Psychiczne zdrowiePobieranie 196.44 Kb.
Strona1/4
Data17.11.2017
Rozmiar196.44 Kb.
  1   2   3   4

Psychiczne zdrowie

IMPHA

7

Promocja zdrowia psychicznego
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym - Polityka dla Europy
(Materiał udostępniony Redakcji Lidera przez Instytut Psychiatrii i Neurologii)

(Z wersji acrobat na wersję word przeformatował Zbigniew Cendrowski)
Dokument ten opracowali Eva Jane-Llopis i Peter Anderson w ramach sieci Impha (Implementing Mental Health Promotion Action - Wdrażanie Działań na rzecz Promocji Zdrowia Psychicznego). Projekt Impha jest współfinansowany przez Komisję Europejską, holenderskie Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu (VWS), oraz Krajowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opieki Społecznej i Zdrowia (STAKES) Finlandii. W projekcie uczestniczą przedstawiciele 20 krajów europejskich. Z Impha współpracuje kilka sieci europejskich oraz Regionalne Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Europie. Do zadań realizowanych przez Impha od kwietnia 2003 należy opracowanie internetowej bazy danych dotyczących opartych na wynikach badań programów promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, zestawu metod szkoleniowych obejmującego podręcznik dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej, a także polityki w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Politykę tę przedstawiono w niniejszym dokumencie, którego uzupełnieniem jest dłuższy wprowadzający dokument techniczny. Odpowiedzialność za treść obu dokumentów ponoszą autorzy, a treść nie reprezentuje poglądów Komisji Europejskiej, która nie odpowiada za wykorzystanie zawartych tu informacji. Więcej informacji oraz elektroniczną wersję tego dokumentu można znaleźć pod adresem http://www.impha.net

Dokument ten powstał w wyniku realizacji projektu „Włączanie promocji zdrowia psychicznego do polityki, praktyki i systemu opieki zdrowotnej różnych krajów". Projekt ten jest finansowany przez Komisję Europejską, holenderskie Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu (VWS), oraz Krajowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opieki Społecznej i Zdrowia (STAKES) Finlandii.

Odpowiedzialność za treść tej publikacji ponoszą autorzy.

Ani Komisja Europejska, ani Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu (VWS) Holandii, Krajowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opieki Społecznej i Zdrowia (STAKES) Finlandii, osoby działające w ich imieniu, ani też autorzy tej publikacji nie odpowiadają za jakiekolwiek konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z korzystania z informacji zawartych w tym dokumencie.

Dokument ten należy cytować następująco:

Janć-Llopis, E. & Andersom P. (2005). Mental Health Promotion and Mental Disorder Prevention. A Policy for Europe. Nijmegen: Radbud University Nijmegen.

ISBN: 90-9019046-5

Radbud University Nijmegen, Holandia

Nijmegen, 2005

http://www.impha.net

Opracowanie graficzne i okładka: Scriptura, Nijmegen, Holandia

Wydrukowano w Holandii
Spis treści

Potrzeba działania w Europie

Główny priorytet

Opracowanie na szczeblu krajowym planów działania w zakresie promocji zdrowia

psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym
Dziesięć obszarów działania

1. Wspieranie rodzicielstwa i pierwszych lat życia

2. Promowanie zdrowia psychicznego w szkołach

3. Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy

4. Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się

5. Zajmowanie się grupami zagrożonymi zaburzeniami psychicznymi

6. Zapobieganie depresji i samobójstwom

7. Zapobieganie przemocy i szkodliwemu używaniu substancji psychoaktywnych

8. Zaangażowanie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej

9. Zmniejszenie upośledzenia społecznego i zapobieganie stygmatyzacji

10. Nawiązanie współpracy z innymi sektorami
Pięć wspólnych zasad

1. Pogłębianie wiedzy o zdrowiu psychicznym

2. Wspieranie efektywnego wdrażania

3. Rozwijanie kompetencji i szkolenie pracowników

4. Włączanie do działania różnych podmiotów

5. Ewaluacja wpływu polityki i programu


Podsumowanie
Podziękowania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potrzeba działania w Europie

Pozytywne zdrowie psychiczne jest „stanem dobrego samopoczucia, w którym jednostka realizuje swoje zdolności, potrafi radzić sobie z normalnymi stresami życia, może pracować wydajnie i owocnie, oraz jest w stanie ofiarować coś swojej społeczności"1 jest to globalne dobro publiczne; integralna część zdrowia i dobrostanu obywateli Europy oraz podstawowe prawo człowieka; jest warunkiem koniecznym dla istnienia zdrowej, społecznie odpowiedzialnej i produktywnej Europy, jaką przewiduje strategia lizbońska 2; wzmacnia więź społeczną i kapitał społeczny oraz zwiększa bezpieczeństwo życia w środowisku.

Brak pozytywnego zdrowia psychicznego jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego, jakości życia i gospodarki Europy. W roku 2002 schorzenia neuropsychiatryczne były przyczyną jednej czwartej wszystkich przypadków chorób i przedwczesnych zgonów w Europie, przy czym depresja była drugą co do częstości przyczyną niepełnosprawności, tuż po niedokrwiennej chorobie serca 3
Rys. 1. Procentowy udział poszczególnych chorób jako przyczyny utraty lat życia z powodu niepełnosprawności w Unii Europejskiej - wskaźnik lat życia utraconych przez niepełnoprawność (DALY - Disease Adjusted Life Years) uwzględnia zarówno zły stan zdrowia, jak i przedwczesny zgon 4

___________________________________________________________________________

1 http://www.who.rot/mental_health/evidence/en /promoting_mhh.pdf

2 Strategia lizbońska: http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html

3 Pełne potwierdzenie danych przedstawionych w tym dokumencie można znaleźć w dokumencie towarzyszącym „Mental health promotion and mental disorder prevention. Background for a policy in Europe" (Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Wprowadzenie do polityki zdrowotnej w Europie). (Jane-Llopis i Andersom 2005). Odsyłacze zamieszczone w tym dokumencie odnoszą się tylko do oficjalnych dokumentów, komunikatów i planów działania Komisji Europejskiej (EC) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

4 Przedstawione dane dotyczą 25 krajów członkowskich UE, na podstawie danych liczbowych z Worki Health Report (Raportu o Zdrowiu Świata) w roku 2004 Światowej Organizacji Zdrowia.

____________________________________________________________________________________________________
Koszty społeczno-ekonomiczne złego stanu zdrowia psychicznego są dla społeczeństw rozległe, długotrwałe i olbrzymie5 Koszty problemów związanych ze zdrowiem psychicznym szacuje się na 3% do 4% produktu krajowego brutto6 w tym koszty opieki zdrowotnej wynoszą średnio 2% produktu krajowego brutto.

Słabe zdrowie psychiczne, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania występują w każdym wieku, u obu płci, w różnych kulturach i grupach ludności. Prawdopodobieństwo zaburzeń psychicznych jest jednak znacznie większe u ludzi o niższym statusie społeczno­ ekonomicznym niż u osób o wyższym statusie. Zaburzenia psychiczne stanowią ogromne obciążenie dla poszczególnych osób i rodzin, mogą zmniejszyć zatrudnienie, wydajność pracy i wysokość zarobków, oraz zwiększyć ryzyko przestępczości, wypadków samochodowych, maltretowania, wykorzystywania seksualnego i zaniedbywania dzieci, rozwodów, bezdomności, przemocy domowej i samobójstw. Chociaż wskaźniki częstości samobójstw w Europie maleją od lat osiemdziesiątych XX wieku, pozostają najwyższe na świecie, a w nowych krajach członkowskich są o ok. 80% wyższe niż w starych.

Rys. 2.
Prawo do zdrowia (7) i zdrowia psychicznego uwzględniono w wielu deklaracjach i konwencjach ONZ. Zaburzenia psychiczne i niepełnosprawność umysłowa prowadzą również do dyskryminacji i marginalizacji, co z kolei może zwiększyć niestabilność ekonomiczną i zmniejszyć kapitał społeczny, osłabić więzi społeczne i niekorzystnie wpłynąć na gospodarkę krajów europejskich. Deklaracja ONZ dotycząca Praw Osób z Chorobą Psychiczną stwierdza, że ich podstawowym prawem jest to, że nie będą dyskryminowane z powodu choroby psychicznej 9

___________________________________________________________________________

5 http://www.who.int./whr/2001/en/

6 lnvesting in Mental Health (inwestowanie w zdrowie psychiczne), WHO 2003.

http://www.who.int./mental_health/media/en/investing_mnh.pdf; The State of Mental Health in European Union (Stan zdrowia psychicznego w Unii Europejskiej).

http://europa.eu.int/comm/health/ph projects/2001/monitoring_2001_frep_06_en.pdf

7 http://www.un.org./Overview/rights.html; http://www.who.int/about/en/; http://www.unicef.org/crc/crc.htm

8 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a cescr.htm

___________________________________________________________________________________________________

Proponowana Konstytucja Europejska z czerwca 20041 zakazuje jakiejkolwiek formy dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Pozytywnego zdrowia psychicznego nie można uzyskać przez samo tylko leczenie zaburzeń psychicznych. Na przykład, gdyby najbardziej skutecznym, opartym na dowodach naukowych leczeniem objęto połowę wszystkich osób z depresją, zmniejszyłoby to obecne obciążenie depresją tylko o mniej niż jedną czwartą. Z drugiej strony, istnieją dane świadczące, że promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym może doprowadzić do zdrowia, zysków społecznych i ekonomicznych, zmniejszyć wykluczanie społeczne przy zwiększeniu wydajności ekonomicznej, może również ograniczyć ryzyko zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania przy mniejszych kosztach opieki społecznej i zdrowotnej 11

Zdrowie psychiczne jest sprawą każdego człowieka; jest to problem nie tylko sektora zdrowotnego, ale także innych sektorów polityki społecznej. Działania na rzecz zdrowia psychicznego to kwestia współodpowiedzialności, a zyski zdrowotne i ekonomiczne można osiągnąć dzięki wsparciu i współdziałaniu wielu różnych sektorów i podmiotów działających w społeczeństwie. Należy nawiązać kontakty m.in. z sektorem wymiaru sprawiedliwości, edukacji, środowiska i urbanistyki, finansów, mieszkalnictwa, pracy i opieki społecznej, oraz uzyskać wsparcie z ich strony. Zgodnie z istniejącym Traktatem Unijnym, dążąc do harmonizacji rynku wewnętrznego należy zagwarantować wysoki poziom zdrowia człowieka

(Artykuł 95, paragraf 3), a wysoki poziom ochrony zdrowia musi być zapewniony zgodnie z

definicją i realizacją wszelkich działań i polityki Wspólnoty (Artykuł 152) 12

___________________________________________________________________________
9 http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r1 19.htm

10 http://europa.eu.int/constitution/index_en.htm. Aby traktat ten nabrał mocy prawnej, musi być ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie.

11 http://www.who.int/mental_health/evidence/en/prevention_of_mental disorders_sr.pdf

12 Artykuł 95 i 152. http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_EN.pdf

____________________________________________________________________________________________________
Aby zapewnić pozytywne zdrowie psychiczne, zredukować olbrzymie zdrowotne i ekonomiczne obciążenie spowodowane przez zaburzenia psychiczne, zredukować ubóstwo i wzmocnić więzi społeczne zgodnie z wytycznymi strategii lizbońskiej, każdy kraj europejski powinien opracować i wdrożyć wszechstronny plan działania w celu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, zwracając uwagę na następujących dziesięć obszarów działania i pięć wspólnych zasad:
Dziesięć obszarów działania

1. Wspieranie rodzicielstwa i pierwszych lat życia

2. Promowanie zdrowia psychicznego w szkołach

3. Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy

4. Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się

5. Zajmowanie się grupami zagrożonymi zaburzeniami psychicznymi

6. Zapobieganie depresji i samobójstwom

7. Zapobieganie przemocy i szkodliwemu używaniu substancji psychoaktywnych

8. Zaangażowanie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej

9. Zmniejszenie upośledzenia społecznego i zapobieganie stygmatyzacji

10. Nawiązanie współpracy z innymi sektorami
Pięć wspólnych zasad

1. Pogłębianie wiedzy o zdrowiu psychicznym

2. Wspieranie efektywnego wdrażania

3. Rozwijanie kompetencji i szkolenie pracowników

4. Włączanie do działania różnych podmiotów

5. Ewaluacja wpływu polityki i programu


Główny priorytet

Opracowanie na szczeblu krajowym planów działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym
Wprowadzenie i uzasadnienie

Na zapobieganie zaburzeniom psychicznym i promowanie zdrowia psychicznego przeznacza się bardzo niewielkie środki, mimo możliwości zysków zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych dla społeczeństwa. Aby podjąć walkę z problemem złego stanu zdrowia psychicznego w krajach europejskich konieczne jest założenie, że działanie w tym zakresie jest sprawą zdrowia publicznego, i oprócz opieki zdrowotnej i rehabilitacji powinno obejmować oraz uznać za priorytetowe zarówno promocję zdrowia, jak i profilaktykę zaburzeń, zwłaszcza w nowych krajach członkowskich, gdzie rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych jest wyższe. Zgodnie z postanowieniem Rady Europy z 18 listopada 1999 w sprawie promocji zdrowia psychicznego13, a także, aby wesprzeć wnioski ministerialnej konferencji WHO poświęconej zdrowiu psychicznemu 14, w kraje członkowskie powinny położyć większy nacisk na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w swojej polityce zdrowotnej. We wszystkich krajach powinno się opracować wszechstronne plany działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.

Środki przeznaczane na zdrowie psychiczne powinny być proporcjonalne do obciążenia problemami zdrowia psychicznego. Środki te powinny być rozdzielane między profilaktykę i promocję, aby wspomagać wdrażanie w praktyce, badania naukowe, infrastrukturę oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

___________________________________________________________________________

13 Oficial Journal 2000/C 86/01

14 Zorganizowana przez Światową Organizację Zdrowia Ministerialna Konferencja nt. Zdrowia Psychicznego, pt. Facing Challenges, Building Solutions (Stawiając czoła wyzwaniom, wypracowując rozwiązania), Helsinki, styczeń 2005.

____________________________________________________________________________________________________
Cel

We wszystkich krajach członkowskich Europy powinien powstać opracowany na szczeblu krajowym Plan Działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.


Działania

• W krajach europejskich należy opracować i wdrożyć Plan Działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym uwzględniający potrzeby i priorytety danego kraju;

• Krajowe Plany Działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego powinny być zaakceptowane przez najwyższy organ polityczny na każdym poziomie;

• Kraje europejskie powinny zapewnić odpowiednie finansowanie wdrażania

Planów Działania; powinny powstać rezerwy finansowe, na przykład ze specjalnego Funduszu Zdrowia Psychicznego pochodzącego z podatków za alkohol i papierosy, w celu realizacji Planu Działania.
Dziesięć obszarów działania
1. Wspieranie rodzicielstwa i pierwszych lat życia
Wprowadzenie i uzasadnienie

Zainwestowanie w zdrowy start życiowy wpływa na rozwój w dzieciństwie, w okresie dojrzewania i w wieku dorosłym. W okresie ciąży i w pierwszych latach życia dziecka rodzice, zwłaszcza ze środowisk zubożałych, lub cierpiący na zaburzenia psychiczne, mogą mieć więcej problemów ze zdrowiem psychicznym i istnieje większe prawdopodobieństwo, że nie zapewnią zdrowego startu życiowego swoim dzieciom, co z kolei może prowadzić do zwiększenia problemów ze zdrowiem psychicznym i zaburzeń u dzieci. Problemy te utrzymują się w okresie dojrzewania i w wieku dorosłym, z konsekwencjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Używanie substancji uzależniających w czasie ciąży może być szkodliwe dla płodu i dla nowonarodzonego dziecka, podwajając ryzyko niskiej wagi urodzeniowej z wszystkimi tego konsekwencjami. Opóźnienie rozwoju mowy i wynikające z tego trudności w nauce w szkole podstawowej zmniejszają poczucie własnej skuteczności, prowadząc do słabych wyników w nauce i zwiększając ryzyko wystąpienia objawów psychiatrycznych w okresie dojrzewania, i późniejszych zaburzeń psychicznych. Pozytywne rodzicielstwo proaktywne może podwyższyć samoocenę dzieci, zwiększyć ich kompetencje społeczne i szkolne, chronić je przed późniejszymi destrukcyjnymi zachowaniami i zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych. Edukacja przedszkolna sprzyja poznawczemu, językowemu i społeczno-emocjonalnemu rozwojowi dzieci i prowadzi do korzyści społecznych i ekonomicznych na dłuższą metę (na przykład do wzrostu zatrudnienia, umiejętności czytania i pisania oraz odpowiedzialności społecznej, a także mniejszej liczby przypadków niepożądanej ciąży u nastolatek, przestępstw i zatrzymań, dając zyski ekonomiczne równe siedmiokrotnemu zwrotowi zainwestowanych środków).


Cele

Zwiększyć wsparcie rodziców i ich umiejętności, zwłaszcza w rodzinach z grupy ryzyka.

Zmniejszyć spożycie alkoholu, narkotyków i tytoniu w czasie ciąży.

Zwiększyć dostępność przedszkoli dla dzieci z rodzin z grupy ryzyka.


Działania

• Zdefiniowanie i zidentyfikowanie grup wysokiego ryzyka w populacji, na przykład rodziców ze środowisk upośledzonych społecznie i ekonomicznie, rodziców z zaburzeniami psychicznymi, lub samotne matki o niskich dochodach czy też niepełnoletnie;

• Opracowanie zestawów materiałów szkoleniowych - opartych na dowodach naukowych interwencji w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, aby wesprzeć wdrażanie ich przez wyszkolonych pracowników służby zdrowia i opieki społecznej;

• Wdrażanie opartych na dowodach naukowych interwencji do stosowania w warunkach domowych w okresie przedporodowym, adresowanych do kobiet w ciąży i ich partnerów z grup wysokiego ryzyka - interwencje obejmowałyby edukację w zakresie zachowań zdrowotnych, umiejętności rodzicielskich, oraz interakcji matka-niemowlę;

• Wdrażanie programów przesiewowych oraz interwencji krótkoterminowych prowadzonych dla kobiet w ciąży przez odpowiednio przeszkolonych pracowników opieki zdrowotnej, w celu ograniczenia lub zaprzestania używania alkoholu, narkotyków i papierosów;

• Wdrażanie wczesnej diagnozy i leczenia depresji poporodowej w połączeniu z interwencjami dotyczącymi pełnienia ról rodzicielskich, aby pomóc matkom w depresji w nabywaniu umiejętności rodzicielskich;

• Po urodzeniu pierwszego dziecka zapewnienie rodzicom edukacji w zakresie umiejętności rodzicielskich, która obejmuje relacje i interakcje między dzieckiem i rodzicem, a także element przedszkolnego przygotowania dziecka poprzez stymulowanie umiejętności czytania;

• Współdziałanie ze służbami planowania rodziny we wdrażaniu programów zapobiegania przedwczesnej ciąży przez edukację i udostępnianie środków antykoncepcyjnych;

• Współdziałanie z sektorem edukacji, aby zwiększyć dostępność edukacji przedszkolnej, zwłaszcza dla dzieci z rodzin wysokiego ryzyka;

• Współdziałanie z sektorem finansów we wspieraniu takiej polityki fiskalnej, która wydźwignęłaby dzieci z biedy, na przykład poprzez kredyty podatkowe i zasiłki.


2. Promocja zdrowia psychicznego w szkołach
Wprowadzenie i uzasadnienie

Jedna piąta dorastających poniżej 18 roku życia ma jakieś problemy rozwojowe, emocjonalne lub z zachowaniem, a jedna osoba na osiem ma zaburzenia psychiczne. Na przykład, 4% młodych ludzi w wieku 12-17 lat oraz 9% osiemnastolatków cierpi na depresję15. Szkoła ma istotny wpływ na zachowanie i rozwój wszystkich dzieci i dorastających. Stanowi też skuteczny środek promowania zdrowia oraz rozwoju edukacyjnego i emocjonalnego młodych ludzi. Słabe wyniki w nauce i wcześnie występujące problemy ze zdrowiem psychicznym mogą zwiększyć ryzyko zachowań aspołecznych, wykroczeń, zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ciąży u nastolatek, problemów z zachowaniem oraz udziału w przestępstwach. I na odwrót, zaangażowanie w naukę szkolną wiąże się z pozytywnym rozwojem społecznym i emocjonalnym, zwiększeniem zatrudnienia i zarobków, oraz dostępem do zasobów zdrowotnych, socjalnych i istniejących w społeczności lokalnej.

Holistyczne podejście szkoły do promocji zdrowia psychicznego zwiększa dobrostan psychiczny i zmniejsza ryzyko zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Ponadto, we współpracy z sektorem młodzieżowym, należy starać się zidentyfikować dzieci i młodzież niechodzącą do szkoły i z marginesu społecznego, dotrzeć do nich, włączyć w proces edukacji, oraz objąć skutecznymi programami promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym

___________________________________________________________________________


15 Wnioski z pre-konferencji „The Mental Health of Children and Adolescents" (zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży) zorganizowanej przez Komisję Europejską, Regionalne Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Europie, oraz Ministerstwo Zdrowia Luksemburga, wrzesień 2004.

http://europa.eu.int/comm/health/ph determinants/life_style/mental/docs/ev_2004921_rd01_ en.pdf

____________________________________________________________________________________________________
Cele

Zwiększyć promocję zdrowia psychicznego w szkołach.

Zwiększyć w szkołach liczbę metod profilaktyki zaburzeń psychicznych u dzieci i

młodzieży z grup ryzyka.

Zwiększyć uczestnictwo niechodzących do szkoły dzieci i młodzieży oraz tych z

marginesu społecznego w edukacji oraz programach promocji zdrowia psychicznego i

zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
Działania

• Wdrożenie w szkołach podejścia holistycznego, obejmującego dzieci i młodzież, które polega na promocji zdrowia psychicznego poprzez strategię budowania umiejętności oraz zmiany w środowisku szkolnym;

• Sprawdzenie, czy już istniejące inicjatywy promocji zdrowia w szkołach (m.in. Sieć Szkół Promujących Zdrowie pod egidą WHO) uwzględniają oparte na dowodach naukowych komponenty promocji zdrowia psychicznego;

• Zidentyfikowanie w badaniach przesiewowych dzieci i dorastających, którym zagrażają zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania;

• Upewnienie się, że do holistycznych programów szkolnych włączono komponenty opartej na dowodach naukowych promocji zdrowia psychicznego, po to, by zwiększyć zakres społecznego uczenia się, przy użyciu interwencji profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży uznanych za grupę ryzyka dla zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania;

• Opracowanie zestawów materiałów zawierających elementy opartej na dowodach naukowych promocji zdrowia psychicznego oraz interwencji profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, dla ułatwienia wdrażania przez różne osoby przeszkolone do tego zadania;

• Współdziałanie z sektorem młodzieżowym po to, by dotrzeć do niechodzących do szkoły dzieci i młodzieży z marginesu społecznego i zaproponować im interwencje profilaktyczne i promocję zdrowia psychicznego stosownie do potrzeb;

• Współdziałanie z sektorem edukacji, aby wspierać wdrażanie wysokiej jakości programów nauczania, włączyć wszystkie dzieci w proces edukacyjny, oraz gromadzić i popularyzować wyniki badań świadczące o długofalowych korzyściach społecznych i poprawie zdrowia psychicznego dzięki promocji zdrowia psychicznego w szkołach.Pobieranie 196.44 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna