Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona21/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35

MATEMATYKA:


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA

KRYTERIA I WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Opracowała: Iwona Początek, Alina Madera, Barbara Wyrwaszewska, Elżbieta Zielonka

Opis wymagań do programu Matematyka 2001


dla klasy 1 gimnazjum

Umiejętności podstawowe

Umiejętności ponadpodstawowe

DOPUSZCZAJĄCY

DOSTATECZNY

DOBRY

BARDZO DOBRY

CELUJĄCY

 • odczytywać informacje przedstawione w tabelach

 • odczytywać informacje przedstawione na diagramach

 • przedstawiać dane w tabelach

 • przedstawiać dane na diagramach
 • interpretować informacje przedstawione w tabelach

 • interpretować informacje przedstawione na diagramach

porównywać informacje przedstawione na dwóch diagramach
 • budować liczby o podanych cyfrach

 • zapisywać liczby cyframi i słowami

 • porządkować liczby naturalne

 • budować liczby o podanych cyfrach

 • budować liczby, których cyfry spełniają określone warunki

 • budować liczby o podanych własnościach


 • rozpoznawać liczby pierwsze i złożone

 • stosować cechę podzielności liczb przez 4

 • stosować cechy podzielności liczb przez 3, 9

 • rozkładać liczby na czynniki pierwsze

 • stosować cechy podzielności liczb przez 6, 15 itp. • dodawać i odejmować w pamięci liczby naturalne

 • mnożyć i dzielić w pamięci liczby naturalne

 • stosować porównywanie różnicowe

 • stosować porównywanie ilorazowe

 • stosować reguły kolejności wykonywania działań

 • obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, stosując prawa działań i reguły wykonywania działań
 • dodawać liczby naturalne sposobem pisemnym

 • odejmować liczby naturalne sposobem pisemnym

 • mnożyć liczby naturalne sposobem pisemnym

 • dzielić liczby naturalne sposobem pisemnymsprawdzać, czy otrzymany wynik spełnia warunki zadania
 • zaznaczać liczby całkowite na osi liczbowej

 • rozpoznawać liczby przeciwne
 • wyznaczać wartość bezwzględną liczby

stosować własności wartości bezwzględnej

 • mnożyć liczby całkowite

 • dzielić liczby całkowite

 • obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, wykorzystując dziania na liczbach całkowitych


 • dodawać liczby wymierne

 • odejmować liczby wymierne

 • mnożyć liczby wymierne

 • dzielić liczby wymierne

 • obliczać ułamek danej liczby

 • porównywać ułamki zwykłe

 • porównywać liczby mieszane

 • stosować działania na liczbach wymiernych do rozwiązywania zadań z treścią

 • szacować wartości wyrażeń arytmetycznych
 • porównywać liczby dziesiętne

 • zamieniać ułamki zwykłe na liczby dziesiętne

 • zamieniać ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe

 • dodawać liczby dziesiętne

 • odejmować liczby dziesiętne

 • mnożyć liczby dziesiętne

 • dzielić liczby dziesiętne

 • stosować reguły kolejności wykonywania działań i własności działań

 • zapisywać wyrażenia dwumianowane w postaci liczb dziesiętnych

 • wykonywać działania na wielkościach mianowanych lub dwumianowanych

 • stosować działania na liczbach dziesiętnych do rozwiązywania zadań z treścią

szacować wartości wyrażeń arytmetycznych
 • analizować treść zadania tekstowego

 • zapisywać wyrażenie arytmetyczne na podstawie treści zadania
 • zapisywać treść zadania tekstowego na podstawie wyrażenia arytmetycznego będącego opisem zadania

oceniać sensowność wyniku • wyznaczać naturalną potęgę liczby wymiernej
 • stosować reguły kolejności wykonywania działań

 • obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych • rozpoznawać podstawowe figury geometryczne

 • rozróżniać kąty ostre, proste i rozwarte

 • określać relacje między podstawowymi figurami geometrycznymi
 • rysować figury geometryczne o zadanych własnościach
 • stosować własności kątów wierzchołkowych, przyległych, naprzemianległych, odpowiadających
 • obliczać obwód trójkąta

 • obliczać pole trójkąta

 • obliczać miary kątów wewnętrznych trójkąta

 • klasyfikować trójkąty ze względu na boki, kąty
 • korzystać z własności trójkątów
 • stosować wzory na pola i obwody poznanych czworokątów

 • klasyfikować czworokąty • rysować czworokąty o podanych polach
 • rozpoznawać i nazywać wielokąty

 • rozpoznawać wielokąty foremne
 • wyznaczać sumę miar kątów wewnętrznych wielokąta

 • obliczać pola i obwody wielokątów

 • wyznaczać liczbę przekątnych danego wielokąta • rysować koła i okręgi o podanych własnościach

 • wskazać promienie, średnice i cięciwy w narysowanym okręgu lub kole

 • rysować cięciwy i łuki w okręgu spełniające zadane warunki

 • określać wzajemne położenie dwóch okręgów o zadanych promieniach na podstawie informacji o odległości środków

 • określać wzajemne położenie dwóch okręgów, korzystać z własności położenia okręgów
 • rozpoznawać graniastosłupy

 • nazywać graniastosłupy

 • rysować siatki graniastosłupów

 • rozpoznawać w budowlach elementy, będące graniastosłupami

 • obliczać liczbę ścian, krawędzi, wierzchołków graniastosłupa w zależności od wielokąta będącego jego podstawą

 • opisywać wzorami pola powierzchni i objętości graniastosłupów

 • obliczać pola i objętości graniastosłupów

 • zamieniać jednostki pola i objętości

 • budować model graniastosłupa z danej siatki

 • rysować siatki graniastosłupów

 • szkicować graniastosłupy

 • szkicować graniastosłupy o podanych własnościach

 • wskazać na modelu bryły przekrój opisany słownie

poszukiwać różnych przekrojów tej samej bryły

 • podawać współrzędne punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych

 • zaznaczać w układzie współrzędnych punkty o podanych współrzędnych

 • określać położenie punktu o podanych współrzędnych w układzie

 • wskazywać ćwiartki układu XOY
 • rysować w układzie współrzędnych proste opisane wzorami

 • zaznaczać w układzie współrzędnych punkty spełniające podany warunek
zaznaczać w układzie współrzędnych obszary opisane nierównościami

 • obliczać wartości wyrażeń algebraicznych

 • porządkować jednomiany

 • dodawać sumy algebraiczne

 • redukować wyrazy podobne

 • zapisywać wyrażenia algebraiczne opisane słowami

 • mnożyć sumę algebraiczną przez jednomian

 • odczytywać zapisane wyrażenia algebraiczne

 • rozpoznawać jednomiany
 • wyłączać wspólny czynnik poza nawias • sprawdzać, czy dana liczba spełnia równanie

 • rozwiązywać równania metodą równań równoważnych

 • sprawdzać, czy liczba spełnia dane równanie

 • budować równania równoważne do danych

 • opisywać sytuacje za pomocą równań
 • budować równania stopnia I z jedną niewiadomą, gdy dana jest liczba spełniająca to równanie
 • rozpoznawać równania sprzeczne

 • rozpoznawać równania tożsamościowe

 • budować równania sprzeczne

budować równania tożsamościowe • sprawdzać, czy dane liczby spełniają nierówność

 • rozwiązywać nierówności

 • przedstawiać w formie skróconej informacje zawarte w zadaniu z treścią

 • zapisać treść zadania za pomocą równania
 • sprawdzać zgodność rozwiązania równania z warunkami zadania • wyznaczyć obraz figury w symetrii osiowej

 • stosować własności symetrii osiowej
 • znaleźć obraz figury w danym obrocie • zbadać, czy istnieje obrót, przekształcający jedną z danych figur na drugą wskazać środek obrotu, w którym jedna figura jest obrazem drugiej

 • wskazać kąt obrotu, w którym jedna figura jest obrazem drugiej

 • wskazać figurę i określać obrót, w którym obrazy figury tworzą ornament
 • znaleźć obraz figury w symetrii środkowej

 • rozpoznawać figury symetryczne względem pewnego punku

 • rozpoznać figury środkowo-symetryczne

 • wskazać środek symetrii figury

 • wskazać środek symetrii, gdy dane są figura i jej obraz
 • wyznaczyć środek symetrii figury • znaleźć obraz figury w przesunięciu równoległym

 • rozpoznawać figury powstałe w wyniku przesunięcia równoległego

 • wskazywać przesunięcia równoległe, w którym jedna figura jest obrazem drugiej

 • wskazywać figury i określać przesunięcia, w których obrazy figury tworzą ornament

 • stosować własności przesunięcia równoległego


 • Określać, czy figury są przystające
 • rysować figury przystające do danej
 • określać, w jakim przekształceniu jedna figura jest obrazem drugiej

 • stosować cechy przystawania trójkątów do rozpoznawania figur przystających


 • przedstawiać część zapisaną procentem w postaci ułamka lub liczby dziesiętnej;

 • wyrażać wielkości za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych i procentów

 • obliczać procent liczby

 • stosować obliczenia procentowe do rozwiązywania zadań

 • obliczać wartość obniżki lub podwyżki ceny o dany procent
 • obliczać podatek VAT

 • zamieniać promile na procenty

 • obliczać promil z danej liczby

rozwiązywać zadania tekstowe – wyznaczać ilości czystego złota lub srebra w stopie danej próby

 • zamieniać procenty na ułamki dziesiętne i zwykłe

 • obliczać na różne sposoby wielkość na podstawie danego jej procentu

 • stosować obliczenia procentowe do rozwiązywania zadań

 • obliczać, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba
 • stosować obliczenia procentowe do rozwiązywania zadań
 • rozpoznawać wielkości proporcjonalne
 • obliczać niewiadome z podanej proporcji

 • wyznaczać wielkości proporcjonalne do danych

 • wyznaczać współczynnik proporcjonalności
 • zapisywać proporcje w postaci ilorazowej lub ułamkowej

 • odczytywać informacje przedstawione na diagramach
 • przedstawiać dane na diagramach
 • interpretować dane przedstawione na diagramie kołowym
dobierać rodzaj diagramu w zależności od danych
 • odczytywać informacje o przebiegu zjawiska (sytuacji) z wykresów.

 • porównywać informacje z kilku wykresów
 • interpretować informacje przedstawione na wykresach
 • wnioskować o dalszym przebiegu zjawiska (sytuacji)
 • wyznaczać wszystkie możliwe wyniki doświadczenia losowego

 • odczytywać wyniki doświadczeń losowych
 • określać zdarzenia niemożliwe, prawdopodobne i pewne

 • przedstawiać na schematach przebieg doświadczenia losowego

określać szanse w typowych grach i doświadczeniach losowych


Opis wymagań do programu Matematyka 2001

Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna