Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona33/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

dla klasy 3 gimnazjumDziały nauczania: 1. Zróżnicowanie środowiska geograficznego Polski. 2. Regiony fizyczno-geograficzne Polski.
Ocena dopuszczająca- wymagania konieczne obejmują wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi kontynuowanie nauki i stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych.

Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który : • potrafi pokazać Polskę na mapie świata i Europy oraz wymienić regiony geopolityczne w jakich się znajduje i sąsiadów;

 • wie jaka jest powierzchnia Polski i liczba ludności (ogólna);

 • wie, że Polska leży w Europie i jest państwem średniej wielkości;

 • wie, że Polska składa się z różnych krain geograficznych, a uczeń potrafi te krainy wymienić i wskazać je na mapie;

 • wie, że Polska jest krajem zasobnym w surowce mineralne;

 • potrafi wymienić główne surowce mineralne naszego kraju;

 • zna strefę klimatyczną i typ klimatu Polski;

 • zna główne rzeki Polski i ich dopływy, przykłady większych jezior, zbiorników sztucznych i kanałów;

 • zna charakterystykę M. Bałtyckiego pod względem cech fizycznych wód (temperatura, zasolenie) oraz zasobów biologicznych; dodatkowo potrafi wymienić państwa nadbałtyckie;

 • umie wymienić charakterystyczne dla Polski typy gleb;

 • zna rozmieszczenie naturalnych zbiorowisk roślinnych w Polsce;

 • zna gatunki zwierząt dziko żyjących w Polsce;

 • wie, jak rozwija się turystyka w Polsce;

 • umie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązać proste zadania z podręcznika;

Ocena dostateczna- wymagania programowe obejmują wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do kontynuowania nauki. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne i podstawowe, uzyskuje ocenę dostateczną.

Stopień dostateczny otrzyma uczeń, który: • potrafi wymienić główne cechy środowiska przyrodniczego Polski, z uwzględnieniem budowy geologicznej, ukształtowania powierzchni, klimatu, szaty roślinnej i sieci hydrograficznej oraz fauny i flory;

 • zna obszar występowania surowców mineralnych Polski;

 • wie, że Polska może mieć duże gospodarcze korzyści z ruchu turystycznego;

 • kształtuje umiejętność czytania map tematycznych;

 • rozumie znaczenie czystego środowiska przyrodniczego dla życia ludzi;

 • umie rozwiązywać proste zadania z podręcznika;

 • umie samodzielnie formułować proste wypowiedzi ustne i pisemne na temat środowiska geograficznego i gospodarki Polski;

Ocena dobra- wymagania rozszerzające obejmują wiadomości i umiejętności , średnio trudne do opanowania, pogłębione i rozszerzone w porównaniu z wymaganiami podstawowymi. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzone, uzyskuje ocenę dobrą.

Stopień dobry otrzyma uczeń, który umie: • potrafi określić położenie wybranych obiektów geograficznych na mapie Polski;

 • umie ocenić korzystne i niekorzystne strony położenia geograficznego;

 • umie określić najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Polski;

 • umie określić położenie i opisać wybrany region, z wykorzystaniem różnych źródeł informacji geograficznej;

 • zna wpływ procesów i czynników klimatotwórczych na kształtowanie się klimatu Polski;

 • potrafi wymienić i wskazać na mapie miejsca eksploatacji najważniejszych surowców mineralnych Polski, potrafi odnaleźć w roczniku statystycznym dane na temat ich wydobycia;

 • umie posługiwać się podstawową terminologią z zakresu geografii gleb (rozpoznawanie podstawowych typów gleb na schemacie profilu glebowego);

 • potrafi wskazać na mapie Polski największe skupiska leśne;

 • potrafi wskazać i scharakteryzować główne rejony turystyczne Polski;

 • potrafi podać przykłady obszarów zniszczonych ekologicznie z Polski, a szczególnie z najbliższej okolicy;

 • potrafi korzystać z map tematycznych;

 • umie samodzielnie rozwiązywać zadania z podręcznika;

Ocena bardzo dobra- wymagania dopełniające obejmują wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania, jednak nie wykraczają poza obowiązującą podstawę programową. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, rozszerzone i dopełniające uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

Stopień bardzo dobry otrzyma uczeń, który: • posługuje się ze zrozumieniem w opracowaniach i wypowiedziach ustnych terminami z zakresu geografii fizycznej Polski;

 • potrafi gromadzić, interpretować i prezentować wiadomości o środowisku przyrodniczym Polski;

 • umie działać na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego w swojej małej ojczyźnie;

 • potrafi ocenić możliwości rozwoju turystyki rekreacyjnej w Polsce;

 • umie obronić w trakcie dyskusji swoje poglądy np. na temat stanu środowiska przyrodniczego Polski, czy własnego regionu;

 • samodzielnie rozwiązuje trudne zadania z podręcznika;

Ocena celująca- może być wystawiona, jeżeli uczeń opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza obowiązującą podstawę programową i spełnia wszystkie wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzone i dopełniające.

Stopień celujący otrzyma uczeń, który: • umie korzystać z różnych źródeł informacji geograficznych, w tym z roczników statystycznych, magazynów popularnonaukowych, książek, prasy, radia i telewizji, encyklopedii, Internetu oraz potrafi analizować wykresy i diagramy,

 • potrafi samodzielnie zgromadzić literaturę,

 • potrafi na podstawie różnych źródeł informacji samodzielnie opracować tekst dotyczący środowiska przyrodniczego Polski;

 • uczestniczy i uzyskuje wyniki w konkursach lub olimpiadzie przedmiotowej;

 • potrafi zaprojektować wycieczkę po własnym regionie i po regionach sąsiednich;

 • potrafi zaprojektować wycieczkę do miejsc przyrody chronionej w województwie w którym mieszka, lub do innych miejsc przyrody chronionej.


Działy nauczania: 3. Podział administracyjny, struktura ludności Polski. 4. Gospodarka Polski.
Ocena dopuszczająca- wymagania konieczne obejmują wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi kontynuowanie nauki i stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych.

Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który : • potrafi pokazać Polskę na mapie świata i Europy;

 • wie, jaka jest powierzchnia i liczba ludności (ogólna);

 • wie, że Polska jest krajem średniej wielkości;

 • wie, że w Polsce mieszkają Polacy oraz przedstawiciele mniejszości narodowych;

 • wie, że wielu Polaków mieszka za granicą;

 • wie, że przeważającą część mieszkańców Polski stanowią katolicy;

 • wie, że gospodarka Polski ulega po 1989 roku istotnym przeobrażeniom własnościowym i strukturalnym;

 • wie, że niektóre gałęzie przemysłu Polski rozwijają się wyjątkowo szybko – przykładem jest przemysł samochodowy i spożywczy;

 • wie, że rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo Polski rozwija się nierównomiernie;

 • potrafi podać główne cechy transportu w Polsce;

 • wie, że każda dziedzina gospodarki przekształca środowisko przyrodnicze i potrafi wskazać przykłady tych przekształceń w regionie, w którym mieszka;

 • umie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązać proste zadania z podręcznika.

Ocena dostateczna- wymagania programowe obejmują wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do kontynuowania nauki. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne i podstawowe, uzyskuje ocenę dostateczną.

Stopień dostateczny otrzyma uczeń, który: • rozumie, że sytuacja gospodarcza i polityczna Polski zależy od dobrych kontaktów i współpracy z krajami ościennymi;

 • rozumie, że liczba i rozmieszczenie ludności w Polsce zmieniają się w wyniku przyrostu naturalnego i migracji;

 • potrafi wymienić i wskazać na mapie Polski, województwa i główne miasta;

 • wie, że szybki rozwój gospodarki Polski ma duży związek z kapitałem zagranicznym;

 • wie, że struktura polskiego rolnictwa wymaga zmian;

 • rozumie przyczyny spadku produkcji leśnictwa i rybołówstwa;

 • rozumie, że Polska może odnieść korzyści gospodarcze z tranzytu towarów przez terytorium naszego kraju;

 • umie samodzielnie rozwiązywać proste zadania z podręcznika;

 • umie samodzielnie formułować proste wypowiedzi ustne i pisemne na temat gospodarki Polski;

Ocena dobra- wymagania rozszerzające obejmują wiadomości i umiejętności , średnio trudne do opanowania, pogłębione i rozszerzone w porównaniu z wymaganiami podstawowymi. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzone, uzyskuje ocenę dobrą.

Stopień dobry otrzyma uczeń, który umie: • potrafi wskazać na mapie Europy naszych sąsiadów, określić ich potencjał ludnościowy i gospodarczy;

 • umie wskazać obszary najgęściej i najrzadziej zaludnione;

 • umie wskazać największe skupiska Polonii na świecie;

 • potrafi wymienić i wskazać na mapie aktualne województwa;

 • potrafi wyszukać w prasie, radiu i telewizji oraz Internecie informacje o problemach gospodarki Polski;

 • umie wskazać na mapie najważniejsze szlaki transportowe, węzły komunikacyjne i porty morskie w Polsce;

 • umie samodzielnie rozwiązywać zadania z podręcznika;

Ocena bardzo dobra- wymagania dopełniające obejmują wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania, jednak nie wykraczają poza obowiązującą podstawę programową. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, rozszerzone i dopełniające uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

Stopień bardzo dobry otrzyma uczeń, który: • posługuje się ze zrozumieniem w opracowaniach i wypowiedziach ustnych terminami z zakresu osadnictwa i demografii oraz z geografii gospodarczej Polski;

 • potrafi wskazać, jakie mniejszości religijne zamieszkują Polskę;

 • umie wymienić najważniejsze produkty polskiego rolnictwa i miejsca ich produkcji;

 • potrafi wskazać na podstawie informacji z rocznika statystycznego oraz prasy, radia i telewizji w jakich dziedzinach Polska jest blisko gospodarczej czołówki światowej, a w jakich zdecydowanie jej ustępuje;

 • umie obronić w trakcie dyskusji swoje poglądy na temat stanu gospodarki własnego regionu;

 • samodzielnie rozwiązuje trudne zadania z podręcznika;

Ocena celująca- może być wystawiona, jeżeli uczeń opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza obowiązującą podstawę programową i spełnia wszystkie wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzone i dopełniające.

Stopień celujący otrzyma uczeń, który: • umie korzystać z różnych źródeł informacji geograficznych, w tym z roczników statystycznych, magazynów popularnonaukowych, książek, prasy, radia i telewizji, encyklopedii, Internetu oraz potrafi analizować wykresy i diagramy,

 • potrafi samodzielnie zgromadzić literaturę,

 • potrafi na podstawie różnych źródeł informacji samodzielnie opracować tekst dotyczący geografii społeczno-ekonomicznej Polski;

 • uczestniczy i uzyskuje wyniki w konkursach lub olimpiadzie przedmiotowej;

umie sformułować i obronić w trakcie dyskusji swój pogląd na temat negatywnych i pozytywnych skutków integracji Polski z unią Europejską;

Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna