Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona32/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

dla klasy 2 gimnazjum


Dział nauczania: Azja
Ocena dopuszczająca- wymagania konieczne obejmują wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi kontynuowanie nauki i stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych.

Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który wie, że : • ludzie na świecie różnią się pod względem rasy, koloru skóry, języka, religii, przekonań, poziomu życia,

 • zmienia się rozmieszczenie i liczba ludności w Azji, zna wody powierzchniowe i przybrzeżne Azji oraz umie wskazać je na mapie

 • wie, że Azja składa się z różnych krain geograficznych oraz potrafi te krainy wymienić i wskazać je na mapie;

 • potrafi wymienić specyficzne gatunki roślin i zwierząt;

 • potrafi określić położenie wybranych państw na mapie;

 • rozróżnia grupy etniczne Azji;

 • jak ważne są surowce mineralne, potrafi je wymienić;

 • umie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązywać proste zadania z podręcznika;

Ocena dostateczna- wymagania programowe obejmują wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do kontynuowania nauki. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne i podstawowe, uzyskuje ocenę dostateczną.

Stopień dostateczny otrzyma uczeń, który: • potrafi wymienić główne cechy środowiska przyrodniczego Azji, z uwzględnieniem budowy geologicznej, ukształtowania powierzchni, klimatu, szaty roślinnej i sieci hydrograficznej oraz fauny i flory;

 • potrafi wymienić i wskazać na mapie fizycznej Azji krainy geograficzne oraz wody powierzchniowe;

 • rozumie wpływ warunków naturalnych i gospodarczych na rozmieszczenie ludności; zna położenie największych miast Azji,

 • zna główne bogactwa mineralne Azji i potrafi wskazać miejsca ich występowania na mapie;

 • umie samodzielnie rozwiązywać proste zadania z podręcznika;

 • umie samodzielnie formułować proste wypowiedzi ustne i pisemne na temat środowiska geograficznego i gospodarki świata.

Ocena dobra- wymagania rozszerzające obejmują wiadomości i umiejętności , średnio trudne do opanowania, pogłębione i rozszerzone w porównaniu z wymaganiami podstawowymi. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzone, uzyskuje ocenę dobrą.

Stopień dobry otrzyma uczeń, który: • potrafi określić położenie wybranych obiektów geograficznych na mapie Azji:

 • umie ocenić korzystne i niekorzystne strony położenia geograficznego wybranego państwa;

 • umie określić najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego danego kontynenty/państwa;

 • umie określić położenie i opisać wybrany region Azji, z wykorzystaniem różnych źródeł informacji geograficznej; potrafi go prezentować, ukazując jego walory;

 • umie wskazać obszary najgęściej i najrzadziej zaludnione, potrafi wymienić i wskazać na mapie Azji miejsca eksploatacji najważniejszych surowców mineralnych , potrafi odnaleźć w roczniku statystycznym dane na temat ich wydobycia;

 • potrafi wyszukać w prasie, w radiu i telewizji oraz Internecie informacje o problemach gospodarczych Azji;

 • potrafi wskazać i scharakteryzować główne regiony turystyczne ,

 • potrafi podać z Azji przykłady obszarów klęsk ekologicznych;

 • umie samodzielnie rozwiązywać zadania z podręcznika.

Ocena bardzo dobra- wymagania dopełniające obejmują wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania, jednak nie wykraczają poza obowiązującą podstawę programową. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, rozszerzone i dopełniające uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

Stopień bardzo dobry otrzyma uczeń, który: • posługuje się ze zrozumieniem w opracowaniach i wypowiedziach ustnych terminami z zakresu geografii fizycznej, osadnictwa i demografii oraz z geografii gospodarczej Azji, potrafi gromadzić, interpretować i prezentować wiadomości o środowisku przyrodniczym wybranego regionu Azji, umie wyszukać w prasie, radiu i telewizji informacje o tematyce gospodarczej;

 • potrafi ocenić możliwości rozwoju turystyki wybranego państwa – Azji,

 • wskazać na podstawie informacji z rocznika statystycznego oraz prasy, radia i telewizji w jakich dziedzinach wybrane państwo Azji jest blisko gospodarczej czołówki światowej, a w jakich zdecydowanie jej ustępuje;

 • umie bronić w trakcie dyskusji swoje poglądy na tematy ekologiczne i gospodarcze;

 • samodzielnie rozwiązuje trudne zadania z podręcznika.

Ocena celująca- może być wystawiona, jeżeli uczeń opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza obowiązującą podstawę programową i spełnia wszystkie wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzone i dopełniające.

Stopień celujący otrzyma uczeń, który: • na podstawie literatury, właściwie dobranej do tematu, samodzielnie opracowuje temat problemowy, który swoim zakresem wykracza poza podstawę programową, a jednocześnie wskazuje na jego zainteresowania geografią fizyczną i geografią społeczno-ekonomiczną Azji, uczestniczy w olimpiadach przedmiotowych;

 • potrafi zaprojektować wycieczkę po wybranym regionie świata;


Dział nauczania: Wybrane państwa azjatyckie
Ocena dopuszczająca- wymagania konieczne obejmują wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi kontynuowanie nauki i stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych.

Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który wie, że: • kraje Azji różnią się systemem gospodarczym, stosunkiem rządów do obywateli i specjalizacją gospodarczą,

 • kraje Azji różnią się wielkością, liczbą ludności, przeszłością, gospodarką i zamożnością

 • potrafi wskazać położenie omawianych państw azjatyckich na mapie politycznej,

 • potrafi podać stolice wybranych państw i wskazać je na mapie politycznej,

 • potrafi rozwiązać podstawowe zadania zamieszczone w podręczniku.

Ocena dostateczna- wymagania programowe obejmują wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do kontynuowania nauki. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne i podstawowe, uzyskuje ocenę dostateczną.

Stopień dostateczny otrzyma uczeń, który: • rozumie istotę różnych systemów politycznych i gospodarczych,

 • rozumie przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego państw Azji,

 • rozumie specyfikę gospodarczą państw wysoko rozwiniętych,

 • rozumie specyfikę gospodarczą państw rozwijających się,

 • rozumie powiązania gospodarcze i społeczne między wybranymi państwami,

 • rozumie informacje zawarte w ilustracjach, mapach różnej treści oraz materiałach statystycznych, dotyczących wybranych państw Azji,

Ocena dobra- wymagania rozszerzające obejmują wiadomości i umiejętności , średnio trudne do opanowania, pogłębione i rozszerzone w porównaniu z wymaganiami podstawowymi. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzone, uzyskuje ocenę dobrą.

Stopień dobry otrzyma uczeń, który umie: • wskazać na mapie większe państwa Azji,

 • porównać efektywność systemów politycznych i gospodarczych na przykładzie państw,

 • wskazać główne miasta i stolice wybranych państw,

 • wyjaśnić przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego państw Azji,

 • opisać główne cechy środowiska przyrodniczego państw Azji,

 • posługując się mapami scharakteryzować regionalne zróżnicowanie gospodarki wybranych państw azjatyckich,

 • wskazać najważniejsze regiony rolnicze wybranych państw Azji.

Ocena bardzo dobra- wymagania dopełniające obejmują wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania, jednak nie wykraczają poza obowiązującą podstawę programową. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, rozszerzone i dopełniające uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

Stopień bardzo dobry otrzyma uczeń, który: • potrafi posługiwać się rocznikiem statystycznym, tablicami geograficznymi, publikacją Świat w liczbach, w celu uzasadnienia tezy, że niektóre kraje można określić mianem gospodarczej potęgi, a inne zaliczyć do najbiedniejszych państw Azji,

 • potrafi scharakteryzować środowisko geograficzne i warunki gospodarcze następujących państw Azji: Japonia, Chiny, Indie, Turcja, Rosja oraz Azjatyckie Tygrysy,

 • umie korzystać z różnych źródeł informacji geograficznej, w tym z Internetu, w celu zdobywania wiadomości o różnych państwach Azji,

 • umie posługiwać się mapami tematycznymi przy omawianiu regionalnego zróżnicowanego gospodarki państw Azji,

Ocena celująca- może być wystawiona, jeżeli uczeń opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza obowiązującą podstawę programową i spełnia wszystkie wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzone i dopełniające.

Stopień celujący otrzyma uczeń, który: • umie korzystać z różnych źródeł informacji geograficznych, w tym z roczników statystycznych, magazynów popularnonaukowych, książek, prasy, radia i telewizji, encyklopedii, Internetu oraz potrafi analizować wykresy i diagramy,

 • potrafi samodzielnie zgromadzić literaturę,

 • potrafi na podstawie różnych źródeł informacji samodzielnie opracować tekst dotyczący wybranego państw Azji.


Dział nauczania: Europa
Ocena dopuszczająca- wymagania konieczne obejmują wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi kontynuowanie nauki i stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych.

Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który wie, że : • ludzie w Europie różnią się pod względem rasy, koloru skóry, języka, religii, przekonań, poziomu życia,

 • zmienia się rozmieszczenie i liczba ludności w Europie, zna wody powierzchniowe i przybrzeżne Europie oraz umie wskazać je na mapie

 • wie, że Europa składa się z różnych krain geograficznych oraz potrafi te krainy wymienić i wskazać je na mapie;

 • potrafi wymienić specyficzne gatunki roślin i zwierząt;

 • potrafi określić położenie wybranych państw na mapie;

 • jak ważne są surowce mineralne, potrafi je wymienić;

 • umie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązywać proste zadania z podręcznika;

Ocena dostateczna- wymagania programowe obejmują wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do kontynuowania nauki. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne i podstawowe, uzyskuje ocenę dostateczną.

Stopień dostateczny otrzyma uczeń, który: • potrafi wymienić główne cechy środowiska przyrodniczego Europy, z uwzględnieniem budowy geologicznej, ukształtowania powierzchni, klimatu, szaty roślinnej i sieci hydrograficznej oraz fauny i flory;

 • potrafi wymienić i wskazać na mapie fizycznej Europy krainy geograficzne oraz wody powierzchniowe;

 • rozumie wpływ warunków naturalnych i gospodarczych na rozmieszczenie ludności; zna położenie największych miast Europy,

 • zna główne bogactwa mineralne Europy i potrafi wskazać miejsca ich występowania na mapie;

 • umie samodzielnie rozwiązywać proste zadania z podręcznika;

 • umie analizować proste teksty źródłowe,

 • samodzielnie precyzuje proste wypowiedzi ustne i pisemne na temat współczesnych problemów Europy.

Ocena dobra- wymagania rozszerzające obejmują wiadomości i umiejętności , średnio trudne do opanowania, pogłębione i rozszerzone w porównaniu z wymaganiami podstawowymi. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzone, uzyskuje ocenę dobrą.

Stopień dobry otrzyma uczeń, który: • potrafi określić położenie wybranych obiektów geograficznych na mapie Europy:

 • umie ocenić korzystne i niekorzystne strony położenia geograficznego wybranego państwa;

 • umie określić najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego danego kontynenty/państwa;

 • umie określić położenie i opisać wybrany region Europy, z wykorzystaniem różnych źródeł informacji geograficznej; potrafi go prezentować, ukazując jego walory;

 • umie wskazać obszary najgęściej i najrzadziej zaludnione, potrafi wymienić i wskazać na mapie Europy miejsca eksploatacji najważniejszych surowców mineralnych , potrafi odnaleźć w roczniku statystycznym dane na temat ich wydobycia;

 • potrafi wyszukać w prasie, w radiu i telewizji oraz Internecie informacje o problemach gospodarczych Europy;

 • potrafi wskazać i scharakteryzować główne regiony turystyczne ,

 • potrafi podać z Europy przykłady obszarów klęsk ekologicznych;

 • umie samodzielnie rozwiązywać zadania z podręcznika.

 • potrafi wskazać na mapie Europy członków UE i NATO.

 • umie wykorzystać informacje prasowe o aktualnych problemach gospodarczych państw UE,

Ocena bardzo dobra- wymagania dopełniające obejmują wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania, jednak nie wykraczają poza obowiązującą podstawę programową. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, rozszerzone i dopełniające uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

Stopień bardzo dobry otrzyma uczeń, który: • posługuje się ze zrozumieniem w opracowaniach i wypowiedziach ustnych terminami z zakresu geografii fizycznej, osadnictwa i demografii oraz z geografii gospodarczej Europy, potrafi gromadzić, interpretować i prezentować wiadomości o środowisku przyrodniczym wybranego regionu Europy, umie wyszukać w prasie, radiu i telewizji informacje o tematyce gospodarczej;

 • potrafi ocenić możliwości rozwoju turystyki wybranego państwa –Europy,

 • wskazać na podstawie informacji z rocznika statystycznego oraz prasy, radia i telewizji w jakich dziedzinach wybrane państwo Europy jest blisko gospodarczej czołówki światowej, a w jakich zdecydowanie jej ustępuje;

 • umie bronić w trakcie dyskusji swoje poglądy na tematy ekologiczne i gospodarcze;

 • samodzielnie rozwiązuje trudne zadania z podręcznika.

 • posługuje się ze zrozumieniem w opracowaniach i wypowiedziach ustnych następującymi terminami: integracja, procesy integracyjne, ONZ, UE, Grupa Wyszehradzka, globalizacja gospodarki, ochrona środowiska w skali regionalnej i globalnej,

 • umie wymienić zalety i wady potencjalnego członka UE

Ocena celująca- może być wystawiona, jeżeli uczeń opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza obowiązującą podstawę programową i spełnia wszystkie wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzone i dopełniające.

Stopień celujący otrzyma uczeń, który: • na podstawie literatury, właściwie dobranej do tematu, samodzielnie opracowuje temat problemowy, który swoim zakresem wykracza poza podstawę programową, a jednocześnie wskazuje na jego zainteresowania geografią fizyczną i geografią społeczno-ekonomiczną Europy, uczestniczy w olimpiadach przedmiotowych;

 • potrafi zaprojektować wycieczkę po wybranym regionie Europy;

 • umie selekcjonować i krytycznie oceniać zgromadzone wiadomości, redagować komunikaty ustne i pisemne,

 • umie wg określonych zasad dyskutować w grupie o odmiennych poglądach i przekonaniach.


Dział nauczania: Wybrane państwa europejskie
Ocena dopuszczająca- wymagania konieczne obejmują wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi kontynuowanie nauki i stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych.

Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który wie, że: • kraje Europy różnią się systemem gospodarczym, stosunkiem rządów do obywateli,

 • kraje Europy różnią się wielkością, liczbą ludności, przeszłością, gospodarką i zamożnością

 • potrafi wskazać położenie omawianych państw europejskich na mapie politycznej,

 • potrafi podać stolice wybranych państw i wskazać je na mapie politycznej,

 • potrafi rozwiązać podstawowe zadania zamieszczone w podręczniku.

 • wie jakie są symbole UE,

Ocena dostateczna- wymagania programowe obejmują wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do kontynuowania nauki. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne i podstawowe, uzyskuje ocenę dostateczną.

Stopień dostateczny otrzyma uczeń, który: • rozumie istotę różnych systemów politycznych i gospodarczych Europy,

 • rozumie przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego państw Europy,

 • rozumie specyfikę gospodarczą państw wysoko rozwiniętych,

 • rozumie specyfikę gospodarczą państw rozwijających się,

 • rozumie powiązania gospodarcze i społeczne między wybranymi państwami,

 • rozumie informacje zawarte w ilustracjach, mapach różnej treści oraz materiałach statystycznych, dotyczących wybranych państw Europy,

 • potrafi wymienić symbole UE i je opisać,

 • rozumie znaczenie roku 1990 jako nowego podziału politycznego Europy.

Ocena dobra- wymagania rozszerzające obejmują wiadomości i umiejętności , średnio trudne do opanowania, pogłębione i rozszerzone w porównaniu z wymaganiami podstawowymi. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzone, uzyskuje ocenę dobrą.

Stopień dobry otrzyma uczeń, który umie: • wskazać na mapie większe państwa Europy,

 • porównać efektywność systemów politycznych i gospodarczych na przykładzie państw,

 • wskazać główne miasta i stolice wybranych państw,

 • wyjaśnić przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego państw Azji,

 • opisać główne cechy środowiska przyrodniczego państw Europy,

 • posługując się mapami scharakteryzować regionalne zróżnicowanie gospodarki wybranych państw europejskich, wskazać najważniejsze regiony rolnicze wybranych państw Europy,

 • umie rozpoznać i nazwać podstawowe strefy klimatyczne, glebowe wybranych państw Europy,

 • potrafi podać na podstawie źródeł historię powstania symboli UE,

 • zna sposób powstawania UE.

Ocena bardzo dobra- wymagania dopełniające obejmują wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania, jednak nie wykraczają poza obowiązującą podstawę programową. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, rozszerzone i dopełniające uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

Stopień bardzo dobry otrzyma uczeń, który: • potrafi posługiwać się rocznikiem statystycznym, tablicami geograficznymi, publikacją Świat w liczbach, w celu uzasadnienia tezy, że niektóre kraje można określić mianem gospodarczej potęgi, a inne zaliczyć do najbiedniejszych państw Europy,

 • potrafi omówić procesy integracyjne Europy,

 • operuje terminami: aglomeracja, konurbacja, zespół metropolitarny; omawia proces urbanizacyjny oraz podaje wskaźnik urbanizacji,

 • umie wskazać największe skupiska poloni w Europie,

 • zna znaczenie traktatów np. Traktat Rzymski, Traktat Nicejski, itp.,

 • potrafi podać obszary zagrożone ekologiczne w Europie,

 • potrafi scharakteryzować środowisko geograficzne i warunki gospodarcze następujących państw Europy: Niemcy, Francja, Rosja, Wielka Brytania, państwa po rozpadzie ZSRR, oraz wybranych przez siebie, umie korzystać z różnych źródeł informacji geograficznej, w tym z Internetu, w celu zdobywania wiadomości o różnych państwach Europy,

 • umie posługiwać się mapami tematycznymi przy omawianiu regionalnego zróżnicowanego gospodarki państw Europy,

Ocena celująca- może być wystawiona, jeżeli uczeń opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza obowiązującą podstawę programową i spełnia wszystkie wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzone i dopełniające.

Stopień celujący otrzyma uczeń, który: • umie korzystać z różnych źródeł informacji geograficznych, w tym z roczników statystycznych, magazynów popularnonaukowych, książek, prasy, radia i telewizji, encyklopedii, Internetu oraz potrafi analizować wykresy i diagramy,

 • potrafi samodzielnie zgromadzić literaturę,

 • potrafi na podstawie różnych źródeł informacji samodzielnie opracować tekst dotyczący wybranego państw Europy,

 • potrafi samodzielnie zgromadzić literaturę merytoryczną, materiały kartograficzne i dane statystyczne np. na temat : Procesy integracyjne we współczesnej Europie,

 • potrafi zaprojektować wycieczkę np. historyczną- zabytki, obiekty sakralne: geograficzna- środki komunikacji w różnych krajach europejskich, miasta związane z Instytucjami Europejskimi itp.,

 • potrafi zorganizować grupę, materiały i przedstawić w postaci biura turystycznego,

 • uczestniczy i uzyskuje wyniki w olimpiadach i konkursach.Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna