Przykład instrukcja kasowaPobieranie 27.53 Kb.
Data19.01.2018
Rozmiar27.53 Kb.

Przykład

INSTRUKCJA KASOWA

Na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2002 nr 76, poz.694 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (DzU 1998 nr 129, poz. 858 ze zm.) wprowadza się Instrukcję obrotu kasowego.§ 1

 1. Pomieszczenie kasy jest wydzielone, okna zabezpieczone kratą, drzwi wyjściowe antywłamaniowe i zamykane na zamek. Zabezpieczenie pomieszczenia powinno uniemożliwiać swobodny dostęp do kasy osobom nieupoważnionym.

 2. W pomieszczeniu kasy znajduje się przytwierdzona do podłoża kasa pancerna, w której przechowywana jest gotówka.

 3. Pomieszczenie kasowe wraz z jego wyposażeniem i wartościami pieniężnymi jest ubezpieczone od następstw kradzieży.

 4. Transport wartości pieniężnych nieprzekraczających 1 jednostki obliczeniowej może być wykonywany bez udziału konwojenta, pod warunkiem użycia pojemnika specjalistycznego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

 5. W przypadku gdy przenoszone wartości pieniężne nie przekraczają 0,2 jednostki obliczeniowej, transport nie wymaga ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

 6. Wartości pieniężne większe niż 1 jednostka obliczeniowa transportuje się pojazdami samochodowymi posiadającymi odpowiednie zabezpieczenie techniczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.


§ 2


 1. W kasie może znajdować się:

 1. pogotowie kasowe w wysokości ustalonej zarządzeniem dyrektora;

 2. gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie bieżących wydatków budżetowych; gotówki tej nie wlicza się do ustalonej wielkości pogotowia kasowego;

 3. gotówka pochodząca z bieżących wpływów do kasy.

 1. Niezbędny zapas gotówki w miarę wykorzystania powinien być uzupełniony do ustalonej wysokości, najpóźniej w dniu następnym.

 2. Gotówkę wpłaconą do kasy należy na bieżąco, a najpóźniej w dniu następnym odprowadzić na odpowiedni rachunek bankowy.


§ 3


 1. Kasjerem może być osoba:

  1. posiadająca minimum średnie wykształcenie,

  2. nie karana za przestępstwa lub wykroczenia,

  3. posiadająca nienaganną opinię,

  4. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Funkcji kasjera nie należy łączyć z innymi funkcjami o charakterze dyspozycyjnym i kontrolnym w zakresie obrotu pieniężnego.

 3. Kasjer odpowiada za stan gotówki w kasie, funkcjonowanie kasy oraz powierzone mienie. W tym celu składa pisemną deklarację odpowiedzialności. Odpowiedzialność materialna kasjera rozpoczyna się od momentu protokolarnego przyjęcia kasy, a kończy się z chwilą dokonania przekazania kasy protokołem zdawczo-odbiorczym. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 1

 4. Przejęcie – przekazanie kasy może nastąpić tylko w drodze protokolarnej, w obecności głównego księgowego.


§ 4


 1. Pobranie gotówki z banku może nastąpić wyłącznie na podstawie, podpisanego przez osoby wskazane w karcie wzorów podpisów, czeku gotówkowego. Czek gotówkowy jest drukiem ścisłego zarachowania. Na czeku nie wolno dokonywać żadnych poprawek. W przypadku pomyłki druk czeku należy anulować.

 2. Wszelkie operacje kasowe muszą być udokumentowane dowodami uzasadniającymi wypłatę. Są to w szczególności: listy płac, rachunki i faktury gotówkowe, bankowe dowody wpłaty. W przypadku braku dokumentu źródłowego wystawiany jest zastępczy dowód kasowy KW – kasa wypłaci.

 3. Wpłaty przyjmowane są na podstawie dowodów kasowych KP – kasa przyjmie.

 4. Dowód KP jest drukiem ścisłego zarachowania. Powinien zawierać: datę wpłaty, nazwisko i imię (nazwę) osoby dokonującej wpłaty, tytuł wpłaty, kwotę wpłaty wyrażoną cyframi i słownie oraz podpis kasjera.

Dowód KP wystawiany jest komputerowo w trzech egzemplarzach. Numeracja dowodów nadawana jest automatycznie przez kasowy program komputerowy. Oryginał otrzymuje wpłacający, pierwsza kopia dołączana jest do raportu kasowego, a druga kopia pozostaje w dokumentacji kasjera.

W sytuacjach wyjątkowych (awaria komputera, awaria programu komputerowego) dopuszcza się możliwość ręcznego wystawienia dowodu KP na dostępnych w sprzedaży drukach. Sporządzony ręcznie dowód KP wystawiany jest w trzech egzemplarzach. Oryginał otrzymuje wpłacający, pierwsza kopia dołączana jest do raportu kasowego, druga pozostaje w bloczku. Dowody wystawione ręcznie należy następnie wprowadzić do systemu komputerowego. 1. Dowód KW jest drukiem ścisłego zarachowania. Powinien zawierać: datę wypłaty, imię i nazwisko osoby, na rzecz której dokonuje się wypłaty bądź reprezentanta firmy, tytuł wypłaty, kwotę wypłaty wyrażoną cyframi i słownie, podpis kasjera i osoby otrzymującej gotówkę oraz podpis osoby zatwierdzającej dowód do wypłaty.

Dowód KW wystawiany jest komputerowo w trzech egzemplarzach. Numeracja dowodów nadawana jest automatycznie przez kasowy program komputerowy. Oryginał dołącza się do raportu kasowego, pierwszą kopię otrzymuje osoba pobierająca gotówkę, a druga kopia pozostaje w dokumentacji kasjera.

W sytuacjach wyjątkowych (awaria komputera, awaria programu komputerowego) dopuszcza się możliwość wystawienia dowodu KW na dostępnych w sprzedaży drukach. Sporządzony ręcznie dowód KW wystawiany jest w trzech egzemplarzach Oryginał dołącza się do raportu kasowego, pierwszą kpię otrzymuje osoba pobierająca gotówkę, a druga kopia pozostaje w bloczku. Dowody wystawione ręcznie należy następnie wprowadzić do systemu komputerowego. 1. Do ewidencji obrotu kasowego służy Raport kasowy. Raport kasowy może być sporządzany za dowolny okres czasu, nie dłużej jednak niż 10 dni kalendarzowych. Zawsze sporządza się Raport kasowy na ostatni dzień miesiąca.

Powinien zawierać:

- nagłówek: pieczęć jednostki, kolejny numer oraz okres za jaki został sporządzony,

- w części tabelarycznej wpłaty i wypłaty powinny być ujmowane z zachowaniem kolejności dokonywanych wpłat i wypłat,

- numer źródłowy dowodu kasowego oraz krótką treść operacji,

- podsumowanie: każda strona raportu kasowego podlega oddzielnemu zsumowaniu, a łączną sumę obrotów ujętych w raporcie wpisuje się na ostatniej stronie raportu w wierszu „obroty dnia”. Po ustaleniu obrotów rubryk „przychód” i „rozchód” następuje obliczenie pozostałości gotówki na dzień następny w ten sposób, że do stanu poprzedniego wpisanego w wierszu „stan kasy poprzedni” dodaje się obroty przychodowe i odejmuje obroty rozchodowe, a kwotę ustalonej pozostałości wpisuje się w wierszu „stan kasy obecny”. Następnie dokonuje się zsumowania stron raportu.

Podpisany przez kasjera oryginał raportu wraz z dowodami kasowymi kasjer przekazuje, za pokwitowaniem na kopii raportu, głównemu księgowemu.

Raport kasowy wystawiany jest komputerowo. Numeracja raportów nadawana jest automatycznie przez kasowy program komputerowy.

W sytuacjach wyjątkowych (awaria komputera, awaria programu komputerowego) dopuszcza się możliwość wystawienia Raportu kasowego na dostępnych w sprzedaży drukach. 1. Numeracja dowodów KP, KW i Raportów kasowych w każdym roku kalendarzowym rozpoczyna się od numeru 1.

 2. Wypłata gotówki może nastąpić wyłącznie na podstawie dowodów sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzonych do wypłaty.

 3. Przy wypłacie gotówki osobie nie mogącej się podpisać, na jej prośbę lub na prośbę kasjera dowód kasowy może podpisać inna osoba (nie może to być kasjer), stwierdzając jako świadek swoim podpisem fakt dokonania wypłaty gotówki osobie wymienionej w rozchodowym dowodzie kasowym. Na dowodzie tym zamieszcza się numer, datę i określenie wystawcy dowodu stwierdzającego tożsamość osoby otrzymującej gotówkę oraz dane osoby podpisującej jako świadek.

 4. Możliwe jest dokonanie wypłaty na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę wymienioną w dowodzie źródłowym. Upoważnienie powinno być dołączone do rozchodowego dowodu kasowego na podstawie, którego dokonano wypłaty.

 5. Rozchód gotówki z kasy nieudokumentowany rozchodowymi dowodami kasowymi stanowi niedobór kasowy i obciąża kasjera.

 6. Gotówka w kasie nieudokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi stanowi nadwyżkę kasową.


§ 5


 1. Kasjer może przechowywać w kasie w formie depozytu wartości pieniężne, dokumenty i czeki należące do Rady Rodziców działającej w Przedszkolu.

 2. Ewidencję przyjętego i wydanego depozytu prowadzi kasjer. Ewidencja ta powinna zawierać co najmniej: określenie deponowanego przedmiotu lub kwotę gotówki, datę przyjęcia depozytu, datę wydania depozytu oraz podpis osoby upoważnionej do podjęcia depozytu i podpis kasjera.

 3. Przechowywana w formie depozytu gotówka nie może być łączona z gotówką Przedszkola.


§ 6


 1. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą spisu z natury w obecności kasjera.

 2. Inwentaryzacji kasy dokonuje komisja powołana przez Dyrektora stosownym zarządzeniem.

 3. Inwentaryzację przeprowadza się:

a) na dzień kończący rok obrotowy,

b) przy zmianie kasjera,

c) w dowolnym czasie (podczas kontroli kasy),

d) w sytuacjach losowych. 1. Z przeprowadzonej inwentaryzacji sporządza się protokół według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.


Opracowała: Anna Żyła

Pobieranie 27.53 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna