Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona15/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   35

dla klasy 1 gimnazjumOCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

- twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania;
- proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy;
- bezbłędnie wypowiada się ustnie i pisemnie - jego wypowiedzi cechują się dojrzałością myślenia;
- nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości;
- bierze udział w konkursach literackich, ortograficznych, osiąga w nich sukcesy;
- podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY OPANOWAŁ PEŁNY ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONY PROGRAMEM NAUCZANIA DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM.

W zakresie kształcenia literackiego i językowego spełnia warunki:

- wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno - językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym;


- potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie;
- biegle posługuje się słownikami i encyklopedią;
- samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy;
- bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki; określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie;
- wzbogaca opowiadania twórcze dialogami, elementami opisów, charakterystyki;
- ten sam tekst potrafi przedstawić w formie opowiadania, opisu, streszczenia;
- redaguje list do postaci literackiej w sposób świadczący o znajomości utworu;
- bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu podejmuje próby recenzji;
- rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu, nowych gatunkach literackich (ballada, odmiany powieści, dramat);
- dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia tropy stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego;
- pisze prace bezbłędne pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.
W zakresie fleksji i składni:

- wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu;
- biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie "nie" z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym;
- rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika; odmienia trudniejsze liczebniki złożone,
- stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki);
- rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę;
- omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki i dopełnienia;
- wyróżnia w zdaniu związki zgody, rządu, przynależności; wskazuje zasady ich tworzenia;
- przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy.

W zakresie słowotwórstwa:

- od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy;
- rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu;
- tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika;
- wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa.

W zakresie fonetyki:

- przeprowadza i biegle omawia klasyfikację głosek;
- charakteryzuje rodzaje upodobnień fonetycznych i uproszczeń spółgłoskowych;
- poprawnie wyróżnia wyrazy bezakcentowe, poprawnie akcentuje wyrazy w języku polskim.

W zakresie ortografii:

- opanował w stopniu bardzo dobrym zasady ortografii;
- poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne;
- potrafi w wypowiedzeniu oddzielić człony równorzędne pod względem logiczno - składniowym.

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY OPANOWAŁ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI PRZEWIDZIANE PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ, POSZERZONE O WYBRANE ELEMENTY PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE PIERWSZEJ.W zakresie kształcenia literackiego i językowego:

- podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową (np. sprawozdanie - recenzja, rozprawka na tematy z życia ucznia, opis sytuacji, charakterystyka porównawcza);
- w wypowiedziach podejmuje próby oceny, a także wartościowania problemów i zjawisk dotyczących języka, literatury, kultury;
- potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów;
- wykazuje dobrą znajomość treści omawianych lektur, omawia elementy świata przedstawionego utworu, wskazuje akcję, wątki, bohaterów i ich powiązania; określa typ powieści;
- w opowiadaniu poprawnie zapisuje dialog, wzbogaca swą pracę o elementy opisów;
- wymienia rodzaje i gatunki literackie, określa ich cechy;
- zna terminy literackie przewidziane dla klasy pierwszej;
- swobodnie wypowiada się o utworze literackim, nazywa własne stany uczuciowe;
- wskazuje w utworze poznane środki stylistycznej.

W zakresie fleksji i składni:

- przeprowadza klasyfikację imiesłowów, wskazuje podobieństwa i różnice z czasownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem;
- określa rolę imiesłowu w zdaniu;
- określa funkcje składniowe osobowych i nieosobowych form czasowników;
- wskazuje na różnice w budowie formy strony czynnej, biernej i zwrotnej;
- przekształca zdania z konstrukcji czynnej na bierną i odwrotnie;
- rozpoznaje formę zwrotną nie mającą znaczenia strony zwrotnej;
- rozpoznaje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
- stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych;
- rozpoznaje partykuły i wykrzykniki;
- pisze poprawnie partykuły z różnymi częściami mowy;
- przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego rozwiniętego;
- wyróżnia w zdaniu okoliczniki i nazywa ich rodzaje;
- nazywa rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnych;
- przekształca według podanego schematu zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania.
W zakresie słowotwórstwa:

- tworzy wyrazy pochodne stanowiące różne części mowy;
- tworzy wyrazy pochodne od wyrażeń przyimkowych i czasowników (z formantem zerowym);
- grupuje wyrazy pokrewne w rodzinę, znajduje rdzeń wyrazowy i jego formy oboczne;
- rysuje wykres rodziny wyrazów;
- wskazuje wśród wyrazów złożonych: złożenia, zrosty, zestawienia;
- omawia typy skrótowców.

W zakresie fonetyki:

- przeprowadza klasyfikację głosek;
- poprawnie zaznacza akcent wyrazowy i zdaniowy;
- na konkretnych przykładach zaznacza upodobnienia fonetyczne i uproszczenia grup spółgłoskowych.

W zakresie ortografii:

W miarę dobrze opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne.

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY W ZAKRESIE UMOŻLIWIAJĄCYM POSTĘPY W DALSZYM UCZENIU SIĘ OPANOWAŁ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZAWARTE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ.

W zakresie kształcenia literackiego i językowego:

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii;
- w miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie, opis, sprawozdanie, charakterystyka postaci, list, zaproszenie, telegram;
- czyta głośno i cicho, prezentując taką technikę czytania, że można zrozumieć tekst;
- zna przewidziane programem gatunki literackie;
- umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego;
- odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu;
- poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat.
W zakresie fleksji i składni:

- wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej; określa formę fleksyjną czasowników;
- określa funkcję czasowników w zdaniu;
- odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne; nazywa rzeczowniki w zdaniu;
- rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, liczebniki i przymiotniki;
- stopniuje przymiotniki;
- rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe,
- rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe;
- nazywa w zdaniu części zdania (na prostszych przykładach);
- układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych;
- wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie.

W zakresie słowotwórstwa

- zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych;


- przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie - wskazuje podstawę słowotwórczą i formant;
- nazywa typy formantów;
- tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów.

W zakresie fonetyki:

- odróżnia głoski i litery;
- określa spółgłoski;
- poprawnie zaznacza akcent.

W zakresie ortografii:

- popełnia nieliczne błędy ortograficzne;
- zna podstawowe zasady ortograficzne oraz pisownię partykuł z różnymi częściami mowy;
- zna zasadę stosowania wielkich liter;
- zna reguły interpunkcji w zdaniach pojedynczych i złożonych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓREGO WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI POZWALAJĄ NA SAMODZIELNE LUB PRZY POMOCY NAUCZYCIELA WYKONANIE ZADAŃ O NIEWIELKIM STOPNIU TRUDNOŚCI.

- czyta tak, aby można było zrozumieć tekst;
- prezentuje poprawność językową i rzeczową w wypowiedziach ustnych, która świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia;
- tworzy tak prace pisemne, aby popełniane przez niego błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślały wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie;
- opanował wiadomości w takim stopniu, aby mógł wykonać zadania typowe, o niewielkim zakresie trudności (samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela );
- przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na prostych przykładach);
- odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj;
- łączy wyrazy w zespoły składniowe.
- zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych;
- przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie - wskazuje podstawę słowotwórczą i formant;
- nazywa typy formantów;
- tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

- nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie fleksji i składni, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową;
- nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu zadowalającym;
- wypowiada się niepoprawnie pod względem językowymi rzeczowym;
- w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych;
- nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna