i co robił podczas ostatniego weekendu

 • uczeń w prosty sposób pyta o drogę

 • uczeń krótko odpowiada na pytania o zwierzęta

 • uczeń zadaje proste pytania na temat danych osób i odpowiada na nie używając czasu Past Continuous

 • uczeń układa proste zdania w czasie Present Perfect, wykorzystuje podane słowa

 • uczeń tworzy proste porównania, wykorzystuje podane wyrazy

 • uczeń w prosty sposób mówi o czynnościach, które musiał kiedyś wykonywać


PISANIE

 • uczeń potrafi napisać zdania zawierająca poprawne proste struktury i słownictwo

 • uczeń potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny

 • uczeń używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji


Ocena dobra - uczeń spełnia kryteria na ocenę dostateczną
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

 • uczeń potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych w czasach Present Simple, Past Simple, Past Continuous i Present Perfect

 • uczeń zna przysłówki częstotliwości always, usually, often, sometimes, never oraz wyrażenia przysłówkowe once/twice a week, three times a month i zasady ich użycia w zdaniach w czasie Present Simple

 • uczeń wskazuje różnicę w zastosowaniu czasu Present Simple i Present Continuous

 • uczeń zna kategorię policzalności (niepoliczalności) rzeczowników i wie, które

 • rzeczowniki są policzalne, niepoliczalne lub należą do obydwu kategorii

 • uczeń zna zasadę stosowania określników some/any w zdaniach z czasownikiem have Got

 • uczeń uzupełnia zdania przyimkami: in July, on Monday, on July 15th

 • uczeń zna zastosowanie i zasady tworzenia czasu Past Simple w zdaniach twierdzących (czasowniki regularne i nieregularne), pytających, przeczących i krótkich odpowiedziach

 • uczeń uzupełnia zdania dotyczące tekstu (tworzy formy czasu przeszłego czasowników regularnych)

 • uczeń zna formy past participle niektórych czasowników nieregularnych

 • uczeń potrafi dokonać podziału wyrazów oznaczających części ciała na cztery kategorie: the head, the leg, the arm, the body

 • uczeń potrafi nazwać obowiązki domowe


SŁUCHANIE I MÓWIENIE

 • uczeń potrafi w kilku zdaniach opisać swój pokój

 • uczeń potrafi powiedzieć, jakie zasady obowiązują w szkole używając czasowników modalnych must/mustn’t, can/can’t i używając podanych czynności

 • uczeń potrafi powiedzieć, co robią osoby w danej chwili, stosując czas Present Continuous

 • uczeń pyta kolegę, co chciałby do jedzenia/picia, stosując konstrukcję would like oraz rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, związane z jedzeniem

 • uczeń krótko opisuje wygląd zewnętrzny, ubranie, charakterystyczne dodatki w czasie teraźniejszym i przeszłym

 • uczeń potrafi zapytać w prosty sposób o wydarzenia przeszłe i odpowiada na takie pytania stosując czas Present Perfect


PISANIE

 • uczeń potrafi napisać zdania zawierające zazwyczaj poprawne złożone struktury i słownictwo

 • uczeń zazwyczaj potrafi w spójny sposób zorganizować tekst

 • uczeń używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji


Ocena bardzo dobra - uczeń spełnia kryteria na ocenę dobrą
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

 • uczeń potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi w czasach Present Simple, Past Simple, Past Continuous i Present Perfect

 • uczeń zna formy past participle większości czasowników nieregularnych


SŁUCHANIE I MÓWIENIE

 • uczeń potrafi opowiedzieć o tym, jak spędza wolny czas, czym zajmuje się po szkole i w czasie weekendów, stosując czas Present Simple i przysłówki częstotliwości

 • uczeń potrafi opowiedzieć o swoich planach, stosując konstrukcję going to, oraz zapytać o to samo kolegów

 • uczeń pisze krótkie opowiadanie związane ze zwierzętami, stosuje podstawowe słownictwo i podstawowe konstrukcje gramatyczne

 • uczeń przedstawia, jakie ma obowiązki domowe zadaje proste pytania i odpowiada


PISANIE

 • uczeń potrafi napisać zdania zawierające poprawne złożone struktury i słownictwo

 • uczeń potrafi w spójny sposób zorganizować tekst

 • uczeń używa prawidłowej pisowni i interpunkcji


Ocena celująca - uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim, wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, wykorzystuje wiadomości dodatkowe języka angielskiego znacznie wykraczające poza programem nauczania lub wykazuje się znacznymi osiągnięciami na poziomie pozaszkolnym.

Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna