Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona13/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35

dla klasy 3 gimnazjum


Dział nauczania

1. Prawa i wolności człowieka
Ocena dopuszczająca

Uczeń zna: • podstawowe prawa człowieka

Uczeń potrafi:

 • wskazać prawa i wolności , z których korzysta on i jego rodzina

Uczeń rozumie:

 • że są granice praw i wolności

Ocena dostateczna

Uczeń zna: • dokumenty, które określają prawa i wolności człowieka

Uczeń potrafi:

 • dokonać klasyfikacji praw i wolności człowieka

 • uzasadnić, dlaczego prawa człowieka przysługują wszystkim ludziom

Uczeń rozumie:

 • że przestrzeganie praw i wolności człowieka jest podstawą demokracji

Ocena dobra

Uczeń zna: • pojęcie Amnesty International

 • organy swojego państwa i międzynarodowe, do których może się zwrócić, gdyby czuł, że jego prawa zostały naruszone

Uczeń rozumie

 • dlaczego prawa i wolności są regulowane przez prawo międzynarodowe

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi: • interpretować wybrane zapisy prawne określające prawa i wolności człowieka

 • podać przykłady praw i wolności, które powinny znaleźć się w konstytucji

 • określić na czym może polegać łamanie praw i wolności przez władze

 • podać przykłady takich sytuacji we współczesnym świecie

 • ułożyć katalog praw i wolności obywatela RP na podstawie konstytucji i ocenić czy są one w pełni realizowane

Uczeń rozumie:

 • cele i zadania Amnesty International


2. Udział obywateli w życiu publicznym
Ocena dopuszczająca

Uczeń zna:Uczeń rozumie:

 • sens istnienia partii politycznych

 • że tworząc stowarzyszenie można łatwiej rozwiązywać problemy

Ocena dostateczna

Uczeń zna: • kryteria podziału partii politycznych

 • systemy partyjne

 • największe centrale związkowe w Polsce

Uczeń potrafi:

 • dokonać klasyfikacji partii politycznych

 • wymienić najważniejsze partie polityczne w naszym kraju

 • wymienić prawa ogólnokrajowych organizacji związkowych

Uczeń rozumie:

 • dlaczego ludzie zakładają partie polityczne na czym polegają rozbieżności pomiędzy związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców

 • że należy uczestniczyć w życiu publicznym

 • na czym polega kultura polityczna

Ocena dobra

Uczeń potrafi: • wymienić partie polityczne w naszym kraju i wskazać, które z nich tworzą rząd, a które są w opozycji

 • porównać polski system partyjny z systemami partyjnymi innych krajów

 • opisać cele i zadania fundacji

 • ocenić jaki wpływ na warunki pracy może mieć działalność związków zawodowych

Uczeń rozumie:

 • jaki wpływ na życie polityczne kraju ma nadmierna ilość partii politycznych

 • pojęcie pluralizmu politycznego

 • że istnienie i działanie partii jest wymogiem systemu demokratycznego

 • konieczność uczestniczenia w życiu politycznym

 • potrzebę znajomości przysługujących obywatelowi praw politycznych

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi: • wyjaśnić znaczenie pluralizmu politycznego w państwie demokratycznym

 • wyjaśnić na czym polegają funkcje partii w państwie demokratycznym

 • przeprowadzić przygotowany przez siebie wywiad z przedstawicielem wybranej organizacji pracodawców lub związków zawodowych na temat problemów tej organizacji

 • przygotować petycję do dyrektora szkoły w sprawie ważnej dla klasy lub do władz gminy w sprawie ważnej dla szkoły

 • przedstawić treść petycji na forum klasy

 • podać przykłady zachowań polityków , którzy w swoim postępowaniu przestrzegają zasad kultury politycznej

 • przedstawić znaczenie porozumienia pomiędzy stronami prowadzącymi spór zbiorowy

 • dyskutować o sprawach politycznych i słuchać opinii przeciwników

Uczeń rozumie:

 • różnice w programach poszczególnych rodzajów partii

 • zmiany zachodzące w procesie tworzenia partii politycznych w Polsce obecnie i w przeszłości

 • że związki zawodowe i organizacje pracodawców powinny wspólnie rozwiązywać problemy pracowników


3. Przekształcenia ustroju politycznego w Polsce po roku 1989
Ocena dopuszczająca

Uczeń zna: • podstawowe pojęcia związane z tematem

 • rodzaje przedsiębiorstw

Uczeń potrafi:

 • dostrzec zmiany w gospodarce PRL a po roku 1989

 • wymienić zadania banku

 • napisać własne CV, życiorys, podanie o pracę w oparciu o wzorce lub pod kierunkiem nauczyciela

Uczeń rozumie:

 • konieczność płacenia podatków

 • czym kierować się przy wyborze typu szkoły i dalszego kształcenia

 • czym jest bezrobocie

Ocena dostateczna

Uczeń zna: • rodzaje prywatyzacji

 • zadania giełdy

 • rodzaje podatków

 • rodzaje bezrobocia

 • obowiązki pracownika i pracodawcy

 • prawa i obowiązki osoby bezrobotnej

Uczeń potrafi:

 • omówić formy przekształceń własnościowych w Polsce

 • omówić korzyści jakie wynikają z usług banku dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

 • omówić reformę systemu bankowego w Polsce

 • omówić zmiany na rynku pracy spowodowane przeprowadzonymi reformami

Uczeń rozumie:

 • że praca „ na czarno” przyczynia się do pogorszenia stanu gospodarki

 • zasady moralne, którymi powinni kierować się pracodawca i pracownik

Ocena dobra

Uczeń zna: • program stabilizacji i jego cele

 • program zmian systemowych

 • zadania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • zadania realizowane przez Komisję Papierów wartościowych i Giełd

 • funkcje Narodowego Banku Polskiego

Uczeń potrafi:

 • omówić schemat prywatyzacji kapitałowej i bezpośredniej

 • samodzielnie przygotować dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy

 • podać ogólne zasady obliczania podatku dochodowego

 • ułożyć katalog cech moralnych, które powinien posiadać przedsiębiorca

 • omówić formy pomocy, z jakich korzystają absolwenci wszystkich typów szkół

Uczeń rozumie:

 • konsekwencje planu Balcerowicza dla gospodarki i obywateli

 • społeczne skutki bezrobocia

 • na czym polegają niemoralne zachowania w działalności gospodarczej

Ocena bardzo dobra

Uczeń zna: • propozycje rządu polskiegodot. Reprywatyzacji

Uczeń potrafi:

 • dostrzec wpływ prywatyzacji na warunki życia ludzi

 • przedstawić swoją opinię dot. propozycji rządu polskiego w sprawie reprywatyzacji

 • uzasadnić,że giełda jest ważnym elementem gospodarki rynkowej

 • na podstawie wiadomości z prasy i telewizji przedstawić aktualny stan giełdy

 • wypełnić formularz zeznania podatkowego PIT

 • omówić z jakich form pomocy korzystają w Polsce osoby bezrobotne

 • samodzielnie przygotować biznesplan przedsiębiorstwa

 • dostrzec i omówić przypadki niemoralnych zachowań w swoim otoczeniu

 • skąd się bierze bezrobocie


4. Integracja Polski z Unią Europejską
Ocena dopuszczająca

Uczeń zna: • podstawowe pojęcia związane z tematem

 • państwa wchodzące w skład UE

 • symbole UE

Ocena dostateczna

Uczeń zna: • kryteria, które musi spełnić państwo starające się o członkostwo UE

Uczeń potrafi:

 • wskazać plusy i minusy członkostwa Polski w UE

 • pokazać państwa UE na mapie

Uczeń rozumie:

 • że członkostwo w UE korzystnie wpływa na rozwój gospodarki polskiej

Ocena bardzo dobra

Uczeń zna: • historię UE

 • politykę edukacyjną UE

Uczeń potrafi:

Uczeń rozumie:

 • dlaczego Polska dopiero po roku 1989 mogła rozpocząć starania o członkostwo UE

 • na czym polegają obawy niektórych obywateli polskich w związku z jej członkostwem w UE

Ocenę celującą otrzymuje uczeń , który:

 • wyróżnia się szeroką , samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program nauczania przedmiotu

 • posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiadomości

 • samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które są wzorowe zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym

 • nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych , opinii i sądów, które potrafi prawidłowo i przekonująco uzasadnić

 • potrafi jasno precyzować pytania dotyczące wielu złożonych problemów

 • doskonale zna szeroką terminologie przedmiotową, swobodnie się nią posługuje

 • wykazuje szeroką orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski oraz w sytuacji międzynarodowej

 • umie bronić własnego stanowiska posługując się właściwie dobranymi argumentami

 • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych

 • umie opracować projekt imprezy, akcji środowiskowej

 • wspólnie z nauczycielem organizuje zajęcia dla społeczności szkolnej

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania

 • nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych

 • nie potrafi, bowiem nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcjach, formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych

 • zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, ma duże luki w pracach lekcyjnych i domowych.Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna