Publiczne gimnazjum nr 1 w wałbrzychuPobieranie 1.63 Mb.
Strona12/35
Data24.10.2017
Rozmiar1.63 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35

dla klasy 2 gimnazjumDział nauczania

1. Obywatel w demokratycznym państwie
Ocena dopuszczająca

Uczeń zna: • podstawowe pojęcia związane z tematem

 • cechy państwa

 • zasady demokratycznych wyborów

 • wolności, prawa i obowiązki obywatela

Uczeń rozumie:

 • że z państwem połączony jest więzią prawną jako człowiek i jako obywatel

Ocena dostateczna

Uczeń zna: • formy państwa

 • organy wymiaru sprawiedliwości

Uczeń potrafi:

 • omówić zasadę trójpodziału władzy

 • wymienić główne cechy różniące ustrój demokratyczny od niedemokratycznego

 • wymienić władze państwowe wybierane przez obywateli

 • wymienić przynajmniej po dwa uprawnienia Sejmu , Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów

Uczeń rozumie:

 • zasadę pluralizmu

 • że w interesie obywateli leży udział w wyborach

 • konieczność wypełniania obowiązków obywatelskich wobec państwa

Ocena dobra:

Uczeń zna: • zasady państwa prawnego

 • cechy państwa totalitarnego autorytarnego i demokratycznego

 • główne partie polityczne w Polsce

 • uprawnienia Sejmu, Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów

 • zadania władz samorządowych – wojewódzkich

 • zasady funkcjonowania monarchii i republiki

Uczeń potrafi:

 • ocenić suwerenność Polski dziś i w niedalekiej przeszłości

 • wskazać różnice w powoływanie Prezydenta i Rady Ministrów

 • pokazać na mapie współczesne monarchie i republiki

 • odróżnić prawa od wolności

 • uzasadnić, że konstytucja jest aktem najwyższej rangi

Uczeń rozumie:

 • problem suwerenności państwowej

 • że państwo jako organizator życia społecznego jest instytucją niezbędną dla społeczeństwa i jednostki

 • co znaczy ubezwłasnowolnienie obywatela

 • że istnienie partii jest wymogiem systemu demokratycznego

Ocena bardzo dobra

Uczeń zna: • różne typy ustrojów politycznych i ekonomicznych oraz form rządu i podaje przykłady

 • zasady ustroju RP

 • partie polityczne działające w Polsce i różnicuje je na parlamentarne i będące w opozycji

 • funkcje Sejmu, Senatu, Prezydenta i Rady Ministrów

 • organy kontroli państwowej i ochrony prawa

 • najważniejsze etyczne zasady życia publicznego

Uczeń potrafi:

 • wymienić podstawowe wartości demokratyczne

 • określić znaczenie wartości demokratycznych w życiu jednostki i państwa

 • przedstawić i omówić podział państw ze względu na głowę , strukturę administracyjno - terytorialną i ustrój państwa

 • przedstawić strukturę Sejmu i Senatu

 • określić funkcję jaką pełnią organy kontroli państwowej i ochrony państwa

 • podać przykłady inicjatywy ustawodawczej Prezydenta i przykłady weta

 • dyskutować o problemach politycznych i słuchać opinii innych

Uczeń rozumie:

 • różnicę pomiędzy obywatelstwem a przynależnością narodową

 • rolę partii politycznych tworzących opozycję

 • dlaczego w Polsce została zniesiona kara śmierci

 • że monarchia lub republika może być demokratyczna, autorytarna lub totalitarna

 • sformułowania: „ urząd prezydenta zawiera w sobie godność Rzeczypospolitej”

 • potrzebę kontroli rządu

 • jak ważna jest dla procesu demokratyzacji życia w Polsce właściwie prowadzona dyskusja, polemika, krytyka


2. Człowiek i gospodarka
Ocena dopuszczająca

Uczeń zna: • podstawowe pojęcia związane z tematem

 • rodzaje przedsiębiorstw

 • Uczeń potrafi:

 • wymienić dobra powstałe w procesie produkcji

Uczeń rozumie:

 • konieczność płacenia podatków

Ocena dostateczna

Uczeń zna: • rodzaje dóbr powstających w procesie produkcji

 • czynniki decydujące o przebiegu procesu produkcji

 • rodzaje pieniądza funkcjonujące na rynku jako środki płatnicze

Uczeń potrafi:

 • wymienić potrzeby jakie mogą być zaspokajane dzięki dobrom powstałym w procesie produkcji

 • wyjaśnić, jakie czynniki mają wpływ na wzrost popytu na dany produkt

 • wyjaśnić, jakie czynniki mogą zachęcić przedsiębiorców do zwiększenia podaż

 • odróżnić pojęcie wymiany barterowej i pieniężnej

Uczeń rozumie:

 • jakie jest znaczenie podziału pracy

 • czym jest rynek

Ocena dobra

Uczeń zna: • historię pieniądza

 • okoliczności, w jakich powstały banki

 • rodzaje spółek

 • rodzaje podatków

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić pochodzenie słów: moneta, banknot, depozyt, czek

 • wyjaśnić jak działa giełda pieniężna

 • wytłumaczyć mechanizm powstawania inflacji

 • określić warunki zakładania firm prywatnych

Uczeń rozumie:

 • znaczenie pracy w dla jednostki ludzkiej

 • znaczenie marketingu dla rozwoju rynku konsumenta

 • znaczenie rozwoju gospodarczego i postępu technicznego dla powstawania nowych środków płatniczych

 • różnice między obligacją a akcją

Ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi: • narysować i zinterpretować krzywe popytu o podaży

 • wyznaczyć cenę równowago

 • wyjaśnić , na czym polega mechanizm ustalania cen w gospodarce wolnorynkowej

 • przedstawić wpływ indywidualnych decyzji konsumentów i producentów na kształtowanie się procesu rynkowego

 • obliczyć roczną stopę inflacji na podstawie danych statystycznych

Uczeń rozumie:

 • korzyści wynikające z przyjęcia pieniądza jako środka wymiany

 • skutki inflacji dla całej gospodarki, przedsiębiorstw i konsumentów

 • że giełda jest ważnym elementem gospodarki rynkowej

Directory: zalaczniki -> 304
zalaczniki -> Szanowna Pani
zalaczniki -> Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I Zbuduj
zalaczniki -> Dwa wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
zalaczniki -> Przygotowanie I udział polskiego kotyngentu wojskowego
zalaczniki -> Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
zalaczniki -> „Program rozwoju Sił Zbrojnych rp w latach 2009-2018” jest programem opracowanym po raz pierwszy zgodnie z nowymi procedurami planowania obronnego nato, obejmującymi dziesięcioletni okres planistyczny
zalaczniki -> Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem telepracy
304 -> Wrocław ul. Weigla 5 Znak sprawy: 132/med/2008 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pobieranie 1.63 Mb.

Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   35
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna