Przewodnik po zagadnieniach finansowych dotyczących Działań Pośrednich w 7Pobieranie 0.91 Mb.
Strona1/10
Data23.12.2017
Rozmiar0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Przewodnik po zagadnieniach finansowych dotyczących Działań Pośrednich

w 7. Programie Ramowym

Wersja 24/7/2007Oświadczenie

Przewodnik ma na celu pomoc beneficjentom. Służy wyłącznie celom informacyjnym i nie może być traktowany jako źródło konsultacji lub porady prawnej w sytuacjach tego wymagających. Ani Komisja, ani ktokolwiek inny nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nim wskazówek.Przedmowa
Wzorcowa Umowa o dotację (Model Grant Agreement) została przyjęta przez Komisję Europejską 10 kwietnia 2007 dla projektów badawczych finansowanych z 7. Ramowego Programu (Traktaty ustanawiające Wspólnotę Europejską i program Euratom). Niniejsza Umowa stosuje się do działań pośrednich w ramach programów szczegółowych „Współpraca’, „Możliwości” i „Badania Jądrowe” (rozszczepienie) w 7. PR (Traktaty ustanawiające Wspólnotę Europejską i program Euratom). Składa się z tekstu głównego i kilku załączników. Istnieje również lista klauzul do wprowadzenia do umowy w razie zachodzącej konieczności.

Oddzielne Umowy o dotację zostały przyjęte dla programów szczegółowych „Ludzie” (Marie Curie) i „Pomysły” (Europejska Rada ds. Badań Naukowych).


Celem przewodnika jest pomoc uczestnikom w zrozumieniu i interpretacji postanowień finansowych podpisywanej przez nich wzorcowej Umowy o Dotację (Grant Agreement). Dołożono starań, aby załączony tekst nie zawierał w miarę możliwości terminów prawnych, wyrażeń technicznych i żargonu prawnego i by w zamian przekazał czytelnikowi praktyczne porady.
Struktura Przewodnika odzwierciedla postanowienia finansowe Umowy o Dotację (Grant Agreement) poprzez zastosowanie takiego samego układu tekstu. Przewodnik powinien zatem być wykorzystany jako narzędzie do wyjaśniania zapisów Umowy o Dotację oraz powinien być czytany w jej kontekście. Każdy artykuł Umowy o Dotację odnoszący się do warunków finansowych jest wyjaśniony w niniejszym przewodniku i opatrzony stosownymi przykładami. Zamierzeniem jest nie tylko wyjaśnianie, ale również, poprzez zachowanie tej samej struktury, pomoc czytelnikowi w odnalezieniu odpowiedzi na pytania.
Gdy wprowadzane są nowe zasady i nowa struktura, pojawiają się nowe problemy. W wielu aspektach, zasady uczestnictwa w 7. PR opierają się na poprzednich programach ramowych badań. Niemniej jednak, oczywistym się wydaje, że zarówno korzystanie z tego Przewodnika jak i wdrażanie nowych programów ramowych uwidoczni nowe sytuacje lub trudności, które wymagać będą szczególnej uwagi i dalszych wyjaśnień. Z tego też powodu, Przewodnik ma charakter dokumentu, który będzie uaktualniany regularnie (z zasady co 6 miesięcy) w celu ujęcia zagadnień podnoszonych przez użytkowników (zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz Komisji) oraz tych, wypływających z wiedzy praktycznej. Należy jednak pamiętać, że wyłącznym zadaniem Przewodnika jest interpretacja tekstów prawniczych (w szczególności Umowy o Dotację) a nie ich uchylanie. Zawarte tu wskazówki nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Komisji; obowiązujące są jedynie postanowienia zawarte w podpisanej umowie o dotację.
Wreszcie, niniejszy Przewodnik powinien być uważany jako kolejny przewodnik udostępniony przyszłym beneficjentom 7. Ramowego Programu, który można znaleźć na stronie internetowej: http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_e


SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ 1: UMOWA O DOTACJĘ w 7. PR – CZĘŚĆ GŁÓWNA ……………………. 6
Artykuł 5 Umowy o dotację Maksymalny wkład finansowy Wspólnoty…………… 6
ARTYKUŁ 5.1 - Wkład finansowy Wspólnoty ……………………………………. 6

ARTYKUŁ 5.2. – Część finansowa Załącznika I do Umowy o Dotację……………. 6

ARTYKUŁ 5.3 – Rachunek bankowy………………………………………………. 8
Artykuł 6 Umowy o DotacjęWstępne finansowanie…………………………………. 8

Pojęcie i kalkulacja wstępnego finansowania (+ Art.II.6 Umowy o dotację) ……….. 8

Wpłata do Funduszu Gwarancyjnego (+ Art.II.20 Umowy o dotację) …………….... 9
Artykuł 7 Umowy o Dotację – Postanowienia specjalne……………………………… 10
CZĘŚĆ 2: UMOWA O DOTACJĘ w 7.PR– ZAŁĄCZNIK II – WARUNKI OGÓLNE … 11
Artykuł II.1Definicje – Kwestie poza finansowe…………………………………… 11
Wyjaśnienie definicji jednostki badawczej, MŚP oraz podmiotów publicznych zgodnie
z Artykułem II.16
………………………………………………………………………. 11
CZĘŚĆ „A”: REALIZACJA PROJEKTU………………………………………………… 11
ROZDZIAŁ 1: ZASADY OGÓLNE……………………………………………………… 11
Artykuł II.2 Umowy o Dotację – Organizacja konsorcjum i rola koordynatora ……… 11

Czy zadania koordynacyjne mogą być wykonane przez innych beneficjentów/ osoby trzecie?

Czy część zadań w ramach zarządzania może być wykonana przez innych beneficjentów?

Czy może istnieć koordynator naukowy oprócz Koordynatora?

Czy podmiot prawny o słabej kondycji finansowej może być koordynatorem projektu?

Artykuł II.3 Umowy o Dotację – Szczegółowe zobowiązania każdego beneficjenta –

kwestie poza finansowe ………………………………………………………………… 12
ROZDZIAŁ 2: RAPORTY I PŁATNOŚCI……………………………………………….. 13
Artykuł II.4 Umowy o Dotację – Raporty i sprawozdania …………………………… 13
Artykuły II.4.1, II.3.3 i II.4.5. → II.4.8 Umowy o Dotację ……………………….. 13

Artykuł II.4.4 Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych i świadectwo kontroli metodologii……………………………………..


Artykuł II.5 Umowy o Dotację – Zatwierdzenie raportów i efektów, terminy

płatności ………………………………………………………………………………. 21

Artykuł II.5.1 – Zatwierdzenie raportów i efektów na koniec każdego okresu sprawozdawczego…………………………………………………………………. 21Artykuł II.6 Umowy o Dotację – Szczegóły płatności ………………………………. . 21

Artykuł II.6.1.a) - Wstępne finansowanie na początku projektu ………………...... 21

Artykuł II.6.1.b) - Wypłaty cząstkowe po zatwierdzeniu raportów okresowych ….. 21

Artykuł II.6.1 c) - Ostatnia wypłata po zatwierdzeniu końcowego raportu ………. 22

Artykuł II.6.4 - Kursy walutowe…………………………………………………… 22
ROZDZIAŁ 3: REALIZACJA……………………………………………………………. 23

Artykuł II.7 Umowy o Dotację – Podwykonawstwo…………………………………. 23

Artykuł II.7.1 – Definicje …………………………………………………………. 23

Artykuł II.7.2 – Zadania, które mogą być podzlecane oraz warunki……………… 24

Artykuł II.7.3 – Zadania drobne…………………………………………………… 26Artykuł II.7 Umowy o dotację w powiązaniu z klauzulą specjalną 25………………. 26

Artykuł II.8 Umowy o Dotację – Zawieszenie projektu ……………………………… 27

Artykuł II.8 → II.13 – Kwestie poza finansowe ……………………………………… 27
CZĘŚĆ B – POSTANOWIENIA FINANSOWE ………………………………………… 28
ROZDZIAŁ 1: OGÓLNE POSTANOWIENIA FINANSOWE …………………………. 28
Artykuł II.14 Umowy o Dotację – Koszty kwalifikowane projektu ………………… 28

Artykuł II.14.1 – Kryteria kwalifikacji ……………………………………………. 28

Artykuł II.14.2 – Koszty osób trzecich – Koszty udostępnionych zasobów oraz koszty osób trzecich wykonujących część prac……………………………………………. 31

Artykuł II.14.3 – Koszty niekwalifikowane………………………………………… 38


Artykuł II.15 Umowy o Dotację – Identyfikacja kosztów bezpośrednich i pośrednich

Rozróżnienie pomiędzy kosztami bezpośrednimi a pośrednimi……………………. 39


Artykuł II.16 Umowy o Dotację – Górne limity finansowania ……………………… 53
Artykuł II.17 Umowy o Dotację – Wpływy do projektu …………………………….. 57
Artykuł II.18 Umowy o Dotację – Finansowy wkład Wspólnoty ……………………. 59
Artykuł II. 19 Umowy o Dotację – Odsetki narosłe od kwoty wstępnego finansowania przekazanej przez Komisję …………………………………………………………...... 68
ROZDZIAŁ 2: FUNDUSZ GWARANCYJNY I ZWROTY ……………………………… 70
Artykuł II. 20 Umowy o Dotację – Fundusz Gwarancyjny …………………………. 70

Artykuł II. 21 Umowy o Dotację – Zwrot i ściąganie należności …………………... 71
ROZDZIAŁ 3: KONTROLE I SANKCJE ………………………………………………… 74

Artykuł II. 22 Umowy o Dotację – Audyty finansowe i kontrole ……………………. 74

Artykuł II. 23 Umowy o Dotację – Techniczne audyty i przeglądy …………………. 75

Artykuł II. 24 Umowy o Dotację – Kary umowne ……………………………………. 76

Artykuł II. 25 Umowy o Dotację – Kary finansowe ………………………………….. 77
ZAŁĄCZNIK III – POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PONADNARODOWEGO DOSTĘPU ……………………………………………………. 79
Punkt III.9 – Wsparcie finansowe Wspólnoty dotyczące kosztów udostępnienia …… 79
ZAŁĄCZNIK III – DZIAŁANIA ERA-NET PLUS ………………………………………. 82
Punkt III.2 – Czas trwania projektu …………………………………………………… 82

Punkt III.3 - Szczególne zobowiązania beneficjenta związane z realizacją projektu …. 82

Punkt III.4 - Wkład finansowy Wspólnoty ……………………………………………. 82

Punkt III.5 - Szczegóły płatności ………………………………………………………. 82
ZAŁĄCZNIK III – POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE „BADAŃ NA RZECZ MŚP” ORAZ „BADAŃ NA RZECZ STOWARZYSZEŃ MŚP” ………………... 83

ZAŁĄCZNIK III – POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE „BADAŃ NA RZECZ OKREŚLONYCH GRUP” ………………………………………………………… 87

CZĘŚĆ 1: UMOWA O DOTACJĘ W 7.PR – CZĘŚĆ GŁÓWNA
Artykuł 5. Maksymalny wkład Wspólnoty
Artykuł 5.1 – Finansowy wkład Wspólnoty

Nie należy przekraczać maksymalnego wkładu WE określonego w tym artykule. Nawet, jeśli koszty kwalifikowane projektu okażą się wyższe niż planowano, dodatkowe finansowanie nie jest możliwe. Wkład WE obejmuje:  1. jednorazowe wstępne finansowanie wypłacane na początku projektu (Artykuł 6)

  2. cząstkowe wypłaty po każdym okresie sprawozdawczym

  3. ostatnią wypłatę na zakończenie projektu za ostatni okres sprawozdawczy wraz z ewentualną korektą.

Przy kalkulacji ostatecznego wkładu Wspólnoty należy uwzględnić odsetki narosłe na koncie koordynatora od wpływu wstępnego finansowania, jak również wszystkie wpływy otrzymane przez beneficjenta 1. Informacje na temat maksymalnych stawek wkładu według działalności i typu beneficjenta znajdują się w Artykule II.16 Umowy o Dotację.


Przykład:
Projekt A:

Maksymalny wkład Wspólnoty Europejskiej: 3 000 000 EUR Okres: 3 lata

Wstępne finansowanie (jego sposób obliczania znajduje się w Artykule 6 Umowy o Dotację): 1 600 000 EUR

Kwota wkładu WE w 1. okresie sprawozdawczym: 900 000 EUR

1. wypłata cząstkowa: 900 000 EUR

Kwota wkładu WE w 2. okresie sprawozdawczym: 900 000 EUR

2. wypłata cząstkowa (10% zatrzymane)): 200 000 EUR

Kwota wkładu WE w ostatnim okresie sprawozdawczym: 1 200 000 EUR

Ostatnia wypłata: (3,000,000 - (1,600,000 + 900,000 + 200,000)) EUR 300,000 EUR
Artykuł II.6 Umowy o Dotację dostarcza szerszych wyjaśnień dotyczących tego artykułu oraz warunków płatności. Wyjaśnienie kalkulacji wstepnego finansowania i zatrzymania 10% znajduje się w Artykule 6 Umowy o Dotację.
Artykuł 5.2 – Część finansowa Załącznika I do Umowy o Dotację

Ponieważ tabela zawarta w załączniku I (Opis Prac) do Umowy o Dotację jest szacunkowa, dozwolone jest przesunięcie budżetu pomiędzy działaniami i beneficjentami bez potrzeby modyfikowania Umowy o Dotację, pod warunkiem jednak, że prace będą przebiegały tak, jak to przewidziano w załączniku I do Umowy o Dotację. Koordynator powinien sprawdzać to w każdym przypadku, dlatego zachęca się koordynatorów (i beneficjentów poprzez koordynatora) do konsultacji (np. drogą e-mailową) z Urzędnikiem ds. Projektu (Project Officer) w Komisji przypadków, gdzie takie przesunięcie budżetu ma potencjalny wpływ na „Opis Prac”. Taki e-mail (lub inna forma pisemna) pozwoli na uniknięcie późniejszych nieporozumień dotyczących interpretacji tego warunku.


Zmiana umowy o dotację będzie konieczna, jeśli przesunięcie budżetu wynika z istotnej zmiany w załączniku I. Istotna zmiana oznacza taką zmianę, która wpływa na prace techniczne przewidziane w załączniku I do Umowy o Dotację, w tym podzlecanie zadania, które początkowo miało być wykonane przez beneficjenta. W razie wątpliwości należy skonsultować się z odpowiedzialnym urzędnikiem ds. projektu w Komisji (Project officer).
Po dokonaniu przesunięcia budżetu, zmienią się stawki refundacji dla nowych działań oraz dla nowych beneficjentów opisane w Artykule II Umowy o Dotację jak również inne limity ustalone w Umowie o Dotację (np. przesunięcie budżetu między beneficjentami lub działaniami o różnych stawkach finansowania).
Przykłady:

●”A” przekazuje w ramach własnego budżetu kwotę 100 000 EUR z pozycji „zarządzanie” (refundowane w 100%) na pozycję „Badania i Rozwój Techniczny” (BRT) (refundowane w 50%). Jeśli koszty pozostaną takie same (100 000 EUR), refundacja będzie skorygowana do 50 000 EUR (gdyż stawka refundacji kosztów BRT wynosi 50% a nie 100%).

● „B” (należące do grupy Małych i Średnich Przedsiębiorstw - MŚP) przekazuje 100 000 EUR z działań BRT do dużego przedsiębiorstwa „A”. Ponieważ stawki refundacji dla działań BRT w grupie MŚP mogą sięgnąć 75% kosztów całkowitych, zatem „B” było uprawnione do refundacji 75 000 EUR. Jednakże, gdy koszty pozostaną takie same (100 000 EUR), „A” będzie mogło ubiegać się jedynie o 50 000 EUR ze środków wspólnotowych, ponieważ stawka refundacji działań BRT dla przedsiębiorstwa„A” (nie będącego w grupie MŚP) wynosi 50%.

● „B” (należące do grupy MŚP) przekazuje 100 000 EUR z działań BRT na pozycję „zarządzanie” do „A” (średniej wielkości przedsiębiorstwo). Przedsiębiorstwo „B” było uprawnione do refundacji 75 000 EUR ze środków UE, zatem „A” będzie miało prawo do takiej samej refundacji kosztów (100 000 EUR) ze środków unijnych. Wynika to z faktu, że wydatki na zarządzanie są refundowane w 100%.


Jednak niezależnie od różnych możliwości przesunięć, nie można przekroczyć maksymalnego wkładu Wspólnoty, o którym mowa w Artykule 5.
Szczególne przypadki, gdy część lub cała dotacja jest refundowana w formie ryczałtu (wyjaśnienie pojęcia ryczałtu jest zawarte w Artykule II.18 Umowy o Dotację)
Przesunięcie funduszy do części finansowanej ryczałtem nie jest dozwolone. Ryczałty z definicji nie wymagają finansowego uzasadnienia (sprawozdania), ponieważ są „stałe”. Dlatego też przesunięcia budżetu z części wypłacanej na podstawie kosztów do części wypłacanej w formie ryczałtu lub pomiędzy ryczałtami na różne działania nie są dozwolone. Tego typu zmiany mogą być rozpatrywane jedynie w kontekście potencjalnej reorientacji projektu poprzez wprowadzenie formalnej zmiany do Umowy o Dotację po dyskusji z Komisją. Przesunięcia funduszy z działań/od partnerów finansowanych w formie ryczałtów do działań finansowanych na podstawie kosztów również powinny być przedyskutowane z Komisją.
Dla beneficjentów z krajów partnerskich współpracy międzynarodowej2 (ICPC) przewidziano wybór pomiędzy wkładem WE w formie ryczałtu lub zwrotu kosztów kwalifikowanych. W drodze wyjątku w Umowie o Dotację z uczestnikami krajów ICPC, konsorcja mogą przesuwać budżet z części finansowanej na podstawie kosztów do części finansowanej ryczałtowo (i na odwrót). Innymi słowy, konsorcjum może przenosić fundusze od beneficjentów finansowanych na podstawie kosztów kwalifikowanych do beneficjentów finansowanych na podstawie ryczałtów (i na odwrót).
W tych przypadkach roczna liczba pracowników naukowych zaangażowanych przez ICPC musi być uzasadniona. Również, możliwe są przesunięcia budżetu pomiędzy beneficjentami korzystającymi z finansowania ryczałtowego przy zachowaniu tych samych warunków wymienionych powyżej przy przesunięciach funduszy. W każdym z tych przypadków stosuje się maksymalną stawkę refundacji ze strony WE.
Uczestnicy z partnerskich krajów współpracy międzynarodowej mogą również zdecydować się na ryczałty, jeśli są objęci Umową o Dotację, która nie ma na celu rozwijanie takiej współpracy międzynarodowej.
Objaśnienia dotyczące wkładu finansowego WE w formie ryczałtu znajdują się w niniejszym Przewodniku w Artykule II.18 Umowy o Dotację.
Artykuł 5.3 Umowy o Dotację – Rachunek bankowy
Zaleca się, aby rachunek zawarty w Umowie o Dotację (tj. rachunek Koordynatora) był wyłącznie wykorzystywany do obsługi funduszy projektu. Wynika to z faktu, że koordynator (aby wypełnić swoje zobowiązania) musi być w stanie w każdym momencie wskazać daty i liczby odnoszące się do płatności otrzymanej lub dokonanej na podstawie Umowy o Dotację (Artykuł II.2.3). Wymóg ten wypływa z potrzeby określenia odsetek, które muszą być odzyskane (lub potrącone) lub z potrzeby udowodnienia, że ich nie naliczono. Poza powyższymi powodami, wymóg ten jest ważny dla audytu i kontroli (tj. uzgodnień zapisów księgowych z rzeczywistym wykorzystaniem funduszy).
Jeśli wykorzystuje się istniejące konto/subkonto, zasady księgowości stosowane przez koordynatora muszą spełniać powyższe wymogi. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem, można zawrzeć w Umowie o Dotację specjalną klauzulę zobowiązującą koordynatora do korzystania ze specjalnego konta/subkonta bankowego (klauzula specjalna nr 27).
Artykuł 6 – Wstępne finansowanie
Pojęcie i kalkulacja wstępnego finansowania (+Artykuł II.6 Umowy o Dotację)
Istnieje tylko jednorazowa wypłata wstępnego finansowania (zaliczka) podczas trwania projektu. Otrzymuje ją koordynator na początku projektu, w przeciągu 45 dni od wejścia w życie Umowy o Dotację (chyba, że ustanowi się inaczej). Koordynator rozdziela ją między pozostałych beneficjentów:

● kiedy zgromadzono minimalną liczbę beneficjentów określoną w konkursie (call for proposals), którzy podpisali i odesłali Formularz A (formularz akcesyjny) oraz● tylko tym beneficjentom, którzy podpisali i odesłali Formularz A.
Koordynator przekazuje zaliczkę pozostałym beneficjentom zgodnie z Umową o Dotację oraz decyzjami podjętymi przez Konsorcjum. Koordynator musi w każdym momencie być w stanie określić kwotę wypłaconą każdemu beneficjentowi (i poinformować o tym Komisję, jeśli to będzie wymagane). Zaliczka pozostaje własnością Wspólnoty do momentu przekazania ostatniej wypłaty.

Wstępne finansowanie ma na celu umożliwienie beneficjentom uzyskanie płynności finansowej podczas trwania projektu. Jest ono ustalane w trakcie negocjacji, ale dla projektów trwających dłużej niż 2 okresy sprawozdawcze kwota wstępnego finansowania powinna wynosić 160% średniego finansowania UE na jeden okres. Kwota wstępnego finansowania może się jednak zmieniać, jeśli dany projekt tego wymaga.
Przykłady

- Projekt, w który Konsorcjum dokonuje na samym początku znacznych inwestycji (powód zwiększenia)

- Projekt mający niewiele działań lub wydatków finansowych w pierwszym okresie (powód zmniejszenia zaliczki).
Dla projektów trwających jeden lub dwa okresy sprawozdawcze, kwota wstępnego finansowania może wynosić pomiędzy 60-80% całkowitego wkładu Wspólnoty, chyba że zaistnieją szczególne okoliczności (np. pokaźna inwestycja kapitałowa na początku). Bez względu na to ile ta kwota wynosi, stosuje się tu ograniczenia określone w następnym paragrafie.
W każdym przypadku kwota jednorazowego finansowania wstępnego ma następujące dwa ograniczenia:

  • wpłata do Funduszu Gwarancyjnego (5% całkowitego wkładu WE do projektu) stanowi część finansowania wstępnego (i jego kalkulacji); nie jest ona jednak wpłacana na rachunek Koordynatora, lecz jest przelewana bezpośrednio z Komisji do Funduszu w momencie wypłaty wstępnego finansowania.

  • 10% całkowitego wkładu WE jest zatrzymywane przez Komisje do dnia wypłaty ostatniej płatności.


Wpłata do Funduszu Gwarancyjnego (+Artykuł II.20 Umowy o Dotację)
Jak wspomniano wyżej, wpłata beneficjentów do Funduszu Gwarancyjnego (Artykuł II.21 Umowy o Dotację) jest częścią kwoty wstępnego finansowania, lecz zostanie od niego odjęta zanim Komisja wypłaci ją Koordynatorowi i przelana przez Komisję bezpośrednio na poczet Funduszu Gwarancyjnego. Stąd kwota netto na rachunku bankowym Koordynatora będzie mniejsza niż kwota wymieniona w Artykule 6.1 Umowy o Dotację.
5% wkładu WE przelanego do Funduszu Gwarancyjnego zostanie zwrócone beneficjentom poprzez koordynatora przy końcowej wypłacie na zakończenie projektu. Jednak w przypadku niektórych beneficjentów kwota potrącenia może wynosić maksymalnie 1%, jak to opisano szczegółowo w Artykule II.20 Umowy o Dotację.
Przykłady:

  • Projekt „A” trwający 3 okresy sprawozdawcze przy wkładzie wspólnotowym w wysokości 3 000 000 EUR

średnie finansowanie WE na okres sprawozdawczy: 3 000 000 EUR/3 = 1 000 000 EUR

zaliczka (zazwyczaj 160% z 1 000 000 EUR) wymieniona w Artykule 6 = 1 600 000 EUR

wpłata do Funduszu Gwarancyjnego: 5% całkowitego finansowania z UE: 3 000 000 x 5% = 150 000 EUR

kwota netto przekazana do Koordynatora3: 1 600 000 EUR – 150 000 EUR = 1 450 000 EUR

Projekt „B” trwający 5 okresów sprawozdawczych przy wkładzie wspólnotowym w wys 6 000 000 EUR

średni wkład WE na okres sprawozdawczy: 6 000 000 EUR/5 = 1 200 000 EUR

zaliczka (zazwyczaj 160% z 1 200 000 EUR) zgodnie z Art. 6 = 1 920 000 EUR

wpłata do Funduszu Gwarancyjnego: 5% całkowitego finansowania WE: 6 000 000 x 5% = 300 000 EUR

kwota netto przekazana do Koordynatora 4 1 920 000 EUR – 300 000 EUR = 1 620 000 EUR
Projekt „C” trwający 18 miesięcy z jednym okresem sprawozdawczym przy wkładzie WE w wysokości 900 000 EUR

zaliczka (zazwyczaj 75% całkowitego finansowania WE) zgodnie z Art.. 6 = 675 000 EUR

wpłata do Funduszu Gwarancyjnego: 5% całkowitego finansowania z UE: 900 000 x 5% = 45  000 EUR

kwota netto przekazana do Koordynatora 5 675 000 EUR – 45 000 EUR = 630 000 EUR


Należy pamiętać, że podstawą do kalkulacji kwoty pojedynczego wstępnego finansowania dla projektów trwających dłużej niż dwa okresy sprawozdawcze jest średni wkład WE na okres sprawozdawczy; wynika to z dzielenia całkowitego wkładu WE przez liczbę okresów sprawozdawczych (która może pokrywać się lub nie z liczbą lat trwania projektu).
Artykuł 7 Umowy o Dotację – Postanowienia specjalne
Postanowienie specjalne 10 - patrz Art. II.14 Umowy o Dotację
Inne postanowienia - patrz stosowne wskazówki pod następującym linkiem:


CZĘŚĆ 2: UMOWA O DOTACJĘ W 7.PR – ZAŁĄCZNIK II – WARUNKI OGÓLNE
Artykuł II.1 – Definicje – Kwestie poza finansowe
Wyjaśnienie definicji jednostki badawczej, MŚP i podmiotów publicznych zgodnie z Artykułem II.16.
CZĘŚĆ „A”: REALIZACJA PROJEKTU
DZIAŁ 1: ZASADY OGÓLNE
Artykuł II.2 Umowy o Dotację – Organizacja konsorcjum i rola koordynatora
W projekcie występuje zawsze tylko jeden koordynator projektu (project coordinator), który jest odpowiedzialny za zadania zdefiniowane w Artykule II.2.3 Umowy o Dotację i który reprezentuje Konsorcjum przed Komisją.
Czy zadania koordynacyjne mogą być wykonywane przez innych beneficjentów/ osoby trzecie?
Zadania przypisane koordynatorowi na mocy Umowy o Dotację (w wyżej wspomnianym Artykule) nie mogą być podzlecane ani przekazywane do wykonania osobie trzeciej. Rola koordynatora jest określona zadaniami przedstawionymi w Artykule II.2.3. Zadania te nie mogą być wykonywane przez innych beneficjentów.
Czy niektóre zadania w ramach zarządzania mogą być wykonywane przez innych beneficjentów?
Zadania Koordynacyjne są częścią „zadań w ramach zarządzania”; jednak te drugie obejmują także zadania inne niż koordynacja projektu, a te mogą być wykonywane przez innych beneficjentów niż koordynator. W tym znaczeniu, niektóre zadania w ramach zarządzania będą wykonane przez innych beneficjentów i będą sfinansowane w 100% pod warunkiem, że są zgodne z kryteriami kwalifikacji określonymi w Artykule II.14 Umowy o Dotację (np. uczestnictwo w zebraniach zespołu zarządzającego projektem, uzyskanie świadectw kontroli sprawozdań finansowych). Więcej informacji na temat „zadań w ramach zarządzania” można znaleźć w Artykule II.16.5 Umowy o Dotację.
Czy może istnieć koordynator naukowy oprócz Koordynatora?
Rolę koordynatora w Umowie o Dotację określają tylko zadania zawarte w Artykule II 2.3. Z drugiej jednak strony, zadania związane z koordynacją projektu, lecz nie wymienione w powyższym Artykule (np. naukowa koordynacja projektu) mogą być wykonywane przez innego beneficjenta. Beneficjent odpowiedzialny za naukową koordynację może być wewnętrznie (tj. w ramach Konsorcjum) nazywany „koordynatorem naukowym”. Jednak w relacjach z Komisją „koordynator naukowy” występuje tylko jako jeden z beneficjentów Umowy o Dotację. Nie jest on uznawany za koordynatora projektu. Zadania koordynacji naukowej wykonywane przez takiego beneficjenta mogą być sfinansowane pod warunkiem, że spełniają kryteria kwalifikacji ustalone w Artykule II.14, ale tylko jako „działania związane z badaniami i rozwojem technologii”(tj. wg. 50% lub 75% stawki zwrotu). Z uwagi na ich naturę (praca naukowa) nie mogą być one pokrywane jako „koszty zarządzania” (gdzie zwrot wynosi do 100%).
Przykład:

Beneficjent „B” jest liderem pakietu prac I w projekcie X i jest odpowiedzialny za ogłoszenie konkursu dotyczącego wyboru nowego beneficjenta do pakietu prac I. „B” jest również odpowiedzialny za techniczną koordynację pozostałych 5 pakietów prac projektu. Musi również uzyskać świadectwo kontroli sprawozdań finansowych.
Stawki zwrotu:

za prace bad.-rozwojowe (BRT): 50% (75% jeśli podlega pod przypadki wyszczególnione w Artykule II.16.1.2 Umowy o Dotację)

za prace związane z ogłoszeniem konkursu w pakiecie prac I (zaliczane do kategorii zarządzanie):100%

za naukową koordynację projektu: 50% (gdyż jest częścią działań BRT)

za koszty zarządzania związane z uzyskaniem świadectwa kontroli sprawozdań finansowych: 100%
Czy podmiot prawny o słabej kondycji finansowej może być koordynatorem projektu?
Komisja stale analizuje zdolność finansową koordynatorów, którzy nie są podmiotami publicznymi, instytucjami szkolnictwa średniego i wyższego lub, których uczestnictwo w projekcie nie jest specjalnie gwarantowane przez państwo członkowskie lub stowarzyszone. Komisja bada również finansową zdolność beneficjenta otrzymującego dofinansowanie powyżej 500 000 EUR.
Jeśli wyniki tego badania są negatywne, dany podmiot nie może być koordynatorem projektu. Komisja nie wymaga od niego dodatkowych gwarancji ani zabezpieczeń, dlatego podmiot o słabej lub niewystarczającej kondycji finansowej nie może pełnić funkcji koordynatora Konsorcjum (może jednak być uczestnikiem/beneficjentem projektu).Pobieranie 0.91 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna