Pu/519/2018 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społecznePobieranie 0.59 Mb.
Strona1/6
Data24.02.2019
Rozmiar0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6

PU/519/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.)

O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO

Świadczenie usług w zakresie specjalistycznych szkoleń informatycznych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu

Kod CPV: 80510000-2; 80533100-0; 80533200-1

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

SKARB PAŃSTWA - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

Numer telefonu: 48 261 883 782

Numer faksu: 48 261 883 868

Adres poczty elektronicznej: jw4809.zp@ron.mil.pl

Adres strony internetowej: www.26wog.wp.mil.pl

NIP: 536-190-2991, REGON 14297040

Wykonawcy pobierający Ogłoszenie o zamówieniu z wyżej podanej strony internetowej są związani wszelkimi wyjaśnieniami i zmianami do treści Ogłoszenia zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego.


Godziny urzędowania:

od poniedziałku do czwartku od 700 – 1530, w piątek od 700 – 1300.
Godziny otwarcia Urzędu Pocztowego w Zegrzu:

poniedziałek – od godz. 1400 do godz. 2000

wtorek, piątek – od godz. 0900 do godz. 1500

środa, czwartek – od godz. 1200 do godz. 1800II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie specjalistycznych szkoleń informatycznych dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu.
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 15 części t. j.:

Część nr 1 - Szkolenia specjalistyczne „Analiza Obiektowa Obrazów (OBIA)”

Część nr 2 - Zaawansowane szkolenie z oprogramowania Erdas Imagine

Część nr 3 - Szkolenia autoryzowane Oracle

Część nr 4 - Szkolenia z zakresu Oracle

Część nr 5 - Szkolenie Networking and Security Fundamentals: Training 2-Pack for MTA Exams 98-366 and 98-367 MS 40032

Część nr 6 - Szkolenia informatyczne w zakresie bezpieczeństwa IT

Część nr 7 - Szkolenia z zakresu informatyki śledczej

Część nr 8 – Praktyczny kurs informatyki śledczej

Część nr 9 - Autoryzowane szkolenie Palo Alto

Część nr 10 - Szkolenia specjalistyczne Techniki SketchUP PRO

Część nr 11 - Szkolenia z zakresu wyszukiwania informacji

Część nr 12 - Szkolenie specjalistyczne „Programowanie w języku BASH”

Część nr 13 - Szkolenie z podstaw, administracji i analizy danych w Splunk

Część nr 14 - Kurs programowania PHP

Część nr 15 - Szkolenia w zakresie technologii światłowodowych 1. W formularzu cenowym w rubryce „Proponowane terminy szkolenia” należy wpisać proponowane przez Wykonawcę daty przeprowadzenia poszczególnych szkoleń (należy podać: dzień od-do, miesiąc i rok np. 05-09.11.2018).
 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi i przekaże Zamawiającemu harmonogram szkoleń uwzględniając zestawienie kursantów oraz szkoleń, w których poszczególne osoby wezmą udział. Co najmniej na 14 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca musi uzyskać akceptację Harmonogramu przez Zamawiającego.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 i Formularze cenowe stanowiące załączniki od numeru 2.1 do numeru 2.15 do Ogłoszenia.

 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części przy czym tylko jedną ofertę w danej część zamówienia. Oferty składane w zakresie poszczególnych części muszą obejmować całość zawartego w nich przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające całości zakresu przedmiotu zamówienia w danej części zostaną odrzucone. Każda część zamówienia będzie rozpatrywana odrębnie.

 4. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, tj. oferty przewidującej odmienny niż określony w Ogłoszeniu sposób wykonania zamówienia.

 5. W ramach realizacji szkoleń Wykonawca zapewni:

 • sale szkoleniowe przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych,

 • oddzielne stanowiska dla każdego uczestnika z zainstalowanym środowiskiem szkoleniowym, pozwalającym na przećwiczenie praktyczne zagadnień poruszanych na szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe w języku polskim (dopuszcza się wykorzystanie materiałów szkoleniowych opracowanych w języku angielskim) odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych szkoleń w wersji elektronicznej i/lub postaci skryptów, podręczników umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia oraz materiały piśmiennicze (długopis, ołówek, notatnik itp.), które po zakończeniu szkolenia przekazuje Wykonawca każdemu z kursantów na własność,

 • warunki pracy osób szkolących się w trakcie trwania szkolenia zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • catering - obejmował będzie jeden obiad dla każdego uczestnika oraz przerwy na kawę (w trakcie przerwy zostaną podane np. - kawa, herbata, drobne ciastka lub inne wyroby cukiernicze) - w czasie każdego dnia szkolenia,

 • wydanie osobom przeszkolonym w ostatnim dniu szkolenia certyfikaty/ zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego z uczestników,

 • egzamin, jeżeli jest przewidywany.

 • Szkolenia będą przeprowadzone w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 (nie więcej niż 8 godz. dziennie).

 1. Szkolenia informatyczne mają charakter usług kształcenia zawodowego pracowników naszej organizacji i są finansowane w całości ze środków publicznych . Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.29 lit.c) ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016, poz.710 z późn.zm.).III. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.


    1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 30.11.2018 roku.
    1. Miejsce realizacji zamówienia:
 • wszystkie części (z wyłączeniem części nr 1 i 8) - Warszawa

 • część 1 - Warszawa lub Kraków

 • część 8 - Warszawa lub KatowiceIV. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW.

       1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają: • certyfikat poświadczający, że szkolenia są autoryzowane przez producenta oprogramowania Microsoft i są prowadzone w ośrodku szkoleniowym posiadającym status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego firmy Microsoft - Gold Certified Partner for Learning Solutions lub posiadający status Microsoft Certified Partner –Gold Learning Competency - dotyczy szkoleń oznaczonych symbolem MS – dotyczy części 5 zamówienia,

 • autoryzację Oracle na prowadzenie i dostarczanie usług szkoleniowych – dotyczy części 3 zamówienia,

 • autoryzację Palo Alto na prowadzenie i dostarczanie usług szkoleniowych – dotyczy części 9 zamówienia,   1. posiadają wiedzę i doświadczenie

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem usług,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

- co najmniej jednej usługi obejmującej swoim zakresem świadczenie usług


w zakresie specjalistycznych szkoleń informatycznych:
Część nr 1 - Szkolenia specjalistyczne „Analiza Obiektowa Obrazów (OBIA)” o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr 2 - Zaawansowane szkolenie z oprogramowania Erdas Imagine o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr 3 – Szkolenie autoryzowane Oracle o wartości nie mniejszej niż 6 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr 4 - Szkolenie z zakresu Oracle o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr 5 - Szkolenie Networking and Security Fundamentals: Training 2-Pack for MTA Exams 98-366 and 98-367 MS 40032 o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr 6 - Szkolenie informatyczne w zakresie bezpieczeństwa IT o wartości nie mniejszej niż 8 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr 7 - Szkolenie z zakresu informatyki śledczej o wartości nie mniejszej niż 8 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr 8 - Praktyczny kurs informatyki śledczej o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr 9 - Autoryzowane szkolenie Palo Alto o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr 10 - Szkolenia specjalistyczne Techniki SketchUP PRO o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr 11 - Szkolenia z zakresu wyszukiwania informacji o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr 12 - Szkolenie specjalistyczne „Programowanie w języku BASH” o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr 13 - Szkolenie z podstaw, administracji i analizy danych w Splunk o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr 14 - Kurs programowania PHP o wartości nie mniejszej niż 1 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;

Część nr 15 - Szkolenia w zakresie technologii światłowodowych o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością

W przypadku składania oferty na więcej niż jedna część, wartość usług musi być nie mniejsza niż suma części, dla których składane są oferty- wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia
Do wykazu wykonanych i/lub wykonywanych usług Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w których wskazano kwotę usługi szkolenia). Dowodami są:

 • zaświadczenie/referencje o wykonanej usłudze wystawione przez podmiot na rzecz którego usługa była wykonana,

 • zaświadczenie/referencje o wykonywanej usłudze wystawione (nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert) przez podmiot na rzecz którego usługa jest wykonywana,

 • oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa wskazana w zakresie została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.


   1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

   1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
   1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w niniejszym Rozdziale mogą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców lub wybranego bądź wybranych Wykonawców występujących wspólnie.
Wykaz pozostałych dokumentów:


       1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do Ogłoszenia.

       2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – według załącznika nr 2.1 do 2.15 do Ogłoszenia.

       3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

       4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

       5. Wykaz usług stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia

       6. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

 • certyfikat poświadczający, że szkolenia są autoryzowane przez producenta oprogramowania Microsoft i są prowadzone w ośrodku szkoleniowym posiadającym status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego firmy Microsoft - Gold Certified Partner for Learning Solutions lub posiadający status Microsoft Certified Partner –Gold Learning Competency - dotyczy szkoleń oznaczonych symbolem MS – dotyczy części 5 zamówienia,

 • autoryzację Oracle na prowadzenie i dostarczanie usług szkoleniowych – dotyczy części 3 zamówienia,

 • autoryzację Palo Alto na prowadzenie i dostarczanie usług szkoleniowych – dotyczy części 9 zamówienia,

       1. Dokumenty wymienione w Rozdziale IV składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

       2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnienia treści złożonej oferty.

       3. Zamawiający wymaga aby załączone do oferty dokumenty złożone były w języku polskim.

       4. Termin związania ofertą: 30 dni.V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w formie pisemnej lub faksem lub
  e-mailem
  za wyjątkiem oferty, umowy oraz dokumentów wymienionych w Rozdziale IV, dla których dopuszczalna jest tylko forma pisemna.

 2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować wyłącznie na adres pocztowy lub faks, oznaczoną numerem sprawy i zaadresowaną:


26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

Nr sprawy: PU/519/2018

 1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane mogą być przez Wykonawcę:

 1. faksem na numer: 261 883 868

 2. e-mailem na adres: jw4809.zp@ron.mil.pl
 1. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 2. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

 3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po tym terminie lub będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 5. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie. Wyjaśnienia są integralną częścią zapytania - w przypadku rozbieżności między pierwotnym ogłoszeniem, a treścią udzielonych odpowiedzi, mają zastosowanie zapisy późniejsze.

 6. W sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego informacji na wniosek udziela: Rafał Stępiński.


VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1. Przygotowując ofertę Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem.

 2. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do ogłoszenia Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) wg zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza (odpowiednio dla części zam.).

 3. Wykonawca oblicza wartość zamówienia w Formularzu cenowym stanowiącym załączniki nr 2.1 do 2.15 do Ogłoszenia w następujący sposób:

 1. ilość uczestników (kol. 3) x cena jednostkowa brutto w złotych (kol. 5) = wartość brutto w złotych (kol. 6)

 2. w (kol. 7) należy wpisać proponowane terminy szkoleń z uwzględnieniem opisów dodatkowych informacji (kolumna nr 8 i 9),

 3. suma wartości w kolumnie 6 = wartość oferty

 1. Wyliczone wartości brutto w pozycji razem w Formularzach cenowych należy wpisać cyfrowo i słownie w Formularzu ofertowym (odpowiednio dla części).

 2. Cenę należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej wyliczenia. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
  i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

 4. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wyszczególnionego w ogłoszeniu i jego załącznikach.

 5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

 6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

  1. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.

  2. Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz pozostałe dokumenty powinny być sporządzone zgodnie ze wzorami sporządzonymi przez Zamawiającego.

  3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności przy użyciu komputera, maszyny do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką.

  4. Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty, muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione bądź upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

  5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

  6. W celu zapewnienia niezbędnego stanu integralności oferty należy zaparafować każdą zapisaną stronę oferty, dokonać numeracji stron lub kartek oraz całość spiąć lub zszyć.

  7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione przez skreślenie błędnej treści lub kwoty,
   z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  8. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
   z dnia 26 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z
   2017 r., poz. 1132 z późn. zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.

  9. Pobieranie 0.59 Mb.

   Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna