Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona34/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

CHEMIA:PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA

KRYTERIA I WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Opracowała: Barbara Skrabka-Musz, Anna Nerlo

dla klasy 3 gimnazjum
Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie:


 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046),

 • Podstawy programowej dla gimnazjum z chemii i ścieżek edukacyjnych,

 • Programu nauczania DKW-4014-99-99 „Program nauczania chemii w gimnazjum”; Wydawnictwo „ŻAK”.


CELE OCENIANIA.


 1. Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych.

 2. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności praktycznych.

 3. Kształtowanie postaw ucznia.

 4. Kształtowanie umiejętności logicznego samodzielnego myślenia.

 5. Wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu umiejętności uczniów i pomoc w wyborze formy wyrównania braków lub pokonaniu trudności.


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA.

Ocenianiu podlegać będą:


 1. Wypowiedzi ustne (pod względem rzeczowości, stosowania języka chemicznego, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi). Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych -
  z całego działu.

 2. Zadania klasowe pisemne całogodzinne w tym testy dydaktyczne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu zapowiadane tydzień wcześniej. Zadania klasowe mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą.

 3. Kartkówki 10-20min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane.

 4. Prace domowe - przynajmniej raz w półroczu.

 5. Aktywność na lekcjach, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków. W przypadku dużej aktywności na lekcji uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą.

 6. W przypadku zadań klasowych pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

  • celująca: więcej niż 100%;

  • bardzo dobra /plus/: 100% - 98%;

  • bardzo dobra: 97% - 89%;

  • dobra /plus/: 88% - 85%;

  • dobra: 84% - 73%;

  • dostateczna /plus/: 72% - 67%;

  • dostateczna: 66% - 50%;

  • dopuszczająca /plus/: 49% - 44%;

  • dopuszczająca: 43% - 35%;

  • niedostateczna: mniej niż 35%

 7. Prace dodatkowe: referaty, schematy, plansze, rysunki, wykresy i inne w skali ocen - bardzo dobry, dobry, itd.

 8. Zeszyt przedmiotowy sprawdzany raz w półroczu.

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.

 1. Przy każdej ocenie w dzienniku lekcyjnym jest wpis określający rodzaj aktywności ucznia, zakres materiału i forma sprawdzianu. Przy każdej pracy sprawdzającej stopień opanowania większej partii materiału (klasówka), nauczyciel wskazuje ustnie uczniom ich osiągnięcia
  i braki.

 2. Wystawienie oceny semestralnej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny z zadań klasowych, w drugiej kolejności - są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające.

SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH.

 1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę jeden raz w ciągu dwóch tygodni po oddaniu zadnia klasowego. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę uzyskaną z poprawy.

 2. Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem w przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu.


OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: • posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela,

 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),

 • proponuje rozwiązania nietypowe, umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk,

 • potrafi precyzyjnie rozumować posługujące się wieloma elementami wiedzy - nie tylko z zakresu chemii,

 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy chemicznej, szczebla wyższego niż szkolny.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem,

 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach,

 • wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień, sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł wiadomości,

 • potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty chemiczne, potrafi pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych,

 • wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji,

 • bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy i umiejętności związanych z chemią.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela,

 • potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji (układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice i inne),

 • potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia chemiczne,

 • jest aktywny w czasie lekcji.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: • opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,

 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

 • potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice,

 • z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenie chemiczne,

 • potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: • ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

 • rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

 • z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisać proste wzory chemiczne i równania chemii.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: • nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne dla dalszego kształcenia się,

 • nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

 • nie zna symboliki chemicznej,

 • nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela.


SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII

 1. SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY.

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • podaje przykłady substancji chemicznych, mieszanin substancji, pierwiastków i związków chemicznych,

 • podaje przykłady metali i niemetali,

 • podaje przykłady zjawisk fizycznych i chemicznych,

 • określa właściwości fizyczne składników powietrza (stan skupienia, barwa, zapach, rozpuszczalność w wodzie),

 • rozróżni mieszaninę jednorodną od niejednorodnej, zawiesinę od roztworu,

 • wymieni sposoby rozdzielania mieszanin,

 • wyjaśni pojęcia: zjawisko fizyczne, przemiana chemiczna, pierwiastek, związek chemiczny, substrat, produkt, filtracja, odparowanie, tlenek,

 • wymienia składniki powietrza. wymienia typy reakcji chemicznych,

 • wie co to jest woda, właściwości fizyczne substancji.


Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • kwalifikuje podane procesy chemiczne do jednego z trzech podstawowych typów reakcji,

 • wskazuje substraty i produkty w podanych schematach reakcji,

 • identyfikuje substancje na podstawie ich charakterystycznych właściwości,

 • określa właściwości fizyczne i chemiczne substancji,

 • podaje sposoby rozdzielania mieszanin niejednorodnych,

 • wyjaśni pojęcia: dekantacja, sedymentacja, destylacja, synteza, analiza, wymiana,

 • dostrzega źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza i wody,

 • wie co to jest dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze,

 • wie co to są gazy szlachetne i do czego służą.


Ocena dobra:

Uczeń:

 • zna właściwości chemiczne powietrza,

 • potrafi rozróżnić mieszaniny od związków chemicznych,

 • oblicza masę gazu na podstawie podanej objętości i gęstości,

 • podaje definicję utleniania i redukcji, spalania,

 • potrafi sporządzić mieszaninę substancji i ją rozdzielić,

 • potrafi zbadać przybliżony skład powietrza,

 • zapisuje słownie przebieg przeprowadzonych reakcji (syntezy, analizy, wymiany),

 • formułuje obserwacje i wnioski do przeprowadzonych reakcji,

 • wskazuje sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.


Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • określa substraty reakcji na podstawie podanych produktów i odwrotnie,

 • przewiduje efekty reakcji chemicznych,

 • podaje występowanie w przyrodzie i zastosowanie składników powietrza,

 • rozwiązuje zadania rachunkowe związane z gęstością,

 • określa skład związku chemicznego na podstawie podanych produktów reakcji,

 • wyjaśnia procesy utleniania i redukcji,

 • rozumie i wyjaśnia przyczyny powstania dziury ozonowej, efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczów,

 • podaje przykłady reakcji egzo- i endoenergetycznych.


I. ATOM I CZĄSTECZKA.
Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • wie jak zbudowana jest materia,

 • wie jakie są założenia atomistyczno - cząsteczkowej budowy materii,

 • zna symbole wybranych pierwiastków chemicznych i potrafi odnaleźć je w układzie okresowym pierwiastków,

 • odczytuje zapisy: 4H, 3P, 5Mg, H, 6Fe,

 • wie co to jest atomowa jednostka masy, masa atomowa i cząsteczkowa, jak zbudowany jest atom, liczba atomowa i liczba masowa, układ okresowy pierwiastków, wartościowość,

 • zna wzory sumaryczne prostych związków chemicznych,

 • odczytuje ze wzoru związku chemicznego jego skład,

 • wymienia tlenki metali i niemetali,

 • zapisuje wzory strukturalne na podstawie modeli,

 • odróżnia wzór strukturalny od sumarycznego.


Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • potrafi odczytać i zapisać masy atomowe pierwiastków,

 • zna prawo stałości składu i prawo zachowania masy,

 • zapisuje i odczytuje proste równania reakcji chemicznych,

 • odczytuje jakościowo i ilościowo podane równania reakcji,

 • wyjaśni pojęcia: wiązanie chemiczne, wiązanie atomowe, jonowe,

 • zna pierwiastki występujące w postaci cząsteczek,

 • wie co to są i jakie mają cechy cząstki elementarne,

 • posługuje się terminami: atom i cząsteczka.


Ocena dobra:

Uczeń:

 • wykonuje doświadczenia potwierdzające ziarnistość materii,

 • korzysta z układu okresowego do przedstawienia budowy atomu,

 • określa wartościowość pierwiastków w związkach z tlenem i wodorem,

 • zapisuje wzory strukturalne na podstawie sumarycznych i odwrotnie,

 • zapisuje i dobiera współczynniki w równaniach reakcji chemicznych,

 • oblicza masy cząsteczkowe pierwiastków i związków chemiczny,

 • wyjaśnia pojęcia: fotosynteza, efekt cieplarniany i kwaśne deszcze,

 • wyjaśnia zagrożenia związane z promieniotwórczością.


Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • przedstawia równanie reakcji o dużym stopniu trudności ilościowo i je interpretuje,

 • ustala wartościowość pierwiastków na podstawie wzoru sumarycznego związku chemicznego,

 • wie na czym polega proces tworzenia wiązania chemicznego,

 • omawia budowę i właściwości pierwiastków na podstawie położenia w układzie okresowym,

 • wyjaśnia pojęcia: izotopy, promieniotwórczość,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem prawa stałości składu i prawa zachowania masy,

 • wie na czym polega zjawisko promieniotwórczości.


II. WODA I ROZTWORY WODNE.
Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • wie, że woda występuje w różnych postaciach w przyrodzie,

 • podaje przykłady roztworów,

 • wie, że woda jest rozpuszczalnikiem,

 • wie jakie czynniki wpływają na szybkość rozpuszczania substancji w wodzie,

 • wyjaśni pojęcia: roztwór, substancja,

 • wie, że przemysł, ścieki zanieczyszczają wodę,

 • podaje wzór na obliczenie stężenia procentowego roztworu,

 • obliczy stężenie procentowe roztworu bez przekształcania wzoru,

 • zna zjawisko zmiany stanu skupienia wody.


Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • zna pojęcia: roztwór, roztwór nasycony, nienasycony, stężony, rozcieńczony,

 • wie na czym polega krążenie wody w przyrodzie,

 • zna przyczyny zanieczyszczenia wód,

 • wie na czym polegają procesy oczyszczania ścieków,

 • wie, co to znaczy, że woda ma budowę polarną,

 • wie na czym polega asocjacja wody,

 • oblicza stężenie procentowe, gdy znana jest masa substancji rozpuszczonej i masa roztworu,

 • wymieni przykłady substancji łatwo i trudno rozpuszczalnej w wodzie,

 • odczyta z wykresu rozpuszczalność danej substancji w różnych temperaturach,

 • wyjaśni na czym polega proces krystalizacji,

 • podaje przykłady krystalizacji,

 • wyjaśni, co to znaczy, że roztwór ma stężenie np. 5%, 15%,

 • wie od czego zależy rozpuszczalność substancji.


Ocena dobra:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie rozpuszczalności,

 • przekształca wzór na stężenie procentowe roztworu,

 • umie obliczyć ilość substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika w celu sporządzenia roztworu o określonym stężeniu,

 • podaje nazwy procesów fizycznych zachodzących podczas zmiany stanów skupienia,

 • podaje przykłady roztworów koloidalnych, zawiesin,

 • dokona obliczeń z wykorzystaniem krzywej rozpuszczalności,

 • przygotuje roztwór o danym stężeniu.


Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • oblicza stężenie roztworu po dodaniu rozpuszczalnika, substancji rozpuszczonej lub przez mieszanie roztworów,

 • oblicza stężenie procentowe roztworów z uwzględnieniem gęstości i objętości,

 • oblicza stężenie procentowe roztworów powstałych przez zmieszanie roztworów o różnych stężeniach,

 • omawia wykresy rozpuszczalności,

 • wykonuje obliczenia z wykorzystaniem rozpuszczalności.


III. KWASY I WODOROTLENKI.
Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • za nazwy i wzory sumaryczne poznanych kwasów, wodorotlenków,

 • zna najważniejsze właściwości kwasów: HCl, H2S04, HN03, H2C03 i wodorotlenków: NaOH, Ca(OH)2,

 • umie podzielić kwasy na tlenowe i beztlenowe, zna budowę cząsteczek kwasów i wodorotlenków,

 • umie rozróżniać kwasy od wodorotlenków za pomocą wskaźników,

 • wie do czego służą wskaźniki,

 • rozpoznaje wzory kwasów, wodorotlenków spośród wzorów sumarycznych różnych substancji,

 • umie wyjaśnić pojęcia: wskaźnik, elektrolit, nieelektrolit, jon, kation, anion, pH roztworu.


Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wie jak można otrzymać kwasy tlenowe i beztlenowe,

 • wyznacza wartościowość reszty kwasowej na podstawie wzoru,

 • oblicza wartościowość metalu w cząsteczkach wodorotlenków,

 • zapisuje wzory strukturalne kwasów i wodorotlenków,

 • zapisuje równanie reakcji otrzymywania wodorotlenków i kwasów,

 • wie co to są tlenki kwasowe i zasadowe,

 • wie jak korzystać z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków,

 • wie jaka jest różnica między zasadą a wodorotlenkiem,

 • odczytuje równanie reakcji otrzymywania kwasów i wodorotlenków,

 • zna zastosowanie najważniejszych kwasów i wodorotlenków,

 • rozumie definicję kwasu i wodorotlenku,

 • zna zależność pomiędzy odczynem roztworu i obecnością H+ i OH-


Ocena dobra:

Uczeń:

 • potrafi ustalić wzory sumaryczne kwasów i wodorotlenków,

 • zbada wpływ różnych substancji na zmianę barwy wskaźników,

 • identyfikuje kwasy i wodorotlenki na podstawie ich charakterystycznych właściwości,

 • zapisuje i odczytuje równania dysocjacji kwasów i zasad,

 • zbuduje modele cząsteczek kwasów i wodorotlenków,

 • potrafi doświadczalnie określić pH różnych roztworów i określić ich odczyn,

 • potrafi zbadać zjawisko przepływu prądu elektrycznego przez roztwory substancji,

 • potrafi podać przykłady zasad i wodorotlenków analizując tabelę rozpuszczalności,

 • potrafi zbadać właściwości kwasu siarkowego(VI) oraz bezpiecznie rozcieńczyć ten kwas.


Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • potrafi zaproponować sposób zmiany odczynu roztworu,

 • umie wskazać jony w podanym roztworze,

 • rozumie zależność między i odczynem roztworu a ilością jonów H+ i OH- w roztworze,

 • udowodni, że tlenki niemetali powodują kwaśne opady,

 • napisze jonowo równanie reakcji zobojętniania,

 • dostrzega zależność pomiędzy powstawaniem kwaśnych deszczów a obecnością w atmosferze bezwodnika kwasowego,

 • zaproponuje sposoby ochrony środowiska przed kwaśnymi deszczami,

 • otrzyma zasadę sodową i wapniową.


IV. SOLE.
Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • nazywa sole na podstawie wzoru,

 • rozpoznaje wzory soli spośród wzorów innych różnych substancji,

 • zna definicję i wzór ogólny soli,

 • zna właściwości fizyczne i zastosowanie popularnych soli,

 • wie co to jest reakcja zobojętniania, reakcja charakterystyczna,

 • podaje przykłady soli w najbliższym otoczeniu,

 • umie posługiwać się tabelą rozpuszczalności,

 • zna rodzaje skał wapiennych,

 • wie czym jest gips i do czego służy,

 • wie co to jest szkło,

 • zna kilka metod otrzymywania soli.


Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • przedstawia wzór soli na podstawie nazwy,

 • podaje definicję dysocjacji elektrolitycznej, wskazuje resztę kwasową,

 • oblicza wartościowość metalu i reszty kwasowej ze wzoru,

 • zapisuje równania reakcji otrzymywania soli metodami:

  • metal + kwas,

  • tlenek metalu + kwas,

  • zasada+ kwas,

 • zapisuje i odczytuje równanie reakcji dysocjacji soli,

 • odczytuje równanie reakcji otrzymywania soli,

 • przewiduje na podstawie tabeli rozpuszczalności rozpuszczalność soli,

 • wskazuje główny składnik skał wapiennych,

 • odróżnia skały wapienne działając kwasem solnym, gips krystaliczny od palonego,

 • zaproponuje reakcję tworzenia soli trudno rozpuszczalnej.


Ocena dobra:

Uczeń:

 • tworzy wzory soli kwasów tlenowych i beztlenowych,

 • zapisuje równania reakcji zobojętniania w ujęciu cząsteczkowym i jonowym,

 • ustala wzory sumaryczne i kreskowe soli,

 • pisze i odczytuje równania reakcji dysocjacji soli,

 • przedstawia równanie wytrącania osadu na podstawie tablicy rozpuszczalności,

 • omawia zastosowanie i właściwości soli poprzez wyjaśnienie reakcji zachodzących najbliższym otoczeniu, np. mętnienie wody wapieniem, otrzymywanie napoju gazowanego, spulchnianie ciasta,

 • pisze równanie reakcji otrzymywania gipsu palonego, wapna palonego, wapna gaszonego,

 • wyjaśnia termin: hydraty i podaje ich przykłady,

 • potrafi przygotować zaprawę gipsową.


Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • otrzymuje sole wszystkimi poznanymi metodami (9 metod otrzymywania soli),

 • wyjaśnia zjawisko dysocjacji,

 • zbada przewodnictwo prądu wodnych roztworów soli,

 • zapisuje równania reakcji otrzymywania soli w formie jonowej,

 • ustala wzór soli na podstawie masy cząsteczkowej, zawartości procentowej,

 • przewiduje odczyn roztworu powstałego w wyniku mieszania różnych ilości kwasu i zasady,

 • doświadczalnie wytrąci sól z roztworu wodnego, dobierając reagenty,

 • zapisuje równanie twardnienia zaprawy gipsowej,

 • rozwiązuje zadania rachunkowe z wykorzystaniem stężenia procentowego i masy cząsteczkowej.


V. WĘGIEL I JEGO ZWIĄZKI Z WODOREM.
Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • umie odszukać węgiel w układzie okresowym pierwiastków,

 • zna odmiany alotropowe węgla,

 • umie opisać właściwości odmian alotropowych węgla,

 • wskazuje różnice pomiędzy właściwościami diamentu i grafitu,

 • wskazuje występowanie węglowodorów,

 • zapisuje wzór węglowodoru na podstawie modelu i wzoru strukturalnego,

 • zapisuje wzór strukturalny na podstawie modelu,

 • podaje stan skupienia węglowodoru,

 • wytłumaczy zasady bezpiecznego obchodzenia się z gazem,

 • zna zastosowanie węglowodorów,

 • określi właściwości fizyczne metanu, etenu, etynu,

 • wie z czego wynika podział węglowodorów na nasycone i nienasycone,


Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • rozumie zależność pomiędzy właściwościami fizycznymi a wykorzystaniem w technice alotropowych odmian węgla,

 • napisze wzory sumaryczne i strukturalne węglowodorów nasyconych,

 • poda wzór ogólny węglowodorów nasyconych i nienasyconych,

 • wyjaśni aktywność chemiczną węglowodorów nienasyconych w stosunku do nasyconych,

 • dostrzega zależność między rodzajem wiązań a nazwą węglowodoru,

 • zna metodę otrzymywania acetylenu z węgliku wapnia,

 • zna nazwy węglowodorów z szeregu alkanów, aikenów i alkinów,

 • zna produkty spalania węglowodorów,

 • umie zidentyfikować produkty spalania węglowodorów,

 • podaje produkty przerobu ropy naftowej i węgla kamiennego oraz ich zastosowanie,

 • określa znaczenie pojęć: chemia organiczna, substancja organiczna, węglowodory nasycone, węglowodory nienasycone, szereg homologiczny,

 • zbuduje modele cząsteczek węglowodorów nasyconych i nienasyconych.


Ocena dobra:

Uczeń:

 • opisuje budowę węgla, sieci krystalicznej grafitu i diamentu,

 • ustala wzór sumaryczny i strukturalny węglowodoru na podstawie wzoru ogólnego,

 • wyjaśni przyczynę zmian właściwości fizycznych (stanu skupienia) kolejnych węglowodorów nasyconych,

 • poda sposoby doświadczalnego odróżnienia etenu i etynu od węglowodorów nasyconych,

 • wyjaśni wpływ obecności wielokrotnego wiązania w cząsteczce etenu i etynu na ich właściwości chemiczne,

 • zapisuje równania reakcji spalania węglowodorów (całkowitego, częściowego i niecałkowitego),

 • zna metodę identyfikacji węglowodorów nienasyconych,

 • rozumie zależność pomiędzy wielkością cząsteczki węglowodoru, jego lotnością, palnością i wybuchowością,

 • wyjaśni na czym polega reakcja polimeryzacji, przyłączenia.


Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • napisze równanie reakcji całkowitego i niecałkowitego spalania węglowodorów o określonej liczbie atomów węgla w cząsteczce,

 • wyjaśni na czym polega proces krakingu,

 • napisze równanie reakcji węglowodoru nienasyconego z chlorowcem,

 • porówna węglowodory nasycone i nienasycone,

 • umie napisać równanie otrzymywania węglowodoru nasyconego z nienasyconego,

 • wyznacza wzór elementarny węglowodoru na podstawie masy cząsteczkowej i zawartości procentowej,

 • omówi znaczenie tworzyw sztucznych w życiu człowieka.


VI. POCHODNE WĘGLOWODORÓW.
Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • podaje nazwy najprostszych alkoholi i kwasów organicznych,

 • zna właściwości fizyczne i zastosowanie alkoholi; metylowego i etylowego oraz kwasów: mrówkowego i octowego,

 • napisze wzory sumaryczne i strukturalne metanolu, etanolu, kwasu mrówkowego i octowego,

 • przyporządkuje związki do odpowiedniego szeregu na podstawie podanego wzoru,

 • dostrzega szkodliwe działanie alkoholu metylowego i etylowego na organizm ludzki,

 • wie gdzie można spotkać estry,

 • wie co to są kwasy tłuszczowe, mydła.


Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • napisze wzór ogólny alkoholi i kwasów i wskaże w nim grupy funkcyjne,

 • rozumie zależność między grupą funkcyjną a nazwą związku,

 • wyjaśni, dlaczego gliceryna jest alkoholem wielowodorotlenowym,

 • napisze wzór sumaryczny i strukturalny gliceryny,

 • omówi występowanie kwasów tłuszczowych i ich właściwości fizyczne,

 • rozumie zależność pomiędzy długością łańcucha i właściwościami fizycznymi kwasu organicznego,

 • podaje właściwości fizyczne i zastosowanie estrów,

 • wie co to są mydła i dlaczego zaliczamy je do soli,

 • zna właściwości fizyczne mydeł,

 • określi znaczenie pojęć: detergenty, estry, tłuszcze,

 • modeluje cząsteczki alkoholi i kwasów organicznych.


Ocena dobra:

Uczeń:

 • wymieni wspólne właściwości metanolu i etanolu,

 • wskazuje glicerynę jako alkohol wielowodorotlenowy,

 • zna zasady bezpiecznej pracy z metanolem, zna pojęcia: fermentacja alkoholowa, octowa, wyższy kwas karboksylowy,

 • zapisze wzór mydła,

 • poda jak zmieniają się właściwości kwasów karboksylowych wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego,

 • wskazuje wzory: alkoholi, kwasów, estrów wśród podanych związków,

 • modeluje cząsteczki estrów,

 • zapisuje równania reakcji spalania alkoholi i kwasów,

 • układa równania reakcji, w wyniku której powstaje mydło,

 • wyjaśni dlaczego wskaźniki zmieniają zabarwienie w kwasach karboksylowych, a w alkoholach nie,

 • opisze właściwości chemiczne mydeł,

 • wyjaśni, jak zmieniają się właściwości estrów, w miarę wzrostu łańcucha węglowego,

 • wyjaśni czym różni się woda twarda od wody miękkiej,

 • opisze właściwości i występowanie amin i aminokwasów,

 • wyjaśni na czym polega mechanizm estryfikacji.


Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • wymieni i napisze wzory dowolnych alkoholi, kwasów karboksylowych,

 • zapisze cykl przemian od węglowodoru do estru,

 • zapisze wzór estru i poda jego nazwę na podstawie wzoru,

 • zapisze równanie reakcji fermentacji alkoholowej i octowej

 • napisze równanie reakcji otrzymywania estru,

 • wyjaśni, co to są aminy i aminokwasy,

 • opisze właściwości i występowanie amin i aminokwasów,

 • napisze wzór sumaryczny i strukturalny aminy i aminokwasu,

 • zanalizuje, jakie są konsekwencje istnienia dwóch grup funkcyjnych (kwasowej i zasadowej) w cząsteczce aminokwasu,

 • wskaże i nazwie rodniki i grupy funkcyjne w cząsteczkach aminokwasu i amin.

 • zapisze cząsteczko i jonowo równania reakcji kwasów z metalami, tlenkami metali, zasadami i solami

 • rozwiązuje zadania na podstawie równań reakcji.


VII. ZWIĄZKI CHEMICZNE W ŻYWIENIU I W ŻYCIU CODZIENNYM.
Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • wykrywa węgiel i wodę w produktach spożywczych,

 • wymieni podstawowe pierwiastki i związki chemiczne występujące w żywności i

 • wchodzące w skład organizmów żywych,

 • podaje przykłady występowania i właściwości, rodzaje i ich zastosowanie cukrów, białek, tłuszczów w przyrodzie,

 • napisze wzór sumaryczny, opisze właściwości, występowanie i zastosowanie glukozy, sacharozy,

 • omówi występowanie skrobi i celulozy w przyrodzie,

 • wymieni pierwiastki wchodzące w skład białek tłuszczów, cukrów,

 • podaje przykłady produktów żywnościowych zawierających duże ilości białka,

 • wymieni naturalne włókna białkowe.


Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • wie co to są makro- i mikroelementy,

 • wymieni rośliny zawierające duże ilości glukozy i tłuszczów,

 • omówi budowę cząsteczki glukozy,

 • wymieni zastosowanie sacharozy i celulozy,

 • poda czynniki powodujące denaturację białek,

 • wyjaśnia rozpuszczalność tłuszczów w różnych rozpuszczalnikach,

 • wybiera odczynniki do wykrywania obecności glukozy, białka, skrobi,

 • wymieni włókna syntetyczne,

 • wymieni jakie skutki wywołuje zniszczenie białka w organizmie

 • poda przykłady niekorzystnego wpływu nadużywania leków na organizm ludzki.


Ocena dobra:

Uczeń:

 • poda doświadczalny sposób wykrywania obecności glukozy, skrobi, białka,

 • wyjaśni różnice we właściwościach skrobi i celulozy,

 • omawia reakcje: Tollensa, Trommera, biuretową i ksantoproteinową,

 • wyjaśni na czym polega denaturacja białek i co ją może spowodować,

 • przedstawi budowę białek,

 • zidentyfikuje włókna białkowe ( wełna, jedwab ), i włókna syntetyczne,

 • wyjaśnia proces hydrolizy cukrów złożonych i tłuszczów,

 • przeprowadza reakcję hydrolizy cukrów złożonych,

 • zapisuje równanie reakcji hydrolizy cukrów złożonych,

 • odróżnia tłuszcze od substancji tłustych od np. oleju mineralnego (próba akroleinowa).


Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • wyjaśnia fakt, że tłuszcz to ester gliceryny i kwasu tłuszczowego,

 • zapisuje równania hydrolizy i zmydlania tłuszczów,

 • wyjaśnia pozytywny i negatywny wpływ wybranych produktów spożywczych na organizm człowieka (np. masła, mleka),

 • zaplanuje doświadczenie pozwalające wykryć C, H, O w składnikach żywności,

 • napisze równania reakcji otrzymywania mydła z tłuszczów,

 • wyjaśni na czym polega proces utwardzania tłuszczów ciekłych,

 • napisze równanie reakcji fermentacji alkoholowej glukozy,

 • udowodni, że sacharoza jest cukrem złożonym,

 • napisze równanie hydrolizy skrobi,

 • rozplanuje doświadczenie pozwalające wykryć białka spośród innych substancji,

 • wyjaśni, jaki wpływ na organizm człowieka ma kofeina, nikotyna, narkotyki i do czego prowadzi ich zażywanie.Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna