Przyczyną wyodrębnienia takiej dyscypliny byłoPobieranie 377.69 Kb.
Strona1/6
Data02.01.2018
Rozmiar377.69 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Początkiem finansów międzynarodowych były lata 70 – 80-te, kiedy doszło do globalizacji gospodarki światowej, przejawiającej się tworzeniem ścisłych powiązań finansowych.

Przyczyną wyodrębnienia takiej dyscypliny było:


 • wprowadzenie płynnych kursów walut;

 • deregulacja ...

 • liberalizacji handlu.

Ponadto wzrost znaczenia finansów międzynarodowych spowodowany jest:

 • wzrostem handlu międzynarodowego;

 • działalnością międzynarodowych korporacji,

 • globalizacją i przenoszeniem się impulsów kryzysowych

 • zmianą w systemach komunikacji i informacji.

Globalizacja niesie za sobą szereg zagrożeń - chodzi tu o inwestycje portfelowe (inwestycje w obligacje, które można w każdej chwili odsprzedać, co może doprowadzić do chaosu w gospodarce kraju, z którego one pochodzą). Takie inwestycje sprzyjają przenoszeniu impulsów kryzysowych gdyż inwestorzy oceniają rynki finansowe globalnie, a rynki te działają na zasadzie naczyń połączonych. Miało to miejsce np. we wrześniu, kiedy to na skutek kryzysu w Rosji wycofano z Polski 1 mld USD. Aby przeciwstawić się wpływom kapitału spekulacyjnego na stan gospodarki państwa powinny utrzymywać odpowiednie rezerwy walutowe – uważa się, że bezpieczny poziom rezerw to taki, który siedmiokrotnie przewyższa poziom zobowiązań importowych.

Taki stan gospodarki światowej oraz kolejne kryzysy finansowe (Meksyk – 70r., Meksyk – 94/95r., Azja – 97r., Rosja – 97r., Brazylia – 97r.) spowodowały konieczność kooperacji i współpracy państw. Zauważono konieczność istnienia organizacji zajmujących się stabilizacją rynku walutowego i finansowego. Konieczność uregulowania ram procesów finansowych w skali międzynarodowej zainicjowała powstanie takich instytucji jak: MFW, czy Bank Rozliczeń Międzynarodowych z siedzibą w Bazylei, skupiający różne instytucje ustalające jednolite warunki udzielenia kredytów.

Rynek walutowy i finansowyRynek walutowy - miejsce, gdzie dochodzi do konfrontacji podaży i popytu na instrumenty finansowe o najwyższym stopniu płynności pochodzące z dwóch różnych krajów. Jest to rynek fizycznie rozproszony i zdecentralizowany: kantory, niebankowe instytucje finansowe, instytucje brokerskie.
Waluta (dewiza) - krótkoterminowe należności, które z uwagi na swoją formę i płynność mogą być natychmiast użyte do zapłaty w obrocie międzynarodowym. Waluta może występować w formie: czeków, weksli, banknotów, depozytów, należności na rachunkach a’vista.
Rynek walutowy. jest ze swej natury rynkiem międzynarodowym, gdyż druga waluta zawsze pochodzi z innego kraju.
Rynek ten pełni określone funkcje:

 • umożliwia porównanie cen towarów i usług w różnych krajach,

 • ułatwia rozwój handlu międzynarodowego,

 • umożliwia pogłębienie międzynarodowego podziału pracy,

 • umożliwia dokonanie transferu siły nabywczej,

 • wiąże narodowe rynki finansowe, a w szczególności pieniężny i kapitałowy oraz rynek instrumentów finansowych, przyczyniając się do tworzenia międzynarodowego rynku finansowego,

 • za jego pośrednictwem dokonuje się transfer kapitału w skali międzynarodowej, dotyczy to inwestycji bezpośrednich jak i pośrednich,

Różnica między rynkiem walutowym a rynkiem finansowym polega na tym, że o ile przedmiotem transakcji walutowych są instrumenty o najwyższym stopniu płynności, denominowane w jednostkach pieniężnych dwóch różnych krajów, to w transakcjach finansowych chodzi o instrumenty finansowe o różnym stopniu płynności denominowane w jednostce pieniężnej jednego kraju.

Istota transakcji finansowych polega na zamianie instrumentu o najwyższym stopniu płynności na mniej płynny ale dochodowy instrument finansowy (gotówka na akcje) lub odwrotnie. Jednak oby dwa instrumenty muszą być denominowane w tej samej jednostce pieniężnej.
Międzynarodowy rynek walutowy jest największym rynkiem na świecie i funkcjonuje bez przerwy, 24h. Do najważniejszych rynków lokalnych, składających się na międzynarodowy rynek walutowy, należą: Hong Kong, Singapur, Frankfurt, Paryż, Londyn, Nowy Jork, Los Angeles, Tokio. Dominującą rolę na tym rynku pełnią banki komercyjne, a dominującą walutą jest USD.
Rynek ten składa się z dwóch segmentów:


 • rynku bieżącego - spot market – na nim dokonują się transakcje kupna i sprzedaży walut z natychmiastową dostawą po kursie bieżącym

 • rynku terminowego - forward market – oferuje możliwość kupna i sprzedaży walut z dostawą w późniejszym terminie po kursie wcześniej ustalonym

Uczestnikami gry rynkowej są: • bankowi i niebankowi dealerzy – zarabiają na różnicach kursowych

 • osoby fizyczne i firmy profesjonalnie uprawiający działalność inwestycyjną – eksporterzy, importerzy, inwestorzy, turyści,

 • spekulanci i arbitrażyści – traktują te rynki jako źródło dodatkowych dochodów

 • banki centralne i administracja skarbu państwa – nabywają konieczne waluty i upłynniają nadwyżki walutowe,

 • walutowi brokerzy – działają jako pośrednicy


Kurs walutowy – cena płacona w walucie krajowej za jednostkę waluty obcej.
Czynniki wpływające na poziom kursu walutowego:

 • ekonomiczne – popyt i podaż na waluty obce, stan bilansu płatniczego, różnice w poziomach stóp procentowych, różnice w stopach inflacji, przepływy kapitałowe, polityka pieniężna i walutowa

 • polityczne – wojny, wypowiedzi polityków

 • psychologiczne – optymistyczne, bądź pesymistyczne oczekiwania co do koniunktury; czynniki spekulacyjne – gra na zwyżkę lub zniżkę kursu.


Prawidłowy kurs walutowy – jest to kurs, który spełnia wymogi utrzymania równowagi bilansowej
Zmiany kursu dokonują się poprzez:

 • dewaluację – obniżenie kursu waluty krajowej wobec walut obcych, w tym przypadku płaci się więcej waluty krajowej za jednostkę waluty obcej

 • rewaluację – podwyższenie kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, w tym przypadku płaci się mniej waluty krajowej za jednostkę waluty obcej

Zarówno dewaluacja jak i rewaluacja są przeprowadzane przez władze monetarne danego kraju, są decyzjami urzędniczymi. Natomiast inne procesy – deprecjacja lub aprecjacja – są zjawiskami rynkowymi. W przypadku gdy spada kurs waluty krajowej na rynkach walutowych o więcej niż oficjalny kurs to wówczas dana waluta jest nadwartościowa (przeszacowana) i wówczas to zjawisko usuwane jest za pomocą dewaluacji. Jeżeli natomiast kurs rynkowy jest wyższy od oficjalnego to waluta ta jest niedoszacowana i konieczna jest jej rewaluacja.Directory: student -> Finanse -> Finanse%20międzynarodowe
Finanse%20międzynarodowe -> Międzynarodowe operacje finansowe Zagadnienia wstępne
Finanse%20międzynarodowe -> Kurs waluty – to cena jednej waluty wyrażona w drugiej walucie (cena pieniądza zagranicznego). Spełnia on dwie podstawowe funkcje: informacyjną
Finanse -> 1 Pojęcie i funkcje kredytu
Finanse -> Finanse publiczne
Finanse -> Etymologia terminu „finanse” Termin "finanse" ma swoje korzenie w średniowiecznej łacinie
Finanse -> Jest to rodzaj bardzo szeroko pojętego pośrednictwa handlowego
Finanse -> Co jest podstawowym przedmiotem obrotu na rynkach finansowych?
Finanse%20międzynarodowe -> Waluty Zasada kursów parytetowych Metody finansowania handlu zagranicznego Kompensata towarowa
Finanse%20międzynarodowe -> Jest rozproszony

Pobieranie 377.69 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna