Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu „prawo międzynarodowe publiczne”; drugi rok studiów dziennych w Instytucie Stosunków MiędzPobieranie 0.6 Mb.
Strona1/5
Data23.10.2017
Rozmiar0.6 Mb.
  1   2   3   4   5Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE ; drugi rok studiów dziennych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, rok akademicki 2017/2018, semestry zimowy i letni. Prowadzący ćwiczenia i autor przewodnika : mgr Jacek Kosiarski ,ISM UW; j.kosiarski@uw.edu.pl


CZĘŚĆ PIERWSZA : wybrana bibliografia (uwzględnione w niej publikacje podano w kolejności alfabetycznej)
A.Główne podręczniki polskie i niektóre inne, najbardziej rekomendowane, publikacje książkowe :


 1. Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2003 (wydanie ósme zaktualizowane lub następne), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 2. Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2017 (3. wydanie zaktualizowane i zmienione), Wydawnictwo C. H. Beck

 3. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004 (wydanie ósme zmienione lub następne), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 4. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014 (3. wydanie zmienione i uaktualnione), Wydawnictwo C. H. Beck

 5. Frankowska M., Prawo traktatów, Warszawa 1997 (lub wydanie z 2007 r.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej

 6. Góralczyk W., Obszary morskie i ich delimitacja, Warszawa 1993, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

 7. Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2003 (wydanie dziewiąte lub następne; ostatnio ukazało się 17. wydanie, Warszawa 2017, Wolters Kluwer)

 8. Kamiński T., Myszona-Kostrzewa K., pod red. S. Sawickiego, Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2012 (wydanie 2), Wolters Kluwer

 9. Kosiarski J., Polska wobec prawa międzynarodowego (w :) S. Bieleń (red.), Polska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2007, rozdział IX (s. 151-183), WDiNP UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

 10. Łazowski A., Zawidzka A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2003 (wydanie drugie poprawione i uzupełnione), Wydawnictwo C. H. Beck

 11. Sandorski J., Nieważność umów międzynarodowych, Poznań 1978, UAM


B. Niektóre podręczniki/publikacje autorów obcych :

 1. Crawford J., Brownlie’s Principles of public international law, Oxford 2012, 8th ed., Oxford University Press

 2. Heintschel von Heinegg W., Casebook Völkerrecht, München 2005, Verlag C.H. Beck

 3. Henriksen A., International Law, Oxford 2017, Oxford University Press

 4. Herdegen M., Völkerrecht, München 2015, 14., überarbeitete und erweiterte Auflage 2015, Verlag C. H. Beck

 5. Ipsen K., Völkerrecht, München 2004, 5. Auflage, Verlag C. H. Beck

 6. Shaw M. N., Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011 (wyd. 3 popr. i uzup.), Wydawnictwo Książka i Wiedza (oryginał ang. : International Law, Cambridge 2014, 7th ed., Cambridge University Press)

 7. Verdross A., Simma B., Universelles Völkerrecht : Theorie und Praxis, Berlin 1981, 2. Auflage, Duncker&Humblot

 8. Wallace R., Martin-Ortega O., International Law, London 2013, seventh edition, Sweet&Maxwell

C. Dalsze, wybrane publikacje książkowe :


 1. Antonowicz L., Rzecz o państwach i prawie międzynarodowym, Lublin 2012

 2. Bała P., Wielomski A., Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych, Chicago-Warszawa 2008

 3. Bałon K., Tarnogórski R., Zasady techniki prawodawczej w umowach międzynarodowych, Warszawa 2004

 4. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2015 (4. wyd.)

 5. Bartula P., Kara śmierci, powracający dylemat, Kraków 2007

 6. Basak A., Historia pewnej mistyfikacji. Zbrodnia katyńska przed Trybunałem Norymberskim, Wrocław 1993

 7. Batowski H., Walka dyplomacji hitlerowskiej przeciw Polsce 1939-1945, Kraków-Wrocław 1984

 8. Berezowski C., Powstanie Państwa Polskiego w świetle prawa narodów, Warszawa 2008 (reprint wydania z 1934 r.)

 9. Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2003 (lub inne wydanie : J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Toruń 2007)

 10. Bierzanek R., Morze otwarte ze stanowiska prawa międzynarodowego, Warszawa 1960

 11. Bierzanek R., Studia nad społecznością międzynarodową. Źródła prawa międzynarodowego, Lublin 1991

 12. Bierzanek R., Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982

 13. Bogacki P., Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego, Warszawa 2009

 14. Bierzanek R., Załatwianie sporów międzynarodowych 1945-1973, Warszawa 1974

 15. Bregman A., Dzieje pustego fotela. Konferencja w San Francisco i sprawa polska, Warszawa 2009

 16. Bugajski D. R. (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wyzwania XXI wieku, Gdynia 2008

 17. Bugajski D. R., Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2009

 18. Cała-Wacinkiewicz E., Podgórzańska R., Wacinkiewicz D. (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Warszawa 2011

 19. Civikov G., Proces Miloszewicia. Relacja obserwatora, Warszawa 2009

 20. Cybichowski Z., Das antike Völkerrecht. Zugleich als Beitrag zur Konstruktion des modernen Völkerrechts, Wrocław 1907 :

https://archive.org/stream/dasantikevlkerr00cybigoog#page/n51/mode/2up

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=78753&from=publication

 1. Czapliński W., Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa 2009

 2. Czapliński W., Zmiany terytorialne w Europie Środkowej i Wschodniej i ich skutki międzynarodowoprawne (1990-1992), Warszawa 1998

 3. Daszkiewicz K., Niemieckie ludobójstwo na narodzie polskim (1939-1945), Toruń 2009

 4. Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945. Wydanie nowe, Warszawa 2003

 5. Dróżdż D., Międzynarodowe trybunały karne. Geneza, jurysdykcja, skład, postępowanie, działalność, Łódź 2011

 6. Dróżdż D., Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym, Warszawa 2010

 7. Dynia E., Uznanie rządu w prawie międzynarodowym, Lublin 1997

 8. Ehrlich L., Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958

 9. Flemming M., Jeńcy wojenni. Studium prawno-historyczne, Warszawa 2000

 10. Galicki Z., Kamiński T., Myszona-Kostrzewa K. (red. nauk.), 40 lat minęło – praktyka i perspektywy Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów, Warszawa 2009

 11. Gawłowicz I., Międzynarodowe prawo dyplomatyczne – wybrane zagadnienia, Warszawa 2011

 12. Gruszczyński K. J. J., Szyjko C. T. , Immunitet jurysdykcyjny państwa w prawie międzynarodowym publicznym : aktualne zagadnienia teoretyczno-praktyczne, tomy 1-2, Warszawa 2014

 13. Grzebyk P., Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, Warszawa 2010

 14. Grzegorczyk P., Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010

 15. Heydecker J. J., Leeb J., Proces w Norymberdze, Warszawa 2009

 16. Iwanek T., Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym, Warszawa 2015

 17. Jasudowicz T. (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie – osiągnięcia i wyzwania, Toruń 2007

 18. Jasudowicz T., Wpływ zmiany okoliczności na obowiązywanie umów międzynarodowych : norma rebus sic stantibus, Toruń 1977

 19. Kałuski S., Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata, Warszawa 2017

 20. Kamiński I. C., Łosińska E., Skarga katyńska, Kraków 2015

 21. Kamiński T., Status poczty dyplomatycznej. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003

 22. Karski K., Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego, Warszawa 2009

 23. Karski K. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa 2015

 24. Karski K., Rozpad Związku Radzieckiego a prawo międzynarodowe, Warszawa 2015

 25. Kastory A., Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku, Kraków 2011

 26. Klafkowski A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1981 (wydanie szóste)

 27. Klafkowski A., Umowa poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r., Warszawa 1985

 28. Knorowski A., Paragrafy niezgody. Agresja sowiecka na Polskę w 1939 r. w świetle ówczesnych norm międzynarodowego prawa wojennego, Warszawa 2002

 29. Kolasa J. (red.), Współczesne sądownictwo międzynarodowe. Tom I : Zagadnienia instytucjonalne, Wrocław 2009

 30. Kolasa J. (red.), Współczesne sądownictwo międzynarodowe. Tom II : Wybrane zagadnienia prawne, Wrocław 2010

 31. Kolasa J., Kozłowski A. (red.). Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, Wrocław 2003

 32. Kolasa J., Kozłowski A. (red.), Rozwój prawa międzynarodowego – jedność czy fragmentacja ?, Wrocław 2007

 33. Kozłowski A., Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu, Warszawa 2002

 34. Kozłowski A., Mielnik B. (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego, Wrocław 2009

 35. Kranz J., Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym, Warszawa 2015

 36. Królikowski M., Wiliński P., Izydorczyk J., Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008

 37. Krzan B., Kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ w międzynarodowym sądownictwie karnym, Toruń 2009

 38. Kubiak K., Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku, Warszawa 2012

 39. Kucharczyk G., Pierwszy holocaust XX wieku, Warszawa 2004 (lub wyd. 2; 2012)

 40. Kulińska L., Partacz Cz., Ludobójstwo niepotępione. Zbrodnie OUN-UPA na Polakach 1939-1945, Warszawa 2015

 41. Kuźniak B. (red.), Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska, Warszawa 2015

 42. Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000 (lub nowsze wydanie)

 43. Kwiecień R. (red.), Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, Lublin 2015

 44. Łossowski P., Ultimatum polskie do Litwy 17 marca 1938 roku. Studium z dziejów dyplomacji, Warszawa 2010

 45. Łuszczuk M. (red.), Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją, Lublin 2013

 46. Makowski J., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 1948

 47. Matyasik M., Domagała P., Międzynarodowe trybunały karne oraz inne instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej, Warszawa 2012

 48. Menkes J. (red.), Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Warszawa 2006

 49. Menkes J. (red.), Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Szafarz, Warszawa 2007

 50. Menkes J., Cała-Wacinkiewicz E. (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, Warszawa 2015

 51. Michowicz W. (red.), Historia dyplomacji polskiej. Tom V : 1939-1945, Warszawa 1999

 52. Mielnik B., Kształtowanie się pozapaństwowej podmiotowości w prawie międzynarodowym, Wrocław 2008

 53. Mielnik B., Wnukiewicz-Kozłowska A. (red.), Podmiotowość w prawie międzynarodowym, Wrocław 2013

 54. Mik C., Marciniak K. (red.), Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. W piętnastą rocznicę wejścia w życie, Toruń 2009

 55. Mikos-Skuza E., Myszona-Kostrzewa K., Poczobut J. (red.), Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy, Warszawa 2013

 56. Nowakowska-Małusecka J. (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne. Antecedencje i wyzwania współczesności, Bydgoszcz-Katowice 2010

 57. Ostropolski T., Zasada jurysdykcji uniwersalnej w prawie międzynarodowym, Warszawa 2008

 58. Pałys P., Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945-1947. Racibórz-Głubczyce-Kłodzko, Opole 2007

 59. Płachta M., Kidnaping międzynarodowy w służbie prawa. Studium prawnomiędzynarodowe i porównawcze, Warszawa 2000

 60. Płachta M., Międzynarodowy Trybunał Karny, tomy I-II, Kraków 2004

 61. Polkowska M., Prawo kosmiczne w obliczu nowych problemów współczesności, Warszawa 2011

 62. Polkowska M., Suwerenność państwa w przestrzeni powietrznej. Geneza, zakres i ewolucja, Warszawa 2009

 63. I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Warszawa 2013

 64. Potyrała A., Współpraca państw z międzynarodowymi trybunałami karnymi a suwerenność. Studium politologiczno-prawne, Poznań 2010

 65. Przyborowska-Klimczak A., Pyć D. (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2012

 66. Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, tom I : Studia, pod red. W. M. Góralskiego, tom II : Dokumenty, pod red. S. Dębskiego i W. M. Góralskiego, Warszawa 2004

 67. Prochaska A., Sobór w Konstancji, Kraków 1996

 68. Rau Z., Tulejski T. (red.), Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414-1418, Toruń 2014

 69. Rudkowski D., Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym, Warszawa 2006

 70. Rykiel Z., Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006

 71. Sandorski J., Bohdan Winiarski. Prawo. Polityka. Sprawiedliwość, Poznań 2004

 72. Sandorski J., Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka. Zagadnienia wybrane, Poznań 2006

 73. Sawicki S., Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003 (wydanie drugie)

 74. Siemaszko W., Siemaszko E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, tomy I-II, Warszawa 2006

 75. Skalski M., Płonące granice, Warszawa 2013

 76. Skomerska-Muchowska I. (red.), Ewolucja immunitetów mających swe źródło w prawie międzynarodowym, Łódź 2014

 77. Słowik A., Konflikt w Darfurze w świetle prawa międzynarodowego, Toruń 2014

 78. Sobczyński M., Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Toruń 2006

 79. Srogosz T., Uti possidetis w prawie międzynarodowym publicznym, Warszawa 2016

 80. Sutor J., Immunitet państwa, Warszawa 2011

 81. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2003 (wydanie siódme uaktualnione lub następne)

 82. Symonides J., Debates and Controversies Concerning International Legal Aspects of the Struggle against Terrorism, Warszawa 2008

 83. Symonides J., Nowe prawo morza, Warszawa 1986

 84. Symonides J. (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006

 85. Szafarz R., Obowiązkowa jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991

 86. Szpak A., Międzynarodowe prawo humanitarne, Toruń 2014

 87. Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003 (lub nowsze wydanie)

 88. Wasilewski T., Delimitacja szelfu kontynentalnego : studium prawnomiędzynarodowe, Toruń 1994

 89. Wesołowska E. A., Paweł Włodkowic – współczesne znaczenie poglądów i dokonań, Toruń 1997

 90. Węc J. J., Traktat lizboński, Kraków 2016

 91. Wierzbicki B. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Podręcznik dla studentów prawniczych studiów zaocznych, Białystok 1997

 92. Winiarski B., „Obrona konieczna” w prawie narodów, Lwów 1936

 93. Wojtanowska N., Aspekty prawne katastrofy smoleńskiej. Wybrane problemy, Kraków 2015

 94. Wołyń 1943 – rozliczenie. Materiały przeglądowej konferencji naukowej „W 65. rocznicę eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich”, Warszawa 10 lipca 2008, Warszawa 2010

 95. Wyrozumska A., Ewolucja statusu prawnego Antarktyki a państwa trzecie, Łódź 1995

 96. Wyrozumska A., Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006

 97. Zajadło J., Dylematy humanitarnej interwencji, Gdańsk 2005

 98. Zdanowicz M., Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 2001

 99. Żylicz M., Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa 2011 (wyd. 2)


D. Niektóre/wybrane artykuły w czasopismach/rozdziały książkowe :

 1. Bugajski D. R., Dzierżawa terytorium na przykładzie praktyki rosyjskiej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, nr 1(tom 47)/2013 (s. 55-83)

 2. Bugajski D. R., Klimatyczna deterytorializacja państwa na przykładzie Tuvalu, „Stosunki międzynarodowe-International Relations”, nr 1-2(tom 41)/2010 (s. 203-221)

 3. Czubik P., Zakon Maltański jako reliktowy podmiot prawa międzynarodowego, (w :) B. Mielnik, A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.), Podmiotowość w prawie międzynarodowym, Wrocław 2013 (s. 167-182)

 4. Gadkowski T., Problematyka samoobrony na tle zakazu użycia siły zbrojnej w prawie międzynarodowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3/2013 (s. 5-21)

 5. Gawłowicz I., Rola sądów międzynarodowych w rozstrzyganiu kolizji zasad prawa wewnętrznego i prawa międzynarodowego na przykładzie immunitetu jurysdykcyjnego państwa, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 4/2015 (s. 103-123)

 6. Grzebyk P., Classification of the Conflict between Ukraine and Russia in International Law (Ius ad Bellum and Ius in Bello), „Polish Yearbook of International Law”, Vol. XXXIV/2014 (s. 35-56)

 7. Grzebyk P., Definicja zbrodni agresji (po konferencji przeglądowej MTK), „Państwo i Prawo“, nr 1/2011 (s. 45-58)

 8. Grzebyk P., Wpływ zachodnich interwencji zbrojnych na ewolucję prawa do użycia siły, w : M. Madej (red.), Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, Warszawa 2017 (s. 249-273)

 9. Heidrich D., Przyszłość międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc. Strategie zakończenia oraz rozwiązania rezydualne, ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, „Studia Europejskie”, nr 3/2013 (s. 159-182)

 10. Iwanek T., Prawo międzynarodowe wobec piractwa morskiego, „Państwo i Prawo”, nr 10/2009 (s. 18-33)

 11. Iwanek T., Zbrodnia agresji w prawie międzynarodowym. Stan po nowelizacji Statutu Rzymskiego MTK, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, 11/2013 (s. 287-307)

 12. Janczarek Sz., Immunitet jurysdykcyjny państwa a bezwzględnie obowiązujące normy prawa międzynarodowego, „Państwo i Prawo”, nr 12/2009 (s. 57-68)

 13. Karski K., Agresja ZSRR na Polskę w 1939 roku. Aspekty prawnomiędzynarodowe, „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”, tom I/2010 (s. 205-225)

 14. Karski K., Mord katyński jako zbrodnia ludobójstwa w świetle prawa międzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2/2011 (s. 51-82)

 15. Kleczkowska A., Palestyna – państwo nieuznawane, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, nr 1/2016/t. 52 (s. 153-176)

 16. Krzan B., Udział Rady Bezpieczeństwa w inicjowaniu postępowania przed stałym MTK – uwagi na tle rezolucji 1593 (2005), „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, t. XXIII/Wrocław 2008 (s. 55-68)

 17. Kułaga Ł., Obowiązek nieuznawania legalności następstw poważnych naruszeń prawa (prace Komisji Prawa Międzynarodowego oraz praktyka Narodów Zjednoczonych), „Państwo i Prawo”, nr 7/2017 (s. 77-89)

 18. Kuźniar B., Dowody zbrodni nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w latach 1939-1947 oraz ich ocena w świetle prawa krajowego i międzynarodowego, „Przegląd Geopolityczny”, nr 12/2015 (s. 59-72)

 19. Kuźniar-Plota M., Kwalifikacja prawna Zbrodni Katyńskiej – wybrane zagadnienia, (w :) S. Kalbarczyk (red.), Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, Warszawa 2010 (s. 42-51)

 20. Kwiecień R., Okupacja wojenna w świetle prawa międzynarodowego : natura, skutki, nowe tendencje, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia”, Vol. LX, 1, Section G, 2013 (s. 65-80)

 21. Musiał Z., O wartości życia, w : Z. Musiał, B. Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota. Przyczynek do filozofii człowieka, Komorów 2010 (wydanie II poszerzone) ( s. 139-155)

 22. Muszyński M., Ograniczenie immunitetu państwa w zakresie niektórych działań iure imperii, „Ius Novum”, nr 4/2013 (s. 60-83)

 23. Muszyński M., Prawo międzynarodowe wobec problemu niewypłacalności państw, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2/2013 (s. 29-43)

 24. Myszona-Kostrzewa K., Kierunki rozwoju międzynarodowego prawa kosmicznego, (w : ) K. Karski (red.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa 2015 (s. 133-147)

 25. Nita-Światłowska B., Ekstradycja obywatela polskiego na podstawie umowy ekstradycyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi, „Państwo i Prawo”, nr 8/2017 (s. 62-77)

 26. Olas E., Immunitet jurysdykcyjny państwa (uwagi na tle wyroku MTS), „Państwo i Prawo”, nr 12/2013 (s. 73-86)

 27. Olas E., Immunitet jurysdykcyjny państwa w wybranych orzeczeniach sądów krajowych, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, vol X/2012 (s. 48-62)

 28. Pacuła P., Zarys problematyki reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ, „Bezpieczeństwo Narodowe”, IV/2015 (s. 63-79)

 29. Płachta M., Immunitet obywateli USA wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego, „Państwo i Prawo”, nr 1/2003 (s. 27-42)

 30. Płachta M., Międzynarodowe trybunały karne : próba typologii i charakterystyki, „Państwo i Prawo”, nr 3/2004 (s. 14-31)

 31. Popiuk-Rysińska I., Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, nr 4/2016/t.52 (s. 221-242)

 32. Rau Z., Tulejski T., Wojna sprawiedliwa versus wojna święta. Zagadnienia doktrynalne historycznej konfrontacji, w : Z. Rau, T. Tulejski (red.), Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414-1418, Toruń 2014 (s. 202-234)

 33. Rudnicki J., Zawłaszczenie jako sposób nabycia terytorium państwowego – ewolucja doktryny i praktyki, „Roczniki Nauk Prawnych”, nr 4/2014 (s. 125-143)

 34. Rzeszutko-Piotrowska M., Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki – wybrane problemy rywalizacji mocarstw, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, nr 1/2014 (s. 51-62)

 35. Sandorski J., Nauka prawa w życiu i działalności Bohdana Winiarskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3-4/1999 (s. 15-32)

 36. Sandorski J., Nieważność zrzeczenia się przez Polskę reparacji wojennych a niemieckie roszczenia odszkodowawcze, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3/2004 (s. 53-69)

 37. Sandorski J., Polska mniejszość narodowa w Niemczech w świetle prawa międzynarodowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2/2010 (s. 89-111)

 38. Sandorski J., Zrzeczenie się w 1953 r. przez Polskę reparacji wobec Niemiec w świetle prawa międzynarodowego, (w :) W. M. Góralski (red.), Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, tom I : Studia, Warszawa 2004 (s. 123-155)

 39. Skrzydło J., Rzeczpospolita Polska przed Sądem Apelacyjnym w Chicago (roszczenia obywateli amerykańskich przeciwko Polsce), „Państwo i Prawo”, nr 2/2001 (s. 37-43)

 40. Smoleń M., Wymiana terytoriów między Polską a ZSRR w 1951 r., (w :) J. Diec, A. Tyszkiewicz (red.), Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1920-1991, Kraków 2004 (s. 85-101)

 41. Stolarczyk M., Kontrowersje wokół militarnego zaangażowania Polski w Iraku, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, tom 1/2005 (s. 263-300)

 42. Symonides J., Delimitacja obszarów morskich na Morzu Barentsa i Oceanie Arktycznym między Rosją i Norwegią, w : U. Jackowiak,I. Nakielska, P. Lewandowski (red.), Współczesne problemy prawa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi, Gdynia 2011 (s. 57-80)

 43. Symonides J., Organizacja Narodów Zjednoczonych : geneza, cele i zasady funkcjonowania, struktura, organy główne i pomocnicze, system Narodów Zjednoczonych, (w :) J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006 (s. 20-73)

 44. Symonides J., Roszczenia do bieguna północnego w świetle konwencji o prawie morza (UNCLOS), „Gdańskie Studia Prawnicze”, tom XXXII/2014 (s. 363-378)

 45. Symonides J., Status prawny i roszczenia do Arktyki oraz Bieguna Północnego, „Państwo i Prawo”, nr 1/2008 (s. 31-45)

 46. Symonides J., Walka z terroryzmem w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, (w :) J. Nowakowska-Małusecka (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne. Antecedencje i wyzwania współczesności, Bydgoszcz-Katowice 2010 (s. 158-180)

 47. Symonides J., Wojna z Irakiem a prawo międzynarodowe (w :) „Rocznik Strategiczny 2003/2004” (s. 366-375)

 48. Symonides J., [Rozdział XVI.] Wyznaczanie granic obszarów morskich w Arktyce. Spory delimitacyjne i ich rozwiązywanie, (w :) J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, Warszawa 2015 (s. 467-489)

 49. Szawłowski R., Ludobójstwo, (w :) Encyklopedia „białych plam”, tom XI, Radom 2003 (s. 171-178)

 50. R. Szawłowski, Procesy norymberskie (w :) Encyklopedia „białych plam”, tom XV, Radom 2005 (s. 63-71)

 51. Szawłowski R., Przedmowa, (w :) W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, tom I, Warszawa 2006 (s. 11-32)

 52. Szawłowski R., Trzy ludobójstwa, „Nasz Dziennik” z 28 marca 2008 r.

 53. Szczech T., Paweł Włodkowic i jego adwersarze na soborze w Konstancji , w : Z. Rau, T. Tulejski (red.), Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414-1418, Toruń 2014 (s. 164-183)

 54. Szpak A., Secesja państwowa w świetle prawa międzynarodowego (na przykładzie Kosowa i Krymu), „Państwo i Prawo”, nr 12/2014 (s. 38-53)

 55. Szpak A., Status „małych zielonych ludzików” w konflikcie zbrojnym na Ukrainie, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, nr 1/2016/t. 52 (s. 133-151)

 56. Szymański J., Klauzula rebus sic stantibus w prawie traktatów z perspektywy historycznej, „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. XII/2013 (s. 353-380)

 57. Wasiński M., Immunitet państwa a jurysdykcja terytorialna (na tle orzeczenia SN w sprawie Natoniewski v. RFN), „Państwo i Prawo”, nr 10/2012 (s. 76-88)

 58. Wasilkowski A., Kilka uwag w kwestii użycia siły we współczesnym prawie międzynarodowym, (w :) J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Warszawa 2006 (s. 528-539)

 59. Wasilkowski A., Suwerenność w prawie międzynarodowym i w prawie europejskim, (w :) J. Kolasa, A. Kozłowski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, Warszawa 2003 (s. 11-24)

 60. Wielomski A., Prawa człowieka, (w :) Encyklopedia „białych plam”, tom XV, Radom 2005 (s. 12-15) lub (w :) J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Encyklopedia polityczna, tom 1 : Myśl polityczna : główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, Radom 2007 (s. 318-321)

 61. Wolniewicz B., O tzw. prawach człowieka, w : Z. Musiał, B. Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota. Przyczynek do filozofii człowieka, Komorów 2010 (wydanie II poszerzone) ( s. 91-101)

 62. Zając P., Informacja odnośnie do oceny karnoprawnej zdarzeń na terenie ówczesnego województwa wołyńskiego z lat 1939-1945 w oparciu o ustalenia śledztwa OKŚZPNP w Lublinie, (w :) B. Paż (red.), Prawda historyczna a prawda w badaniach naukowych. Tom I : Ludobójstwo na kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939-1946, Kraków 2015 (s. 103-125)

 63. Zbaraszewska A., Dylematy międzynarodowej odpowiedzialności państw, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 1/2007 (s. 45-63)

 64. Zięba-Załucka H., Instytucja ekstradycji w prawie konstytucyjnym i międzynarodowym, (w :) E. Dynia (red.), Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne, Rzeszów 2003 (s. 252-271)

 65. Żylicz M., Katastrofa państwowego statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego, (w :) E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut (red.), Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy, Warszawa 2013 (s. 407-423)

 66. Żylicz M., Katastrofa smoleńska w świetle międzynarodowego prawa lotniczego, „Państwo i Prawo”, nr 4/2011 (s. 3-17)


E. Wybory źródeł/materiałów :


 1. Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008

 2. Bieleń S. (oprac.), Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 2004 (wydanie trzecie zmienione i uzupełnione), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Fundacja Studiów Międzynarodowych

 3. Bieńczyk-Missala A. (wybór i opracowanie), Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów, Warszawa 2008

 4. Brownlie I. (red.), Basic Documents in International Law, Oxford 2002

 5. Daranowski P., Połatyńska J. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2011, Wydawnictwo C. H. Beck

 6. Dębski S. A., Góralski W. M. (red.), Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, tom II : Dokumenty, Warszawa 2004

 7. Durys P., Jasiński F. (oprac.), Prawo konsularne. Wybór źródeł, Warszawa 2000

 8. Durys P., Jasiński F. (red.), Wybór aktów prawnych do nauki międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego, Warszawa 1999

 9. Filipek P., Kuźniak B., Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Tablice. Słownik. Zadania i ćwiczenia. Leksykon, Warszawa 2014 (5. wydanie rozszerzone i zmienione), Wydawnictwo C. H. Beck


 10. Pobieranie 0.6 Mb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna