Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona35/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

PLASTYKA:PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA

KRYTERIA I WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Opracowała: Arleta Mańka, Dorota Drzyzga
Standardy wymagań edukacyjnych.

1. Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją podstaw progra­mowych poprzez wybrany program DKW-4014-153/99.

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawiera przedmiotowy system oce­niania plastyki.

3. Nauczyciele plastyki stosują kryteria ocen: pracy w grupie, wypowiedzi ustnej i pisemnej. Zgodnie ze specyfiką zajęć edukacyjnych sto­sują odpowiednie kryteria, wybierając z wszystkich możliwości oceny ucznia te kryteria, które uznają za adekwatne do sytuacji.

4. Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pra­cy szczegółowej; wówczas powiadamia o tym uczniów, wyjaśniając skutecz­nie cel pracy. Jest to forma umowy ustnej klasy z nauczycielem. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny na zasadach uzgodnionych z na­uczycielem. Poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych.

5. „Plusy" w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku przekroczenia przez ucznia kryteriów wyznaczonych dla danej oceny.

6. „Minusy" w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku drobnych, nie ma­jących merytorycznego znaczenia uchybień.

7. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wypowiedź nie spełnia wymo­gów oceny pozytywnej.

8. Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególnie oryginalne i twórcze osiągnięcia, opierające się na gruntownej wiedzy wykraczającej poza wymagania pro­gramowe oraz umiejętność zastosowania tych osiągnięć w praktyce.

9. Ocena semestralna i końcoworoczna jest wyznacznikiem umiejętności i wie­dzy przedmiotowej ucznia i wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez

ucznia w danym semestrze.
KRYTERIA PRACY W GRUPIE


OCENA

KRYTERIUMBARDZO DOBRY


DOBRY


DOSTATECZNY


DOPUSZCZAJĄCY

organizacja pracy


właściwy plan i wykonanie


typowe wzorce w nowym układzie, według typowych rozwiązań


według typowych wzorców


niepełne wykonanie zadań


podział zadań, po­dział ról


twórcze wypełnia­nie swojej roli


praca zgodna z przydziałem


praca z instrukta­żem i pomocą


zmienianie funk­cji, brak odpowie­dzialności


komunikacja


aktywne słuchanie


czynne uczestniczenie


rozumienie tego,

co się słyszy
słuchanie


wiedza i umiejętności


twórcze wykorzy­stywanie wiedzy i umiejęt­ności


poprawne przekazy­wanie typowej wie­dzy i praktyczne zastosowanie w sy­tuacjach typowych


wiedza bez umie­jętności, umiejętności bez wiedzy


wiedza wyrywko­wa, proste umie­jętności praktycz­ne


prezentacja


umiejętność prze­kazu swoich racji i oryginalnych po­mysłów


typowe wzorce w nowym ukła­dzie (najbardziej dostępne)


według typowych wzorców


niepełne wykonanie zadania


KRYTERIA WYPOWIEDZI USTNEJ

OCENA

KRYTERIUM
BARDZO DOBRY


DOBRY


DOSTATECZNY


DOPUSZCZAJĄCY


zgodność wypowiedzi z te­matem

pełna zgodność


2-3 błędy lub nie­zgodności, niewła­ściwy dobór treści do tematu


fragmentaryczna, 30-40% zgodność z tematem


minimalny, 25-30% zakres zgodności wypo­wiedzi z tematem

zakres merytoryczny (wiedza)


wyczerpujący


2-3 usterki lub braki w zakresie wyczerpania tematu


50% wiadomości wykorzystanych w odpowiedzi


pojedyncze elemen­ty wiedzy dobrane chaotycznie i przy­padkowo


kompozycja wypowiedzi

zachowana równo­waga między po­szczególnymi czę­ściami wypowiedzi lub brak wniosków i uogólnień


wypowiedź nie­uporządkowana


wypowiedź chaotyczna, brak spójności


stosowanie terminologii przedmiotu


stosowanie terminów i pojęć specjali­stycznych


niewłaściwe stoso­wanie niektórych pojęć


fragmentaryczne wykorzystanie ter­minologii lub jej niewłaściwe stoso­wanie


niestosowanie ter­minologii specjali­stycznej lub stoso­wanie niewłaściwe


KRYTERIA WYPOWIEDZI PISEMNEJ

OCENA

KRYTERIUM
BARDZO DOBRY


DOBRY


DOSTATECZNY


DOPUSZCZAJĄCY


zgodność wypowiedzi z te­matem


pełna zgodność


2-3 błędy lub nie­zgodności, niewła­ściwy dobór treści do tematu


fragmentaryczna, 30-40% zgodność z tematem


minimalny, 25-30% zakres zgodności wypo­wiedzi z tematem


zakres meryto­ryczny (wiedza)


wyczerpujący


2-3 usterki lub braki w zakresie wyczerpania tematu


50% wiadomości wykorzystanych w odpowiedzi


pojedyncze ele­menty wiedzy do­brane chaotycznie i przypadkowo


kompozycja wypowiedzi


zachowana logika i trójdzielność od­powiedzi, własne wnioski i uogólnienia


zachowana równo­waga między po­szczególnymi czę­ściami wypowiedzi lub brak wniosków i uogólnień


wypowiedź nie­uporządkowana


wypowiedź chaotyczna, brak spójności


stosowanie terminologii przedmiotu


stosowanie termi­nów i pojęć specjalistycznych


niewłaściwe stosowanie niektórych pojęć


fragmentaryczne wykorzystanie ter­minologii lub jej niewłaściwe stoso­wanie


niestosowanie ter­minologii specjali­stycznej lub stoso­wanie niewłaściwe


KRYTERIA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJOCENA KRYTERIUM


BARDZO DOBRY


DOBRY


DOSTATECZNY


DOPUSZCZAJĄCY


kompozycja


zachowana logika, twórcze wykonanie


zachowana logika, typowe rozwiązanie


zachwiana logika kompozycji


brak logiki, nieprawidłowy do­bór kompozycji


dobór

środków wyrazu
wyczerpujący i twórczy dobór środków


2-3 usterki lub bra­ki w zakresie wyko­rzystania środków


50% środków wy­razu wykorzysta­nych prawidłowo


pojedyncze środki wyrazu zastosowa­ne przypadkowo


działalność


oryginalne pomysły, własna interpretacja


poprawny przekaz


bierny sposób od­twarzania


przekaz nieupo­rządkowany, chao­tyczna wypowiedź


kreatywność


twórczy sposób przedstawienia te­matu, zastosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych


wypowiedź typo­wa, inwencja wła­sna ograniczona


wypowiedź od­twórcza, minimal­ny stopień kreatywności


brak kreatywności własnej, brak po­mysłu i własnych rozwiązań


Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna